Wyniki Grupy ABB w III kwartale 2018: stały wzrost

  • Zamówienia ogółem wzrosły o 9%, wzrost we wszystkich dywizjach i regionach;
  • Zamówienia podstawowe wzrosły o 7%, wzrost we wszystkich dywizjach i regionach;
  • Obroty wzrosły o 3%, obroty w serwisie większe o 11%;
  • Marża operacyjna EBITA na poziomie 12,1%, nieznaczny spadek w wyniku dołączenia EPIS;
  • Zysk operacyjny na jedną akcję wzrósł o 4%;
  • Zysk netto 603 mln USD, wzrost o 6%;
  • Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej: 565 mln USD; spodziewany solidny przepływ gotówki w skali całego roku.

- Notujemy stały wzrost: zamówienia ogółem i zamówienia podstawowe wzrosły we wszystkich regionach i dywizjach – powiedział prezes zarządu ABB Ulrich Spiesshofer. – Nieprzerwana realizacja naszej strategii oraz rosnące zainteresowanie klientów cyfrową ofertą ABB Ability™ mają istotny wpływ na większe zamówienia i obroty.

- Wiodąca pozycja ABB w obszarze nowoczesnych technologii przekłada się na solidne wyniki we wszystkich biznesach, szczególnie w Dywizjach Robotyki i Systemów Napędowych oraz Automatyki Przemysłowej – dodał Ulrich Spiesshofer. – Po przejęciu biznesu GE Industrial Solutions, Dywizja Produktów i Systemów Elektryfikacji zyskuje dzięki większej obecności na ważnym rynku amerykańskim, ale zgodnie z przewidywaniami początkowy etap integracji osłabia marżę operacyjną EBITA. Dywizja Produktów i Systemów Energetyki znajduje się cały czas na etapie przekształceń, utrzymuje tempo jeśli chodzi o zamówienia, z poziomem marży w docelowym przedziale 10-14%.

 Kluczowe dane dla III kwartału 2018 roku

Miliony USD (jeśli nie podano inaczej)

 

 

Zmiana

 

 

Zmiana

 

III kw.
2018

III kw.
2017

USD

Dane
porówny-
walne

Od
początku
2018

Od
początku
2017

USD

Dane
porówny-
walne

Zamówienia

8941

8157

+10%

+9%

28196

24909

+13%

+7%

Obroty

9257

8724

+6%

+3%

26773

25032

+7%

+2%

Zysk operacyjny EBITA

1118

1124

-1%

+4%

3345

3109

+8%

+5%

…jako % obrotów operacyjnych

12,1%

12,9%

-0,8 pkt

 

12,5%

12,5%

0.0 pkt

 

Dochód netto

603

571

+6%

 

1856

1820

+2%

 

Podstawowy zysk na jedną akcję (USD)

0,28

0,27

+6%

 

0,87

0,85

+2%

 

Zysk operacyjny na jedną akcję (USD)

0,34

0,34

+0%

+4%

1,03

0,92

+12%

+12%

Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej

565

954

-41%

 

1057

1930

-45%

 

Wyniki w III kwartale wg. dywizji Począwszy od 1 stycznia 2018 roku obszar zarządzania niektórymi biznesami EPC (usługi inżynieryjne, dostawa i budowa), które do tej pory wchodziły w skład segmentu operacyjnego Dywizji Produktów i Systemów Energetyki, Automatyki Przemysłowej oraz Robotyki i Systemów Napędowych, został przetransferowany do nowo utworzonego biznesu, nie związanego z podstawową działalnością firmy. Biznes ten został ujęty w kategorii Corporate and Other (Korporacyjne oraz inne). Podawane wcześniej wyniki zostały sklasyfikowane na nowo zgodnie z tą nową strukturą.

 Wyniki wg dywizji

Miliony USD (jeśli nie podano inaczej)

Zamó-
wienia

Zmiana

Zamó-
wienia
podsta-
wowe

Zmiana

Obroty

Zmiana

% zysku
opera-
cyjnego
EBITA

Zmiana

 

 

USD

Dane
porówny-
walne

 

USD

Dane
porówny-
walne

 

USD

Dane
porówny-
walne

   

Produkty i Systemy Energetyki

2207

+7%

+11%

1802

9%

+13%

2336

-5%

+0%

10.0%

-0,6pkt

Produkty i Systemy Elektryfikacji

3215

+26%

+6%

3008

25%

+3%

3199

+23%

+3%

13.5%

-2,6pkt

Automatyka Przemysłowa

1643

+3%

+7%

1451

+1%

+4%

1758

-1%

+3%

14.1%

+0,7pkt

Robotyka i Systemy Napędowe

2276

+12%

+15%

2012

+8%

+12%

2281

+4%

+7%

17.0%

+0,6pkt

Korporacyjne oraz inne
(uwzględniając wyeliminowane
rozliczenia między dywizyjne)

