Tietosuojaseloste

1. Johdanto

Tämä ulkoinen julkinen tietosuojaseloste (seloste) koskee ABB-yhtymää, mikä tarkoittaa yhtiötä ABB Ltd, Sveitsi ja jokaista yhtiötä, jossa ABB Ltd:llä, Sveitsi, on suoraan tai epäsuorasti määräysvalta tai jossa sillä on enemmistö äänivallasta tai jossa se hallitsee enemmistöä äänivallasta. Se ABB-yhtiö, jonka kanssa kommunikoit tai jolle toimitat tavaroita tai palveluja, (jäljempänä ABB tai me) on vastuussa tietojesi käsittelystä ja valvoo, miten niitä käytetään tätä selostetta noudattaen.

ABB:llä tietosuojaa koskevat oikeutesi ovat etusijalla. Tässä selosteessa kerrotaan, miten ja minkä vuoksi keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi ja mitä henkilötietoja koskevia oikeuksia sinulla on

2. Kuka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä?

ABB Ltd ja sen tytäryhtiöt vastaavat henkilötiedoistasi. Sovellettavan tietosuojalain kannalta tietojesi ensisijaisena rekisterinpitäjänä toimii se ABB:n tytäryhtiö, joka tarjoaa sinulle palveluja tai viestii kanssasi. Muut ABB:n tytäryhtiöt saattavat vastaanottaa ja käsitellä henkilötietojasi rekisterinpitäjänä tai käsittelijänä, ja tätä selostetta sovelletaan vastaavasti myös niihin.

3. Keräämämme henkilötiedot ja niiden hankkimiskeinot

Keräämme ja käytämme sinua koskevia henkilötietoja, jotka liittyvät yhteistyöhön sinun kanssasi. Keräämme seuraavia henkilötietoryhmiä:

 •   Meille antamasi työpaikkasi yhteystiedot: Nimi, nimike, työnimike, sähköpostiosoite, työosoite, puhelinnumero ja matkapuhelinnumero.
 • Liikesuhteemme aikana meille luovuttamasi lisätiedot: Esim. sinua kiinnostavat ABB:n tuotteet, esittämäsi viestintätoiveet, tapahtumissa tai messuilla antamasi rekisteröintitiedot, sopimuksen tai tilauksen tiedot, laskut, maksut ja liikekumppanuuden historia.
 • Selaimen verkkosivuston saataville ABB:n verkkosivustolla vierailun aikana asettamat tiedot: Esim. IP-osoite, sivustovierailusi lähtösivusto, verkkosivustossa tai sen yksittäisellä sivulla käytetty aika, avatut linkit, jaetut kommentit, selaimen tyyppi, vierailun aika ja paikka.
 • Siinä määrin kuin on tarpeen velvoitteidemme täyttämiseksi, julkisesti avoimista lähteistä saatavilla olevat tiedot tai tiedot, joita kolmannet osapuolet (esim. luottotietoyritys) välittävät laillisesti: kaupparekisteritiedot, yhdistysrekisteritiedot ja luottotiedot.

Mikäli haluat tietoja jostakin henkilötietojen käsittelytoimenpiteestä, voit pyytää näitä tietoja osoitteessa www.abb.com/privacy.

4. Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi?

Käytämme yllä kuvailtuja henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • liikesuhteemme ylläpitäminen ja kehittäminen;
 • tapahtumakutsujen toimittaminen;
 • sinun ja johtohenkilöidemme välisten kokousten järjestäminen;
 • viestien lähettäminen sinulle, jos olet osoittanut kiinnostuksesi kyseisten tietojen vastaanottamiseen (esimerkiksi lehdistötiedotteet taloudellisista tuloksista, palveluista, tuotteista ja aloitteista sekä kutsut tapahtumiimme tai kokouksiimme jne.); ja
 • kyselyiden toteuttaminen ja valmisteleminen.

