Privaatsusavaldus

1. Sissejuhatus

See väline avalik privaatsusavaldus („avaldus“) kehtib ABB Groupi ettevõtetele, mis tähendab ettevõtet ABB Ltd ja üksusi, milles ettevõttel ABB Ltd on otseselt või kaudselt enamik osakuid või ta valdab või kontrollib hääleõiguste enamikku. Kooskõlas selle avaldusega vastutab teie isikuandmete töötlemise eest ja juhib nende kasutamist ABB ettevõte („ABB“ või „meie“), kes teiega suhtleb või kellele pakute kaupa või teenuseid.

Andmeprivaatsusõiguste järgimine on ABB tähtsaim põhimõte. Selles avalduses selgitatakse, miks ja kuidas kogume teie isikuandmeid, kuidas neid andmeid töötleme ning millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega. 

2. Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest?

Teie isikuandmete eest vastutavad ABB Ltd ja tema tütarettevõtted . Kohaldatava andmekaitseseaduste kohaselt on teie isikuandmete peamiseks vastutavaks töötlejaks teiega suhtlev ABB tütarettevõte, kes osutab teile teenuseid või suhtleb teiega. ABB muud tütarettevõtted võivad samuti teie isikuandmeid saada ja töödelda kas vastutava andmetöötlejana või andmetöötlejana ja see avaldus kehtib ka nende kohta.

3. Isikuandmed, mida teilt kogume ja kogumise viis

Kogume ja kasutame teid puudutavaid isikuandmeid teiega suhete hoidmiseks. Võime koguda järgmist liiki isikuandmeid.

 • Ärikontaktide teave, mida meiega jagate: nimi, amet, ametinimetud, meiliaadress, ettevõtte aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number.
 • Lisateave, mille esitate meile ärisuhte jooksul, näiteks huvi ABB toodete vastu, suhtluseelistused, üritustel, messidel esitatud registreerimisandmed, andmed lepingutes või tellimustes, arved, maksed, äripartneri ajalugu jne.
 • Teave, mille teie brauser teeb kättesaadavaks, kui külastate ABB veebisaiti: IP aadress, saidikülastuse allikas, veebisaidil või konkreetsel lehel viibimise aeg, klõpsatud lingid, jagatud kommentaarid, brauseri tüüp, külastuse kuupäev ja kellaaeg jne.
 • Avalikult kättesaadavatest allikatest pärit või seaduslikult muudele kolmandatele pooltele (nt krediidiasutustele) edastatud ja meie kohustuste täitmiseks vajalikud andmed, nagu äri-, ühinguregistri ja krediidivõime andmed

Juhul kui soovite teavet kindla isikuandmete töötlemise toimingu kohta, saate selleks esitada taotluse veebilehe www.abb.com/privacy kaudu.

4. Milleks me kasutame teie isikuandmeid?

Eespool kirjeldatud isikuandmeid võime kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • teiega suhete hoidmine ja arendamine;
 • kutsumine meie üritustele;
 • koosolekute korraldamine teie ja meie juhtkonna vahel;
 • teatiste saatmine teile, kui olete näidanud üles huvi sellise teabe saamise kohta (nt pressiteated finantstulemuste, teenuste, toodete ja algatuste kohta, sündmuste või koosolekute kutsed) ning
 • küsitluste läbiviimine ja nende lihtsustamine.

Kogume teie isikuandmeid vaid eespool nimetatud otstarbel. Statistika, teenuste täiustamise ja IT-süsteemide testimise eesmärgil kasutame anonüümseid andmeid nii palju, kui see on mõistlikult võimalik. See tähendab, et nende andmete abil ei saa teid enam tuvastada või isikuna esile tõsta.

5. Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks

Teie isikuandmete kasutamisel selles avalduses kirjeldatud eesmärgil tugineme järgmistele õiguslikele alustele:

 •  küsime teie nõusolekut selles privaatsusavalduses toodud tegevuste kohta, kui seda nõuab kohalduv seadus (nt teabematerjalid ja üritused); või
 • tugineme oma õigustatud huvile teie isikuandmete töötlemisel meie töösuhte ulatuses teie, teie ettevõtte või organisatsiooniga. Sel eesmärgil on meie õigustatud huvi teie isikuandmete kogumisel ja kasutamisel oma ettevõtte ja meievaheliste suhete haldamine ja edendamine.

Kui soovite hinnangut selle kohta, miks võime teie isikuandmeid nendest huvidest lähtuvalt töödelda, esitage meile taotlus veebilehe www.abb.com/privacy kaudu.

6. Pooled, kellega jagame teie isikuandmeid (EL-i ja EMP-i piires ning väljaspool või teie andmeid töötleva ABB ettevõtte asukohariigist väljaspool)

Jagame teie isikuandmeid muude ABB partnerite, tütarettevõtete või kolmandate isikutega vaid allpool olevas tabelis kirjeldatud eesmärkidel. Kui kasutame teie isikuandmeid nii, et partnerid või kolmandad pooled saaksid andmetele juurde pääseda väljaspool Euroopa Liitu („EL“), Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“) või teie andmeid töötleva ABB ettevõtte asukohariiki, võtame teie isikuandmete kaitsmiseks alati kasutusele piisavad kaitsemeetmed. Kaitsemeetmed on näiteks Euroopa Komisjoni tehtud kaitse piisavuse otsus (lugege lisateavet siit), lepingu tüüptingimused (lugege lisateavet siit), andmekaitseraamistiku Privacy Shield kinnitus (lugege lisateavet siit) ja siduvad kontsernisisesed eeskirjad, mida mõned meie teenuseosutajad järgivad (lugege lisateavet siit). Isikuandmete kaitsmiseks võtsime andmete edastamisel EL-ist, EMP-ist ja teie andmeid töötleva ABB ettevõtte asukohariigist väljaspool kasutusele lisameetmed. Juhul kui soovite ülevaadet juba kasutatavatest kaitsemeetmetest, esitage selleks taotlus veebilehel www.abb.com/privacy.

