Tehetségfelvétellel kapcsolatos adatvédelmi megjegyzés

Az ABB tiszteletben tartja a magánélethez való jogot

Az ABB kiemelt prioritásként kezeli az Ön adatvédelmi jogait. A jelen Nyilatkozat ismerteti, miért és hogyan gyűjtjük és kezeljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik a személyes adataival kapcsolatban.

Az Ön személyes adatai

Az ABB alatt az ABB Ltd és annak leányvállalatai értendők. Az alkalmazandó adatvédelmi jog alkalmazásában adatainak kezelője az ABB azon kapcsolt vállalkozása, amelynél állást pályázik meg. További információkért kattintson ide az ABB összes kapcsolt vállalkozása listájának megjelenítéséhez. A jelen közlemény valamennyi ilyen vállalkozásra érvényes.

Személyes adatait az ABB karrierportáljától kaptuk meg.

Egyes esetekben olyan személyes adatait is kezeljük, amelyekhez közvetett módon, harmadik felektől jutunk hozzá, például háttérellenőrző szolgáltatóktól, munkaközvetítő irodáktól, amelyeknél állásra jelentkezett, illetve egyéb adminisztrációs szolgáltatóktól.

Egyes esetekben nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, például munkavállalói és üzleti közösségi hálózatokról (pl. LinkedIn és Glassdoor) és állásbörzékről származó személyes adatait is kezeljük.

Adatvédelmi tisztviselő

Az ABB adatvédelmi tisztviselője a következő e-mail-címen érhető el: privacy@abb.com.

Milyen adatokra van szükségünk?

Azon személyes adatait gyűjtjük és használjuk, amelyek az ABB munkaerő-toborzási folyamatához kapcsolódnak. A következő kategóriájú személyes adatokat gyűjthetjük:

Személyre vonatkozó és azonosító adatok, úgymint név, nem, lakcím és üzleti cím, személyes és üzleti telefonszám, személyes e-mail-cím vagy egyéb elérhetőségi adatok, születési hely és idő, fénykép, nemzetiség és állampolgárság.

Tudással és tapasztalatokkal kapcsolatos adatok, úgymint képesítések és bizonyítványok, ideértve a jelenleg és a korábban betöltött állásokat, elvégzett oktatási és képzési tanfolyamokat, önéletrajzot, oktatásra és képzésre vonatkozó nyilvántartásokat és munkában elért eredményeket. Egyes esetekben: referenciaszemélyek elérhetőségei, valamint képességértékelési és interjú-/visszajelzési eredmények, továbbá egyéb olyan személyes adatok, amelyeket az állás megpályázásával összefüggésben megoszt velünk.

Az állástól függően belső/külső értékelések során további adatokat gyűjthetünk, például teljesítményértékelési adatokat, értékelési pontszámot, telefoninterjú-felvételeket/-feljegyzéseket és videointerjú-felvételeket/-feljegyzéseket.

Egyes országokban kezelnünk kell továbbá a szakszervezeti tagságával, vallási és világnézeti meggyőződésével és bűnügyi nyilvántartásával kapcsolatos adatokat (csak ha ezt a helyi jogszabályok előírják, vagy ha ez szükséges az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód biztosításához az ABB-nél valamennyi jelentkező és munkavállaló körében, a helyi jogszabályoknak megfelelően). Amennyiben a munkaerő-toborzási folyamat keretében háttérellenőrzést folytatunk Önnel kapcsolatban, az ilyen adatokat minden esetben az alkalmazandó jognak megfelelően kezeljük.

Sikeres pályázat esetén a munkavállalási szerződés megkötéséhez és a felvételi folyamathoz szükséges adatok, úgymint a megfelelő személyi azonosítószám (adószám, személyi szám, társadalombiztosítási szám, esetleg egyéb típusú egyedi azonosítószám az országának megfelelően); az Önnel kapcsolatban álló személyek adatai (házastárs/élettárs, gyermekek stb. neve); aláírás; bankszámlaadatok; vészhelyzet esetén értesítendő személyek; biztosítási adatok; jogosítványszám; képzési nyilvántartás; ruha- és cipőméret, amennyiben szükséges.

