Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés 

 A jelen Látogatói és CCTV adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) az ABB cégcsoportra, vagyis az ABB Ltd, Switzerland cégre és minden olyan jogi személyre vonatkozik, amelyben az ABB Ltd, Switzerland közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonos, illetve a szavazati jogok többsége a birtokában vagy az ellenőrzése alatt áll. Az Önt vendégül látó ABB cég (a továbbiakban: „ABB” vagy „mi”) felel az Ön személyes adatainak kezeléséért, és ellenőrzi azok felhasználását a jelen Nyilatkozatnak megfelelően.  

Az ABB kiemelt prioritásként kezeli az Ön adatvédelemhez fűződő jogait. A jelen Nyilatkozat ismerteti, hogyan használjuk és kezeljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik a személyes adataival kapcsolatban.   

2. Ki felel személyes adatai kezeléséért? 

Személyes adataiért az ABB Kft. és annak leányvállalatai felelnek. A magánélet és az adatok védelméről szóló alkalmazandó jogszabályok tekintetében az elsődleges adatkezelő az ABB azon leányvállalata, amely Önt vendégül látja. Az ABB egyéb leányvállalatai ugyancsak megkaphatják és kezelhetik a személyes adatait adatkezelői vagy -feldolgozói minőségben; rájuk ugyancsak vonatkozik a jelen Nyilatkozat. 

3. Milyen típusú adatokat gyűjtünk és használunk? 

Azon személyes adatait gyűjtjük és használjuk, amelyek a látogatásával kapcsolatosak. A következő kategóriájú személyes adatokat gyűjthetjük: 

 • Azonosító adatok és a vállalkozás kapcsolattartási adatai, amelyeket megoszt velünk, úgymint vezetéknév, utónév, állás/munkakör/beosztás, üzleti e-mail-cím, üzleti cím, telefonszám, mobiltelefonszám, faxszám, magántelefonszám, nem, születési dátum, rendszám, érvényes azonosító okmány száma  

 • További információk, amelyeket látogatásával összefüggésben vagy annak során megad nekünk, úgymint létesítményekkel és helyszínekkel kapcsolatos naplózási adatok, az Önt vendégül látó munkatárs, a látogatás célja, a látogatással kapcsolatos bejegyzések  

 • Kép- és videofelvételek a zárt láncú televíziós rendszer (CCTV) felvételéből  

 • A kommunikációs rendszerek, IT-alkalmazások és webböngésző által gyűjtött elektronikus azonosító adatok és információk (amennyiben a látogató hozzáfér ilyen rendszerekhez vagy alkalmazásokhoz, illetve érintett általuk), úgymint az információtechnológia használata (hozzáférés a rendszerhez, IT- és internethasználat), eszközazonosítók (mobileszköz-azonosító, számítógép-azonosító), regisztrációs és bejelentkezési hitelesítő adatok, IP-cím, bejelentkezési adatok és naplófájlok, analitikai azonosító, idő és URL, keresések, webhelyen történő regisztrációk és cookie-adatok 

A személyes adatok alább ismertetett típusainak gyűjtése és kezelése (már ha erre egyáltalán sor kerül) kizárólag a lakóhelye szerinti ország vonatkozó helyi jogszabályainak megfelelően történik, és csak akkor, ha az a látogatásával összefüggésben lényeges. 

 • Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatokozó határozatokkal és bűncselekményekkel kapcsolatos adatok, úgymint büntetett előélettel kapcsolatos adatok abban a terjedelemben, amennyiben szükségesek a büntetett előélet szűréséhez a létesítményekbe történő belépés engedélyezése érdekében 

 • A kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben: nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származó vagy egyéb harmadik felek (pl. hitelminősítők) által jogszerűen továbbított adatok, úgymint bűnügyi és szankció-nyilvántartásból származó adatok 

4. Milyen célokra használjuk a személyes adatait? 

A fentebb leírt személyes adatokat a következő célokra használhatjuk:  