Keräämme sinulta ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme yllä kuvattuihin tarkoituksiin. Tilastointitarkoituksia varten, palvelujemme parantamiseksi ja IT-järjestelmiemme testaamiseksi  käytämme tietoja, jotka on mahdollisimman pitkälle anonymisoitu. Tämä tarkoittaa, että näitä tietoja ei voida enää (epä)suoraan käyttää sinun tunnistamiseesi eikä sinua voida yksilöidä niiden perusteella.

5. Oikeusperusta:

Käytämme henkilötietojasi tässä ilmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin jonkin seuraavan oikeusperustan perusteella (soveltuvin osin):

 • Pyydämme tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin toimiin suostumuksesi, jos sitä edellytetään sovellettavassa laissa, esimerkiksi viestintämateriaaleja ja tapahtumia varten, tai
 • Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, kun kyse on liikesuhteestamme sinun kanssasi tai yhtiösi tai organisaatiosi kanssa. Oikeutettu etumme kerätä ja käyttää henkilötietoja tätä tarkoitusta varten on liiketoimien tekeminen ja edistäminen kanssasi ja liikesuhteemme ylläpitäminen ja edistäminen.

Saat kopion arviosta, jossa selvitämme perusteet henkilötietojesi käsittelylle näitä oikeutettuja etuja varten, esittämällä pyynnön osoitteessa www.abb.com/privacy.

6. Osapuolet, joille jaamme henkilötietojasi (EU:ssa ja Euroopan talousalueella (ETA) sekä niiden ulkopuolella tai sen maan ulkopuolella, jossa tietojasi käsittelevä ABB-yhtiö toimii)

Jaamme henkilötietojasi ainoastaan muiden ABB:n tytäryhtiöiden ja kolmansien osapuolten kanssa tarpeen mukaan ja alempana olevassa taulukossa kuvattuihin tarkoituksiin. Mikäli jaamme henkilötietojasi tytäryhtiölle tai kolmannelle osapuolelle siten, että ne siirretään Euroopan Unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle tai sen maan ulkopuolelle, jossa tietojasi käsittelevä ABB-yhtiö sijaitsee, tai niihin pääsee käsiksi näiden maiden ulkopuolelta, sovellamme asianmukaisia suojatoimenpiteitä suojataksemme henkilötietojasi. Esimerkkejä näistä suojatoimenpiteistä ovat Euroopan komission päätös tietosuojan tason riittävyydestä (lue täältä lisää), vakiosopimuslausekkeet (lue täältä lisää), Privacy Shield -sertifiointi (lue täältä lisää) ja sitovat yhtiön säännöt, joita jotkin palveluntarjoajistamme soveltavat (lue täältä lisää). Toteutamme lisätoimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi, mikäli tietojasi siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle sekä tietojesi rekisterinpitäjänä toimivan ABB-yhtiön sijaintimaan ulkopuolelle. Mikäli haluat saada yleisiä tietoja käytettävistä suojatoimenpiteistä, esitä niitä koskeva pyyntösi osoitteessa www.abb.com/privacy.

Vastaanottajan nimi tai – EU:n ulkopuolisissa maissa – vastaanottajaryhmä

Vastaanottajan sijainti

Tarkoitus

ABB-tytäryhtiöt ja alihankkijat

Katso ABB:n  tytäryhtiöiden luettelo

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaillut tarkoitukset

ABB:n liikekumppanit, jakelijat ja edustajat

EU/ETA ja ei-EU/ETA (koko maailma)

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaillut tarkoitukset

Palveluntarjoajat EU/ETA ja ei-EU/ETA (koko maailma)

IT-palvelujen tarjoajat, markkinointi- tai viestintätoimistot, maksukäsittelijät ja ABB:n puolesta toimivat muut palveluntarjoajat

Potentiaaliset tai todelliset ABB:n liiketoiminnan tai varallisuuden saajat

EU/ETA ja ei-EU/ETA (koko maailma)

Liiketoiminnan tai kohteena olevan varallisuuden arviointia tai tässä tietosuojaselosteessa kuvailtuja tarkoituksia varten.

