Kliendi andmekaitseteatis

1. Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest

Käesolevat kliendi andmekaitseteatist („teatis“) kohaldatakse ABB Grupi ettevõtetes, mille hulka kuuluvad Šveitsis asuv ABB Ltd ja kõik üksused, kus ABB Ltd-l on otseselt või kaudselt enamusosalus või otseselt või kaudselt kontrollib hääleõiguste enamust. ABB ettevõte, mis osutab teile teenuseid või on teiega suhtluses (edaspidi „ABB“ või „meie“), vastutab teie isikuandmete töötlemise eest ja haldab nende kasutamist vastavalt käesolevale teatisele.

Teised tütarettevõtted võivad samuti teie isikuandmeid vastu võtta ja töödelda, seda kas vastutava haldaja või volitatud töötleja ülesannetes ning käesolev teatis kehtib võrdselt ka neile.

2. Milliseid andmeid me kogume ja kasutame?

Kogume ja kasutame teie isikuandmeid seoses meie klientitega seotud lepingutega. Võime koguda isikuandmeid järgmistes kategooriates:

 • Ärikontaktandmed, mida meiega jagate:nimi, tiitel, ametinimetus, e-posti aadress, ettevõtte aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number
 • Muu informatsioon, mida meile oma ärisuhte käigus annate, nagu: huvi pakkuvad ABB tooted turunduseelistused, üritustel, veebiseminaridel ja messidel antud registreerimisinfo, lepingute ja tellimuste andmed, arved, maksed, äripartnerite ajalugu, andmed, mis puudutavad meie lepinguliste kohustuste ja lepingueelsete meetmete täitmist, sealhulgas turundustegevus, kirjavahetuste andmed, pakkumised, lepingute ja tellimuste andmed, arved, maksed, kindlustusandmed, päringute/küsimuste/ kaebuste/korraldustega seotud dokumendid, töötaja number, passi number, sünniaeg, andmed reisiviisade kohta, intervjuude hindamine/tagasiside, koolituste andmed, sugu, kliendi/tarnija ID, toote kasutamise andmed, eelistused.
 • Kommunikatsioonisüsteemide, IT-rakenduste ja veebibrauseri poolt kogutud elektroonilise identifitseerimise andmed ja informatsioon, nagu: IP-aadress, kuidas leheküljele jõudsite, vaadatud leheküljed ja veebisaidil või konkreetsel lehel veedetud aeg, avatud lingid, jagatud kommentaarid, avatud e-kirjad, brauseri tüüp, külastuse kuupäev ja kellaaeg, seadme identifikaatorid (mobiilseadme ID, arvuti ID jne), küpsised, digitaalne alias/allkiri, registreerimis- ja sisselogimisandmed, jälgimis- ja analüüsiandmed.

Allpool nimetatud isikuandmete liike kogutakse ja töödeldakse, kui üldse, teie elukohariigis kehtivate kohalikele seadustele vastavalt.

 • Andmed kriminaalasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja õigusrikkumiste kohta, nagu: kriminaalsete rikkumiste andmed ja sanktsioonide loetelu kriminaalse taustakontrolli jaoks vajalikus mahus ning „Tunne oma klienti“ (Know Your Customer) ja rahapesu tõkestamise (Anti-money laundering) kohustuste täitmiseks.
 • Avalikkusele kättesaadavatest allikatest saadud või kolmandate osapoolte (nt krediidiasutuse) poolt õiguspäraselt edastatud andmed, sellises mahus, mis on vajalik meie kohustuste täitmiseks: äriregistri andmed, ühingute registri andmed, krediidivõime andmed.

