Δήλωση προστασίας απορρήτου

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου για τους επισκέπτες και το σύστημα CCTV («Δήλωση») ισχύει για τον όμιλο εταιρειών ABB, δηλαδή για την ABB Ltd Ελβετίας και για κάθε νομικό πρόσωπο στο οποίο η ABB Ltd Ελβετίας έχει, άμεσα ή έμμεσα, πλειοψηφική συμμετοχή ή την κυριότητα ή τον έλεγχο της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου. Η εταιρεία ABB που σας υποδέχεται (εφεξής η «ABB» ή χρήση του πρώτου προσώπου του πληθυντικού) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ελέγχει τον τρόπο χρήσης τους, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση.  

Στην ABB, ο σεβασμός των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Η παρούσα Δήλωση εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα , πώς τα επεξεργαζόμαστε και ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα εν λόγω δεδομένα.

2. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων; 

Υπεύθυνοι για τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η ABB Ltd και οι θυγατρικές εταιρείες της. Όσον αφορά τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων, ο κύριος υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η θυγατρική εταιρεία της ABB που σας φιλοξενεί. Δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουν και άλλες θυγατρικές εταιρείες της ABB, είτε με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας είτε του εκτελούντος την επεξεργασία, για τις οποίες ισχύει εξίσου η παρούσα Δήλωση. 

3. Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε; 

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε σχέση με την επίσκεψή σας. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορούμε να συλλέγουμε υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 • Δεδομένα που σας ταυτοποιούν και επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας που κοινοποιείτε στην εταιρεία μας, όπως όνομα, επώνυμο, εργασία/θέση/τίτλος, επαγγελματική διεύθυνση email, επαγγελματική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού, αριθμός φαξ, προσωπικός αριθμός τηλεφώνου, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου, αριθμός έγκυρου εγγράφου αναγνώρισης  
 • Πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε σχετικά με την επίσκεψή σας ή κατά διάρκειά της, όπως στοιχεία καταγραφής για εγκαταστάσεις και τοποθεσίες, υποδοχή από υπαλλήλους, σκοπός επίσκεψης, αρχεία σχετικά με την επίσκεψή σας.  
 • Εικόνες και βίντεο που καταγράφονται από σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).  
 • Ηλεκτρονικά στοιχεία ταυτοποίησης και πληροφορίες που συλλέγονται από τα συστήματα επικοινωνίας, τις εφαρμογές πληροφορικής και το πρόγραμμα πλοήγησης ιστότοπου (στο οποίο ο επισκέπτης έχει πρόσβαση ή το οποίο επηρεάζεται από τα εν λόγω συστήματα ή εφαρμογές) όπως χρήση τεχνολογίας πληροφοριών (πρόσβαση σε συστήματα, χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και διαδικτύου), αναγνωριστικό συσκευής (αναγνωριστικό κινητής συσκευής ή υπολογιστή), στοιχεία εγγραφής και σύνδεσης, διεύθυνση ΙΡ, στοιχεία σύνδεσης και αρχεία καταγραφής, αναγνωριστικό Analytics, ώρα και url (ενιαίος εντοπιστής πόρου), αναζητήσεις, εγγραφή σε ιστότοπο και καταγραφή δεδομένων cookies. 

Στις περιπτώσεις που οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, η συλλογή και η επεξεργασία τους πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα διαμονής σας και όπου είναι απαραίτητο, ανάλογα με την επίσκεψή σας. 

 • Δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα, όπως πληροφορίες για τον έλεγχο ύπαρξης ποινικού μητρώου, στον βαθμό που αυτό απαιτείται για σκοπούς ελέγχου του ποινικού ιστορικού, για τη χορήγηση πρόσβασης στις εγκαταστάσεις. 
 • Στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, δεδομένα που αποκτώνται από δημόσιες πηγές ή που διαβιβάζονται νομίμως από τρίτους, όπως δεδομένα ποινικού μητρώου και μητρώου κυρώσεων. 

4. Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:  

