Talentų pritraukimo privatumo pranešimas

ABB gerbia jūsų teisę į privatumą

ABB jūsų duomenų privatumo teisėms teikia didžiausią prioritetą. Šiame pranešime aiškinama, kam ir kaip mes renkame jūsų asmens duomenis, kaip juos tvarkome ir kokias teises jūs turite savo asmens duomenų atžvilgiu.

Jūsų asmens duomenys

ABB reiškia „ABB Ltd“ ir jos antrines bendroves. Pagal taikytiną duomenų apsaugos įstatymą jūsų duomenų valdytojas bus su ABB susijęs subjektas, kuriame jūs pretenduojate įsidarbinti. Visų su ABB susijusių subjektų sąrašas pateiktas čia. Šis pranešimas galioja visoms šioms bendrovėms.

Gavome jūsų asmens duomenis per ABB karjeros portalą.

Kai kuriais atvejais mes taip pat tvarkysime jūsų asmens duomenis netiesiogiai per trečiąsias šalis, pavyzdžiui, duomenų tikrinimo paslaugų teikėjus, įdarbinimo agentūras, į kurias jūs kreipėtės dėl darbo, ar kitus administracinių paslaugų teikėjus.

Kai kuriais atvejais mes taip pat tvarkysime asmenis duomenis, gautus iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui, su darbu ir verslu susijusių socialinių tinklų (pavyzdžiui, „LinkedIn“ ir „Glassdoor“) ir karjeros mugių.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Su ABB duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti šiuo e. pašto adresu privacy@abb.com.

Ko mums reikia

Mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis, susijusius su ABB darbuotojų atrankos procesu. Galime rinkti šių kategorijų asmens duomenis:

Asmens duomenys ir identifikaciniai duomenys – pavyzdžiui, vardas ir pavardė, lytis, gimimo asmeninis ir tarnybinis adresas, asmeninis telefono numeris, asmeninis e. pašto adresas arba bet kokie kiti kontaktiniai duomenys, gimimo data ir valstybė, nuotrauka, pilietybė ir tautybė.

Įgūdžių ir patirties duomenys – pavyzdžiui, kvalifikacijos ir sertifikatai, įskaitant esamas ir buvusias pareigas, išsilavinimą ir mokymo kursus, reziumė/CV, išsilavinimo dokumentus ir darbo pasiekimus. Kai kuriais atvejais: rekomendacijų davėjų kontaktiniai duomenys ir gebėjimų vertinimo ir pokalbio vertinimo / atsiliepimo rezultatai ir bet kokia kita asmeninė informacija, kurią nusprendžiate atskleisti mums kreipdamiesi į mus dėl darbo.

Priklausomai nuo pareigų, mes galime atlikti vidinius / išorinius vertinimus, kurių metu renkame papildomus duomenis, pavyzdžiui, vertinimo vykdymo duomenis, vertinimo balą, telefoninių pokalbių įrašus / užrašus, vaizdo pokalbių įrašus / užrašus.

Kai kuriose šalyse papildomai mums gali reikėti tvarkyti duomenis, susijusius su jūsų naryste profsąjungose; religija ir filosofiniais įsitikinimais ir kriminaliniais įrašais (tik tuo atveju, jei to reikalauja vietiniai teisės aktai arba pagal vietinius teisės aktus tai taikoma visiems kandidatams ir ABB darbuotojams siekiant užtikrinti lygias galimybes ir traktavimą). Jei darbuotojų atrankos procese atliekame jūsų duomenų patikrinimą, tokius duomenis tvarkome tik pagal taikytinus teisės aktus.

Duomenys reikalingi tik darbo sutarčiai sudaryti ir atrinktų kandidatų įdarbinimo procesui – pavyzdžiui, taikytinas asmens tapatybės numeris (jūsų šalyje jums priskiriamas mokesčių mokėtojo numeris, asmens kodas, socialinio draudimo kodas ar galimai kitas jums priskirtas numeris); jūsų susijusių asmenų duomenys (sutuoktinio / partnerio, vaikų ir t. t. vardai ir pavardės); parašas; banko sąskaitos duomenys; kontaktiniai duomenys nelaimingo įvykio atveju; draudimo duomenys; vairuotojo pažymėjimo numeris; išsilavinimo duomenys; jei reikia, drabužių ir batų numeriai.