3. Miks me kasutame teie isikuandmeid?

Võime kasutada teie ülalkirjeldatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • tellimuste töötlemine ja täitmine, teenuste osutamine ja teie või teie ettevõtte tellimuse olekuga kursis hoidmine;
 • meie toodete ja teenuste pakkumine ja haldamine;
 • hinnapakkumiste töötlemine ja kliendisuhete haldamine, sealhulgas kliendi- ja tootetoe pakkumine ning taotluste ja päringute töötlemine, hindamine ja neile vastamine, lepingute elutsükli haldamine ning potentsiaalsete klientide isikuandmete jäädvustamine edaspidiseks suhtlemiseks;
 • kliendirahulolu-uuringute, turunduskampaaniate, turuanalüüside, võistluste, looside või muude reklaamtegevuste või ürituste läbiviimine;
 • turundus- ja müügitegevuse läbiviimine (sealhulgas tarbijahuvi tekitamine, turundusvõimaluste kasutamine, turu-uuringute läbiviimine, meie reklaami- ja turunduskampaaniate efektiivsuse hindamine ja haldamine ning kaubamärkide haldamine ja uutest äriprojektidest teavitamine);
 • toodete ja teenuste turundusmaterjalide saatmine posti, telefoni, teksti, e-posti ja muude digitaalsete vahendite teel (näiteks hoiatused, reklaammaterjalid, infolehed jms);
 • isikuandmete analüüsimine asjakohaste turunduspakkumiste ja informatsiooni saatmiseks ning kliendi kontaktandmete õigsuse tagamiseks;
 • kliendikoolituste ja -kursuste läbiviimine;
 • aruandlus ja andmete analüüsimine, näiteks turu-uuringud, trendide analüüs, finantsanalüüs, klientide segmenteerimine ja klientide profiilide koostamine, eesmärgiga parandada kliendikogemust ABB-ga ning pakkuda paremat ja isikupärasemat sisu, sealhulgas turu-uuringud ning teenuste või toodete arendamine ja täiustamine teabe hindamise ja analüüsi kaudu;;
 • suhtlemine äripartneritega ABB või meie äripartnerite toodete, teenuste ja projektide osas, näiteks vastates päringutele või taotlustele;
 • reisikorraldus, piletite ja töövoogude haldamine, masinapargi haldamine;
 • tegevuse, äriüksuste ja ettevõtete saneerimine, omandamine ja müümine;
 • protsesside kvaliteedi haldamine ja kindlustuse haldamine;
 • auditite, ülevaatuste ja regulatiivsete kontrollide läbiviimine, et täita seadustest tulenevaid kohustusi;
 • juhtimine, riskide haldamine ja regulatsioonide järgimine, sealhulgas hoolsuskohustuse ja rahapesuvastaste (AML) kohustuste täitmine, tolli- ja globaalse kaubanduse nõuetele vastavus ning sanktsioneeritud osapoolte nimekirja jälgimine ning turvalisuse tagamine, sealhulgas kuritegevuse ja pettuste ennetamine ja tuvastamine;
 • toodete, rajatiste, teenuste, süsteemide, võrude, arvutite ja andmete turvalisuse säilitamine ja kaitsmine, turvaohtude ning pettuste või muu kriminaalse või pahatahtliku tegevuse ennetamine ja tuvastamine; ja
 • IT-ressursside haldamine, sealhulgas taristu haldamine, sealhulgas andmete varundamine, IT-süsteemide tugi ja teenindus rakenduste haldamiseks, lõppkasutaja toetuseks, hoolduseks, turvalisuse tagamiseks (intsidentidele, riskidele, haavatavusele ja rikkumistele reageerimine), kasutajakontode loomiseks ja haldamiseks ning tarkvaralitsentside väljaandmiseks ja haldamiseks, turvalisuse ja jõudluse testimine ja äritegevuse järjepidevuse tagamine, süsteemidele juurdepääsu jälgimine, allalaadimised.

Teie kontaktandmete õigsuse kinnitamiseks, kohandatud turundusmaterjali ja reklaami pakkumiseks ning isikupärastatud sõnumite saatmiseks kasutame automatiseeritud süsteeme, et luua profiil, mis põhineb käesolevas teatises kirjeldatud andmetel nagu ABB lehekülje vaatamised, avatud e-kirjad, veebiseminaridele registreerimised ning hiljutine suhtlus ja tegevused ABB-ga. Juhul, kui soovite saada lisateavet profiili loomise automatiseeritud süsteemide kohta, saate seda taotleda, saates taotluse aadressil www.abb.com/privacy. Teil on õigus vaidlustada profiilide koostamise tegevus, edastades andmesubjekti taotlus leheküljel www.abb.com/privacy.