 • διαχείριση επισκεπτών, διαχείριση καταχώρισης και πρόσβασης επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένων της σχετικής επικοινωνίας και των αναφορών σε έγγραφα, 
 • διαχείριση υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων έκτακτων ιατρικών περιστατικών, 
 • καταγραφή από κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεων (CCTV) για σκοπούς ασφάλειας του κοινού και του προσωπικού, ασφάλειας του κτιρίου και πρόληψης και εντοπισμού εγκλημάτων, 
 • σύστημα ελέγχου πρόσβασης που παρέχει ηλεκτρονικά ελεγχόμενη είσοδο και/ή έξοδο εξουσιοδοτημένων προσώπων σε τοποθεσίες με περιορισμό πρόσβασης και αρχείο προσωπικού που βρίσκεται στον χώρο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
 • διαφύλαξη και διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών, των συστημάτων, των δικτύων, των υπολογιστών και των πληροφοριών, πρόληψη και εντοπισμός απειλών για την ασφάλεια και απάτης ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων ενεργειών, 
 • παρακολούθηση και έλεγχος συμμόρφωσης με τις εταιρικές πολιτικές, τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις νομικές απαιτήσεις της ΑΒΒ, 
 • διεξαγωγή αξιολογήσεων και ελέγχων νομιμότητας και συμμόρφωσης για την τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στους ρυθμιστικούς φορείς, και 
 • διαχείριση πόρων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης διαχείρισης υποδομών, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, επιχειρήσεις υποστήριξης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων για διαχείριση εφαρμογών, υποστήριξη τελικού χρήστη, δοκιμή, συντήρηση, ασφάλεια (αντιμετώπιση περιστατικών, κίνδυνος, ευπαθή σημεία, αντιμετώπιση παραβιάσεων), διαχείριση κύριων δεδομένων και εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης λογαριασμών χρηστών, εκχώρηση αδειών λογισμικού, δοκιμές ασφαλείας και επιδόσεων και συνέχεια των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που χρειαζόμαστε για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Για τους σκοπούς στατιστικής ανάλυσης, βελτίωσης των υπηρεσιών μας και διεξαγωγής δοκιμών στα συστήματα πληροφορικής μας, χρησιμοποιούμε ανωνυμοποιημένα δεδομένα στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας ή τον άμεσο ή έμμεσο εντοπισμό σας ως φυσικού προσώπου. 

5. Τι θα συμβεί εάν δεν μας παρέχετε τις πληροφορίες που σας ζητήσαμε ή εάν μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας 

Αναφορικά με τις εργασίες επεξεργασίας που αφορούν την επίσκεψή σας στην ABB (όπως περιγράφονται ως άνω), η ABB δεν θα έχει τη δυνατότητα να διασφαλίζει την ασφάλειά σας και την ασφάλεια άλλων προσώπων στον χώρο και να παρακολουθεί την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και να επιτελεί, εν γένει, τους σκοπούς που περιγράφονται ως άνω, εάν δεν έχει στη διάθεσή της ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Παρότι δεν μπορούμε να σας υποχρεώσουμε να μας κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επισημαίνεται ότι η πιθανή άρνηση σας να κοινοποιήσετε στην εταιρεία μας τα εκάστοτε ζητούμενα δεδομένα ενδέχεται να έχει συνέπειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίσκεψή σας,όπως το να μη σας επιτραπεί η είσοδος σε ορισμένες ή σε όλες τις εγκαταστάσεις ή τις τοποθεσίες της ABB. 

6. Η νομική βάση στην οποία στηριζόμαστε 

Για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, στηριζόμαστε στην ακόλουθη νομική βάση, κατά περίπτωση:  

 • Τα έννομα συμφέροντά μας θα αποτελούν τη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στην ABB, εφόσον δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Τα έννομα συμφέροντά μας για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για αυτόν τον σκοπό είναι τα εξής: 
  • διεξαγωγή, διαχείριση, ανάπτυξη και προώθηση της επιχείρησής μας με την ευρύτερη δυνατή έννοια, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των επισκεπτών, των εγκαταστάσεων και των τοποθεσιών, της διασφάλισης της ασφάλειας, της αγοράς και της πώλησης δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών τμημάτων και εταιρειών, 
  • παρακολούθηση, έρευνα και διασφάλιση της συμμόρφωσης με νομικές, ρυθμιστικές, τυπικές και εσωτερικές απαιτήσεις και πολιτικές της ABB, 
  • πρόληψη απάτης και εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ερευνών σχετικά με τέτοιες δραστηριότητες, πρόληψη κατάχρησης των περιουσιακών στοιχείων, προϊόντων και υπηρεσιών της ABB, και εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας για τη διασφάλιση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, και 
  • διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο εσωτερικό του ομίλου ABB για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, εφόσον είναι αναγκαίο, για παράδειγμα για την παροχή κεντρικών υπηρεσιών. 

  Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της εκτίμησής μας όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των παραπάνω συμφερόντων, υποβάλλοντας αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομικών υποχρεώσεων και νομοθετικών απαιτήσεων, παραδείγματος χάριν, βάσει υποχρεώσεων ασφάλειας, υποχρεώσεων συνεργασίας με τις αρχές, βάσει υποχρεωτικών διά νόμου περιόδων διατήρησης δεδομένων ή, άλλοτε, η κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο επίσημων ή δικαστικών μέτρων ενδέχεται να απαιτείται στο πλαίσιο της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, της άσκησης δικαστικών διώξεων ή της επιβολής αξιώσεων αστικού δικαίου. 

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα, επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα μόνο όταν η εν λόγω επεξεργασία επιτρέπεται από την ισχύουσα (εθνική) νομοθεσία. 