Kai kuriose šalyse įdarbinimo proceso metu mums reikia tvarkyti jūsų sveikatos duomenis ir duomenis apie jūsų rasinę ar etninę kilmę (tik tuo atveju, jei to reikalauja vietiniai įstatymai arba pagal vietinius įstatymus tai taikoma visiems kandidatams ir ABB darbuotojams siekiant užtikrinti lygias galimybes ir traktavimą). Atitinkamai, jokie pirmiau minėtų kategorijų duomenys nebus tvarkomi, jei toks tvarkymas yra draudžiamas pagal taikytinas nacionalinės teisės nuostatas.

Jei jums reikia išsamesnės informacijos dėl asmens duomenų, kuriuos mes renkame jūsų šalyje, prašom pateikti paklausimą adresu privacy@abb.com.

Kodėl mums to reikia

Mūsų renkami asmens duomenys bus naudojami šiais tikslais:

 • Jūsų prašymas užimti konkrečias pareigas ABB arba ABB ir trečiosios šalies bendroje įmonėje, kurį mes tvarkome vykdydami ikisutartines darbo sutarties ir susijusių sutarčių sudarymo priemones (kad būtų galima imtis veiksmų prieš sudarant darbo sutartį);
 • Jūsų prašymo vertinimas, remiantis teisėtais ABB arba ABB ir trečiosios šalies bendros įmonės interesais, grindžiamas siekiu rasti tinkamiausią kandidatą laisvoms pareigoms užimti, todėl ABB turi vykdyti vertinimus ir pokalbius, tai taip pat atitinka ir jūsų interesus rasti jums geriausiai tinkantį darbą;
 • Jūsų prašymas galimos būsimos ABB arba ABB ir trečiosios šalies bendros įmonės darbuotojų atrankos tikslais, jūsų sutikimo pagrindu.
 • Darbo sutarties sudarymo atveju – imtis veiksmų, reikalingų vykdyti duomenų valdytojo pareigas, kylančias iš darbo sutarties ir taikytinų teisinių nuostatų, pavyzdžiui, patvirtinti, kad tenkinate vidinius ir teisinius atitinkamoms pareigoms keliamus reikalavimus, sudaryti ir pasirašyti darbo sutartį ir kitą darbo santykių dokumentaciją, sukurti reikalingas paskyras mūsų informacinėse sistemose; užtikrinti patekimą į ABB patalpas; pateikti privalomus pranešimus valstybinėms institucijoms; jei reikia, suteikti jums uniformą ir asmenines saugos priemones; atlikti įdarbinimo procedūrą, reikalingą suteikti jums įrangą, mokymus ir informaciją, reikalingus pareigoms, į kurias buvote priimtas.
 • Darbo sutarties sudarymo atveju jūsų prašymu mes galime tvarkyti jūsų duomenis, kaip to reikalauja sutarties vykdymas dėl su įdarbinimu susijusių paslaugų (pvz., perkraustymo paslaugos, vizos ar darbo leidimo gavimas).
 • Vykdant auditus, peržiūras ir atitikties tikrinimus siekiant užtikrinti įdarbinimo proceso kokybės stebėseną, įskaitant atitikimą ABB bendrajai politikai ir teisiniams reikalavimams, atsakant į skundus, sprendžiant susijusius klausimus ir teisinius reikalavimus, ABB teisėto intereso ar ABB ir trečiosios šalies bendros įmonės pagrindu.

Mūsų teisėto intereso tvarkyti jūsų asmens duomenis vertinimo aprašymą galite gauti apsilankę www.abb.com/privacy. Jei norite gauti daugiau informacijos dėl pirmiau nurodytų tikslų, pateikite paklausimą adresu privacy@abb.com.

Renkame tik tuos jūsų asmens duomenis kurie mums reikalingi šiais tikslais. Kreipiantis dėl darbo pateikti jūsų asmens duomenys bus naudojami tik pagal poreikį ir bus pateikti tik darbuotojams ir trečiosioms šalims, tiesiogiai dalyvaujantiems darbuotojų atrankos konkrečioms pareigoms procesuose.