Sovellettavan lain tai lakisääteisten prosessien mukaiset vastaanottajat, lainvalvontaviranomaiset tai hallintoviranomaiset jne.

EU/ETA ja ei-EU/ETA (koko maailma)

Mikäli sitä edellytetään sovellettavassa lainsäädännössä, valtion viranomaisen esittämässä laillisessa pyynnössä tai pätevässä oikeudellisessa vaatimuksessa

7. Miten kauan säilytämme henkilötietojasi?

Pakottavaan lainsäädäntöön perustuen ABB:n on säilytettävä tiettyjä henkilötietoja vähimmäisajan verran. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvailtuja tarkoituksia varten.

Sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä edellytetään kuitenkin, ettemme säilytä henkilötietoja tunnistettavassa muodossa pidempään kuin mitä niiden käsittelyn tarkoituksen kannalta on tarpeellista. IT-sovellusten ja käytäntöjen avulla varmistamme, että henkilötietojesi säilyttäminen päättyy, kun emme enää tarvitse niitä.

Saat lisätietoja henkilötietoihisi sovellettavista säilytysajoista lähettämällä tiedustelun osoitteessa www.abb.com/privacy.

8. Sinun tietosuojaoikeutesi

Riippuen siitä lainkäyttöalueesta, jossa oleskelet ja jossa henkilötietojasi käsitellään, sinulla voi olla seuraavat oikeudet:

Tietosuojaoikeudet

Mitä ne tarkoittavat?

Oikeus päästä sinua koskeviin tietoihin

Sinulla on oikeus pyytää ABB:ltä hallussamme olevien henkilötietojesi yhteenvetoa tai kopiota.

Oikeus saada tietosi oikaistuiksi

Voit pyytää hallussamme olevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen välitöntä oikaisua.

Oikeus saada tietosi poistetuiksi

Voit pyytää, että henkilötietosi poistetaan, kun niitä ei enää tarvita, mikäli sovellettava laki velvoittaa meitä poistamaan tiedot tai niiden käsittely on laitonta.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

 Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä erityissä olosuhteissa.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus saada tietosi jäsennellyssä, koneellisesti luettavassa muodossa omiin tarkoituksiisi, tai oikeus pyytää meitä siirtämään tietosi kolmannelle osapuolelle.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuumme ja jos sinun tietosuoja- ja yksityisyysoikeutesi saavat suuremman painoarvon kuin meidän oikeutettu etumme.

Oikeus perua suostumus

Mikäli ABB on pyytänyt sinulta suostumusta henkilötietojen käsittelyyn, voit perua suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruminen ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen suostumuksen perumista edeltävältä ajalta.

Ota huomioon, että yllä kuvaillut oikeudet eivät ole absoluuttisia, ja että vaatimukseesi ei voida aina suostua kokonaisuudessaan. Emme toisinaan voi esimerkiksi poistaa henkilötietojasi tai rajoittaa niiden käsittelyä, sillä meillä voi olla oikeudellisia tai sopimuksellisia velvoitteita säilyttää tällaisia henkilötietoja.

Voit pyytää minkä tahansa tietosuojaoikeutesi täytäntöönpanoa osoitteessa www.abb.com/privacy.

Yhteystiedot ja lisätietoja

Mikäli haluat saada pääsyn henkilötietoihisi, haluat käyttää jotakin edellä mainittua oikeuttasi tai jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita siitä, miten ABB käsittelee henkilötietojasi, ota yhteyttä ABB Groupin tietosuojavastaavaan osoitteessa privacy@abb.com tai lähetä valituksesi osoitteessa www.abb.com/privacy.

Mikäli et ole tyytyväinen vastaukseemme tai olet sitä mieltä, että käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, sinulla voi olla myös oikeus jättää valitus asuin- tai työskentelymaasi tietosuojavaltuutetulle tai vaatia oikeussuojaa tuomioistuimessa, mikäli olet sitä mieltä, että tietosuojalainsäädäntöä (ja sinun oikeuksiasi) on loukattu.

Julkaisupäivämäärä: 12. helmikuuta 2020