Andmekaitseteatis

1. Sissejuhatus 

Käesolev tarnija andmekaitseteatis („teatis“) kehtib ABB Groupi ettevõtetele, mis tähendab Šveitsis registreeritud äriühingut ABB Ltd ja äriühinguid, milles äriühingul ABB Ltd on otseselt või kaudselt enamusosalus või milles ta valdab või kontrollib hääleõiguste enamikku. Kooskõlas selle andmekaitseteatisega vastutab teie isikuandmete töötlemise eest ja juhib nende kasutamist ABB ettevõte („ABB“ või „meie“), kes teiega suhtleb või kellele pakute kaupa või teenuseid.  

Andmekaitseõiguste järgimine on ABB tähtsaim põhimõte. Käesolevas andmekaitseteatises selgitatakse, kuidas kasutame ja töötleme teie isikuandmeid ning millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega.   

2. Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest? 

Teie isikuandmete eest vastutavad ABB Ltd ja tema tütarettevõtted ((lisada hüperlink)). Kohaldatavate privaatsus- ja andmekaitseõigusaktide kohaselt on teie andmete vastutav töötleja ABB tütarettevõte, kellega te suhtlete või kellele pakute kaupa või teenuseid. ABB muud tütarettevõtted võivad samuti teie isikuandmeid saada ja töödelda kas vastutava andmetöötlejana või andmetöötlejana ja see teatis kehtib ka nende kohta. 

3. Mis tüüpi teavet me kogume ja kasutame? 

Kogume ja kasutame isikuandmeid, mis on seotud teiega meie tarnijatega sõlmitud lepingute raames. Isikuandmeid võime koguda järgmiste kategooriate alusel. 

 • Meiega jagatud identimisandmed ja ettevõtte kontaktandmed,nagu eesnimi, perekonnanimi, töö/ametikoht/ametinimetus, rahvus, ettevõtte meiliaadress, ettevõtte aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, faksinumber, eratelefoninumber, sugu, sünnikuupäev. 

 • Muu teave, mida annate meile ärisuhte käigus, nagu meie lepingust tulenevate kohustuste ja lepingueelsete meetmete täitmisega seotud teave, sh kirjavahetuse andmed, pakkumised, hanked, elulookirjeldus/CV, tingimused, lepingute ja tellimuste andmed, arved, maksed, ettevõtte partnerite ajalugu, päringute/küsimuste/kaebuste/tellimuste andmed.  

 • Suhtlussüsteemide, I, T-rakenduste ja veebibrauseri (kui tarnijal on kohaldatavate õigusaktidega kooskõlas juurdepääs sellistele süsteemidele või rakendustele või need mõjutavad teda) kogutud teave, nagu infotehnoloogiakasutus (juurdepääs süsteemidele, IT ja internetikasutus), seadmeidentifikaator (mobiilsideseadme, lauaarvuti ID), registreerimis- ja sisselogimisteave, IP-aadress, sisselogimisandmed ja logifailid, Analyticsi ID, aeg ja URL, otsingud, veebisaitide registreerimine ja küpsiste andmed, helisalvestised (nt kõneposti-/telefonisalvestised, Skype’i salvestised). 

Allpool nimetatud liiki isikuandmeid kogutakse vaid kooskõlas elukohariigi kehtivate kohalike õigusaktidega ja kui see on meie tarnijatega sõlmitud lepingutest olenevalt asjakohane. 

 • Kriminaalkaristuste ja rikkumistega seotud andmed, nagu kriminaaltausta teave ja kriminaalkaristuste loetelu, kui seda on vaja kriminaaltausta uurimiseks, nõuetele vastavuse tagamiseks ja rahapesu tõkestamisega seotud kohustuste täitmiseks

 • Avalikult kättesaadavatest allikatest pärit või seaduslikult muudele kolmandatele pooltele (nt krediidiasutustele) edastatud ja meie kohustuste täitmiseks vajalikud andmed, nagu äriregistri ja krediidivõime andmed. 

Juhul kui soovite teavet kindla isikuandmete töötlemise toimingu kohta, saate selleks esitada taotluse veebilehe www.abb.com/privacy kaudu. 