Kogume teilt ainult neid isikuandmeid, mida vajame ülalkirjeldatud eesmärkide täitmiseks. Statistilistel eesmärkidel, oma teenuste parendamiseks ja IT-süsteemide testimiseks kasutame nii suures ulatuses kui mõistlikult võimalik anonüümseks muudetud andmeid. Sellisete andmetega ei ole enam võimalik teid otseselt või kaudselt identifitseerida ega üksikisikuna välja tuua.

4. Mis juhtub, kui te ei anna meile andmeid, mida küsime või kui palute meil enda andmete töötlemise lõpetada

Kui tegemist on töötlemistegevusega, mis on seotud teie ja ABB-vaheliste ärisuhetega, ei ole ABB-l ilma teatud isikuandmeteta võimalik teie või teie ettevõttega luua piisavat suhtlust, olla või lõpetada teie või teie ettevõttega ärisuhet ega üleüldiselt täita ülalkirjeldatud eesmärke. Kuigi me ei saa kohustada teid oma isikuandmeid jagama, tuleb meeles pidada, et andmete mitte jagamisel võib olla tagajärgi, mis võivad ärisuhet negatiivselt mõjutada, näiteks ei saa me võtta teie või teie ettevõttega lepingu sõlmimiseks soovitud lepingueelseid meetmeid või luua või jätkata sellist ärisuhet, mida olete soovinud.

5. Juriidiline alus

Kasutame teie isikuandmeid käesolevas teatises kirjeldatud eesmärkidel, lähtudes vastavalt ühele järgmistest kohaldatavatest juriidilistest alustest:

 • Võime töödelda teie isikuandmeid teie või teie ettevõttega sõlmitud lepingutest tulenevate lepinguliste kohustuste täitmiseks või lepingueelsete meetmete osana, mida meil on palutud võtta;
 • Küsime teie nõusolekut selles andmekaitseteatises kirjeldatud tegevuste jaoks, kui see on kohaldatava seadusega nõutav, näiteks kui töötleme teie andmeid turunduseesmärkidel, sealhulgas teiega kohandatud turundusmaterjalide jagamine, isikupärastatud sõnumite saatmine ja teie kontaktandete õigsuse tagamine, kui meil pole teie või teie ettevõttega olemasolevaid ärisuhteid; või
 • Töötleme teie isikuandmeid teie või teie ettevõttega ärisuhete piires oma õigustatud huvides, kui teie enda privaatsushuvid ei välista seda. Meie sellised huvid võivad hõlmata:
  • Isikuandmete kogumine ja kasutamine meie ettevõtte haldamise ja edendamise eesmärgil.
  • Meie ettevõtte asjaajamine, juhtimine, arendamine ja edendamine võimalikult laias tähenduses, sealhulgas toodete ja teenuste tarnimine, klientidega kokkulepete täitmine ja tellimuste haldamine, ostude töötlemine ja täitmine, protsesside kvaliteedijuhtimine ja toodete või teenuste parendamine, analüüsimine ja turu-uuringud, maksejõuriskide vähendamine meie müügiprotsessides, õigusnõuete jõustamine, sealhulgas võlgade sissenõudmine kohtuväliste menetluste teel, ning tegevuste, äriüksuste ja ettevõtete saneerimine, omandamine ja müük;
  • Olemasolevate klientide otseturunduse eesmärkide täitmine, sealhulgas kohandatud turundusmaterjali jagamine, isikupärastatud sõnumite saatmine ja kontaktandmete õigsuse tagamine;
  • Õiguslike, regulatiivsete, standardsete ja ABB-siseste nõuete ja tegevuspõhimõtete järgimine ning selle jälgimine ja uurimine;
  • Pettuste ja kriminaalse tegevuse takistamine, sealhulgas selliste tegevuste ning ABB vara, toodete ja teenustele väärkasutuse uurimine ning tegevused, mis on võrkude ja infoturbe tagamiseks hädavajalikud ja proportsionaalsed; ja
  • Isikuandmete edastamine ABB Grupi siseselt administratiivsetel eesmärkidel, näiteks tsentraliseeritud teenuste osutamiseks.

Kui soovite saada koopiat meie hinnangust, miks me võime teie isikuandmeid nende huvide eesmärgil töödelda, esitage päring leheküljel www.abb.com/privacy.

 • Teatud juhtudel töötleme teie isikuandmeid seadustest tulenevate kohustuste ja nõuete alusel, näiteks maksu- või aruandluskohustuste, ametiasutustega koostöö tegemise kohustuse, seadusjärgse säilitamisaja kohustuse või isikuandmete avalikustamise kohustuse tsiviilõigusnõuete tõendite kogumiseks, nende eest vastutusele võtmiseks või täitmiseks võidakse nõuda ametlikke või kohtulikke abinõusid.

Isikuandmeid süüdimõistvate kriminaalsete kohtuotsuste ja süütegude kohta töötleme ainult siis, kui selline töötlemine on lubatud kohaldatava (kohaliku) seadusega.

6. Osapooled, kellega jagame teie isikuandmeid (EL-is ja EMP-s ja sellest väljaspool või väljaspool riiki, kus asub teie andmeid haldav ABB ettevõte)

Jagame teie isikuandmeid teiste ABB ettevõtete või kolmandate osapooltega ainult vastavalt allpool esitatud tabelis kirjeldatud eesmärkidele. Kui jagame teie isikuandmeid sidusettevõtte või kolmanda osapoolega nii, et need saavad kättesaadavaks väljaspool Euroopa Liitu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) või väljaspool riiki, kus asub teie andmeid haldav ABB ettevõte, rakendame teie isikuandmete kaitseks alati piisavaid kaitsemeetmeid. Nende kaitsemeetmete näideteks on Euroopa Komisjoni otsus piisavate meetmete kohta või standardsed lepingutingimused. Oleme teie isikuandmete kaitseks võtnud täiendavaid meetmeid andmete edastamisel väljaspoole EL-i, EMP-d ja väljaspoole riiki, kus asub teie andmeid haldav ABB ettevõte. Kui soovite ülevaadet rakendatavatest kaitsemeetmetest, saatke palun taotlus leheküljel www.abb.com/privacy.

Saaja nimi või – EL-väliste riikide puhul– saaja kategooria

Saaja asukoht

Eesmärk

ABB sidus- ja tütarettevõtted

Vaadake ABB tütarettevõtete nimekirja

Selles andmekaitseteatises kirjeldatud eesmärgid

ABB äripartnerid, turustajad ja esindajad

EL/EMP ja väljaspool EL-i/EMP-d (globaalne)

Selles andmekaitseteatises kirjeldatud eesmärgid

Teenusepakkujad nagu IT-teenused, turundusagentuurid, sõltumatud esindajad, maksete töötlejad, reitingu- ja hindamisteenused, professionaalsed ja nõustamisteenused, sealhulgas raamatupidajad, audiitorid, juristid, kindlustusandjad, pankurid, värbajad, reisibürood ja muud nõustajad või teenusepakkujad, kes töötavad ABB nimel

EL/EMP ja väljaspool EL-i/EMP-d (globaalne)

Selles andmekaitseteatises kirjeldatud eesmärgid

Pankrotihaldurid või võlausaldajad

EL/EMP ja väljaspool EL-i/EMP-d (globaalne)

Maksejõuetuse haldamine

ABB äri või vara potentsiaalsed või tegelikud omandajad

EL ja väljaspool EL-i

Asjakohase ettevõtte või vara hindamiseks või ettevõtete ümberkujundamise/ühinemise teostamiseks.

Saajad vastavalt kehtivatele seadustele ja kohtumenetlustele, õiguskaitse- ja valitusasutused jms.

EL ja väljaspool EL-i

Kui seda nõuab kohaldatav seadus või valitsusasutuste õigustatud taotlus või kehtiv seaduslik nõue

7. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Kohustuslikest õigusaktidest tulenevalt peab ABB säilitama teatud isikuandmeid teatud minimaalse aja jooksul. Säilitame teie isikuandmeid ainult senikaua, kui see on vajalik käesolevas andmekaitseteatis kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks või kuni te teavitate meid, et ei soovi enam ABB turundusmaterjale saada.

