Δήλωση προστασίας απορρήτου

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου για τους Παρόχους Υπηρεσιών («Δήλωση») ισχύει για τον όμιλο εταιρειών ABB, δηλαδή για την ABB Ltd Ελβετίας και για κάθε νομικό πρόσωπο στο οποίο η ABB Ltd, Ελβετίας έχει, άμεσα ή έμμεσα, πλειοψηφική συμμετοχή ή την κυριότητα ή τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου. Η εταιρεία ΑΒΒ με την οποία εσείς, ο εργοδότης σας ή η εταιρεία που σας έχει παραχωρήσει στην ΑΒΒ έχετε/έχει συμβατική σχέση (αναφέρεται ως «ΑΒΒ» ή κάνοντας χρήση του α’ προσώπου πληθυντικού αριθμού), είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και ορίζει τον τρόπο με τον οποία αυτά χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. 

Στην ABB, ο σεβασμός των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Η παρούσα Δήλωση εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, πώς τα επεξεργαζόμαστε και ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα εν λόγω δεδομένα.   

2. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων; 

Υπεύθυνοι για τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η ABB Ltd και οι θυγατρικές εταιρείες της. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων, ο βασικός υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η θυγατρική εταιρεία της ΑΒΒ με την οποία εσείς, ο εργοδότης σας ή η εταιρεία που σας παραχώρησε στην ΑΒΒ έχετε/έχει συμβατική σχέση. Δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουν και άλλες θυγατρικές εταιρείες της ABB, είτε με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας είτε του εκτελούντος την επεξεργασία, για τις οποίες ισχύει εξίσου η παρούσα Δήλωση. 

3. Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε; 

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε σχέση με την εργασία που σας ανατέθηκε και τις υπηρεσίες που παρέχετε απευθείας στην ΑΒΒ στο πλαίσιο της ανάθεσης εργασίας/δήλωσης εργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορούμε να συλλέγουμε υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 • Δεδομένα που σας ταυτοποιούν και επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας που κοινοποιείτε στην εταιρεία μας, όπως όνομα, επώνυμο, εργασία/θέση/τίτλος, εργοδότης, διεύθυνση εργοδότη, εθνικότητα, ΑΦΜ, άδεια εργασίας/στοιχεία θεώρησης (visa), επαγγελματική διεύθυνση email, επαγγελματική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού, αριθμός φαξ, προσωπικός αριθμός τηλεφώνου, προσωπική διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης.  

 • Επιπρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της ανάθεσης εργασίας, όπως δεδομένα σχετικά με την εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων σας, τις συμβατικές υποχρεώσεις μας και προσυμβατικά μέτρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται δεδομένα αλληλογραφίας, προσφορές, διαγωνισμοί, βιογραφικά σημειώματα, στοιχεία ελέγχου ιστορικού, προϋποθέσεις, επαγγελματικά προσόντα/πιστοποιητικά, στοιχεία συμβάσεων και παραγγελιών, τιμολόγια, πληρωμές, ιστορικό επιχειρηματικών συνεργατών, αρχεία σχετικά με αιτήματα, ερωτήσεις, καταγγελίες ή παραγγελίες, στοιχεία καταγραφής του χρόνου εργασίας και αρχεία εκπαίδευσης και κατάρτισης, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, στοιχεία ασφάλισης.  

 • Πληροφορίες σχετικά με δαπάνες, όπως αντίγραφα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πληρωμών, συναλλαγές, απαιτήσεις επιστροφής δαπανών και αποδείξεις, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικών καρτών.  