7. Μέρη στα οποία κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (εντός και εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ ή εκτός της χώρας όπου βρίσκεται η εταιρεία της ΑΒΒ που ελέγχει τα δεδομένα σας) 

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της ABB ή τρίτους, εφόσον είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνδεδεμένη εταιρεία ή τρίτο, ώστε να διαβιβαστούν ή να καταστούν προσβάσιμα από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή εκτός της χώρας όπου βρίσκεται η εταιρεία της ΑΒΒ που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας, πάντα λαμβάνουμε επαρκή μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κάποια παραδείγματα αυτών των μέτρων προστασίας είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επάρκειας (διαβάστε περισσότερα εδώ), οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (διαβάστε περισσότερα εδώ), η πιστοποίηση της ασπίδας προστασίας (διαβάστε περισσότερα εδώ), και οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες που έχουν υιοθετήσει κάποιοι από τους προμηθευτές μας (διαβάστε περισσότερα εδώ). Έχουμε λάβει πρόσθετα μέτρα για τη διαβίβαση δεδομένων από χώρες εντός σε χώρες εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ και της χώρας όπου βρίσκεται η εταιρεία της ΑΒΒ που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας, για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν θέλετε να λάβετε μια σύνοψη των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

Κατηγορία παραλήπτη  

Τοποθεσία παραλήπτη 

Σκοπός 

Συνδεδεμένες και θυγατρικές της ABB 

Δείτε τον κατάλογο των θυγατρικών της ABB 

Οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου 

Πάροχοι υπηρεσιών  

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, υπηρεσίες υποδοχής και διαχείρισης εγκαταστάσεων, υπηρεσίες ασφάλειας και πάροχοι άλλων υπηρεσιών που εργάζονται εκ μέρους της ABB 

Δυνητικοί ή πραγματικοί αγοραστές δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων της ABB 

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Για την αξιολόγηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων ή για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου 

Παραλήπτες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή νομική διαδικασία, σε αρχές επιβολής του νόμου ή τοπικές ή κυβερνητικές αρχές, κ.λπ. 

ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (παγκοσμίως) 

Όταν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή βάσει νόμιμου αιτήματος τοπικών ή κυβερνητικών αρχών ή έγκυρης νομικής απαίτησης 

8. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

 Με βάση την υποχρεωτική νομοθεσία, η ABB πρέπει να διατηρεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου. Γενικά, τα προσωπικά δεδομένα για λόγους διαχείρισης των επισκεπτών διατηρούνται για διάστημα 3 έως 12 μηνών. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα εφόσον αυτό απαιτείται από την τοπική νομοθεσία και από ρυθμιστικές απαιτήσεις ή για τη συμμόρφωση με νομικές αξιώσεις.  Κάποια από τα κτίρια και τους χώρους της ABB χρησιμοποιούν συστήματα CCTV για την παρακολούθηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεών τους για λόγους ασφαλείας και για επιχειρησιακούς σκοπούς. Δεν διατηρούμε τα καταγεγραμμένα αρχεία για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα ή για μικρότερο διάστημα διατήρησης όπως απαιτείται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο, για παράδειγμα για τον χειρισμό περιστατικού ασφαλείας. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, δεν επιτρέπεται να διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Μέσω της δημιουργίας εφαρμογών και πολιτικών πληροφορικής, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία διατηρούμε διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται όταν πλέον δεν τα χρειαζόμαστε. 

9. Τα δικαιώματα προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας 

Ανάλογα με τη δικαιοδοσία στην οποία υπάγεστε και εντός της οποίας υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε ενδεχομένως τα εξής δικαιώματα:  

Δικαιώματα προστασίας του απορρήτου των δεδομένων 

Τι σημαίνει αυτό 

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ABB επισκόπηση των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς ή να λάβετε αντίγραφό τους. 

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας 

Μπορείτε να ζητήσετε την άμεση διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς.  

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας 

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν πλέον δεν είναι απαραίτητα, εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία μας υποχρεώνει να διαγράφουμε τα δεδομένα ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη.  

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιστάσεις.  

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή, αναγνώσιμη από μηχάνημα, για τους δικούς σας σκοπούς, ή να ζητήσετε τη μεταβίβασή τους σε τρίτο.  

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση τα έννομα συμφέροντά μας, εφόσον τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας υπερέχουν της αιτιολογίας μας περί έννομων συμφερόντων.  

Λάβετε υπόψη ότι τα δικαιώματα που περιγράφονται παραπάνω δεν είναι απόλυτα και ότι δεν είναι πάντοτε δυνατή η πλήρης ικανοποίηση του αιτήματός σας. Για παράδειγμα, κάποιες φορές δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους, καθώς ενδέχεται να μας δεσμεύουν νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις διατήρησης ορισμένων από τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα. 

Μπορείτε να ζητήσετε την επιβολή της άσκησης των δικαιωμάτων προστασίας του απορρήτου των δεδομένων σας στη διεύθυνση www.abb.com/privacy.  

Επικοινωνία και περαιτέρω πληροφορίες 

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα χειριζόμαστε, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ομίλου μας στη διεύθυνση privacy@abb.com, ή να υποβάλετε την καταγγελία σας στη διεύθυνση www.abb.com/privacy

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση του νόμου, έχετε ενδεχομένως και το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας διαμονής ή εργασίας σας ή να προσφύγετε στα δικαστήρια εφόσον πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν παραβιαστεί οι νόμοι προστασίας του απορρήτου των δεδομένων.  

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22 Οκτωβρίου 2019