Andmekaitseteatis – talentide leidmine

ABB austab teie õigust privaatsusele

Andmekaitseõiguste järgimine on ABB tähtsaim põhimõte. Selles avalduses selgitatakse, miks ja kuidas kogume teie isikuandmeid, kuidas neid andmeid töötleme ning millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega.

Teie isikuandmed

ABB tähendab ettevõtet ABB Ltd ja tema sidusettevõtteid. Kohaldatavate andmekaitseseaduste tähenduses on teie andmete vastutav töötleja ABB sidusettevõte, kus te ametikohale kandideerite. Lisateabe saamiseks ja kõigi ABB sidusettevõtete nimekirja nägemiseks klõpsake siin. See avaldus kehtib kõigi selliste ettevõtete kohta.

Oleme teie isikuandmed saanud ABB karjääriportaalist.

Teatud juhtudel töötleme ka teie isikuandmeid, mille oleme saanud otse kolmandatelt isikutelt (nt taustakontrolliteenuse pakkujad, värbamisagentuurid, mille kaudu olete tööle kandideerinud, ja muud haldusteenuste pakkujad).

Teatud juhtudel töötleme ka isikuandmeid, mille oleme saanud avalikult kättesaadavatest allikatest (näiteks sellised töö- ja ärialased suhtlusvõrguteenused nagu LinkedIn ja Glassdoor) ning karjäärimessidelt.

Andmekaitseametnik

ABB andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta järgmisel meiliaadressil: privacy@abb.com.

Andmed, mida vajame

Me kogume ja kasutame isikuandmeid seoses ABB värbamisprotsessiga. Võime koguda järgmist liiki isikuandmeid.

Isikuandmed ja identimisandmed nagu nimi, sugu, kodune ja tööaadress, isiklik telefoninumber, isiklik meiliaadress või muud kontaktandmed, sünnikuupäev ja -riik, foto, kodakondsus ning rahvus.

Oskuste ja töökogemuse andmed nagu praeguse ametikohaga ja varasemate ametikohtadega seotud oskused ja tunnistused, haridus ja koolituskursused, elulookirjeldus/CV, haridusdokumendid ja tööalased saavutused. Teatud juhtudel: hindajate kontaktandmed ja võimekuse hindamise tulemused ning intervjuul antud hinnang/tagasiside, samuti muud isikuandmed, mille otsustate meile kandideerimisavalduse osana avaldada.

Olenevalt ametikohast võime viia läbi sise- ja välishindamisi, mille käigus kogume lisaandmeid, näiteks hindamistulemuste andmed, hindamise skoor, telefoniintervjuu salvestised/märkmed ja videointervjuu salvestised/märkmed.

Teatud riikides peame töötlema ka andmeid, mis on seotud teie ametiühingutesse kuulumise, religioossete ja filosoofiliste veendumuste ning kriminaalkaristustega (ainult juhul, kui see on kohalike seadustega nõutav või kui seda kasutatakse kohaliku seaduse järgi ABB kõigi kandidaatide ja töötajate võrdseks kohtlemiseks ning neile võrdsete võimaluste pakkumiseks). Kui teeme värbamisprotsessi osana teie taustakontrolli, töötleme saadud andmeid ainult vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele.

Andmed, mis on vajalikud ainult töölepingu sõlmimiseks ja värvatud kandidaatide töölevõtuprotsessi jaoks, nagu kohaldatav isikut tuvastav number (maksukohustuslase registreerimisnumber, kodakondsusega seotud number, isikukood või teie riigist olenevalt mõni muud tüüpi isikut tuvastav number), teiega seotud isikute andmed (abikaasa/partneri, laste nimed jne), allkiri, pangakonto andmed, hädaabikontaktid, kindlustusandmed, juhiloa number, koolitusdokumendid, vajaduse korral rõiva- ja jalatsisuurused.