 • Ηλεκτρονικά στοιχεία ταυτοποίησης και πληροφορίες που συλλέγονται από τα συστήματα επικοινωνίας, τις εφαρμογές πληροφορικής και το πρόγραμμα πλοήγησης ιστότοπου (όπου ο εργολάβος έχει πρόσβαση ή επηρεάζεται από τα εν λόγω συστήματα ή εφαρμογές και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο) όπως χρήση τεχνολογίας πληροφοριών (πρόσβαση σε συστήματα, χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και διαδικτύου), αναγνωριστικό συσκευής (αναγνωριστικό κινητής συσκευής ή υπολογιστή), στοιχεία εγγραφής και σύνδεσης, διεύθυνση ΙΡ, στοιχεία σύνδεσης και αρχεία καταγραφής, αναγνωριστικό Analytics, ψηφιακό ψευδώνυμο/ψηφιακή υπογραφή, ώρα και url (ενιαίος εντοπιστής πόρου), αναζητήσεις, εγγραφή σε ιστότοπο και δεδομένα cookies, καταγραφές (π.χ. καταγραφή ηχητικού mail/τηλεφωνικής συνομιλίας, συνομιλίας στο Skype). 

 • Άλλα προσωπικά δεδομένα, συγκεκριμένα οι τοποθεσίες όπου εσείς ή άλλα πρόσωπα (όπως οι συνάδελφοί σας) μπορούν να καταχωρούν αυτά τα δεδομένα στα συστήματα, τα προγράμματα και τις εφαρμογές μας, όπως επαγγελματικά έγγραφα που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες (π.χ. αιτήματα, ερωτήσεις, καταγγελίες, παραγγελίες και συναφή αρχεία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκθέσεις, συμβάσεις, παρουσιάσεις, πρακτικά, προϊόντα εργασίας),   

 • φωτογραφίες, εικόνες και/ή βίντεο. 

Οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, εφόσον είναι εφικτό, μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία στη χώρα κατοικίας σας και όπου είναι απαραίτητο, ανάλογα με την ανάθεση εργασίας στο πρόσωπό σας.    

 • Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως δεδομένα υποστήριξης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια ταξιδιών (ομάδα αίματος, ιατρικό ιστορικό, αλλεργίες). 

 • Δεδομένα για ποινικές καταδίκες και αδικήματα, όπως πληροφορίες για τον έλεγχο ύπαρξης ποινικού μητρώου. 

 • Στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας, δεδομένα που αποκτώνται από δημόσιες πηγές ή που διαβιβάζονται νομίμως από άλλους τρίτους (π.χ. από έναν οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας), όπως τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην ΑΒΒ από τον εργοδότη σας ή την εταιρεία μέσω της οποίας έχετε παραχωρηθεί στην ΑΒΒ, στοιχεία εμπορικού μητρώου, δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας. 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

4. Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:  

 • διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με την εργασία που σας ανατέθηκε και τις υπηρεσίες που παρέχετε στο πλαίσιο της ανάθεσης εργασίας/δήλωσης εργασίας απευθείας στην ΑΒΒ, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και διοίκησης προσωπικού, διαχείριση ωραρίου εργασίας, βελτίωση και διατήρηση της αποτελεσματικής διοίκησης προσωπικού, διεξαγωγή εσωτερικών αναλύσεων σχετικά με το προσωπικό, υποβολή αναφορών/εκθέσεων και σχεδιασμός, 

 • διαχείριση προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας προμηθειών και ανεφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, μεταξύ άλλων της επικοινωνίας με σκοπό τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, δέσμευση, διεκπεραίωση παραγγελιών, διαδικασία και διεκπεραίωση αγορών, διοίκηση και διαχείριση προμηθευτών, εργολάβων, συμβούλων και άλλων επαγγελματιών ειδικών, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, επεξεργασίας και διεκπεραίωσης αγορών και τιμολογίων και διαχείριση του κύκλου ζωής των συμβάσεων, 

 • διαχείριση μεταθέσεων προσωπικού από διάφορες θυγατρικές και σχεδιασμός διαδοχής, 

 • εκπαίδευση και κατάρτιση των εργολάβων, 

 • εσωτερικά προγράμματα υγείας και ασφάλειας, 

 • διαχείριση μετακινήσεων και εξόδων και οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των ταξιδιωτών για την παροχή υποστήριξης σε επείγουσες ιατρικές ή επικίνδυνες καταστάσεις και της παροχής ταξιδιωτικής ασφάλειας, εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας και, προαιρετικά, βοήθεια στην παροχή στήριξης σε επείγουσες καταστάσεις, διαχείριση ασφάλισης, 