 • látogatómenedzsment, nyilvántartás és látogatói hozzáférés-kezelés, ideéretve a kapcsolódó kapcsolattartást és a dokumentumokra való hivatkozásokat; 

 • egészségvédelem és munkabiztonság, ideértve az orvosi vészhelyzeteket; 

 • zárt láncú televíziós rendszer (CCTV) általi felvétel a közbiztonság és a személyzet védelme, az épület biztonsága, valamint a bűnmegelőzés és -felderítés érdekében; 

 • hozzáférés az engedéllyel rendelkező személyek korlátozott hozzáférésű helyekre történő bejutásának, illetve onnan való kijutásának elektronikus szabályozását biztosító vezérlőrendszerhez és a helyszínen lévő személyzet nyilvántartásához vészhelyzet esetén; 

 • termékek, létesítmények, szolgáltatások, rendszerek, hálózatok, számítógépek és információk biztonságának fenntartása és védelme, biztonsági fenyegetések, csalások, valamint egyéb rosszhiszemű és bűncselekmények megelőzése és észlelése; 

 • az ABB vállalati szabályzatának, a szerződéses kötelezettségeknek és a jogi előírásoknak való megfelelőség monitorozása és ellenőrzése; 

 • ellenőrzések, felülvizsgálatok és szabályozói kontrollok végrehajtása a szabályozókkal szembeni kötelezettségek teljesítése érdekében; és 

 • az IT-erőforrások kezelése, ideértve az infrastruktúra-menedzsmentet, benne az adatok biztonsági mentésével, az információs rendszerek támogatási és szervizelési műveleteit az alkalmazáskezeléshez, a végfelhasználók támogatását, a tesztelést, karbantartást, védelmet (incidenselhárítás, kockázatok és sebezhetőségek kezelése, védelem megsértésének kezelése), törzsadatokat és munkahelyet, beleértve a felhasználói fiókok kezelését, a szoftverlicencek kiosztását, a biztonság és a teljesítmény tesztelését, valamint az üzletmenet folytonosságát. 

Csak a fenti célokhoz szükséges személyes adatait gyűjtjük. Statisztikai célokra, illetve szolgáltatásaink tökéletesítéséhez és IT-rendszereink teszteléséhez az észszerű módon lehetséges mértékig anonimizált adatokat használunk. Ez annyit tesz, hogy ezen adatok alapján nem lehet Önt sem közvetlen, sem közvetett módon azonosítani vagy kiválasztani. 

5. Mi történik, ha nem bocsátja rendelkezésünkre a kért adatokat, vagy ha az adatai kezelésének leállítását kéri? 

A látogatásával kapcsolatos adatkezelési műveletek (a fentiekben leírtaknak megfelelően) esetén az ABB bizonyos személyes adatok nélkül nem tudja megfelelően biztosítani az Ön és egyéb személyek biztonságát a létesítményben, felügyelni a létesítmények biztonságát, illetve általában véve, teljesíteni a fent leírt célokat. Nem kötelezhetjük ugyan Önt arra, hogy ossza meg velünk személyes adatait, de vegye figyelembe, hogy ennek megtagadása a látogatását kedvezőtlenül befolyásoló következményekkel járhat, például nem léphet be az ABB bizonyos (vagy összes) létesítményeibe vagy helyszíneire. 

6. A jogalapunk 

Személyes adatainak a jelen nyilatkozatban leírt célokra történő használata esetén a megfelelő jogalapra támaszkodunk az alábbiak közül:  

 • Személyes adatai kezeléséhez az ABB-nél tett látogatása keretében jogos érdekeink szolgáltatják számunkra a jogalapot, amennyiben nem befolyásolják indokolatlanul az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait. A személyes adatok e célból történő gyűjtésére és használatára vonatkozó jogos érdekeink: 

  • vállalkozásunk folytatása, vezetése, fejlesztése és előmozdítása a lehető legszélesebb értelemben véve, ideértve a vendégek, a létesítmények és a helyszínek menedzsmentjét, a biztonság és a védelem biztosítását, valamint a tevékenységek, üzletágak és cégek átszervezését, vásárlását és eladását; 