Egyes országokban a felvételi folyamat során kezelnünk kell az egészségi adatait, valamint a faji és etnikai származására vonatkozó adatokat (csak ha ezt a helyi jogszabályok előírják, vagy ha ez szükséges az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód biztosításához az ABB-nél valamennyi jelentkező és munkavállaló körében, a helyi jogszabályoknak megfelelően). Ugyanakkor nem kezeljük a személyes adatok azon fent említett kategóriáit, amelyek esetében az ilyen adatkezelést tiltják a nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezései.

Ha további információkat szeretne az országában általunk gyűjtött személyes adatokat illetően, küldjön kérést a privacy@abb.com címre.

Miért van szükségünk az adatokra?

Az általunk gyűjtött személyes adatokat a következő célokra használjuk:

 • az ABB, illetve az ABB és egy harmadik fél közös vállalkozása konkrét állására szóló pályázata, amelyet a szerződések megkötését megelőző intézkedések keretén belül a munkavállalási és kapcsolódó szerződések megkötése (a munkavállalási szerződés megkötését megelőző lépések megtétele) érdekében;
 • pályázata kiértékelése ABB, illetve az ABB és egy harmadik fél közös vállalkozása jogos érdekei alapján a legmegfelelőbb jelentkező megtalálása érdekében a betöltendő állásra, az ABB ezért értékeléseket végez és interjúkat folytat, ami egybevág az Ön azon érdekével, hogy megtalálja az Önnek leginkább megfelelő állást;
 • az Ön álláspályázata az ABB, illetve az ABB és egy harmadik fél közös vállalkozása esetleges jövőbeli munkaerő-toborzási céljaira, az Ön hozzájárulása alapján;
 • munkavállalási szerződés kötése esetén – a munkavállalási szerződésből és a vonatkozó jogi rendelkezésekből eredő adatkezelői kötelezettségek teljesítéséhez szükséges lépések megtétele, például annak megerősítése, hogy teljesíti az adott állással kapcsolatos belső és jogszabályi követelményeket, a munkavállalási szerződés és egyéb munkaügyi dokumentumok létrehozása és aláírása, a szükséges fiókok létrehozása információs rendszereinkben; belépés lehetővé tétele az ABB létesítményeibe; a kötelező bejelentések megtétele a kormányzati hatóságok felé; munkaruha és szükség esetén egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátása; valamint az adott állás betöltéséhez szükséges felszerelés, képzés és információk biztosítása.
 • munkavállalási szerződés kötése esetén az Ön kérésére adatai kezelése érdekében a szerződés teljesítéséhez szükséges módon, bizonyos foglalkoztatással kapcsolatos szolgáltatásokhoz (pl. költöztetési szolgáltatások vagy a szükséges vízum és munkavállalási engedély megszerzése) kapcsolódóan;
 • a toborzási folyamat minőségének figyelemmel kísérése érdekében ellenőrzések, felülvizsgálatok és megfelelőségi ellenőrzések végrehajtása, ideértve az ABB vállalati irányelveinek és jogi követelményeinek való megfelelést, a panaszokra való válaszadást, a kapcsolódó kérdések feldolgozását és a jogi követelések érvényesítését vagy védelmét az ABB vagy az ABB és egy harmadik fél közös vállalkozásának jogos érdeke alapján.

Ha szeretne egy példányt a személyes adatai kezelését indokolttá tevő jogos érdekünkre vonatkozó értékelésünkből, látogasson el a www.abb.com/privacy címre. Ha további információkat szeretne a fenti célokról, küldjön kérést a privacy@abb.com címre.

Csak azon személyes adatait gyűjtjük, amelyekre ezekhez a célokhoz szükségünk van. Az álláspályázat során megadott személyes adatai használatát a szükségesség elve alapján korlátozzuk, és csak az adott állással kapcsolatos munkaerő-toborzási folyamatban közvetlenül részt vevő dolgozókkal és harmadik felekkel osztjuk meg őket.