Vastuvõtja nimi või mitte EL-i riikide puhul vastuvõtja kategooria

Vastuvõtja asukoht

Eesmärk

ABB partnerid ja tütarettevõtted

 Vt ABB tütarettevõtete loend

Selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärgid

ABB äripartnerid, edasimüüjad ja agendid

EL/EMP ja EL-ist/EMPst väljaspool (ülemaailmne)

Selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärgid

Teenusepakkujad EL/EMP ja EL-ist/EMPst väljaspool (ülemaailmne) IT-teenused, turundus- või kommunikatsiooniagentuurid, maksete töötlejad ja muud teenusepakkujad, kes töötavad ABB nimel

ABB ettevõtete või varade võimalikud või tegelikud omandajad

EL/EMP ja EL-ist/EMPst väljaspool (ülemaailmne)

Kindla ettevõtte või kindlate varade hindamine või selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärgid

Kohaldatavate õigusaktide või õigusliku menetluse alusel saajad, korrakaitse- või valitsusasutused jne.

EL/EMP ja EL-ist/EMPst väljaspool (ülemaailmne)

Kui see on vajalik kohaldatavate õigusaktide alusel, valitsusasutuste õigustatud taotluse või kehtiva õigusliku nõude alusel

7. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Kohustuslike õigusaktide põhjal peab ABB kindlaid isikuandmeid säilitama miinimumaja. Säilitame teie isikuandmeid selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel nii kaua, kui see on vajalik.

Samas on kohaldatavate andmekaitseõigusaktide kohaselt nõutav, et isikuandmeid ei säilitataks tuvastataval kujul kauem, kui on vaja isikuandmete töötlemiseks. IT-rakenduste ja poliitikate määramise kaudu tagame selle, et säilitatud isikuandmed kustutatakse, kui neid enam vaja ei ole.

Teie isikuandmetele kehtiva säilitusaja kohta lisateabe saamiseks esitage taotlus veebilehe www.abb.com/privacy kaudu.

8. Teie andmeprivaatsusõigused

Olenevalt teie asukoha jurisdiktsioonist, mille raames teie isikuandmeid töödeldakse, võivad teil olla järgmised õigused.

Andmeprivaatsusõigused

Mida see tähendab

Andmetele juurdepääsemise õigus

Teil on õigus taotleda ABB-lt teie kohta peetavate isikuandmete ülevaadet või eksemplari selle kohta.

Andmete korrigeerimise õigus

Võite taotleda teie kohta peetavate valede või mittetäielike andmete viivitamatut korrigeerimist.

Andmete kustutamise õigus

Võite taotleda ebavajalike isikuandmete kustutamist, kui peame kohaldatavate õigusaktide alusel andmed kustutama või nende töötlemine pole seaduslik.

Andmete töötlemise piiramise õigus

Teil on õigus kindlatel asjaoludel piirata isikuandmete töötlemist.

Isikuandmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada isikuandmed struktuurses ja masinloetavas vormis isiklikuks kasutamiseks või paluda meil neid kolmanda poolega jagada.

Andmete töötlemisest keeldumise õigus

Teil on õigus oma isikuandmete töötlemisest keelduda, kui me töötleme andmeid oma õigustatud huvidest lähtudes ja kui teie andmekaitseõigused on õigustatud huvi argumendist tähtsamad.

Nõusoleku tagasivõtmise õigus

Saate nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kui ABB küsis teilt isikuandmete töötlemiseks nõusolekut. Nõusoleku tagasivõtt ei mõjuta töötlemise seaduslikkust, mille aluseks oli nõusolek enne, kui see tagasi võeti.

Teavitame teid, et eespool kirjeldatud õigused pole täielikud ja et teie taotlust ei saa iga kord tervikuna rahuldada. Näiteks ei saa me mõnikord teie isikuandmeid kustutada või nende töötlemist piirata, sest meil võib olla seadusest või lepingust tulenevaid kohustusi need isikuandmed säilitada.

Andmeprivaatsusõiguste kasutamist saate taotleda veebilehe www.abb.com/privacy kaudu.

Kontakt ja lisateave

Võtke ühendust kontserni andmekaitseametnikuga meiliaadressil privacy@abb.com või esitage kaebus veebilehe www.abb.com/privacy kaudu, kui te soovite oma isikuandmetele juurde pääseda, eespool esitatud õigusi kasutada või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas ABB teie isikuandmeid töötleb või tunnete selle pärast muret.

Teil võib olla õigus esitada kaebus oma elu- või töökohariigi andmeprivaatsusasutusele või otsida lahendust kohtu kaudu, kui te pole rahul meie vastusega või arvate, et töötleme teie isikuandmeid seadusvastaselt, või andmeprivaatsusseadusi on rikutud.

Avaldamiskuupäev: 10. veebruar 2020.