Δήλωση περί Απορρήτου για τη διαδικασία Απόκτησης Ταλέντων

Η ABB σέβεται το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή

Στην ABB, ο σεβασμός των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο της προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Η παρούσα δήλωση εξηγεί πώς και γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, πώς τα επεξεργαζόμαστε και ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά στα εν λόγω δεδομένα.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Ο όρος ABB αναφέρεται στην ABB Ltd. και στις θυγατρικές εταιρείες της. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας θα είναι η εκάστοτε συνδεδεμένη εταιρεία της ABB στην οποία υποβάλατε αίτηση για θέση εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ για να δείτε μια λίστα με όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες της ABB. Η παρούσα δήλωση ισχύει για όλες αυτές τις εταιρείες.

Έχουμε συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της διαδικτυακής πύλης καριέρας της ABB.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που έχουμε λάβει εμμέσως από τρίτους, παρόχους υπηρεσιών ελέγχου ιστορικού και γραφεία ευρέσεως προσωπικού, μέσω των οποίων υποβάλατε αίτηση για κάποια θέση εργασίας, καθώς και άλλους παρόχους διοικητικών υπηρεσιών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από πηγές που είναι δημοσίως διαθέσιμες, όπως υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης επαγγελματικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα (όπως το LinkedIn και το Glassdoor) και ημέρες καριέρας.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ABB στην ακόλουθη διεύθυνση email: privacy@abb.com.

Τι χρειαζόμαστε

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα που είναι σε σχέση με τη διαδικασία πρόσληψης στην ABB. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Προσωπικά στοιχεία και δεδομένα αναγνώρισης, όπως: όνομα, φύλο, προσωπική και επαγγελματική διεύθυνση, προσωπικό τηλέφωνο, προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία και χώρα γέννησης, φωτογραφία, ιθαγένεια.

Στοιχεία δεξιοτήτων και εμπειρίας, όπως: προσόντα και πιστοποιήσεις, για παράδειγμα παρούσα και προηγούμενες θέσεις εργασίας, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, βιογραφικό σημείωμα, αρχεία εκπαίδευσης και εργασιακά επιτεύγματα. Σε κάποιες περιπτώσεις, συλλέγουμε επίσης στοιχεία επικοινωνίας για συστατικές επιστολές και αποτελέσματα αξιολογήσεων ικανοτήτων και αξιολόγηση/αποτελέσματα συνεντεύξεων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες επιλέξετε να μας δώσετε, εντός του πλαισίου της αίτησής σας για θέση εργασίας.

Ανάλογα με τη θέση, πιθανόν να διενεργήσουμε εσωτερικές/εξωτερικές αξιολογήσεις, για τις οποίες συλλέγουμε πρόσθετα δεδομένα, όπως δεδομένα επιδόσεων σε αξιολογήσεις, βαθμολογία αξιολογήσεων, ηχογραφήσεις/σημειώσεις τηλεφωνικών συνεντεύξεων και αρχεία/σημειώσεις βιντεο-συνεντεύξεων.

Σε κάποιες χώρες, χρειάζεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις θρησκευτικές και πολιτικές σας πεποιθήσεις και το ποινικό σας μητρώο (μόνο όταν αυτό απαιτείται από την τοπική νομοθεσία ή σε περίπτωση που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί η ισότητα των ευκαιριών και η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και υπαλλήλων της ABB, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία). Εάν διενεργήσουμε έλεγχο του ιστορικού σας στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα είναι απολύτως σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη της σύμβασης απασχόλησης και για τη διαδικασία ένταξης στην εταιρεία, στην περίπτωση των επιτυχόντων υποψηφίων μόνο, όπως είναι: ο αριθμός της ισχύουσας ταυτότητας (αριθμός φορολογικού μητρώου, ιθαγένεια, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή οποιοσδήποτε άλλος τυχόν ατομικός αριθμός ισχύει για εσάς στη χώρα σας), δεδομένα των συγγενικών σας προσώπων (όνομα συζύγου/συντρόφου, παιδιών κλπ.), υπογραφή, στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στοιχεία ασφάλισης, αριθμός άδειας οδήγησης, αρχεία κατάρτισης, μέγεθος ενδυμάτων και παπουτσιών, όπου είναι απαραίτητο.