(400)

   

(2)

   

(317)

       

Grupa ABB

8941

+10%

+9%

8271

+12%

+7%

9257

+6%

+3%

12.1%

-0.8pkt

Produkty i Systemy Energetyki (PG)

Dalszy wzrost zamówień kwartalnych wsparty przez inicjatywę Power Up. Zamówienia ogółem wzrosły o 11% (7% w USD), a zamówienia podstawowe o 13% (9% w USD). Zamówienia obejmowały duży projekt HVDC oraz znaczne zamówienia w obszarach ABB Ability™, automatyzacji sieci oraz serwisu. Na koniec trzeciego kwartału portfel zamówień był o 1% niższy (5% w USD) w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Obroty stabilne (5% niższe w USD), w serwisie dobre, co złagodziło skutki mniejszego, początkowego portfela zamówień. Marża zysku operacyjnego EBITA wyniosła 10,0%, wsparta przez działania zmniejszające koszty oraz dobrą realizację projektów.

Produkty i Systemy Elektryfikacji (EP)

Zamówienia ogółem wzrosły o 6% (26% w USD), a zamówienia podstawowe o 3% (25% w USD). Wzrost zamówień obejmował wszystkie jednostki biznesu i regiony przy przyzwoitych zamówieniach z obszaru centrów przetwarzania danych w kwartale. Poprawił się popyt w przemysłach procesowych, zamówienia w branży budowalnej były solidne w skali całego globu. Obroty wzrosły o 3% (23% w USD), co wynika przede wszystkim ze wzrostu obrotów w produktach. Marża zysku operacyjnego EBITA spadła o 260 pkt. bazowych rok do roku i wyniosła 13,5%. Integracja GEIS obniżyła marżę o 270 pkt. bazowych zgodnie z przewidywaniami. Wyłączywszy GEIS, marże operacyjne były wspierane przez wzrost wolumenu, odpowiednią politykę cenową oraz ciągłą kontrolę kosztów.

Automatyka Przemysłowa (IA)

Zamówienia ogółem wzrosły o 7% (3% w USD), a zamówienia podstawowe były większe o 4% (1% w USD) w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Kondycja przemysłów procesowych stale się poprawia, utrzymuje się popyt na rozwiązania w obszarze automatyki i sterowania z oferty ABB Ability™. Ponadto zanotowano solidną aktywność w zakresie zamówień na specjalistyczne jednostki morskie. Pod koniec III kwartału portfel zamówień był 2% mniejszy (5% mniejszy w USD) w porównaniu do III kwartału 2017 roku. Obroty wzrosły o 3% (1% niższe w USD) i napędzane były przez biznesy mające dobry stosunek zamówień otrzymanych do zamówień zrealizowanych (book-to-bill ratio). Marża zysku operacyjnego EBITA wzrosła o 70 punktów bazowych w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła 14,1%, na co wpływ miały oszczędności netto, skuteczna realizacja projektów oraz korzystne, jednorazowe zdarzenia.

Robotyka i Systemy Napędowe (RM)

Duża dynamika w zamówieniach, które wzrosły o 15% (12% w USD), przy wzroście zamówień podstawowych o 12% (12% w USD). Wzrost zamówień odnotowano we wszystkich biznesach i regionach, przy dwucyfrowym wzroście w Chinach oraz silnym popycie ze strony kolejnictwa, przemysłów procesowych oraz przemysłu samochodowego i spożywczego. Obroty wzrosły o 7% (4% w USD). Marża zysku operacyjnego EBITA wyniosła 17,0%, co oznacza wzrost o 60 punktów bazowych rok do roku, głównie dzięki lepszym wolumenom i strukturze sprzedaży, a także ciągłej dbałości o ograniczanie kosztów.

Perspektywy krótko i długoterminowe

Oznaki makroekonomiczne w Europie pozostają solidne, w Stanach Zjednoczonych wykazują pozytywny trend, spodziewany jest także dalszy wzrost w Chinach. Globalny rynek wrócił na ścieżkę wzrostu, pozostaje jednak pod wpływem geopolitycznych napięć w różnych częściach świata. Ceny ropy i efekty różnic kursowych będą nadal wpływać na wyniki firmy.

Atrakcyjne długoterminowe perspektywy w zakresie popytu w obszarze trzech głównych segmentów klienckich ABB – użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury – są wynikiem dokonującej się rewolucji w energetyce oraz czwartej rewolucji przemysłowej. Biorąc pod uwagę mocną pozycję rynkową firmy z wiodącą cyfrową ofertą ABB Ability™, szeroką obecność geograficzną i biznesową, przywództwo technologiczne oraz dobrą kondycję finansową, ABB znajduje się na dobrej pozycji, by wykorzystać wspomniane wyżej szanse w celu generowania zyskownego wzrostu.

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp