Δήλωση προστασίας απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου για τους Προμηθευτές («Δήλωση») ισχύει για τον όμιλο εταιρειών ABB, δηλαδή για την ABB Ltd Ελβετίας και για κάθε νομικό πρόσωπο στο οποίο η ABB Ltd, Ελβετίας έχει, άμεσα ή έμμεσα, πλειοψηφική συμμετοχή ή την κυριότητα ή τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου. Η εταιρεία ΑΒΒ που επικοινωνεί μαζί σας ή στην οποία παρέχετε προϊόντα ή υπηρεσίες (αναφέρεται ως «» ή κάνοντας χρήση του α’ προσώπου πληθυντικού αριθμού) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία τωΑΒΒν προσωπικών σας δεδομένων και ασκεί έλεγχο στον τρόπο με τον οποία αυτά χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.  

Στην ABB, ο σεβασμός των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Η παρούσα Δήλωση εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, πώς τα επεξεργαζόμαστε και ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα εν λόγω δεδομένα.

2. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Υπεύθυνοι για τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η ABB Ltd και οι θυγατρικές εταιρείες της ((προσθέστε τον υπερσύνδεσμο)). Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων, ο βασικός υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η θυγατρική εταιρεία της ΑΒB η οποία επικοινωνεί μαζί σας ή στην οποία παρέχετε προϊόντα ή υπηρεσίες. Δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουν και άλλες θυγατρικές εταιρείες της ABB, είτε με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας είτε του εκτελούντος την επεξεργασία, για τις οποίες ισχύει εξίσου η παρούσα Δήλωση. 

3. Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε; 

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους προμηθευτές μας. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορούμε να συλλέγουμε υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 • Δεδομένα που σας ταυτοποιούν και επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας που κοινοποιείτε στην εταιρεία μας, όπως όνομα, επώνυμο, εργασία/θέση/τίτλος, επαγγελματική διεύθυνση email, επαγγελματική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού, αριθμός φαξ, προσωπικός αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης. 

 • Επιπρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο των επαγγελματικών μας σχέσεων, όπως δεδομένα σε σχέση με την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και προσυμβατικών μέτρων, όπως δεδομένα αλληλογραφίας, προσφορές, έγγραφα διαγωνισμών, βιογραφικά σημειώματα, προϋποθέσεις, στοιχεία συμβάσεων και παραγγελιών, τιμολόγια, πληρωμές, ιστορικό επαγγελματικών συνεργατών, αρχεία αναφορικά με αιτήματα, ερωτήσεις, καταγγελίες και παραγγελίες.

 • Ηλεκτρονικά στοιχεία ταυτοποίησης και πληροφορίες που συλλέγονται από τα συστήματα επικοινωνίας, τις εφαρμογές πληροφορικής και το πρόγραμμα πλοήγησης ιστότοπου (όπου ο προμηθευτής έχει πρόσβαση ή επηρεάζεται από τα εν λόγω συστήματα ή εφαρμογές και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο) όπως χρήση τεχνολογίας πληροφοριών (πρόσβαση σε συστήματα, χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και διαδικτύου), αναγνωριστικό συσκευής (αναγνωριστικό κινητής συσκευής ή υπολογιστή), στοιχεία εγγραφής και σύνδεσης, διεύθυνση ΙΡ, στοιχεία σύνδεσης και αρχεία καταγραφής, αναγνωριστικό Analytics, ώρα και url (ενιαίος εντοπιστής πόρου), αναζητήσεις, εγγραφή σε ιστότοπο και καταγραφή δεδομένων cookies, ηχητικές καταγραφές (π.χ. καταγραφή ηχητικού mail/τηλεφωνικής συνομιλίας, συνομιλίας στο Skype).

Οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, εφόσον είναι εφικτό, μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία στη χώρα διαμονής σας και όπου είναι απαραίτητο, ανάλογα με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους προμηθευτές μας.

 • Δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα, όπως πληροφορίες για τον έλεγχο ύπαρξης ποινικού μητρώου και πληροφορίες καταλόγου κυρώσεων, στον βαθμό που αυτό απαιτείται για σκοπούς ελέγχου του ποινικού ιστορικού και στο πλαίσιο του ελέγχου δέουσας επιμέλειας και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 • Στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, δεδομένα που αποκτώνται από δημόσιες πηγές ή που διαβιβάζονται νομίμως από τρίτους (π.χ. από έναν οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας), όπως στοιχεία εμπορικού μητρώου, δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

4. Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • διαχείριση προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, μεταξύ άλλων της επικοινωνίας με σκοπό τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, δέσμευση, διεκπεραίωση παραγγελιών, επεξεργασίας και διεκπεραίωσης αγορών, διοίκηση και διαχείριση προμηθευτών, εργολάβων, συμβούλων και άλλων επαγγελματιών ειδικών, 

 • εξόφληση οφειλών, διαχείριση τιμολογίων προμηθευτών και πληρωμών, αγορά άμεσων και έμμεσων υπηρεσιών, 

 • υποβολή αναφορών/εκθέσεων και διεξαγωγή αναλύσεων, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ερευνών αγοράς, και ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών και προϊόντων μέσω της αξιολόγησης και της ανάλυσης των πληροφοριών, 

 • διαχείριση ποιότητας διαδικασιών, 

 • παραπομπές σε έγγραφα, όπως προσφορές για διαγωνισμούς, εντολές αγορών, τιμολόγια και εκθέσεις,  

 • διαχείριση κύκλου ζωής συμβάσεων, 

 • διαδικασίες είσπραξης πληρωμών και αφερεγγυότητας, 

 • εκπαίδευση/κατάρτιση προμηθευτών, 

 • χρηματοοικονομικές και κοινές λογιστικές υπηρεσίες για την παροχή υπηρεσιών R2R, και P2P, 

 • αναδιάρθρωση, εξαγορά και πώληση δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών μονάδων και εταιρειών, 

 • παρακολούθηση και έλεγχος συμμόρφωσης με τις εταιρικές πολιτικές, τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις νομικές απαιτήσεις της ΑΒΒ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σε σχέση με τα ορυκτά που προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, 

 • διεξαγωγή αξιολογήσεων και ελέγχων νομιμότητας και συμμόρφωσης για την τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στους ρυθμιστικούς φορείς, 

 • διακυβέρνηση, κίνδυνος και συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων περί ελέγχου δέουσας επιμέλειας και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμμόρφωση με τα έθιμα και τις παγκόσμιες εμπορικές πρακτικές και έλεγχος καταλόγου κυρώσεων, ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και εξιχνίασης εγκλημάτων και της πρόληψης απάτης, 

 • διατήρηση και προστασία της ασφάλειας των προϊόντων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών, των συστημάτων, των δικτύων, των υπολογιστών και των πληροφοριών, πρόληψη και εντοπισμός απειλών για την ασφάλεια και απάτης ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων ενεργειών και 

 • διαχείριση πόρων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης διαχείρισης υποδομών, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, επιχειρήσεις υποστήριξης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων για διαχείριση εφαρμογών, υποστήριξη τελικού χρήστη, δοκιμή, συντήρηση, ασφάλεια (αντιμετώπιση περιστατικών, κίνδυνος, ευπαθή σημεία, αντιμετώπιση παραβιάσεων), διαχείριση λογαριασμών χρηστών, εκχώρηση αδειών λογισμικού, δοκιμή ασφαλείας και επιδόσεων και αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης. 

 

Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που χρειαζόμαστε για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Για τους σκοπούς στατιστικής ανάλυσης, βελτίωσης των υπηρεσιών μας και διεξαγωγής δοκιμών στα συστήματα πληροφορικής μας, χρησιμοποιούμε ανωνυμοποιημένα δεδομένα στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας ή τον άμεσο ή έμμεσο εντοπισμό σας ως φυσικού προσώπου.

5. Τι θα συμβεί εάν δεν μας παρέχετε τις πληροφορίες που σας ζητήσαμε ή εάν μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας

Αναφορικά με τις λειτουργίες επεξεργασίας που έχουν σχέση με τις συμβάσεις που συνάπτουμε με τους προμηθευτές μας (όπως περιγράφεται ως άνω), η ΑΒΒ δεν θα έχει τη δυνατότητα επαρκούς σύναψης, διεξαγωγής ή λύσης μιας επιχειρηματικής σχέσης με εσάς ή την εταιρεία σας και, εν γένει, δεν θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης των σκοπών που περιγράφονται ως άνω, εάν δεν έχει στη διάθεσή της ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Παρόλο που δεν μπορούμε να σας υποχρεώσουμε να μας κοινοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η μη κοινοποίηση ενδέχεται να έχει συνέπειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την επαγγελματική σχέση, παραδείγματος χάριν, δεν θα μπορούμε να λάβουμε τα ζητούμενα προσυμβατικά μέτρα για τη σύναψη σύμβασης με εσάς ή για τη σύναψη και συνέχιση της επαγγελματικής σχέσης που ζητήσατε.

6. Η νομική βάση στην οποία στηριζόμαστε

Για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, στηριζόμαστε στην ακόλουθη νομική βάση, κατά περίπτωση:

 • Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις που συνάπτουμε με εσάς ή την εταιρεία σας ή στο πλαίσιο των προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνουμε,

 • Σε κάποιες περιπτώσεις, βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντά μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον βαθμό που αυτή δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα δικά σας προσωπικά συμφέροντα προστασίας απορρήτου. Τα εν λόγω συμφέροντα μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

  • διεξαγωγή, διαχείριση, ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησής μας με την ευρύτερη δυνατή έννοια, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, εκτέλεση συμβάσεων και διαχείριση παραγγελιών με προμηθευτές, επεξεργασία και διεκπεραίωση αγορών, διαχείριση ποιότητας διαδικασιών και βελτίωση προϊόντων ή υπηρεσιών, διεξαγωγή αναλύσεων και έρευνες αγοράς, μείωση των κινδύνων αθέτησης υποχρεώσεων στη διαδικασία προμηθειών μας και αναδιάρθρωση, εξαγορές και πωλήσεις δραστηριοτήτων, τμημάτων επιχειρήσεων και εταιρειών,

  • παρακολούθηση, έρευνα και διασφάλιση της συμμόρφωσης με νομικές, ρυθμιστικές, τυπικές και εσωτερικές απαιτήσεις και πολιτικές της ABB,

  • πρόληψη απάτης και εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ερευνών σχετικά με τέτοιες δραστηριότητες, πρόληψη κατάχρησης των περιουσιακών στοιχείων, προϊόντων και υπηρεσιών της ABB, και εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας για τη διασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, και

  • διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο εσωτερικό του ομίλου ABB για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, εφόσον είναι αναγκαίο, για παράδειγμα για την παροχή κεντρικών υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της εκτίμησής μας όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των παραπάνω συμφερόντων, υποβάλλοντας αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομικών υποχρεώσεων και νομοθετικών απαιτήσεων, παραδείγματος χάριν, βάσει φορολογικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων αναφοράς, υποχρεώσεων συνεργασίας με τις αρχές, βάσει υποχρεωτικών - διά νόμου - περιόδων διατήρησης δεδομένων ή, άλλοτε, η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο επίσημων ή δικαστικών μέτρων ενδέχεται να απαιτείται στο πλαίσιο της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, της άσκησης δικαστικών διώξεων ή της επιβολής αξιώσεων αστικού δικαίου.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα υπόκεινται σε επεξεργασία από εμάς μόνο σε περιπτώσεις που η εν λόγω επεξεργασία επιτρέπεται από την ισχύουσα (εθνική) νομοθεσία.

7. Μέρη στα οποία κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (εντός και εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ ή εκτός της χώρας όπου βρίσκεται η εταιρεία της ΑΒΒ που ελέγχει τα δεδομένα σας) 

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε συνδεδεμένες της ABB εταιρείες ή τρίτους, εφόσον είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτη ή τρίτο, ώστε να διαβιβαστούν ή να καταστούν προσβάσιμα από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή εκτός της χώρας όπου βρίσκεται η εταιρεία της ΑΒΒ που ελέγχει τα δεδομένα σας, πάντα λαμβάνουμε επαρκή μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κάποια παραδείγματα αυτών των μέτρων προστασίας είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επάρκειας (διαβάστε περισσότερα εδώ), οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (διαβάστε περισσότερα εδώ), η πιστοποίηση της ασπίδας προστασίας (διαβάστε περισσότερα εδώ), και οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες που έχουν υιοθετήσει κάποιοι από τους προμηθευτές μας (διαβάστε περισσότερα εδώ). Έχουμε λάβει πρόσθετα μέτρα για τη διαβίβαση δεδομένων από χώρες εντός σε χώρες εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ και της χώρας όπου βρίσκεται η εταιρεία της ΑΒΒ που ελέγχει τα δεδομένα σας, για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν θέλετε να λάβετε μια σύνοψη των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

Κατηγορία παραλήπτη

Τοποθεσία παραλήπτη 

Σκοπός

Συνδεδεμένες και θυγατρικές της ABB 

Δείτε τον κατάλογο των θυγατρικών της ABB 

Οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου 

Επαγγελματικού συνεργάτες, διανομείς και αντιπρόσωποι της ΑΒΒ 

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου 

Πάροχοι υπηρεσιών όπως υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι, υπεύθυνοι επεξεργασίας πληρωμών, υπηρεσίες εκτίμησης και αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως λογιστές, ελεγκτές, δικηγόροι, ασφαλιστές, τραπεζίτες, γραφεία εύρεσης προσωπικού, ταξιδιωτικοί πράκτορες και λοιποί σύμβουλοι ή πάροχοι υπηρεσιών που εργάζονται για λογαριασμό της ΑΒΒ 

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου 

Σύνδικοι πτώχευσης ή πιστωτές  

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Για τη διαχείριση πτώχευσης και αθέτησης υποχρεώσεων 

Δυνητικοί ή πραγματικοί αγοραστές δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων της ABB 

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Για την αξιολόγηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων ή για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου 

Παραλήπτες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή νομική διαδικασία, σε αρχές επιβολής του νόμου ή κυβερνητικές αρχές, κ.λπ. 

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Όταν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή βάσει νόμιμου αιτήματος κυβερνητικών αρχών ή έγκυρης νομικής απαίτησης 

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των μέτρων προστασίας που χρησιμοποιούμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, υποβάλλοντας αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.  

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Με βάση την υποχρεωτική νομοθεσία, η ABB πρέπει να διατηρεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου. Γενικά, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συμβατικής σχέσης και για μια ελάχιστη περίοδο (συνήθως 5-10 έτη από τη λύση της σύμβασης) ή για μεγαλύτερο διάστημα εάν το επιβάλλει η τοπική νομοθεσία και οι απαιτήσεις ρυθμιστικής φύσης.   

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, δεν επιτρέπεται να διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Μέσω της θέσπισης εφαρμογών και πολιτικών πληροφορικής, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία διατηρούμε διαγράφονται όταν πλέον δεν τα χρειαζόμαστε.  

Τα δικαιώματα προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας 

Ανάλογα με τη δικαιοδοσία στην οποία υπάγεστε και εντός της οποίας υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε ενδεχομένως τα εξής δικαιώματα:  

Δικαιώματα προστασίας του απορρήτου των δεδομένων 

Τι σημαίνει αυτό 

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ABB επισκόπηση των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς ή να λάβετε αντίγραφό τους. 

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας 

Μπορείτε να ζητήσετε την άμεση διόρθωση τυχόν ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς.  

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας 

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν πλέον δεν είναι απαραίτητα, εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία μας υποχρεώνει να διαγράφουμε τα δεδομένα ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη.  

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιστάσεις.  

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή, αναγνώσιμη από μηχάνημα, για τους δικούς σας σκοπούς, ή να ζητήσετε τη μεταβίβασή τους σε τρίτο.  

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον τα έννομα συμφέροντά μας αποτελούν τη βάση για την επεξεργασία και εφόσον τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας υπερέχουν της αιτιολογίας μας περί έννομων συμφερόντων.  

Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω δεν είναι απόλυτα και ότι τα αιτήματά σας δεν είναι πάντα δυνατό να ικανοποιούνται πλήρως. Για παράδειγμα, κάποιες φορές δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους, καθώς ενδέχεται να μας δεσμεύουν νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις διατήρησης ορισμένων από τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε να ζητήσετε την επιβολή της άσκησης των δικαιωμάτων προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.  

Επικοινωνία και περαιτέρω πληροφορίες 

Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα σας δικαιώματα που προαναφέρθηκαν ή αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την ABB, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ομίλου στη διεύθυνση privacy@abb.com, ή να υποβάλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση του νόμου, έχετε ενδεχομένως και το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας διαμονής ή εργασίας σας ή να προσφύγετε στα δικαστήρια εφόσον πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν παραβιαστεί οι νόμοι προστασίας του απορρήτου των δεδομένων.  

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28 Νοεμβρίου 2019