Jūsų prašymas gali būti atmestas, jei jūsų profilis yra neišsamus ir / arba netikslus. Tikslūs asmens duomenys, teisingi kontaktiniai duomenys ir išsamus profilis reikalingi tam, kad galėtume su jumis susisiekti ir tvarkyti jūsų prašymą užimti pareigas.

Ką mes su jais darome

Jūsų asmens duomenis pateikiame tik darbuotojams ir trečiosioms šalims, tiesiogiai dalyvaujantiems darbuotojų atrankos procese. Tvarkymo veikloje dalijamės jūsų asmens duomenimis su šiais su ABB susijusiais asmenimis ir trečiosiomis šalimis šiais tikslais:

Gavėjo pavadinimas ir kategorija

Gavėjo vieta

Tikslas

Esamos jūsų asmens duomenų apsaugos priemonės

ABB Ltd
(ES su ABB asmuo)

CH, Ciurichas

Laikyti asmens duomenis mūsų serveriuose.

Šis susijęs asmuo yra Šveicarijoje, kuri ES Komisijos sprendimu laikoma suteikiančia adekvačią asmens duomenų apsaugą.

ABB susijęs asmuo Europoje

ES

Dalintis jūsų prašymu su susijusiais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais darbuotojų atrankos konkrečioms pareigoms procese ir kituose būsimuose darbuotojų atrankos procesuose, remiantis jūsų sutikimu.

Darbo sutarties sudarymo atveju mums reikia pasidalinti jūsų duomenimis su subjektais, atsakingais už reikalingų paskyrų mūsų informacinėse sistemose sukūrimą bei serverių ir sistemų, naudojamų laikyti darbuotojų asmens duomenis ir jais dalintis, priežiūrą šiame pranešime aprašytų tikslų apimtimi.

Šis susijęs asmuo yra ES, kuri laikoma suteikiančia adekvačią asmens duomenų apsaugą.

ABB susijęs asmuo ne Europoje

Ne ES

Dalintis jūsų prašymu su susijusiais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais darbuotojų atrankos konkrečioms pareigoms procese ir kituose būsimuose darbuotojų atrankos procesuose, remiantis jūsų sutikimu.

Darbo sutarties sudarymo atveju mums reikia pasidalinti jūsų duomenimis su subjektais, atsakingais už reikalingų paskyrų mūsų informacinėse sistemose sukūrimą bei serverių ir sistemų, naudojamų laikyti darbuotojų asmens duomenis ir jais dalintis, priežiūrą šiame pranešime aprašytų tikslų apimtimi.

Šis susijęs asmuo yra ABB organizacijoje ir teisinis perdavimo mechanizmas yra ES pavyzdinės nuostatos ir privalomoms bendrovės taisyklės, kai jos įsigalioja.

Trečiosios šalys ES viduje (įskaitant ABB verslo partnerius ir bendras įmones su trečiosiomis šalimis, programinės įrangos tiekėjus, personalo vertinimo teikėjus, advokatų kontoras ir valstybines institucijas)

ES

Dalintis jūsų prašymu su trečiosiomis šalimis, tiesiogiai dalyvaujančiomis darbuotojų atrankos konkrečioms pareigoms procese, siekiant įgalinti internetinę įdarbinimo platformą, atrinkti ir įvertinti kandidatus, išduoti darbo leidimus, vizas ir kitus teisiškai reikalingus dokumentus.

Darbo sutarties sudarymo atveju mums reikia pasidalinti jūsų duomenimis su subjektais, atsakingais už jūsų patekimo į ABB patalpas užtikrinimą; pateikti privalomus pranešimus valstybinėms institucijoms, organizuojančioms potencialių darbuotojų medicininį patikrinimą ir atliekančioms pateiktų duomenų patikrinimą.

Ši trečioji šalis yra ES, kuri laikoma suteikiančia adekvačią asmens duomenų apsaugą.

Trečiosios šalys ES išorėje (įskaitant ABB verslo partnerius ir bendras įmones su trečiosiomis šalimis, programinės įrangos tiekėjus, personalo vertinimo teikėjus, advokatų kontoras ir valstybines institucijas).

Ne ES

Dalintis jūsų prašymu su trečiosiomis šalimis, tiesiogiai dalyvaujančiomis darbuotojų atrankos konkrečioms pareigoms procese, siekiant įgalinti internetinę įdarbinimo platformą, atrinkti ir įverinti kandidatus, išduoti darbo leidimus, vizas ir kitus teisiškai reikalingus dokumentus.

Darbo sutarties sudarymo atveju mums reikia pasidalinti jūsų duomenimis su subjektais, atsakingais už jūsų patekimo į ABB patalpas užtikrinimą; pateikti privalomus pranešimus valstybinėms institucijoms, organizuojančioms potencialių darbuotojų medicininį patikrinimą ir atliekančioms pateiktų duomenų patikrinimą.

Ši trečioji šalis yra ne ES, todėl nelaikoma, jog suteikiama adekvati asmens duomenų apsauga, todėl teisinis perdavimo mechanizmas yra ES pavyzdinės nuostatos arba jų ekvivalentas.

Potencialūs arba esami ABB verslo arba turto pirkėjai

ES ir ne ES

Vertinant atitinkamą verslą ar turtą arba vykdant bendrovių pertvarkymą / susijungimą.

Kai potencialus arba esamas pirkėjas yra ne iš ES, ir nelaikoma, jog suteikiama adekvati asmens duomenų apsauga, teisinis perdavimo mechanizmas yra ES pavyzdinės sąlygos arba jų ekvivalentas.

Jei reikia, mes pasidalinsime jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis valstybėje, kurioje jūs pretenduojate į darbą, arba su trečiosiomis šalimis valstybėse, tiesiogiai dalyvaujančiose darbuotojų atrankos į jūsų pretenduojamas pareigas, procese. Taip gali būti, kai jūs pretenduojate į pareigas kitoje šalyje, nei gyvenate. Tikslas yra vizos ir darbo leidimo parengimas ir gavimas.

Jei pretenduojate į pareigas ne ES šalyje, jūsų duomenys bus persiųsti už ES ribų į valstybę, kurioje jūs pretenduojate į konkrečias pareigas. ES Komisija laiko, kad ši valstybė neužtikrina adekvačių jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių, todėl jūsų asmens duomenims apsaugoti mes naudojame Europines pavyzdines nuostatas.

Jūsų duomenų profiliavimas ir automatizuotas tvarkymas

Jūsų asmens duomenimis grindžiamam sprendimui priimti galime naudoti automatinius metodus. Šiam sprendimui priimti naudojama logika, pagrįsta pareigų profilio reikalavimais ir ar jūsų patirtis ir anketiniai duomenys atitinka šiuos reikalavimus. Galimos šio automatizuoto sprendimo priėmimo pasekmės ir reikšmė yra tai, kad jūsų prašymas gali būti atmestas, jei jūsų profilis neatitinka minimalių pareigų aprašymo reikalavimų. Tuo atveju, kai naudojame automatinius metodus, turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo arba išreikšti savo požiūrį ir užprotestuoti sprendimą pateikdami duomenų subjekto prašymą per www.abb.com/privacy.

Mes taip pat galime naudoti automatinius metodus analizuojant jūsų asmens duomenis, pateiktus mūsų įdarbinimo platformoje, ir sukuriant kandidatų profilį (profiliavimas). Profilis bus naudojamas tik siekiant bendrai įvertinti mūsų kandidatus, kad galėtume užtikrinti geresnį įdarbinimo proceso vientisumą ir sąžiningumą. Profiliavimo rezultatai yra papildomas šaltinis darbdaviui ir nedaro išankstinės įtakos įdarbinimo proceso rezultatams.

Po jūsų prašymo pateikimo, nepriklausomai nuo to, ar buvote priimtas į darbą, ar ne, galime išsiųsti jums e. laišką su prašymu dalyvauti su darbuotojų atrankos procesu susijusioje apklausoje. Jūsų dalyvavimas tokioje apklausoje yra savanoriškas.