Ha a profilja hiányos és/vagy pontatlan, pályázatát elutasíthatjuk. Ahhoz, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot, és feldolgozzuk álláspályázatát, pontos személyes adatok, helyes elérhetőségi adatok és hiánytalan profil szükséges.

Mit teszünk az adatokkal?

Személyes adatait csak a munkaerő-toborzási folyamatban közvetlenül részt vevő dolgozókkal és harmadik felekkel osztjuk meg. Személyes adatait az alábbi táblázat szerint osztjuk meg az ABB kapcsolt vállalkozásaival és harmadik felekkel a feldolgozási tevékenységek részét képező alábbi célokra:

Címzett neve vagy kategóriája

Címzett helye

Cél

Garanciák a személyes adatai védelmében

ABB Ltd
(az ABB európai uniós kapcsolt vállalkozása)

CH, Zürich

Személyes adatainak tárolása szervereinken.

Ez a kapcsolt vállalkozás Svájcban található, ahol az Európai Bizottság határozata alapján biztosítottnak tekinthető a személyes adatok megfelelő védelme.

Az ABB európai kapcsolt vállalkozása

EU

Pályázata megosztása azon kapcsolt vállalkozásokkal, amelyek közvetlenül részt vesznek az adott állással kapcsolatos munkaerő-toborzási folyamatban, illetve az Ön hozzájárulása alapján bármely jövőbeli munkaerő-toborzási folyamatban.

Munkavállalási szerződés kötése esetén meg kell osztanunk az adatait azon jogi személyekkel, amelyek felelősek a szükséges fiókok létrehozásáért információs rendszereinkben, illetve karbantartják a munkavállalók személyes adatainak tárolására és megosztására használt szervereket és rendszereket a jelen nyilatkozatban ismertetett céloknak megfelelően.

Ez a kapcsolt vállalkozás az EU-ban található, ahol biztosítottnak tekinthető a személyes adatok megfelelő védelme.

Az ABB Európán kívüli kapcsolt vállalkozása

Nem EU

Pályázata megosztása azon kapcsolt vállalkozásokkal, amelyek közvetlenül részt vesznek az adott állással kapcsolatos munkaerő-toborzási folyamatban, illetve az Ön hozzájárulása alapján bármely jövőbeli munkaerő-toborzási folyamatban.

Munkavállalási szerződés kötése esetén meg kell osztanunk az adatait azon jogi személyekkel, amelyek felelősek a szükséges fiókok létrehozásáért információs rendszereinkben, illetve karbantartják a munkavállalók személyes adatainak tárolására és megosztására használt szervereket és rendszereket a jelen nyilatkozatban ismertetett céloknak megfelelően.

Ez a kapcsolt vállalkozás az ABB szervezetébe tartozik; az adattovábbítás jogi mechanizmusát az EU mintazáradékai és a kötelező erejű vállalati szabályok képezik hatálybalépésük után.

Harmadik felek az EU-ban (ideértve az ABB üzleti partnereit és közös vállalkozásait harmadik felekkel, a szoftverszolgáltatókat, a humánerőforrás-értékelési szolgáltatókat, az ügyvédi irodákat és a kormányzati szerveket)

EU

Pályázata megosztása azon harmadik felekkel, amelyek közvetlenül részt vesznek az adott állással kapcsolatos munkaerő-toborzási folyamatban az online toborzási platform engedélyezése, a jelentkezők felkutatása és értékelése, illetve munkavállalási engedélyek, vízumok és egyéb jogilag kötelező dokumentumok kiadása céljából.

Munkavállalási szerződés kötése esetén meg kell osztanunk az adatait azon jogi személyekkel, amelyek felelősek a belépése lehetővé tételéért az ABB létesítményeibe; gondoskodnak a kötelező bejelentésekről a kormányzati hatóságok felé, lebonyolítják a leendő munkavállalók orvosi vizsgálatát, és háttérellenőrzéseket vagy referencia ellenőrzéseket végeznek a megbízásunkból.

Ez a harmadik fél az EU-ban található, ahol biztosítottnak tekinthető a személyes adatok megfelelő védelme.