  • a jogi, szabályozási és az ABB belső követelményeinek és szabályzatainak való megfelelőség monitorozása, vizsgálata és biztosítása; 

  • csalások és egyéb bűncselekmények megelőzése, ideértve az ilyen tevékenységek kivizsgálását, valamint az ABB eszközei, termékei és szolgáltatásai rendeltetésellenes használatának megelőzése a hálózat- és információbiztonság biztosításához feltétlenül szükséges és arányos mértékben; és 

  • személyes adatok továbbítása az ABB csoporton belül belső adminisztrációs célokra, amennyiben szükséges, például központosított szolgáltatások biztosításához. 

  Ha szeretne egy példányt a személyes adatai kezelését indokolttá tevő jogos érdekünkre vonatkozó értékelésünkből, ezt a www.abb.com/privacy címről beküldött kéréssel igényelheti. 

  • Egyes esetekben jogi kötelezettségek és jogszabályi követelmények jogalapján kezeljük személyes adatait, például biztonsági kötelezettségek, a hatóságokkal folytatandó együttműködésre vonatkozó kötelezettségek vagy a törvényes megőrzési határidő alapján, illetve átadjuk személyes adatait hivatalos vagy igazságügyi intézkedések keretén belül, amennyiben ez polgári jogi követelések esetén szükséges a bizonyításhoz, az eljárás lefolytatásához vagy a végrehajtáshoz. 

Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokkal és bűncselekményekkel kapcsolatos személyes adatokat csak akkor kezelünk, ha az alkalmazandó (helyi) jogszabályok lehetővé teszik az ilyen adatkezelést. 

7. Milyen felekkel osztjuk meg személyes adatait (az EU-n és az EGT-n belül és kívül, illetve az adatait kezelő ABB vállalat székhelyének megfelelő országon kívül)? 

Személyes adatait csak az alábbi táblázatban ismertetett célokhoz szükséges esetben osztjuk meg az ABB egyéb kapcsolt vállalkozásaival vagy harmadik felekkel. Amennyiben úgy osztjuk meg személyes adatait egy kapcsolt vállalkozással vagy harmadik féllel, hogy azokat az Európai Unión (a továbbiakban: „EU”) és az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: „EGT”), illetve az adatait kezelő ABB vállalat székhelyének megfelelő országon kívülre továbbítjuk vagy onnan hozzáférhetővé tesszük, akkor mindig gondoskodunk a személyes adatai védelmét biztosító megfelelő garanciákról. Példák az ilyen garanciákra: az Európai Bizottság megfelelőségi határozata (részletek), általános szerződési feltételek (részletek), az adatvédelmi pajzs tanúsítása (részletek) és az egyes beszállítóink által bevezetett kötelező erejű vállalati szabályok (részletek). Személyes adatai védelme érdekében további intézkedéseket tettünk az adatok EU-n és EGT-n belülről azon kívülre, illetve az adatait kezelő ABB vállalat székhelyének megfelelő országon kívülre történő továbbításához. Ha látni szeretné a biztosított garanciák áttekintését, ezt a www.abb.com/privacy címről beküldött kéréssel igényelheti. 

Címzett kategóriája  

Címzett helye 

Cél 

Az ABB kapcsolt vállalkozásai és leányvállalatai 

Lásd az ABB leányvállalatainak listáját 

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célok 

Szolgáltatók  

EU/EGT és nem EU/EGT (világszerte) 

Az ABB megbízásából dolgozó IT-szolgáltatók, recepciós és létesítménymenedzsment-szolgáltatók, biztonsági és egyéb szolgáltatók 

Az ABB vállalkozásainak vagy eszközeinek potenciális vagy tényleges megvásárlói 

EU/EGT és nem EU/EGT (világszerte)

A kérdéses vállalkozás vagy eszközök értékelése vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokra 

Az alkalmazandó jog vagy jogi eljárás által, jogérvényesítéshez vagy helyi ill. kormányzati szervek stb. által előírt címzettek. 