 • χρηματοοικονομικές και κοινές λογιστικές υπηρεσίες για την παροχή υπηρεσιών R2R, O2C και P2P, 

 • αξιοποίηση της απόδοσης και των προϊόντων της εργασίας και για αναφορές σε έγγραφα, όπως γραφήματα, δελτία παραγγελίας, παραγγελίες πώλησης, τιμολόγια, εκθέσεις,  

 • αναδιάρθρωση, εξαγορά και πώληση δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών μονάδων και εταιρειών, 

 • παρακολούθηση και έλεγχος συμμόρφωσης με τις εταιρικές πολιτικές, τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις νομικές απαιτήσεις της ΑΒΒ, 

 • διεξαγωγή αξιολογήσεων και ελέγχων νομιμότητας και συμμόρφωσης για την τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στους ρυθμιστικούς φορείς, 

 • διατήρηση και προστασία της ασφάλειας των προϊόντων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών, των συστημάτων, των δικτύων, των υπολογιστών και των πληροφοριών, πρόληψη και εντοπισμός απειλών για την ασφάλεια, απάτης ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων ενεργειών και διασφάλιση της συνέχισης των δραστηριοτήτων, και 

 • διαχείριση πόρων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης διαχείρισης υποδομών, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, επιχειρήσεις υποστήριξης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων για διαχείριση εφαρμογών, υποστήριξη τελικού χρήστη, δοκιμή, συντήρηση, ασφάλεια (αντιμετώπιση περιστατικών, κίνδυνος, ευπαθή σημεία, αντιμετώπιση παραβιάσεων), κύρια δεδομένα και εργασιακό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης λογαριασμών χρηστών, εκχώρηση αδειών λογισμικού, δοκιμή ασφαλείας και επιδόσεων και αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης. 

Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που χρειαζόμαστε για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Για τους σκοπούς στατιστικής ανάλυσης, βελτίωσης των υπηρεσιών μας και διεξαγωγής δοκιμών στα συστήματα πληροφορικής μας, χρησιμοποιούμε ανωνυμοποιημένα δεδομένα στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας ή τον άμεσο ή έμμεσο εντοπισμό σας ως φυσικού προσώπου. 

5. Τι θα συμβεί εάν δεν μας παρέχετε τις πληροφορίες που σας ζητήσαμε ή εάν μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας 

Αναφορικά με τις λειτουργίες επεξεργασίας που αφορούν την ανάθεση εργασίας σας (όπως περιγράφεται ως άνω), η ΑΒΒ δεν θα έχει τη δυνατότητα επαρκούς σύναψης, διεξαγωγής ή λύσης επαγγελματικής σχέσης με εσάς, τον εργοδότη σας ή την εταιρεία μέσω της οποίας παραχωρηθήκατε στην ΑΒΒ και, εν γένει, δεν θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των σκοπών που περιγράφονται ως άνω, εάν δεν έχει στη διάθεσή της ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Παρόλο που δεν μπορούμε να σας υποχρεώσουμε να μας κοινοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η μη κοινοποίησή τους ενδέχεται να έχει συνέπειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάθεση εργασίας, όπως, παραδείγματος χάριν, την αδυναμία από μέρους μας να λάβουμε τα ζητούμενα προσυμβατικά μέτρα για τη σύναψη σύμβασης με εσάς, τον εργοδότη σας ή την εταιρεία μέσω της οποίας παραχωρηθήκατε στην ΑΒΒ ή την ενδεχομένη αδυναμία πραγματοποίησης ή συνέχισης της ανάθεσης εργασίας. 

6. Η νομική βάση στην οποία στηριζόμαστε 

 Για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, στηριζόμαστε στην ακόλουθη νομική βάση, κατά περίπτωση:  

 • Μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ανάθεση εργασίας στο πρόσωπό σας ή στο πλαίσιο των προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνουμε,  

 • Σε κάποιες περιπτώσεις, βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντά μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον βαθμό που αυτή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα δικά σας προσωπικά συμφέροντα προστασίας απορρήτου. Τα εν λόγω συμφέροντα μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: 

  • διεξαγωγή, διαχείριση, ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησής μας με την ευρύτερη δυνατή έννοια, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, εκτέλεση συμβάσεων και διαχείριση παραγγελιών με προμηθευτές, επεξεργασία και διεκπεραίωση αγορών, διαχείριση ποιότητας διαδικασιών και βελτίωση προϊόντων ή υπηρεσιών, διεξαγωγή αναλύσεων και έρευνες αγοράς, μείωση των κινδύνων αθέτησης υποχρεώσεων στη διαδικασία προμηθειών μας και αναδιάρθρωση, εξαγορές και πωλήσεις δραστηριοτήτων, τμημάτων επιχειρήσεων και εταιρειών, 

  • παρακολούθηση, έρευνα και διασφάλιση της συμμόρφωσης με νομικές, ρυθμιστικές, τυπικές και εσωτερικές απαιτήσεις και πολιτικές της ABB, 

  • πρόληψη απάτης και εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ερευνών σχετικά με τέτοιες δραστηριότητες, πρόληψη κατάχρησης των περιουσιακών στοιχείων, προϊόντων και υπηρεσιών της ABB, και εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας για τη διασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, και 

  • διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο εσωτερικό του ομίλου ABB για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, εφόσον είναι αναγκαίο, για παράδειγμα για την παροχή κεντρικών υπηρεσιών. 

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της εκτίμησής μας όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των παραπάνω συμφερόντων, υποβάλλοντας αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομικών υποχρεώσεων και νομοθετικών απαιτήσεων, παραδείγματος χάριν, βάσει φορολογικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων αναφοράς, υποχρεώσεων συνεργασίας με τις αρχές, βάσει υποχρεωτικών - διά νόμου - περιόδων διατήρησης δεδομένων ή, άλλοτε, η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο επίσημων ή δικαστικών μέτρων ενδέχεται να απαιτείται στο πλαίσιο της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, της άσκησης δικαστικών διώξεων ή της επιβολής αξιώσεων αστικού δικαίου. 

Όσον αφορά ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και: 

 • Εφόσον έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας με συγκεκριμένες δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή 

 • εφόσον είναι αναγκαίο για τη θεμελίωση, άσκηση και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα υπόκεινται σε επεξεργασία από εμάς μόνο σε περιπτώσεις που η εν λόγω επεξεργασία επιτρέπεται από την ισχύουσα (εθνική) νομοθεσία. 

7. Μέρη στα οποία κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (εντός και εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ ή εκτός της χώρας όπου βρίσκεται η εταιρεία της ΑΒΒ που ελέγχει τα δεδομένα σας) 

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε συνδεδεμένες της ABB εταιρείες ή τρίτους, εφόσον είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνδεδεμένες ή τρίτο, ώστε να διαβιβαστούν ή να καταστούν προσβάσιμα από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή εκτός της χώρας όπου βρίσκεται ο εργοδότης σας, πάντα λαμβάνουμε επαρκή μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κάποια παραδείγματα αυτών των μέτρων προστασίας είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επάρκειας (διαβάστε περισσότερα εδώ), οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (διαβάστε περισσότερα εδώ), η πιστοποίηση της ασπίδας προστασίας (διαβάστε περισσότερα εδώ), και οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες που έχουν υιοθετήσει κάποιοι από τους προμηθευτές μας (διαβάστε περισσότερα εδώ). Έχουμε λάβει πρόσθετα μέτρα για τη διαβίβαση δεδομένων από χώρες εντός σε χώρες εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ και της χώρας όπου βρίσκεται ο εργοδότης σας, για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν θέλετε να λάβετε μια σύνοψη των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

Κατηγορία παραλήπτη

Τοποθεσία παραλήπτη 

Σκοπός 

Συνδεδεμένες και θυγατρικές της ABB 

Δείτε τον κατάλογο των θυγατρικών της ABB 

Οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου από τον διευθυντή/προϊστάμενό σας στην ΑΒΒ, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΒΒ, την Οικονομική Διαχείριση της ΑΒΒ, το τμήμα Υποστήριξης Τεχνολογίας Πληροφοριών της ΑΒΒ, τα Παγκόσμια Κέντρα Επαγγελματικών Υπηρεσιών της ΑΒΒ που υποστηρίζουν το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού/την Οικονομική Υπηρεσία/το Τμήμα Προμηθειών και Ανεφοδιασμού (Logistics) επί 24ωρης βάσης και τα τμήματα Προμηθειών της ΑΒΒ που συναλλάσσονται με τους εργολάβους 

Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες της ΑΒΒ (όπως τα γραφεία εύρεσης προσωπικού προσωρινής απασχόλησης και πρόσληψης προσωπικού/ο εργοδότης σας ή η εταιρεία μέσω της οποίας έχετε παραχωρηθεί στην ΑΒΒ, οι διανομείς και αντιπρόσωποι της ΑΒΒ  

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου 

Πάροχοι υπηρεσιών όπως υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών στις οποίες περιλαμβάνεται η υποστήριξη τεχνολογίας πληροφοριών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης, ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι, υπεύθυνοι επεξεργασίας πληρωμών, υπηρεσίες αξιολόγησης, επαγγελματικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως λογιστές, ελεγκτές, δικηγόροι, ασφαλιστές, τραπεζίτες, γραφεία εύρεσης προσωπικού, ταξιδιωτικοί πράκτορες και λοιποί σύμβουλοι ή πάροχοι υπηρεσιών που εργάζονται για λογαριασμό της ΑΒΒ  

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου 

Δυνητικοί ή πραγματικοί αγοραστές δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων της ABB 

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Για την αξιολόγηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων ή για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου 

Παραλήπτες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή νομική διαδικασία, σε αρχές επιβολής του νόμου ή κυβερνητικές αρχές, κ.λπ. 

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Όταν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή βάσει νόμιμου αιτήματος κυβερνητικών αρχών ή έγκυρης νομικής απαίτησης 

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των μέτρων προστασίας που χρησιμοποιούμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, υποβάλλοντας αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.  

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Με βάση την υποχρεωτική νομοθεσία, η ABB πρέπει να διατηρεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου. Γενικά, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάθεσης εργασίας σας. 

Όπου είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου για φορολογικούς σκοπούς και σκοπούς τήρησης αρχείων, διατηρούμε τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα σας (συνήθως 5-10 έτη από τη λύση της ανάθεσης εργασίας). Μετά το πέρας του ως άνω διαστήματος, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Στο πλαίσιο ξεχωριστής συγκατάθεσής σας προς την ΑΒΒ σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ, διατηρούμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα έως ότου λάβουμε ειδοποίησή σας στην οποία δηλώνετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε επικοινωνία προωθητικού περιεχομένου από την ΑΒΒ. Κατόπιν, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, δεν επιτρέπεται να διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Μέσω της θέσπισης εφαρμογών και πολιτικών πληροφορικής, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία διατηρούμε διαγράφονται όταν πλέον δεν τα χρειαζόμαστε. 

Ασφάλεια και παρακολούθηση των συστημάτων της ABB  

Η ABB λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων της, συμπεριλαμβανομένων των δικών σας πληροφοριών και των ψηφιακών επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων της ABB. Η ABB θεωρεί ότι πρόκειται για κοινή ευθύνη, στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τα εν λόγω δεδομένα και αναμένει και από τους εργολάβους να κάνουν το ίδιο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε και για τις υποχρεώσεις σας στην πολιτική ασφαλείας τελικού χρήστη

Παρακολούθηση των συστημάτων της ABB 

Για επιχειρηματικούς λόγους, και προκειμένου να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας των πληροφοριακών μας συστημάτων, συλλέγονται και παρακολουθούνται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των συστημάτων της ABB, συμπεριλαμβανομένων αριθμών τηλεφώνων (κινητών και σταθερών) και υπολογιστικών συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της πρόσβασης στο διαδίκτυο), και οποιουδήποτε είδους προσωπική χρήση των εν λόγω συστημάτων. Οι παραπάνω πληροφορίες χρησιμοποιούνται όταν είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των συστημάτων της ABB και για λόγους συμμόρφωσης με τις πολιτικές ασφαλείας του ομίλου ABB και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν συνδέεστε στις υπηρεσίες με κωδικό πρόσβασης και όνομα χρήστη στα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας της ABB, τα στοιχεία σύνδεσής σας ενδεχομένως είναι ορατά στην ABB. 

Η παρακολούθηση πραγματοποιείται μόνο στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον νόμο και εφόσον είναι αναγκαίο και δικαιολογημένο για επιχειρηματικούς σκοπούς. Τα αρχεία καταγραφής που προκύπτουν τηρούνται για μια ελάχιστη περίοδο σύμφωνα με την ενότητα 7. Αυτό είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό περιστατικών απόπειρας κατάχρησης και άλλων συμβάντων ασφαλείας, καθώς και για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των εν λόγω πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη επακόλουθων ερευνών και ενεργειών. Στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο και τις εσωτερικές πολιτικές, μπορεί να ληφθούν μέτρα βάσει της πειθαρχικής διαδικασίας. 

Εάν είναι απαραίτητο, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να διαβιβαστούν στην αστυνομία ή σε άλλες αρχές επιβολής του νόμου. Οι έρευνες και η γνωστοποίηση πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές διεξάγονται μόνο στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο. 

Τα δικαιώματα προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας 

Ανάλογα με τη δικαιοδοσία στην οποία υπάγεστε και εντός της οποίας υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε ενδεχομένως τα εξής δικαιώματα:  

Δικαιώματα προστασίας του απορρήτου των δεδομένων 

Τι σημαίνει αυτό 

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ABB επισκόπηση των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς ή να λάβετε αντίγραφό τους. 

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας 

Μπορείτε να ζητήσετε την άμεση διόρθωση τυχόν ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς.  

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας 

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν πλέον δεν είναι απαραίτητα, εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία μας υποχρεώνει να διαγράφουμε τα δεδομένα ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη.  

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιστάσεις.  

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή, αναγνώσιμη από μηχάνημα, για τους δικούς σας σκοπούς, ή να ζητήσετε τη μεταβίβασή τους σε τρίτο.  

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον τα έννομα συμφέροντά μας αποτελούν τη βάση για την επεξεργασία και εφόσον τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας υπερέχουν της αιτιολογίας μας περί έννομων συμφερόντων.  

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης 

Σε περίπτωση που η ABB έχει ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε με τη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της. 

Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω δεν είναι απόλυτα και ότι τα αιτήματά σας δεν είναι πάντα δυνατό να ικανοποιούνται πλήρως. Για παράδειγμα, κάποιες φορές δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους, καθώς ενδέχεται να μας δεσμεύουν νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις διατήρησης ορισμένων από τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα. 

Μπορείτε να ζητήσετε την επιβολή της άσκησης των δικαιωμάτων προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.  

Επικοινωνία και περαιτέρω πληροφορίες 

Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα σας δικαιώματα που προαναφέρθηκαν ή αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την ABB, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ομίλου στη διεύθυνση privacy@abb.com, ή να υποβάλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση του νόμου, έχετε ενδεχομένως και το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας διαμονής ή εργασίας σας ή να προσφύγετε στα δικαστήρια εφόσον πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν παραβιαστεί οι νόμοι προστασίας του απορρήτου των δεδομένων.  

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29 nοέμβριος 2019