Teatud riikides peame töölevõtuprotsessi käigus töötlema teie terviseandmeid ning teie rassilise või etnilise päritoluga seotud andmeid (ainult juhul, kui see on kohalike seadustega nõutav või kui seda kasutatakse kohaliku seaduse järgi ABB kõigi kandidaatide ja töötajate võrdseks kohtlemiseks ning neile võrdsete võimaluste pakkumiseks). Samas ei töödelda mingit liiki eespool nimetatud isikuandmeid, kui see töötlemine on kohalike õigusaktide asjakohaste sätete alusel keelatud.

Kui soovite täpsemat teavet isikuandmete kohta, mida me teie riigis kogume, esitage vastav taotlus meiliaadressil privacy@abb.com.

Miks me andmeid kogume?

Kasutame kogutavaid isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

 • Teie kandideerimisavaldus konkreetsele ametikohale kandideerimiseks ABB-s või ABB ja kolmanda isiku ühisettevõttes, mida me töötleme osana töö- ja muude seotud lepingute sõlmimiseks vajalike lepingueelsete meetmete rakendamisest (et teha enne töölepingu sõlmimist vajalikud toimingud).
 • Teie avalduse hindamine, mis põhineb ABB või ABB ja kolmanda isiku ühisettevõtte õigustatud huvil, lähtub vabale ametikohale kõige sobivama kandidaadi leidmisest ja seetõttu peab ABB läbi viima hindamised ja intervjuud, mis omakorda vastab teie huvidele leida endale kõige paremini sobiv ametikoht.
 • Teie nõusolekul teie kandideerimisavaldus võimaliku tulevase töölesaamise eesmärgil ABB-s või ABB ja kolmanda isiku ühisettevõttes.
 • Töölepingu sõlmimise korral: selleks, et täita töölepingust ja kohaldatavatest õigusaktidest tulenevaid vastutava töötleja kohustusi, näiteks veendumine, et vastate asjakohase ametikoha puhul kehtivatele ettevõttesisestele ja juriidilistele tingimustele, töölepingu ja muude töösuhtega seotud dokumentide loomine ja allkirjastamine, meie infosüsteemides vajalike kontode loomine, ABB valdustele juurdepääsu pakkumine, riigiasutustele kohustuslike teatiste esitamine, teile vajaduse korral töörõivaste ja isikukaitsevahendite andmine ning töölevõtuga seotud kokkusaamise korraldamine, et pakkuda teile varustust, koolitust ja teavet, mis on vajalik ametikohal, kuhu olete tööle võetud.
 • Töölepingu sõlmimise korral võime teie taotlusel töödelda teie andmeid vastavalt vajadusele lepingu täitmiseks mõnede tööga seotud teenuste raames (nt ümberpaigutusteenused või vajaliku viisa ja tööloa hankimine).
 • Auditite, läbivaatuste ja vastavuskontrollide teostamine, et jälgida värbamisprotsessi kvaliteeti, sh vastavust ABB ettevõttepoliitikale ja õigusaktidest tulenevatele nõuetele, vastamine kaebustele, seotud küsimuste töötlemine ning õiguslike nõuete teostamine või kaitsmine, tuginedes ABB või ABB ja kolmanda isiku ühisettevõtte õigustatud huvile.

Meie õigustatud huvi hinnangu selle kohta, miks võime teie isikuandmeid töödelda, leiate veebisaidilt www.abb.com/privacy. Kui soovite lisateavet eespool nimetatud eesmärkide kohta, esitage vastav taotlus meiliaadressil privacy@abb.com.

Kogume ainult neid isikuandmeid, mida vajame nende eesmärkide täitmiseks. Teie tööle kandideerimise käigus esitatud isikuandmete kasutamine põhineb vajadusel ja isikuandmeid jagatakse ainult nende töötajate ja kolmandate isikutega, kes on konkreetsele ametikohale värbamise protsessidega otseselt seotud.