Σε κάποιες χώρες, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης των νεοπροσληφθέντων στην εταιρεία, χρειάζεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα υγείας, καθώς και δεδομένα που αφορούν τη φυλετική και εθνοτική καταγωγή (μόνο όταν αυτό απαιτείται από την τοπική νομοθεσία ή σε περίπτωση που τα δεδομένα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η ισότητα των ευκαιριών και η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και υπαλλήλων της ABB, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία). Αντίστοιχα, καμία από τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται ανωτέρω δεν θα υποβάλλεται σε επεξεργασία, εάν η εν λόγω επεξεργασία απαγορεύεται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

Για περισσότερα στοιχεία αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στη χώρα σας, παρακαλούμε υποβάλετε αίτημα στη διεύθυνση privacy@abb.com.

Γιατί τα χρειαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Επεξεργασία της αίτησής σας για μια συγκεκριμένη θέση στην ABB ή σε κοινοπραξία της ABB με τρίτον, την οποία εκτελούμε στο πλαίσιο της εφαρμογής προσυμβατικών μέτρων για τη σύναψη των συμβάσεων απασχόλησης και άλλων συναφών συμβάσεων (προκειμένου να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης απασχόλησης).
 • Αξιολόγηση της αίτησής σας βάσει του έννομου συμφέροντος της ABB ή κοινοπραξίας της ABB και τρίτου· η ABB αναζητά τον πλέον κατάλληλο υποψήφιο για την εκάστοτε διαθέσιμη θέση εργασίας, και για τον λόγο αυτό διενεργεί αξιολογήσεις και διεξάγει συνεντεύξεις, οι οποίες επενεργούν έτσι και προς το δικό σας συμφέρον για την εξεύρεση της θέσης εργασίας που σας ταιριάζει καλύτερα·
 • Επεξεργασία της αίτησής σας για θέση εργασίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά στο πλαίσιο μιας πιθανής πρόσληψής σας στην ABB ή σε κοινοπραξία της ABB με τρίτον, βάσει της συγκατάθεσής σας.
 • Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης απασχόλησης – για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας, οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση απασχόλησης και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα η επιβεβαίωση ότι πληρούνται όλες οι εσωτερικές και νομικές απαιτήσεις σχετικά με την οικεία θέση, η σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης απασχόλησης και άλλων εγγράφων που αφορούν στην απασχόληση, η δημιουργία των αναγκαίων λογαριασμών στα πληροφοριακά μας συστήματα, η παροχή πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της ABB, η υποβολή των υποχρεωτικών κοινοποιήσεων στις κυβερνητικές αρχές, η παροχή στολής εργασίας και εξοπλισμού ατομικής προστασίας όπου απαιτείται και η πραγματοποίηση συνάντησης ένταξης στην εταιρεία, η οποία είναι αναγκαία για την παροχή εξοπλισμού, εκπαίδευσης και πληροφοριών που απαιτούνται για τη θέση για την οποία έχετε προσληφθεί.
 • Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης εργασίας, κατόπιν αιτήματός σας, μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας όπως απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης στο πλαίσιο ορισμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με την απασχόληση (π.χ. υπηρεσίες μετεγκατάστασης ή απόκτηση απαιτούμενης θεώρησης και άδειας εργασίας).
 • Διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων, επισκοπήσεων και ελέγχων συμμόρφωσης για την παρακολούθηση της ποιότητας της διαδικασίας πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις εταιρικές πολιτικές και τις νομικές απαιτήσεις της ABB, την απάντηση σε καταγγελίες, την επεξεργασία σχετικών ερωτήσεων και την άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, με βάση το νόμιμο συμφέρον της ABB ή κοινοπραξία της ABB και τρίτου μέρους.

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της εκτίμησης του έννομου συμφέροντός μας όσον αφορά στους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση www.abb.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ανωτέρω σκοπούς, παρακαλούμε όπως υποβάλετε αίτημα στη διεύθυνση privacy@abb.com.

Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία χρειαζόμαστε για τους ανωτέρω σκοπούς. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε στο πλαίσιο της αίτησής για θέση εργασίας θα περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες περιπτώσεις και τα δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο σε υπαλλήλους και σε τρίτους οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στις διαδικασίες πρόσληψης για τη συγκεκριμένη θέση.