Üldiselt säilitatakse kliendiga seotud isikuandmeid lepinguliste suhte ajal ja minimaalset (tavaliselt 5-10 aastat) või pikemat aega pärast lepingu lõppemist, kui seda nõuavad kohalikud seadused ja regulatiivsed nõuded. Käesolevas teatises kirjeldatud automatiseeritud süsteemidel põhinevat profiili säilitatakse kuni 24 kuud.

Samaaegselt nõuavad kohaldatavad andmekaitseseadused, et me ei säilitaks isikuandmeid tuvastatavas vormis kauem, kui on isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks vajalik. IT-rakenduste ja eeskirjade seadmisega tagame, et teie isikuandmed kustutatakse, kui me neid enam ei vaja.

8. Teie andmekaitse õigused

Sõltuvalt teie ja andmete töötlemise asukoha kohtualluvusest, võivad teil olla järgmised õigused:

Andmekaitseõigused

Mida see tähendab

Õigus oma andmetele juurde pääseda

Teil on õigus küsida ABB-lt ülevaadet teie isiklikest andmetest või saada nendest koopia.

Õigus oma andmete parandamisele

Võite taotleda ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete, mida teie kohta omame, viivitamatut parandamist.

Õigus oma andmete kustutamisele

Võite taotleda isikuandmete kustutamist, kui neid enam ei vajata, kui kohaldatavad seadused kohustavad meid andmeid kustutama või kui nende töötlemine on ebaseaduslik.

Õigus piirata oma andmete töötlemist

Teil on õigus spetsiifilistel asjaoludel oma isikuandmete töötlemist piirata.

Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus saada oma isiklikke andmeid enda tarbeks struktureeritud masinloetavas vormis või paluda, et me edastaksime andmed kolmandale osapoolele.

Õigus vaidlustada isikuandmete töötlemine

Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel igal ajal vastuväiteid esitada isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õigustatud huvil

Õigus nõusolekust taganeda

Kui ABB on küsinud teie nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, võite oma nõusolekust igal ajal taganeda. Nõusolekust taganemine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne sellest taganemist.

On oluline mõista, et ülalkirjeldatud õigused ei ole absoluutsed ja teie taotlust ei pruugi alati olla võimalik täielikult täita. Näiteks ei saa me teatud juhtudel teie isikuandmeid kustutada ega töötlemist piirata, kuna isikuandmete hoidmiseks võib meil olla seaduslikke või lepingulisi kohustusi.

Võite taotleda oma andmekaitseõiguste jõustamist leheküljel www.abb.com/privacy.

9. Kontaktandmed ja lisainformatsioon

Kui soovite juurde pääseda oma isikuandmete, kasutada mõnda muud ülalkirjeldatud õigustest või kui teil on küsimusi või muresid selle kohta, kuidas ABB teie isikuandmeid töötleb, pöörduge meie Grupi andmekaitseametniku poole aadressil privacy@abb.com või esitage kaebus leheküljel www.abb.com/privacy.

Kui te ei jää meie vastusega rahule või usute, et töötleme teie isikuandmeid seadusvastaselt, võib teil olla õigus esitada kaebus oma elu- või töökoha riigi andmekaitseametile või pöörduda õiguskaitsevahendite kasutamiseks kohtu poole, mille mõjualas teie arvates on rikutud andmete privaatsust käsitlevaid seadusi.

10. Käesoleva dokumendi uuendused

Käesolevat privaatsusteatist võidakse vajalike arenduste tulemusena aeg-ajalt uuendada. Selliste uuenduste korral võtame vajalikud toimingud, et teavitada teid nendest tehtud muudatuste olulisusest sõltuvalt. Kui ja kus kehtivad seadused seda nõuavad, palume me ka teie nõusolekut kõigi oluliste privaatsusteatise muudatuste kohta, mis kirjeldavad meie ajakohastatud tavasid.

Palun kontrollige avaldamise kuupäeva, et näha, millal seda privaatsusteatist uuendati.

Avaldamise kuupäeva: 01.03.2021