4. Miks kasutame isikuandmeid? 

Eespool kirjeldatud isikuandmeid võime kasutada järgmistel eesmärkidel: 

 • tarnijate ja teenusepakkujate haldamine tarneahela raames, sh kontaktisikutega suhtlemine, pakkumine, kaasamine, tellimuste töötlemine, ostude töötlemine ja täitmine, tarnijate, tootjate, töövõtjate, nõustajate ja muude ametialaste spetsialistide haldamine ja juhtimine; 

 • võlgade maksmine, tarnijate arvete ja maksete haldamine, otseste ja kaudsete teenuste ostmine; 

 • aruandlus ja analüüsimine, sh turu uurimine ning teenuste ja toodete arendamine ja täiustamine teabe hindamise ja analüüsimise abil; 

 • protsesside kvaliteedi juhtimine; 

 • dokumentide (nt pakkumiste, ostutellimuste, arvete aruannete) viited;  

 • lepingu kestuse haldamine: 

 • maksete kogumine ja maksejõuetustoimingud; 

 • tarnijate koolitamine; 

 • finants- ja ühisraamatupidamisteenuste abil aruandlusandmete saamine ning sisseostu-maksmise teenused; 

 • tegevuse, äriüksuste ja ettevõtete ümberkorraldamine, omandamine ja müümine; 

 • ABB ettevõttepoliitika nõuetele, lepingulistele kohustustele ja õigusaktidest tulenevatele (sh konfliktimineraalidega seotud) nõuetele vastavuse jälgimine ja auditeerimise teel kontrollimine; 

 • auditite ja läbivaatuste tegemine ning eeskirjade järgimise kontrollimine reguleerivate asutuste nõuetele vastamiseks; 

 • juhtimine, risk ja nõuetele vastavus, (sh rahapesu tõkestamisega seotud kohustused ja nõuetele vastavus), tollide ja maailmakaubanduse nõuetele vastavus ning sanktsioonidega karistatavate loetelu kontrollimine, turve (sh ennetamine ning kuritegevuse ja pettuse tuvastamine); 

 • toodete, ruumide, teenuste, süsteemide, võrkude, arvutite ja teabe turbe säilitamine ja kaitsmine, turbeohtude, pettuse või muu kuritegeliku või pahatahtliku tegevuse tuvastamine ja välistamine; 

 • IT-ressursside ja taristu haldamine, sh andmete varundamine, teabesüsteemide tugi- ja teenusetoimingud rakendusehalduse eesmärgil, lõppkasutajatugi, testimine, hooldus, turve (juhtumitele reageerimine, risk, turbenõrkused, rikkumisele reageerimine), kasutajakontode haldamine, tarkvaralitsentside määramine, turbe ja jõudluse testimine ning talitluspidevus. 

Kogume isikuandmeid vaid eespool nimetatud otstarbel. Statistika, teenuste täiustamise ja IT-süsteemide testimise eesmärgil kasutame anonüümseid andmeid nii palju, kui see on mõistlikult võimalik. See tähendab, et nende andmete abil ei saa teid enam tuvastada või isikuna esile tõsta. 

5. Mis juhtub, kui te ei anna meile küsitud teavet või palute meil teie teabe töötlemine lõpetada 

Teatud isikuandmeteta ei saa ABB teie või teie ettevõttega sõlmida, teostada või lõpetada töösuhet ega täita eespool kirjeldatud eesmärke, kui tegu on meie tarnijatega sõlmitud lepingutega seotud tegevuse töötlemisega (nagu on kirjeldatud eespool). Ehkki me ei saa teid kohustada oma isikuandmeid jagama, võtke arvesse, et see võib avaldada halba mõju töösuhtele (nt ei saa teiega lepingu sõlmimiseks kasutusele võtta vajalikke lepingueelseid meetmeid või teie soovitud ärisuhet alustada ja jätkata). 

6. Õiguslik alus 

Teie isikuandmete kasutamiseks selles teatises kirjeldatud eesmärgil tugineme, kui see on kohaldatav, järgmisele õiguslikule alusele:  

 • võime teie isikuandmeid töödelda teie või teie ettevõttega sõlmitud lepingutest tulenevate lepinguliste kohustuste täitmiseks või osana kasutuselevõetavatest lepingueelsetest meetmetest;  

 • mõnel juhul lähtume isikuandmete töötlemisel oma õigustatud huvidest, kui sellest ei osutu tähtsamaks meie privaatsushuvid. Need huvid võivad olla 

  • meie äritegevus, selle haldamine, arendamine ja edendamine kõige laiemas võimalikus mõttes, sh toodete ja teenustega varustamine, lepingute täitmine ja tellimuste haldamine tarnijatega, ostude töötlemine ja täitmine, protsesside kvaliteedi juhtimine ning toodete ja teenuste täiustamine, analüüsimine ja turu uurimine, lepinguliste kohustuste täitmatajätmise ohu vähendamine hankimisel ja ümberkorraldamisel, tegevuse, allüksuste ja ettevõtete omandamine ja müük; 

  • jälgimine, uurimine ning õigus- ja regulatiivsetele, standardi- ja ABB ettevõttesisestele nõuetele ja poliitikatele vastavuse tagamine; 

  • pettuse ja kuritegevuse välistamine (sh sellise tegevuse, ABB varade, toodete ja teenuste väärkasutuse uurimine), kui see on vajalik ja proportsionaalne võrgu- ja teabeturbe seisukohalt; 

  • vajaduse korral ettevõttesisese halduse eesmärgil ABB kontserni raames isikuandmete edastamine näiteks tsentraliseeritud teenuste pakkumiseks. 

Hinnangu selle kohta, miks võime teie isikuandmeid nendest huvidest lähtuvalt töödelda, saate, kui esitate taotluse veebilehe www.abb.com/privacy kaudu. 

 • Mõnel juhul töötleme teie isikuandmeid õigusaktidest ja seadusest tulenevate nõuete alusel (selleks võivad olla nt maksu- või aruandluskohustused, kohustus teha koostööd ametiasutustega; võimalik on, et ametlike või õiguslike meetmete raames on seadusest tulenev kohustus andmete säilitamiseks või avaldamiseks asitõendite võtmise, vastutusele võtmise või tsiviilõigusnõuete jõustamise eesmärgil). 

Kriminaalkaristuste ja rikkumisega seotud isikuandmeid töötleme vaid siis, kui see on kohaldatavate (kohalike) õigusaktide alusel lubatud. 

7. Pooled, kellega jagame teie isikuandmeid (EL-i ja EMP piires ja väljaspool või teie andmeid töötleva ABB ettevõtte asukohariigist väljaspool) 

Isikuandmeid jagame muude ABB partnerite või kolmandate pooltega vaid allpool olevas tabelis kirjeldatud eesmärkidel. Isikuandmete kaitsmiseks võtame kasutusele piisavad kaitsemeetmed, kui kasutame isikuandmeid koos partneri või kolmanda poolega nii, et andmetele võidakse juurde pääseda väljaspool Euroopa Liitu („EL“), Euroopa Majanduspiirkonda („EMA“) või teie andmeid töötleva ABB ettevõtte asukohariiki. Kaitsemeetmed on näiteks Euroopa Komisjoni tehtud piisavuse otsus (lugege lisateavet siit), lepingu tüüptingimused (lugege lisateavet siit), andmekaitseraamistiku Privacy Shield kinnitus (lugege lisateavet siit) ja siduvad ettevõtlusreeglid, mida mõned meie tarnijad järgivad (lugege lisateavet siit). Isikuandmete kaitsmiseks võtsime andmete edastamisel EL-ist, EMP-st ja teie andmeid töötleva ABB ettevõtte asukohariigist väljaspool kasutusele lisameetmed. Juhul kui soovite ülevaadet juba kasutatavatest kaitsemeetmetest, esitage selleks taotlus veebilehe www.abb.com/privacy kaudu. 

Saaja kategooria  

Saaja asukoht 

Eesmärk 

ABB partnerid ja tütarettevõtted 

Vt ABB tütarettevõtete loend 

Andmekaitseteatises kirjeldatud eesmärgid 

ABB äripartnerid, edasimüüjad ja agendid 

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

Andmekaitseteatises kirjeldatud eesmärgid 

Teenusepakkujad, nagu IT-teenused, sõltumatud agendid, maksetöötlejad, hindamisteenused, professionaalsed ja nõustamisteenused, sh raamatupidajad, audiitorid, advokaadid, kindlustajad, pankurid, värbajad, reisikorraldajad ja muud ABB nimel töötavad teenusepakkujad. 

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

Andmekaitseteatises kirjeldatud eesmärgid 

Maksejõuetuse haldajad või kreeditorid  

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

Lepinguliste kohustuste täitmatajätmise ja maksejõuetuse haldamine 

ABB ettevõtete või varade võimalikud või tegelikud omandajad 

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

Kindla ettevõtte või kindlate varade hindamine või selles andmekaitseteatises kirjeldatud eesmärgid 

Kohaldatavate õigusaktide või õigusliku menetluse alusel saajad, korrakaitse- või valitsusasutused jne. 

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

Kui see on vajalik kohaldatavate õigusaktide alusel, valitsusasutuste õigustatud taotluse või kehtiva õigusliku nõude alusel 

Teie isikuandmete kaitseks kasutusele võetud kaitsemeetmete teabe saate, kui esitate taotluse veebilehe www.abb.com/privacy kaudu.  

Kui kaua teie isikuandmeid säilitame 

Kohustuslike õigusaktide põhjal peab ABB kindlaid isikuandmeid säilitama miinimumaja. Säilitame teie isikuandmeid andmekaitseteatises kirjeldatud eesmärkidel nii kaua, kui see on vajalik. Üldjuhul säilitatakse isikuandmed lepingulise suhte kestel ja miinimumaja (tavaliselt 5–10 aastaks pärast lepingu lõpetamist) jooksul või kauemaks, kui seda on vaja kohalike eeskirjade ja õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks.   .  

Samas on kohaldatavate andmekaitseõigusaktide kohaselt nõutav, et isikuandmeid ei säilitataks tuvastataval kujul kauem, kui on vaja isikuandmete töötlemiseks. IT-rakenduste ja poliitikate määramise kaudu tagame selle, et säilitatud isikuandmed kustutatakse, kui neid enam vaja ei ole.  

Teie andmekaitseõigused 

Olenevalt teie asukoha jurisdiktsioonist, mille raames teie isikuandmeid töödeldakse, võivad teil olla järgmised õigused.  

Andmekaitseõigused

Mida see tähendab 

Andmetele juurdepääsemise õigus 

Teil on õigus taotleda ABB-lt teie kohta peetavate isikuandmete ülevaadet või eksemplari selle kohta. 

Andmete korrigeerimise õigus 

Võite taotleda teie kohta peetavate valede või mittetäielike andmete viivitamatut korrigeerimist.  

Andmete kustutamise õigus 

Võite taotleda ebavajalike isikuandmete kustutamist, kui peame kohaldatavate õigusaktide alusel andmed kustutama või nende töötlemine pole seaduslik.  

Andmete töötlemise piiramise õigus 

Teil on õigus kindlatel asjaoludel piirata isikuandmete töötlemist.  

Õigus isikuandmete ülekandmisele 

Teil on õigus saada isikuandmed struktuurses ja masinloetavas vormis isiklikuks kasutamiseks või paluda meil need kolmandale poolele edastada.  

Andmete töötlemisest keeldumise õigus 

Teil on õigus oma isikuandmete töötlemisest keelduda, kui teeme seda oma õigustatud huvidest lähtudes ja kui teie andmekaitseõigused on õigustatud huvi argumendist tähtsamad.  

Teavitame teid, et eespool kirjeldatud õigused pole täielikud ja et teie taotlust ei saa iga kord tervikuna rahuldada. Näiteks ei saa me mõnikord teie isikuandmeid kustutada või nende töötlemist piirata, sest meil võib olla seadusest või lepingust tulenevaid kohustusi need isikuandmed säilitada. 

Andmekaitseõiguste kasutamist saate taotleda veebilehe www.abb.com/privacy kaudu.  

Kontakt ja lisateave 

Võtke ühendust kontserni andmekaitseametnikuga meiliaadressil privacy@abb.com või esitage kaebus veebilehe www.abb.com/privacy kaudu, kui soovite isikuandmetele juurde pääseda, eespool esitatud õigusi kasutada või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas ABB teie isikuandmeid töötleb või tunnete selle pärast muret. 

Teil võib olla õigus esitada kaebus oma elu- või töökohariigi andmekaitseasutusele või otsida lahendust kohtu kaudu, kui te pole rahul meie vastusega või arvate, et töötleme teie isikuandmeid seadusvastaselt, või andmekaitseseadusi on rikutud.  

Avaldamiskuupäev: 29. november 2019