Η αίτησή σας ενδέχεται να απορριφθεί σε περίπτωση που το προφίλ σας είναι ελλιπές και/ή ανακριβές. Προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να επεξεργαστούμε την αίτησή σας για θέση εργασίας, χρειαζόμαστε ακριβή προσωπικά δεδομένα, σωστά στοιχεία επικοινωνίας και ολοκληρωμένο προφίλ.

Τι κάνουμε με αυτά;

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε υπαλλήλους και τρίτους που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία πρόσληψης. Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες της ABB και σε τρίτους, για τους κάτωθι σκοπούς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας:

Όνομα ή κατηγορία παραλήπτη

Τοποθεσία παραλήπτη

Σκοπός

Μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

ABB Ltd
(Συνδεδεμένη εταιρεία της ABB στην ΕΕ)

CH, Ζυρίχη

Αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων στους διακομιστές μας.

Αυτή η συνδεδεμένη εταιρεία βρίσκεται στην Ελβετία, όπου θεωρείται ότι παρέχεται από το κράτος επαρκής προστασία όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνδεδεμένη εταιρεία της ABB στην Ευρώπη

ΕΕ

Κοινοποίηση της αίτησής σας στις συνδεδεμένες εταιρείες που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία πρόσληψης για τη συγκεκριμένη θέση και τυχόν μελλοντικές διαδικασίες πρόσληψης, βάσει της συγκατάθεσής σας.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης εργασίας, θα πρέπει να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας στις οντότητες που είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία των αναγκαίων λογαριασμών στα πληροφοριακά μας συστήματα,

τη συντήρηση των διακομιστών και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

Αυτή η συνδεδεμένη εταιρεία βρίσκεται εντός ΕΕ, δηλαδή σε χώρα που θεωρείται ότι παρέχει επαρκή προστασία όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα.

Συνδεδεμένες εταιρείες της ABB εκτός Ευρώπης

Εκτός ΕΕ

Κοινοποίηση της αίτησής σας στις συνδεδεμένες εταιρείες που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία πρόσληψης για τη συγκεκριμένη θέση και τυχόν μελλοντικές διαδικασίες πρόσληψης, βάσει της συγκατάθεσής σας.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης εργασίας, θα πρέπει να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας στις οντότητες που είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία των αναγκαίων λογαριασμών στα πληροφοριακά μας συστήματα,

τη συντήρηση των διακομιστών και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

Αυτή η συνδεδεμένη εταιρεία βρίσκεται εντός του οργανισμού ABB και ο νομικός μηχανισμός για τη διαβίβαση δεδομένων είναι οι Τυποποιημένες Ρήτρες της ΕΕ και οι Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες από τη θέση τους σε ισχύ.

Τρίτοι εντός ΕΕ (για παράδειγμα επιχειρηματικοί συνεργάτες της ABB και κοινοπραξίες που έχει συστήσει η ABB με τρίτους, πάροχοι λογισμικού, πάροχοι υπηρεσιών αξιολόγησης ανθρωπίνων πόρων, δικηγορικές εταιρείες και κυβερνητικοί οργανισμοί)

ΕΕ

Κοινοποίηση της αίτησής σας σε τρίτους που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία πρόσληψης για τη συγκεκριμένη θέση, για τη διενέργεια αξιολογήσεων και έκδοσης των αδειών εργασίας, θεωρήσεων (visa) και άλλων εγγράφων που απαιτούνται από τον νόμο.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης εργασίας, θα πρέπει να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οντότητες που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της πρόσβασής σας στις εγκαταστάσεις της ABB, την υποβολή των υποχρεωτικών κοινοποιήσεων στις κυβερνητικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στους υποψήφιους υπαλλήλους και τη διενέργεια και διεξαγωγή ελέγχου ιστορικού ή αναφορών.

Ο τρίτος βρίσκεται εντός ΕΕ, δηλαδή σε χώρα που θεωρείται ότι παρέχει επαρκή προστασία όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα.