Teie avaldus võidakse tagasi lükata, kui teie profiil on puudulik ja/või ebatäpne. Teiega ühenduse võtmiseks ja teie kandideerimisavalduse töötlemiseks on vajalikud täpsed isikuandmed, õiged kontaktandmed ja täielik profiil.

Mida me teie andmetega teeme?

Jagame teie isikuandmeid ainult nende töötajate ja kolmandate isikutega, kes on värbamisprotsessiga otseselt seotud. Jagame teie isikuandmeid töötlustoimingute osana järgmiste ABB sidusettevõtete ja kolmandate isikutega järgmistel eesmärkidel.

Saaja nimi või kategooria

Saaja asukoht

Eesmärk

Isikuandmete kaitsmiseks rakendatavad meetmed

ABB Ltd
(Euroopa Liit, ABB sidusettevõte)

Šveits, Zürich

Isikuandmete säilitamine meie serverites.

See sidusettevõte asub Šveitsis, mida loetakse Euroopa Komisjoni otsuse järgi isikuandmetele piisavat kaitset pakkuvaks.

ABB sidusettevõte Euroopas

Euroopa Liit

Teie nõusolekul teie avalduse jagamine sidusettevõtetega, kes on otseselt seotud konkreetsele ametikohale värbamise protsessiga ja mis tahes tulevaste värbamisprotsessidega.

Töölepingu sõlmimise korral peame teie andmeid jagama üksustega, kes vastutavad meie infosüsteemides vajalike kontode loomise eest,

talletamiseks kasutatavate serverite ja süsteemide haldamise eest ning töötajate isikuandmete jagamise eest selles avalduses kirjeldatud eesmärkidel.

See sidusettevõte asub Euroopa Liidus, mida loetakse isikuandmetele piisavat kaitset pakkuvaks.

ABB sidusettevõte väljaspool Euroopat

Euroopa Liidust väljaspool

Teie nõusolekul teie avalduse jagamine sidusettevõtetega, kes on otseselt seotud konkreetsele ametikohale värbamise protsessiga ja mis tahes tulevaste värbamisprotsessidega.

Töölepingu sõlmimise korral peame teie andmeid jagama üksustega, kes vastutavad meie infosüsteemides vajalike kontode loomise eest,

talletamiseks kasutatavate serverite ja süsteemide haldamise eest ning töötajate isikuandmete jagamise eest selles avalduses kirjeldatud eesmärkidel.

See sidusettevõte kuulub ABB organisatsiooni ning edastamise juriidiline mehhanism on Euroopa Liidu tüüptingimused ja siduvad kontsernisisesed eeskirjad, kui need on jõustunud.

Kolmandad isikud Euroopa Liidus (sealhulgas ABB äripartnerid ja kolmandate isikutega moodustatud ühisettevõtted, tarkvarapakkujad, personali hindamise teenuste pakkujad, advokaadibürood ja riigiasutused)

Euroopa Liit

Teie avalduse jagamine kolmandate isikutega, kes on otseselt seotud värbamise protsessiga, et pakkuda veebivärbamisplatvormi, otsida ja hinnata kandidaate ning väljastada töölube, viisasid ja muid juriidiliselt nõutavaid dokumente.

Töölepingu sõlmimise korral peame jagama teie andmeid üksustega, kes vastutavad teile ABB valdustele juurdepääsu võimaldamise eest, potentsiaalsete töötajate meditsiiniuuringute korraldamisega tegelevatele riigiasutustele kohustuslike teatiste esitamise eest ja tausta- või soovituste kontrolli tegemise eest.

See kolmas isik asub Euroopa Liidus, mida loetakse Euroopa Komisjoni otsuse järgi isikuandmetele piisavat kaitset pakkuvaks.