EU/EGT és nem EU/EGT (világszerte) 

Amennyiben az alkalmazandó jog, helyi ill. kormányzati szervek megalapozott kérése vagy érvényes jogi követelmény előírja 

8. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Az ABB-nek a kötelező jogszabályok alapján egy minimális időtartamig meg kell őriznie bizonyos személyes adatokat. Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokhoz szükségesek. Általában véve, a személyes adatok megőrzése a látogatómenedzsment céljaira 3–12 hónapig tart. Bizonyos személyes adatokat hosszabb ideig őrzünk meg, amennyiben ezt a helyi jogszabályok és szabályozási követelmények előírják, illetve jogi követelésekre adott válasz céljából.  Biztonsági és működési célokból az ABB egyes épületeinek és telephelyeinek belső és külső részeit CCTV rendszerek felügyelik. A felvételt legfeljebb egy hónapig, illetve az alkalmazandó helyi jogszabályok értelmében ennél rövidebb ideig őrizzük meg, hacsak nincs szükség a megőrzésére, például biztonsági incidenssel összefüggésben. 

Ugyanakkor az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírják, hogy a személyes adatok csak addig őrizhetők meg személyazonosítást lehetővé tevő alakban, ameddig ezt a kezelésük célja szükségessé teszi. IT-alkalmazások és -szabályzatok segítségével biztosítjuk az általunk őrzött személyes adatai törlését vagy anonimizálását, ha már nincs szükségünk rájuk.  

9. Az Ön adatvédelmi jogai 

A tartózkodási helyének és a személyes adatai kezelése helyének megfelelő joghatóságtól függően a következő jogai lehetnek:  

Adatvédelmi jogok 

Jelentés 

Az adataihoz való hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy kérje az ABB-től az Önnel kapcsolatban általunk őrzött személyes adatok áttekintését vagy egy példányát. 

Az adatai helyesbítésének joga 

Kérheti az Önnel kapcsolatban általunk őrzött pontatlan vagy hiányos személyes adatok azonnali helyesbítését.  

Az adatai törlésének joga 

Kérheti a szükségtelenné vált személyes adatok törlését, amennyiben az alkalmazandó jog kötelez minket azok törlésére, illetve ha törvényellenes a kezelésük.  

Az adatai kezelésének korlátozásához való jog 

Bizonyos körülmények között jogában áll korlátozni személyes adatai kezelését.  

Az adatai hordozhatóságához való jog 

Ön jogosult arra, hogy tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk saját céljaira az Önre vonatkozó személyes adatokat, illetve kérheti azok harmadik fél részére történő továbbítását.

Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai jogos érdekeink alapján történő kezelése ellen, amennyiben az adatvédelemhez fűződő jogai erősebbek a jogos érdekeink indoklásánál.  

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentebb leírt jogok nem abszolút jellegűek, és hogy a kérései nem minden esetben teljesíthetők maradéktalanul. Például bizonyos esetekben nem törölhetjük személyes adatait, illetve nem korlátozhatjuk a kezelésüket, mivel jogi vagy szerződéses kötelezettségeink előírhatják az ilyen személyes adatok megőrzését. 

Bármely adatvédelmi jogának érvényesítését kérheti a www.abb.com/privacy címen.  

Kapcsolattartási adatok és egyéb információk 

Amennyiben kérdése van személyes adatai használatának módját illetően, vagy panaszt kíván benyújtani személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, akkor forduljon cégcsoportunk adatvédelmi tisztviselőjéhez a privacy@abb.com címen, vagy küldje be panaszát a www.abb.com/privacy címről. 

Amennyiben nem elégedett a válaszunkkal, vagy úgy véli, hogy személyes adatait törvényellenesen kezeljük, akkor jogában állhat panaszt tenni a tartózkodási helye vagy munkája szerinti ország adatvédelmi hatóságánál; ha úgy gondolja, hogy sérülhettek az adatvédelmi jogok, akkor jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.  

Közzététel dátuma: 2019. október 23