Τρίτοι εκτός ΕΕ (για παράδειγμα, επιχειρηματικοί συνεργάτες της ABB και κοινοπραξίες που έχει συστήσει η ABB με τρίτους, πάροχοι λογισμικού, πάροχοι υπηρεσιών αξιολόγησης ανθρωπίνων πόρων, δικηγορικές εταιρείες και κυβερνητικοί οργανισμοί)

Εκτός ΕΕ

Κοινοποίηση της αίτησής σας σε τρίτους που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία πρόσληψης για τη συγκεκριμένη θέση, με σκοπό την ενεργοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας προσλήψεων, την προμήθεια και την αξιολόγηση των υποψηφίων, την έκδοση αδειών εργασίας, θεωρήσεων και άλλων νομικά απαιτούμενων εγγράφων.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης απασχόλησης, θα πρέπει να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οντότητες που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της πρόσβασής σας στις εγκαταστάσεις της ABB, την υποβολή των υποχρεωτικών κοινοποιήσεων στις κυβερνητικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων στους υποψήφιους υπαλλήλους και τη διενέργεια και διεξαγωγή ελέγχου ιστορικού ή αναφορών.

Ο τρίτος βρίσκεται εκτός ΕΕ, δηλαδή περιοχή που δεν θεωρείται ότι παρέχει επαρκή προστασία όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα, επομένως ο νομικός μηχανισμός για τη διαβίβαση δεδομένων είναι οι Τυποποιημένες Ρήτρες της ΕΕ ή τα ισοδύναμά τους.

Εν δυνάμει ή υφιστάμενοι αγοραστές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων της ABB

Εντός και εκτός ΕΕ

Για την αξιολόγηση της εν λόγω επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων ή σχετικά με την εκτέλεση του μετασχηματισμού / συγχώνευσης των εταιρειών.

Σε περίπτωση που κάποιος εν δυνάμει ή υφιστάμενος αγοραστής βρίσκεται εκτός ΕΕ, δηλαδή περιοχή που δεν θεωρείται ότι παρέχει επαρκή προστασία όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα, ο νομικός μηχανισμός για τη διαβίβαση δεδομένων είναι οι Τυποποιημένες Ρήτρες της ΕΕ ή τα ισοδύναμά τους.

Εάν απαιτείται, θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που βρίσκονται στη χώρα στην οποία υποβάλατε αίτηση για θέση εργασίας ή σε τρίτους που βρίσκονται σε άλλες χώρες και οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία πρόσληψης για την οικεία θέση για την οποία υποβάλλατε αίτηση. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση σε άλλη διαφορετική χώρα από τη χώρα της μόνιμης διαμονής σας. Σκοπός της εν λόγω διαβίβασης δεδομένων είναι η διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης μιας θεώρησης (visa) και άδειας εργασίας.

Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση για θέση εκτός ΕΕ, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν εκτός ΕΕ, στη χώρα στην οποία υποβάλατε αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η χώρα αυτή δεν παρέχει επαρκή προστασία όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα, συνεπώς εφαρμόζουμε τυποποιημένες ρήτρες της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Προφίλ και αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες μεθόδους προκειμένου να λάβουμε μια απόφαση βάσει των προσωπικών σας δεδομένων. Η λογική που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη αυτής της απόφασης βασίζεται στις απαιτήσεις του προφίλ εργασίας και στο κατά πόσον η εμπειρία και το ιστορικό σας πληρούν αυτές τις απαιτήσεις. Οι ενδεχόμενες συνέπειες και η σημασία της αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων είναι ότι η αίτησή σας ενδέχεται να απορριφθεί, σε περίπτωση που το προφίλ σας δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται στην περιγραφής της θέσης εργασίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες μεθόδους, έχετε, ως υποκείμενο των δεδομένων, το δικαίωμα και τη δυνατότητα να παρέμβετε, να διατυπώσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση, υποβάλλοντας αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες μεθόδους για να αναλύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται στην πλατφόρμα πρόσληψης και να δημιουργήσουμε το προφίλ των υποψηφίων μας (δημιουργία προφίλ). Το προφίλ θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την αξιολόγηση των υποψηφίων μας με ενιαίο τρόπο, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη συνέπεια και δικαιοσύνη στη διαδικασία πρόσληψης. Το αποτέλεσμα του προφίλ είναι ένα πρόσθετο σχόλιο για τους υπεύθυνους προσλήψεων και δεν υπερτερεί στη διαδικασία πρόσληψης.