Kolmandad isikud väljaspool Euroopa Liitu (sealhulgas ABB äripartnerid ja kolmandate isikutega moodustatud ühisettevõtted, tarkvarapakkujad, personali hindamise teenuste pakkujad, advokaadibürood ja riigiasutused)

Euroopa Liidust väljaspool

Teie avalduse jagamine kolmandate isikutega, kes on otseselt seotud värbamise protsessiga, et pakkuda veebivärbamisplatvormi, otsida ja hinnata kandidaate ning väljastada töölube, viisasid ja muid juriidiliselt nõutavaid dokumente.

Töölepingu sõlmimise korral peame jagama teie andmeid üksustega, kes vastutavad teile ABB valdustele juurdepääsu tagamise eest, potentsiaalsete töötajate meditsiiniuuringute korraldamisega tegelevatele riigiasutustele kohustuslike teatiste esitamise eest ja tausta- või soovituste kontrolli tegemise eest.

See kolmas isik asub väljaspool Euroopa Liitu ning seda ei loeta isikuandmetele piisavat kaitset pakkuvaks ja seetõttu kasutatakse edastamise juriidilise mehhanismina Euroopa Liidu tüüptingimusi või nendega samaväärseid tingimusi.

ABB ettevõtete või varade võimalikud või praegused omandajad

Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu

Kindla ettevõtte või kindlate varade hindamine või ettevõtete ümberkujundamise/ühinemise teostamine.

Kui võimalik või praegune omandaja asub väljaspool Euroopa Liitu ning seda ei loeta isikuandmetele piisavat kaitset pakkuvaks, kasutatakse edastamise juriidilise mehhanismina Euroopa Liidu tüüptingimusi või nendega samaväärseid tingimusi.

Vajaduse korral jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega riigis, kus olete ametikohale kandideerinud, või kolmandate isikutega riikides, mis on otseselt seotud sellele asjakohasele ametikohale värbamise protsessiga, kuhu kandideerisite. See võib juhtuda siis, kui kandideerite ametikohale riigis, mis pole teie asukohariik. Eesmärk on viisa ja tööloa loomine ning korraldamine.

Juhul kui kandideerite ametikohale väljaspool Euroopa Liitu, edastatakse teie andmed väljapoole Euroopa Liitu – riiki, kus konkreetsele ametikohale kandideerite. Euroopa Komisjon ei loe seda riiki teie isikuandmetele piisavat kaitset pakkuvaks, mistõttu kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks Euroopa tüüptingimusi.

Profiilianalüüs ja teie andmete automatiseeritud töötlemine

Võime teie isikuandmete põhjal otsuste tegemiseks kasutada automatiseeritud meetodeid. Selle otsuse tegemise loogika põhineb tööprofiili nõuetel ja sellel, kas teie kogemus ja taust vastavad nendele nõuetele. Sellise automatiseeritud otsustamise võimalikud tagajärjed ja tähtsus seisnevad selles, et teie avaldus võidakse lükata tagasi, kui teie profiil ei vasta töökirjelduse miinimumnõuetele. Juhul kui kasutame automatiseeritud meetodeid, on teil õigus paluda inimese sekkumist või väljendada oma arvamust ning vaidlustada otsus, esitades andmesubjekti taotluse veebisaidil www.abb.com/privacy.

Võime automatiseeritud meetodeid kasutada ka selleks, et analüüsida teie isikuandmeid, mis on sisestatud meie värbamisplatvormile, ja koostada kandidaatide profiile (profiilianalüüs). Seda profiili kasutatakse ainult kandidaatide ühtsel viisil hindamiseks, et tagada värbamisprotsessi suurem järjepidevus ja õiglus. Profiilianalüüsi tulemus on värbajale üksnes täiendav tagasiside, ega määra värbamisprotsessi tulemusi ette.

Olenemata sellest, kas teid värvati või mitte, võime teile pärast kandideerimist saata meilisõnumi, kus palume teil täita värbamisprotsessis osalemisega seotud küsimustik. Küsimustiku täitmine on teie jaoks vabatahtlik.

