Privaatsusavaldus

1. Sissejuhatus 

See külastajate ja CCTV privaatsusavaldus („avaldus“) kehtib ABB Groupi ettevõtetele: ettevõttele ABB Ltd ja ABB Switzerland ning kõigile üksustele, milles ettevõttel ABB Ltd on otseselt või kaudselt enamusosalus või häälteenamus. Sellest avaldusest lähtudes vastutab teid võõrustav ABB ettevõte  („ABB“ või „meie/me“) teie kohta käiva teabe töötlemise ja kasutamise eest.  

Andmekaitseõiguste järgimine on ABB tähtsaim põhimõte. Selles avalduses selgitatakse, kuidas kasutame ja töötleme teie isikuandmeid ning millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega. 

 2. Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest? 

Teie isikuandmete eest vastutavad ABB Ltd ja tema tütarettevõtted. Kohaldatava privaatsus- ja andmekaitseseaduste kohaselt on teie isikuandmete peamiseks vastutavaks töötlejaks teid võõrustav ABB tütarettevõte. ABB muud tütarettevõtted võivad samuti teie isikuandmeid saada ja töödelda kas vastutava andmetöötlejana või andmetöötlejana ja see avaldus kehtib ka nende kohta. 

3. Mis tüüpi teavet me kogume ja kasutame? 

Kogume ja kasutame teie ABB külastusega seotud isikuandmeid. Võime koguda järgmist liiki isikuandmeid. 

 • Meile antud identimisandmed ja ettevõtte kontaktandmed, näiteks eesnimi, perekonnanimi, töö/ametikoht/ametinimetus, rahvus, ettevõtte meiliaadress, ettevõtte aadress, telefoninumber, mobiiltelefoninumber, faksinumber, eratelefoninumber, sugu, sünnikuupäev, sõiduki numbrimärk, kehtiva isikut tõendava dokumendi number.  

 • Täiendav teave, mida te meile oma külastusega seoses annate, näiteks hoonete ja asukoha logiandmed, võõrustav töötaja, külastuse eesmärk, külastusega seotud dokumentide sisu.  

 • Foto- ja videosalvestised sisetelevisioonisüsteemi (CCTV) salvestusest.  

 • Elektroonilised identifitseerimisandmed ning suhtlussüsteemide, IT-rakenduste ja veebibrauseriga (kui külastajal on vastavatele süsteemidele või rakendustele juurdepääs või kui need teda kuidagi mõjutavad) kogutud teave, näiteks infotehnoloogiakasutusega seotud andmed (juurdepääs süsteemidele, IT ja internetikasutus), seadmeidentifikaator (mobiilsideseadme, lauaarvuti ID), registreerimis- ja sisselogimisteave, IP-aadress, sisselogimisandmed ja logifailid, Analyticsi ID, aeg ja URL, otsingud, veebisaitide registreerimine ja küpsiste andmed. 

Allpool nimetatud liiki isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse vaid kooskõlas elukohariigis kehtivate õigusaktidega ja ainult asjakohasel külastusest oleneval otstarbel. 

 • Kriminaalkaristuste ja rikkumistega seotud andmed, näiteks kriminaalse tausta andmed selles ulatuses, mida on vaja hoonetesse pääsu loa andmisele eelneva  kriminaalse tausta kontrolli läbiviimiseks. 

 • Avalikult kättesaadavatest allikatest pärit või seaduslikult muudelt kolmandatelt osapooltelt saadud ja meie kohustuste täitmiseks vajalikud andmed, näiteks kriminaalse tegevuse ja karistusregistriandmed. 

4. Miks me kasutame teie isikuandmeid? 

Eespool kirjeldatud isikuandmeid võime kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • külastajate haldamine, registreerimine, juurdepääsuõiguste haldamine, sealhulgas seotud suhtluse ja dokumentide haldus; 

 • tervise- ja ohutusega, sh meditsiiniliste hädaolukordadega seonduva haldamine; 

 • sisetelevisioonisüsteemi (CCTV) salvestiste tegemine avalikkuse, töötajate ja hoone ohutuse tagamiseks ning kriminaalse tegevuse ennetamiseks ja tuvastamiseks. 

 • volitatud isikute jaoks juurdepääsupiiranguga asukohtade sisse- ja/või väljapääsu elektrooniliselt juhtiva läbipääsusüsteemi kasutamine ja kohapealse personaliregistri pidamine hädaolukordade tarbeks; 

 • toodete, ruumide, teenuste, süsteemide, võrkude, arvutite ja andmete turvalisuse tagamine, turbeohtude, pettuse või muu kuritegeliku või pahatahtliku tegevuse ennetamine ja tuvastamine; 

 • ABB ettevõttepoliitika nõuetele, lepingulistele kohustustele ja õigusaktidest tulenevatele nõuetele vastavuse jälgimine ja auditeerimine; 

 • auditite, läbivaatuste ja kontrollide tegemine järelevalveasutuste nõuetele vastavuse tagamiseks; 

 • IT-ressursside ja taristu haldamine, sh andmete varundamine, teabesüsteemide tugi- ja teenusetoimingud rakendusehalduse eesmärgil, lõppkasutajatoe tagamine, testimine, hooldus, turve (juhtumitele, riskidele, turbenõrkustele, rikkumistele reageerimine), püsiandmete ja töökoha tagamine (sh kasutajakontode haldamine, tarkvaralitsentside määramine, turbe ja jõudluse testimine ning talitluspidevuse tagamine). 

Kogume teie isikuandmeid vaid eespool nimetatud otstarbel. Statistika, teenuste täiustamise ja IT-süsteemide testimise eesmärgil kasutame anonüümseid andmeid nii palju, kui see on mõistlikult võimalik. See tähendab, et nende andmete abil ei saa teid enam tuvastada või isikuna esile tõsta. 

5. Mis juhtub, kui te ei anna meile küsitud teavet või palute meil teie teabe töötlemise lõpetada 

Teatud isikuandmeteta ei saa ABB (ülaltoodud tähenduses) teie ABB külastuse ajal teie ja teiste hoones viibivate isikute turvalisust ning hoone ohutust täielikult tagada ega eelkirjeldatud eesmärke täita. Me ei saa teid kohustada oma isikuandmeid meiega jagama, kuid soovime tähelepanu pöörata sellele, et andmete puudumise korral ei pruugi me saada teile juurdepääsu ABB hoonetesse või territooriumile võimaldada. 

6. Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks 

Teie isikuandmete kasutamisel selles avalduses kirjeldatud eesmärgil tugineme järgmiseltele õiguslikele alustele.  

 • Lähtume teie ABB külastusega seotud isikuandmete töötlemisel meie seaduslikest huvidest, kui sellega ei kaasne teie huvide või põhiõiguste ja -vabaduste eiramine. Meie seaduslikud huvid antud juhul isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks on järgmised: 

  • meie äritegevuse juhtimine, arendamine ja edendamine kõige laiemas tähenduses; sh külastajate, rajatiste ja asukohtade haldamist, ohutuse ja turvalisuse tagamist, tegevusharude, ärivaldkondade ja ettevõtete omandamist ja müüki 

  • jälgimine, uurimine ning õigus- ja regulatiivsetele, standardi- ja ABB ettevõttesisestele nõuetele ja poliitikatele vastavuse tagamine; 

  • pettuse ja kuritegevuse välistamine (sh sellise tegevuse, ABB varade, toodete ja teenuste väärkasutuse uurimine), kui see on vajalik ja proportsionaalne võrgu- ja teabeturbe seisukohalt; 

  • vajaduse korral ettevõttesisese halduse eesmärgil ABB kontserni raames isikuandmete edastamine näiteks tsentraliseeritud teenuste pakkumiseks. 

  Hinnangu selle kohta, miks võime teie isikuandmeid nendest huvidest lähtuvalt töödelda, saate, kui esitate taotluse veebilehe www.abb.com/privacy kaudu. 

  • Mõnel juhul töötleme teie isikuandmeid õigusaktidest ja seadustest tulenevate nõuete alusel (näiteks seoses järgnevaga: ohutuse tagamine, kohustuslik koostöö ametiasutustega, kohustuslik isikuandmete säilitamine ja avalikustamine, et neid saaks kasutada tõendusmaterjalina ametlike ja õiguslike juurdluste läbiviimise ja hagide menetlemise raames. 

Kriminaalkaristuste ja rikkumisega seotud isikuandmeid töötleme vaid siis, kui see on kohaldatavate (kohalike) õigusaktide alusel lubatud. 

7. Pooled, kellega jagame teie isikuandmeid (EL-i ja EMP piires ja väljaspool või teie andmeid töötleva ABB ettevõtte asukohariigist väljaspool) 

Teie isikuandmeid jagame me muude ABB partnerite või kolmandate isikutega vaid allpool olevas tabelis kirjeldatud eesmärkidel. Isikuandmete kaitsmiseks võtame kasutusele piisavad kaitsemeetmed, kui kasutame isikuandmeid koos partneri või kolmanda poolega nii, et andmetele võidakse juurde pääseda väljaspool Euroopa Liitu („EL“), Euroopa Majanduspiirkonda („EMA“) või teie andmeid töötleva ABB ettevõtte asukohariiki. Kaitsemeetmed on näiteks Euroopa Komisjoni tehtud piisavuse otsus (lugege lisateavet siit), lepingu tüüptingimused (lugege lisateavet siit), andmekaitseraamistiku Privacy Shield kinnitus (lugege lisateavet siit) ja siduvad ettevõtlusreeglid, mida mõned meie tarnijad järgivad (lugege lisateavet siit). Isikuandmete kaitsmiseks võtsime andmete edastamisel EL-ist, EMP-st ja teie andmeid töötleva ABB ettevõtte asukohariigist väljaspool kasutusele lisameetmed. Juhul kui soovite ülevaadet juba kasutatavatest kaitsemeetmetest, esitage selleks taotlus veebilehe www.abb.com/privacy kaudu. 

Saaja kategooria  

Saaja asukoht 

Eesmärk 

ABB partnerid ja tütarettevõtted 

Vt ABB tütarettevõtete loend 

Selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärgid 

Teenusepakkujad  

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

IT-, vastuvõtu-, hoonehaldus- ja turvateenuste pakkujad ja muud ABB huvides tegutsevad teenuseosutajad. 

ABB ettevõtete või varade võimalikud või tegelikud omandajad 

EL/EMP ja EL-ist/EMP-st väljaspool (ülemaailmne) 

Kindla ettevõtte või kindlate varade hindamine või selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärgid 

Kohaldatavate õigusaktide või õigusliku menetluse alusel saajad, korrakaitseasutused, kohalikud omavalitsused või valitsusasutused jne. 

EL/EMP ja EL-ist/EMPst väljaspool (ülemaailmne) 

Kui see on vajalik kohaldatavate õigusaktide alusel, kohalike omavalitsuste või riigisutuste õigustatud taotluse või kehtiva õigusliku nõude alusel 

8. Kui kaua teie isikuandmeid säilitame 

 Kohustuslike õigusaktide põhjal peab ABB kindlaid isikuandmeid säilitama miinimumaja. Säilitame teie isikuandmeid selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel nii kaua, kui see on vajalik. Üldiselt säilitatakse külastajate haldusega seotud isikuandmeid 3 kuni 12 kuud. Mõnd tüüpi isikuandmeid säilitatakse kauem – kui kohalikud seadused ja määrused nii ette näevad või õiguslike nõuetega seoses.  Mõnedes ABB hoonetes või mõnedel territrooriumidel kasutatakse CCTV-süsteeme, et jälgida sise- ja välitegevust turvalisuse ja töö tõhususe tagamise eesmärgil. Me ei säilita salvestisi kauem kui üks kuu või kauem kui kohalik seadus ette näeb, kui see pole just vajalik turbega seotud juhtumi menetlemiseks. 

Samas on kohaldatavate andmekaitseõigusaktide kohaselt nõutav, et isikuandmeid ei säilitataks tuvastataval kujul kauem, kui on vaja isikuandmete töötlemiseks. IT-rakenduste ja poliitikate määramise abil tagame säilitatud isikuandmete kustutamise ja anonüümimise, kui neid enam vaja ei lähe. 

9. Teie andmeprivaatsusõigused 

Olenevalt teie asukoha jurisdiktsioonist, mille raames teie isikuandmeid töödeldakse, võivad teil olla järgmised õigused.  

Andmeprivaatsusõigused 

Mida see tähendab 

Andmetele juurdepääsemise õigus 

Teil on õigus taotleda ABB-lt teie kohta peetavate isikuandmete ülevaadet või eksemplari selle kohta. 

Andmete korrigeerimise õigus 

Võite taotleda teie kohta peetavate valede või mittetäielike andmete viivitamatut korrigeerimist.  

Andmete kustutamise õigus 

Võite taotleda ebavajalike isikuandmete kustutamist, kui peame kohaldatavate õigusaktide alusel andmed kustutama või nende töötlemine pole seaduslik.  

Andmete töötlemise piiramise õigus 

 Teil on õigus kindlatel asjaoludel piirata isikuandmete töötlemist.  

Isikuandmete ülekandmise õigus 

Teil on õigus saada isikuandmed struktuurses ja masinloetavas vormis isiklikuks kasutamiseks või paluda meil need kolmandale poolele edastada.  

Andmete töötlemisest keeldumise õigus 

Teil on õigus keelata teie isikuandmete töötlemine teie saduslikel huvidel – kui teie õiguste kaitse vajadus kaalub üles meie seaduslike huvide täitmise vajaduse.  

Teavitame teid, et eespool kirjeldatud õigused pole täielikud ja et teie taotlust ei saa iga kord tervikuna rahuldada. Näiteks ei saa me mõnikord teie isikuandmeid kustutada või nende töötlemist piirata, sest meil võib olla seadusest või lepingust tulenevaid kohustusi need isikuandmed säilitada. 

Andmeprivaatsusõiguste kasutamist saate taotleda veebilehe www.abb.com/privacy kaudu.  

Kontakt ja lisateave 

Kui teil on küsimuse selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame või kui soovite esitada nende töötlemist puudutava kaebuse, võite pöörduda meie kontserni andmekaitseametniku poole meiliaadressilprivacy@abb.com või esitada kaebuse veebilehe www.abb.com/privacy kaudu. 

Teil võib olla õigus esitada kaebus oma elu- või töökohariigi andmeprivaatsusasutusele või otsida lahendust kohtu kaudu, kui te pole rahul meie vastusega või arvate, et töötleme teie isikuandmeid seadusvastaselt, või andmeprivaatsusseadusi on rikutud.  

 Avaldamiskuupäev: 22. oktoober 2019