Kaip ilgai mes juos laikome

Šio proceso metu gautus jūsų asmens duomenis laikysime tik tiek laiko, kiek galioja mūsų teisėti interesai arba jūsų sutikimas. Įprastai, nors gali būti ir ribotų išimčių dėl vietinių teisinių reikalavimų (pavyzdžiui, mokesčių ar verslo įstatymų), jūsų asmens duomenys bus tvarkomi iki 24 mėnesių. Laikymo laikotarpis prasideda kiekvieną kartą jums prisijungus prie savo paskyros.

Darbo sutarties sudarymo atveju mes tvarkysime jūsų asmens duomenis šios sutarties galiojimo laikotarpiu.

Remiantis privalomaisiais teisės aktais, ABB kai kuriuos asmens duomenis turi laikyti nustatytą minimalų laikotarpį. Pavyzdžiui, darbo sutartys ir informacija apie išmokėtą atlyginimą bei kompensacijas turi būti saugoma minimalų laikotarpį, kuris nurodytas vietos įmonių ir mokesčių teisės aktuose.

Pasibaigus laikymo laikotarpiui jūsų asmens duomenys bus ištrinti.

Norėdami sužinoti daugiau apie konkrečius laikymo laikotarpius, taikomus jūsų asmens duomenims, pateikite užklausą adresu privacy@abb.com.

Kokias turite teises?

Priklausomai nuo Jūsų buvimo vietos jurisdikcijos ir nuo vietos, kurioje Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, Jūs galite turėti šias teises:

 • ištaisyti bet kokią klaidą jūsų asmens duomenyse arba juos atnaujinti,
 • prieiti prie savo asmens duomenų ir gauti mūsų turimų jūsų asmens duomenų kopiją,
 • ištrinti jūsų asmens duomenis, kurių atžvilgiu mes daugiau neturime teisėto pagrindo juos naudoti,
 • perkelti jūsų asmens duomenis pas kitą tiekėją (jei taikytina),
 • nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu remiantis teisėtais interesais (su sąlyga, kad mūsų tvarkymo pagrindai nenusveria jūsų duomenų privatumo teisių),
 • apriboti, kaip mes galime naudoti jūsų asmens duomenis, kol pretenzija nagrinėjama,
 • atšaukti sutikimą, jei mes esame prašę sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Tokį reikalavimą galite pateikti per www.abb.com/privacy. Tam tikromis aplinkybėmis mums gali reikėti apriboti pirmiau nurodytas teises siekiant apsaugoti viešąjį interesą (pvz., nusikaltimų prevencija arba išaiškinimas) ir savo interesus (pvz., teisių išsaugojimas).

Jei norite pareikšti pretenziją dėl to, kaip mes tvarkėme jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į mūsų grupės duomenų apsaugos pareigūną adresu privacy@abb.com arba pateikti savo pretenziją per www.abb.com/privacy.

Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu arba manote, kad mes tvarkome jūsų asmens duomenis pažeisdami įstatymus, taip pat galite kreiptis į duomenų apsaugos tarnybą valstybėje, kurioje gyvenate arba kurioje dirbate, arba kurioje, jūsų manymu, įvyko duomenų apsaugos įstatymų pažeidimas.

Prisijunkite prie mūsų darbuotojų atrankos e. pašto adresų sąrašo

Norėtume naudoti jūsų e. pašto adresą informuoti jus apie ABB laisvas darbo vietas jus dominančioje šalyje ir srityje. Galėsite bet kada atsisakyti gauti laiškus bakstelėję nuorodą „atsisakyti“ bet kuriame gautame laiške arba užpildę formą per www.abb.com/privacy.

Kita informacija

Pateikdami savo prašymą patvirtinate, kad jame esantys jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir aktualūs. Taip pat patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote šį privatumo pranešimą ir žinote, jog pateikdami savo prašymą sutinkate, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis jūsų prašymui peržiūrėti ir vertinti (tuo atveju, jei mes remiamės sutikimu) arba darytume tą patį siekiant imtis veiksmų parengti jūsų darbo sutartį.