Kui kaua teie andmeid säilitame?

Säilitame selle protsessi käigus hangitud isikuandmeid ainult senikaua, kuni püsib meie õigustatud huvi või kehtib teie nõusolek. Üldiselt töödeldakse teie isikuandmeid kuni 24 kuud, kuigi kohalikest õigusaktidest tulenevate nõuete tõttu (nt maksu- või äriseadused) võib olla ka erandeid. Säilitusperiood algab iga kord, kui oma kontole sisse logite.

Töölepingu sõlmimise korral töötleme teie isikuandmeid selle lepingu kehtivuse jooksul.

Kohustuslike õigusaktide põhjal peab ABB kindlaid isikuandmeid säilitama miinimumaja. Kohalike ettevõtetele kohaldatavate ja maksualaste õigusaktide alusel tuleb miinimumaja jooksul säilitada näiteks töölepingud ning palga- ja tagasimaksete teave.

Pärast säilitusperioodi teie isikuandmed kustutatakse.

Teie isikuandmetele kehtiva säilitusaja kohta lisateabe saamiseks esitage taotlus veebisaidi privacy@abb.com kaudu.

Millised on teie õigused?

Olenevalt teie asukoha jurisdiktsioonist, mille raames teie isikuandmeid töödeldakse, võivad teil olla järgmised õigused:

 • parandada oma isikuandmetes olevad vead või andmeid uuendada;
 • pääseda oma isikuandmetele juurde ning saada koopia oma isikuandmetest, mida me säilitame;
 • kustutada oma isikuandmed, mille kasutamiseks meil pole enam õiguslikku alust;
 • kanda oma isikuandmed üle uuele tarnijale (kui on kohaldatav);
 • esitada oma isikuandmete töötlemisele seoses õigustatud huviga vastuväide (kui meie töötlemise põhjused ei kaalu üles teie andmekaitseõiguste piiranguid);
 • piirata seda, kuidas me teie isikuandmeid kaebuse uurimise ajal kasutame;
 • võtta tagasi oma nõusolek, kui oleme küsinud teie isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekut.

Sellise taotluse saate esitada veebisaidi www.abb.com/privacy kaudu. Teatud juhtudel peame piirama eespool nimetatud õigusi, et kaitsta avalikke huve (nt kuritegevuse ennetamiseks või tuvastamiseks) ja meie enda huve (nt õigusliku privileegi säilitamiseks).

Kui soovite esitada kaebuse selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid oleme töödelnud, võite ühendust võtta kontserni andmekaitseametnikuga aadressil privacy@abb.com või esitada oma kaebuse veebisaidi www.abb.com/privacy kaudu.

Kui te pole rahul meie vastusega või arvate, et töötleme teie isikuandmeid seadusvastaselt, võite ühendust võtta ka andmekaitseasutusega oma elu- või töökohariigis või kohas, kus teie arvates andmekaitseseadusi on rikutud.

Meie värbamismeililistiga liitumine

Soovime kasutada teie meiliaadressi, et teavitada teid vabadest ametikohtadest ABB-s teid huvitavas riigis ja piirkonnas. Saate meilide tellimisest igal ajal loobuda, klõpsates mõnes saadud kirjas tellimuse tühistamise linki „unsubscribe“ või täites veebisaidi www.abb.com/privacy kaudu vastava vormi.

Lisateave

Oma avalduse esitamisega kinnitate, et selles sisalduvad isikuandmed on täpsed ja ajakohased. Lisaks kinnitate, et olete selle andmekaitseteatise läbi lugenud ja mõistate seda ning olete teadlik, et oma avalduse esitamisega nõustute, et töötleme teie avalduse läbivaatamiseks ja hindamiseks teie isikuandmeid (vastavalt teie antud nõusolekule) või teeme seda teie töölepingu ettevalmistamiseks.