Μετά την υποβολή της αίτησής σας, ανεξάρτητα από το εάν προσληφθήκατε ή όχι, ενδέχεται να σας αποστείλουμε email με το οποίο θα σας ζητούμε να συμμετάσχετε σε έρευνα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης. Η συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα είναι προαιρετική.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, που λαμβάνουμε μέσω αυτής της διαδικασίας, για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ το έννομο συμφέρον μας και η συγκατάθεσή σας. Γενικώς, παρά το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις λόγω των απαιτήσεων της τοπικής νομοθεσίας (για παράδειγμα της φορολογικής ή εργατικής νομοθεσίας), τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες. Αυτή η χρονική περίοδος διατήρησης ξεκινά από τη στιγμή σύνδεσης στον λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση που συναφθεί σύμβαση εργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Με βάση την υποχρεωτική νομοθεσία, η ABB πρέπει να διατηρεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα για κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, οι συμβάσεις εργασίας και οι πληροφορίες για την καταβολή μισθών και αποζημιώσεων θα πρέπει να διατηρούνται για ένα ελάχιστο διάστημα, με βάση την τοπική εργατική και φορολογική νομοθεσία.

Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης που ισχύουν για τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στη διεύθυνση privacy@abb.com.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ανάλογα με το νομικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεστε και εντός του οποίου υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • να διορθώσετε τυχόν λάθη στα προσωπικά σας δεδομένα ή να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα σας,
 • να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή μας,
 • να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε άλλη νομοθετική υποχρέωση που επιβάλλει την διατήρησή τους,
 • να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον πάροχο (κατά περίπτωση),
 • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με τα έννομα συμφέροντά σας (υπό τον όρο ότι οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων σας),
 • να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για όσο διάστημα διερευνάται τυχόν καταγγελία σας ή
 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις στις οποίες έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να περιορίσουμε τα ανωτέρω δικαιώματά σας για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος (π.χ. την πρόληψη ή την εντοπισμό ποινικού αδικήματος) και των έννομων συμφερόντων μας.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου στη διεύθυνση privacy@abb.com ή να υποβάλετε την καταγγελία σας στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση του νόμου, έχετε επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη χώρα διαμονής ή εργασίας σας ή στη χώρα στην οποία πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχει παραβιαστεί η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Εγγραφείτε στον κατάλογο παραληπτών για τις κενές θέσεις εργασίας

Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για ανοικτές θέσεις εργασίας στην ABB, ειδικά για τη χώρα και την περιοχή που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε την εγγραφή σας, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «ακύρωση εγγραφής» σε οποιοδήποτε μελλοντικό μήνυμα που θα λάβετε ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

Περισσότερες πληροφορίες

Με την υποβολή της αίτησής σας, βεβαιώνετε παράλληλα ότι τα προσωπικά σας δεδομένα, που περιέχονται σε αυτήν, είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Επίσης, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως την παρούσα δήλωση περί απορρήτου και ότι γνωρίζετε ότι με την υποβολή της αίτησής σας μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, την οποία εκτελούμε για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της αίτησής σας (με βάση τη συγκατάθεσή σας) ή προκειμένου να συντάξουμε της σύμβασης εργασίας σας.

 

Αν απαιτείται, θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που βρίσκονται στη χώρα στην οποία υποβάλατε αίτηση για θέση εργασίας ή σε τρίτους που βρίσκονται σε άλλες χώρες και οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία πρόσληψης για την οικεία θέση για την οποία υποβάλλατε αίτηση. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση σε χώρα άλλη από τη χώρα της μόνιμης διαμονής σας. Σκοπός της εν λόγω διαβίβασης δεδομένων είναι η διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης θεώρησης (visa) και άδειας εργασίας.