Harmadik felek az EU-n kívül (ideértve az ABB üzleti partnereit és közös vállalkozásait harmadik felekkel, a szoftverszolgáltatókat, a humánerőforrás-értékelési szolgáltatókat, az ügyvédi irodákat és a kormányzati szerveket)

Nem EU

Pályázata megosztása azon harmadik felekkel, amelyek közvetlenül részt vesznek az adott állással kapcsolatos munkaerő-toborzási folyamatban az online toborzási platform engedélyezése, a jelentkezők felkutatása és értékelése, illetve munkavállalási engedélyek, vízumok és egyéb jogilag kötelező dokumentumok kiadása céljából.

Munkavállalási szerződés kötése esetén meg kell osztanunk az adatait azon jogi személyekkel, amelyek felelősek a belépése lehetővé tételéért az ABB létesítményeibe; gondoskodnak a kötelező bejelentésekről a kormányzati hatóságok felé, lebonyolítják a leendő munkavállalók orvosi vizsgálatát, és háttérellenőrzéseket vagy referencia ellenőrzéseket végeznek a megbízásunkból.

Ez a harmadik fél az EU-n kívül található, ahol nem tekinthető biztosítottnak a személyes adatok megfelelő védelme, ezért az adattovábbítás jogi mechanizmusát az EU mintazáradékai vagy ezek egyenértékű megfelelői képezik.

Az ABB vállalkozásainak vagy eszközeinek potenciális vagy tényleges megvásárlói

EGT és nem EU

A kérdéses vállalkozás vagy eszközök értékelése vagy a vállalatok átalakításának/fúziójának végrehajtása.

Ha a potenciális vagy tényleges vásárló az EU-n kívül található, ahol nem tekinthető biztosítottnak a személyes adatok megfelelő védelme, az adattovábbítás jogi mechanizmusát az EU mintazáradékai vagy ezek egyenértékű megfelelői képezik.

Szükség esetén megosztjuk személyes adatait harmadik felekkel abban az országban, ahol az állást megpályázta, vagy harmadik felekkel egyéb országokban, amelyek közvetlenül részt vesznek az Ön által megpályázott állással kapcsolatos munkaerő-toborzási folyamatban. Ez előfordulhat abban az esetben, ha nem a lakhelyéül szolgáló országban pályázza meg az állást. A cél a vízum és a munkavállalási engedély kiadásának biztosítása.

Amennyiben az EU-n kívül pályázik meg egy állást, adatait továbbítjuk az EU-ból abba az országba, ahol az állást megpályázta. Mivel az Európai Bizottság úgy tekinti, hogy ez az ország nem biztosít megfelelő garanciákat a személyes adatok védelmére, az európai mintazáradékokat alkalmazzuk személyes adatai védelme érdekében.

Profilalkotás és az adatai automatikus feldolgozása

Személyes adatain alapuló automatizált döntéshozatali módszereket alkalmazhatunk. Az ilyen döntéshozatal logikai alapját annak ellenőrzése képezi, hogy tapasztalatai és képzettsége megfelel-e a munkaköri leírásban szereplő követelményeknek. Az ilyen automatikus döntéshozatalnak az lehet a következménye és jelentősége, hogy pályázatát elutasíthatjuk, amennyiben profilja nem felel meg a munkaköri leírásban szereplő minimális követelményeknek. Automatikus döntéshozatal használata esetén Önnek joga van emberi beavatkozást kérni vagy kifejteni álláspontját és megtámadni a döntést azzal, hogy érintetti kérést küld a www.abb.com/privacy címről.

Automatizált módszereket használhatunk a toborzási platformunkon benyújtott személyes adatai elemzésére is, és kialakíthatjuk jelentkezőink profilját (profilalkotás). A profilt csak arra használjuk fel, hogy jelentkezőinket egységesen értékeljük, biztosítva a toborzási folyamat jobb következetességét és igazságosságát. A profilalkotás további visszajelzést jelent a toborzó számára, és nem rendeli el előre a toborzási folyamat eredményeit.

Pályázata beküldése után – függetlenül attól, hogy megkapta-e az állást, vagy sem – e-mailt küldhetünk Önnek azzal a kéréssel, hogy vegyen részt a munkaerő-toborzási folyamattal kapcsolatos felmérésben. A részvétel önkéntes.

Mennyi ideig őrizzük meg az adatokat?

A folyamat során gyűjtött személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg ezt jogos érdekeink, illetve az Ön hozzájárulása szükségessé vagy lehetővé teszi. Személyes adatait általános esetben 24 hónapig őrizzük meg adatkezelés céljára, esetleges korlátozott kivételekkel a helyi jogi előírások (például az adó- vagy kereskedelmi törvények) miatt. Ez a megőrzési időszak minden alkalommal újrakezdődik, amikor Ön bejelentkezik a fiókjába.

Munkavállalói szerződés kötése esetén a szerződés időtartamának végéig kezeljük személyes adatait.

Az ABB-nek a kötelező jogszabályok alapján egy minimális időtartamig meg kell őriznie bizonyos személyes adatokat. Például a munkavállalási szerződéseket és a bérfizetési és költségtérítési adatokat a helyi társasági és adójogszabályoknak megfelelő minimális ideig meg kell őrizni.

A megőrzési időszakot követően személyes adatait töröljük.

Ha további információkat szeretne a személyes adataira vonatkozó konkrét megőrzési időszakokról, ezt a privacy@abb.com címről küldött kéréssel igényelheti.

Milyen jogai vannak?

A tartózkodási helyének és a személyes adatai kezelése helyének megfelelő joghatóságtól függően a következő jogai lehetnek:

 • személyes adatai hibáinak javítása vagy frissítésük;
 • hozzáférés az általunk őrzött személyes adataihoz és másolat igénylése ezekről;
 • azon személyes adatainak törlése, amelyek általunk történő használatának megszűnt a jogalapja;
 • személyes adatai átvitele egy új szolgáltatóhoz (adott esetben);
 • tiltakozás a személyes adatai jogos érdeken alapuló kezelése ellen (annak indoklásával, hogy az adatkezelés miért sérti aránytalanul az adatvédelmi jogait);
 • személyes adatai általunk történő használatának korlátozása valamely panasz kivizsgálásának ideje alatt; és
 • személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonása, amennyiben korábban ilyen hozzájárulást adott.

Ilyen kéréseket a www.abb.com/privacy címen tehet. Bizonyos körülmények esetén a fenti jogok korlátozására kényszerülhetünk a közérdek védelme (pl. bűncselekmény megelőzése vagy felderítése) vagy saját érdekeink védelme (pl. titoktartási kötelezettség fenntartása) érdekében.

Amennyiben panaszt kíván benyújtani személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon cégcsoportunk adatvédelmi tisztviselőjéhez a privacy@abb.com címen, vagy küldje be panaszát a www.abb.com/privacy címről.

Amennyiben nem elégedett a válaszunkkal, vagy úgy véli, hogy személyes adatait törvényellenesen kezeljük, illetve úgy gondolja, hogy sérülhettek az adatvédelmi jogok, akkor jogában állhat kapcsolatba lépni a tartózkodási helye vagy munkája szerinti ország adatvédelmi hatóságával.

Munkaerő-toborzási levelezőlista

E-mail-címét szeretnénk felhasználni arra, hogy tájékoztassuk a betöltetlen állásokról az ABB-nél abban az országban és térségben, ahol Ön érdekelt. A levelezőlistáról bármikor leiratkozhat bármely későbbi üzenetünk „unsubscribe” (leiratkozás) hivatkozására kattintva vagy a www.abb.com/privacy címen található űrlap kitöltésével.

További információk

Pályázata beküldésével megerősíti, hogy a pályázatban megadott személyes adatai pontosak és aktuálisak. Továbbá megerősíti, hogy elolvasta és megértette a jelen adatvédelmi közleményt, és tudatában van annak, hogy pályázata beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályázata áttekintése és kiértékelése céljából kezeljük személyes adatait (amennyiben hozzájárulásra támaszkodunk), illetve ugyanezt megtegyük a munkavállalási szerződés előkészítése érdekében.