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των μέτρων προστασίας που χρησιμοποιούμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

Σε περίπτωση που υποβάλετε αίτηση για θέση εκτός ΕΕ, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν εκτός ΕΕ, στη χώρα στην οποία υποβάλατε αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η χώρα αυτή δεν παρέχει επαρκή προστασία όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, συνεπώς εφαρμόζουμε τυποποιημένες ρήτρες της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες μεθόδους προκειμένου να λάβουμε μια απόφαση βάσει των προσωπικών σας δεδομένων. Η λογική που διέπει τη λήψη αυτής της απόφασης στηρίζεται στις απαιτήσεις του προφίλ της θέσης εργασίας και στο εάν η εμπειρία και το ιστορικό σας πληρούν τις εν λόγω  απαιτήσεις. Οι ενδεχόμενες συνέπειες και η σημασία της αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων είναι ότι η αίτησή σας ενδέχεται να απορριφθεί, σε περίπτωση που το προφίλ σας δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται στην περιγραφής της θέσης εργασίας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες μεθόδους, έχετε, ως υποκείμενο των δεδομένων, το δικαίωμα να εξασφαλίσετε ανθρώπινη παρέμβαση, να διατυπώσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση, υποβάλλοντας αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

Μετά την υποβολή της αίτησής σας, ανεξάρτητα από το αν προσληφθήκατε ή όχι, ενδέχεται να σας στείλουμε email για να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης. Η συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα είναι προαιρετική.

Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά  δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά  δεδομένα σας που λαμβάνουμε μέσω αυτής της διαδικασίας για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ το έννομο συμφέρον μας και η συγκατάθεσή σας. Γενικώς, παρά το γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις λόγω των απαιτήσεων της τοπικής νομοθεσίας (για παράδειγμα της φορολογικής ή εμπορικής νομοθεσίας), τα προσωπικά  δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες. Αυτή η περίοδος διατήρησης ξεκινά από τη σύνδεση στον λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση που συναφθεί σύμβαση  εργασίας , τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Με βάση την υποχρεωτική νομοθεσία, η ABB πρέπει να διατηρεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, οι συμβάσεις εργασίας, οι πληροφορίες για την καταβολή μισθών και  αποζημιώσεων θα πρέπει να διατηρούνται για ένα ελάχιστο διάστημα, με βάση την τοπική εταιρική και φορολογική νομοθεσία.

Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, οι προσωπικές σας πληροφορίες διαγράφονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης που ισχύουν για τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στη διεύθυνση privacy@abb.com.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα:

 • να διορθώσετε τυχόν λάθη στα προσωπικάδεδομένα σας ή να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα σας,
 • να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικάδεδομένα σας και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή μας,
 • να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας για των οποίων την επεξεργασία δεν έχουμε πλέον νομική βάση,
 • να μεταφέρετε τα προσωπικάδεδομένα σας σε άλλον πάροχο (κατά περίπτωση),
 • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικώνδεδομένων σας για λόγους που σχετίζονται με τα έννομα συμφέροντά σας (υπό τον όρο ότι οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων σας),
 • να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικώνδεδομένων σας για όσο διάστημα διερευνάται τυχόν καταγγελία σας ή
 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις στις οποίες έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικώνδεδομένων σας.

Μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να περιορίσουμε τα ανωτέρω δικαιώματά σας για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος (π.χ. την πρόληψη ή την εντοπισμό ποινικού αδικήματος) και των συμφερόντων μας (π.χ. διατήρηση νομικού προνομίου).

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά  δεδομένα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου στη διεύθυνση privacy@abb.com ή να υποβάλετε την καταγγελία σας στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά  δεδομένα σας κατά παράβαση του νόμου, έχετε επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων στη χώρα διαμονής ή εργασίας σας ή στη χώρα στην οποία πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχει παραβιαστεί η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Εγγραφείτε στον κατάλογο παραληπτών για τις κενές θέσεις εργασίας

Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για ανοικτές θέσεις εργασίας στην ABB, ειδικά για τη χώρα και την περιοχή που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε την εγγραφή σας, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «ακύρωση εγγραφής» σε οποιοδήποτε μελλοντικό μήνυμα που θα λάβετε ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.

Περισσότερες πληροφορίες

Με την υποβολή της αίτησής σας, βεβαιώνετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που περιέχονται σε αυτή είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Επίσης, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την παρούσα δήλωση περί απορρήτου και ότι γνωρίζετε ότι με την υποβολή της αίτησής σας μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων σας, την οποία εκτελούμε για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της αίτησής σας (σε περίπτωση που βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας) ή προκειμένου να λάβουμε μέτρα για τη σύνταξη της σύμβασης απασχόλησης σας.