Privatumo pranešimas

1. Įvadas 

Šis lankytojų ir vaizdo stebėjimo privatumo pranešimas („pranešimas“) taikomas ABB įmonių grupei, kurią sudaro Šveicarijos „ABB Ltd“ ir kiti ūkio subjektai, kuriuose „ABB Ltd“ tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kontrolinį akcijų paketą arba turi ar kontroliuoja didžiąją balsavimo teisių dalį. Jus priimanti ABB bendrovė (toliau vadinama „ABB“ arba „mes“), yra atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą ir kontroliuoja jų naudojimą pagal šį pranešimą. 

ABB jūsų duomenų apsaugai teikia didžiausią prioritetą. Šiame pranešime aiškinama, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis, kaip juos tvarkome ir kokias teises jūs turite savo asmens duomenų atžvilgiu. 

2. Kas yra atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą? 

Už jūsų asmens duomenis yra atsakinga bendrovė „ABB Ltd“ ir jos antrinės bendrovės. Pagal taikomus privatumo ir duomenų apsaugos įstatymus pirminis jūsų duomenų valdytojas yra jus priimanti ABB antrinė bendrovė. Kitos ABB antrinės bendrovės taip pat gali gauti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis ir kaip valdytojai, ir kaip tvarkytojai, ir joms taip pat galioja šis pranešimas.
 

3. Kokių rūšių informaciją renkame ir naudojame? 

Mes renkame ir naudojame su jūsų apsilankymu susijusius jūsų asmens duomenis. Galime rinkti šių kategorijų asmens duomenis: 

 • Identifikavimo duomenys ir jūsų mums patikėti darbo kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, vardas, pavardė, darbas / pareigos, darbo e. pašto adresas, darbo adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, fakso numeris, asmeninio telefono numeris, lytis, gimimo data, automobilio valstybinis numeris ir galiojantis identifikavimo dokumentas.  

 • Papildoma su apsilankymu susijusi arba jo metu jūsų mums suteikiama informacija, pavyzdžiui, apsigyvenimo objekto ir vietos duomenys, priimantis darbuotojas, apsilankymo tikslas, su jūsų apsilankymu susiję įrašai.  

 • Nuotraukos ir vaizdo įrašai iš vaizdo stebėjimo sistemos.  

 • Elektroninio identifikavimo duomenys ir informacija surinkta komunikacinių sistemų, IT programų ir svetainių naršyklių (jei lankytojas turėjo prieigą arba buvo veikiamas tokių sistemų ar programų), pavyzdžiui, informacinių technologijų naudojimas (prieiga prie sistemos, IT ir interneto naudojimas), įrangos identifikatorius (mobilios įrangos ID, kompiuterio ID), registravimosi ir prisijungimo kredencialai, IP adresas, prisijungimo duomenys ir duomenų registravimo failai, analitinė ID, laikas ir url, paieškos, registravimasis svetainėse ir slapukų duomenys. 

Jei žemiau nurodytos asmens duomenų rūšys yra renkamos ir tvarkomos, tai daroma laikantis jūsų gyvenamosios šalies įstatymų ir, jei tai aktualu, priklausomai nuo jūsų apsilankymo. 

 • Duomenys apie baudžiamuosius nuosprendžius ir teisės pažeidimus, pavyzdžiui, kriminalinė istorija, kiek tai reikalinga kriminalinės istorijos tyrimo ir teisės patekti į patalpas suteikimo tikslais. 

 • Tiek, kiek reikia vykdyti mūsų įsipareigojimus, duomenys gauti iš viešai prieinamų šaltinių arba  teisėtai perduoti kitų trečiųjų šalių, pavyzdžiui, nusikaltimų ir bausmių registro duomenys. 

4. Kodėl naudojame jūsų asmens duomenis? 

Pirmiau nurodytus jūsų asmens duomenis galime naudoti šiais tikslais:  

 • lankytojų valdymas, registracija ir lankytojų prieigos valdymas, įskaitant su tuo susijusius kontaktus ir nuorodas dokumentuose; 

 • sveikatos ir saugos valdymas, įskaitant medicininės pagalbos teikimą; 

 • vaizdo kamerų sistemos įrašai viešojo ir darbuotojų saugumo, pastato apsaugos ir nusikaltimų prevencijos tikslais; 

 • kontrolės sistemos prieiga su elektroniniu būdu kontroliuojamu įėjimu ir/arba išėjimu įgaliotiems asmenims į vietas, kuriose prieiga yra ribojama, ir personalo registravimas objekte kritinėse situacijose; 

 • produktų, patalpų, paslaugų, sistemų, tinklų, kompiuterių ir informacijos priežiūrai ir saugojimui, saugumo grėsmių, sukčiavimo ir kitos nusikalstamos ar piktavališkos veiklos prevencijai ir nustatymui; 

 • atitikties ABB bendrovės politikai, sutartiniams įsipareigojimams ir teisiniams reikalavimams stebėjimui bei auditui; 

 • auditų, apžvalgų ir kontrolinių patikrų vykdymui siekiant vykdyti prievoles reglamentavimo institucijoms; 

 • IT išteklių valdymui, įskaitant infrastruktūros valdymą, duomenų atsarginių kopijų darymą, informacinių sistemų palaikymą ir programų valdymą, pagalbą galutiniams vartotojams, testavimą, priežiūrą, saugumą (reagavimą į incidentus, riziką, pažeidžiamumą, reagavimą į įsilaužimą), pagrindinių duomenų ir darbo vietos, įskaitant vartotojų paskyras, valdymui, programinės įrangos licencijų suteikimui, saugumo ir efektyvumo bandymams bei verslo tęstinumui. 

Renkame tik pirmiau aprašytiems tikslams reikalingus jūsų asmens duomenis. Statistiniams tikslams, mūsų paslaugų gerinimui ir mūsų IT sistemų testavimui naudojame kuo labiau anoniminius duomenis, kiek tai pagrįstai įmanoma. Tai reiškia, kad šiais duomenimis nebebus galima tiesiogiai ar netiesiogiai jūsų, kaip asmens, identifikuoti. 

5. Kas nutiks, jei jūs nepateiksite mums informacijos, kurios prašėme, arba paprašysite, kad mes nebetvarkytume jūsų informacijos 

Kai tai liečia su jūsų apsilankymu ABB susijusių veiksmų apdorojimą (kaip aprašyta pirmiau), ABB nebegalės adekvačiai užtikrinti jūsų ir kitų asmenų saugumo patalpose, stebėti patalpų saugumo ir bendrai nebegalės vykdyti pirmiau nurodytų uždavinių neturėdama tam tikrų asmens duomenų. Nors negalime įpareigoti jūsų pateikti mums savo asmens duomenis, atkreipkite dėmesį, kad tai gali turėti neigiamų pasekmių, kurios gali turėti įtakos jūsų apsilankymui, pavyzdžiui, galime negalėti leisti jums patekti į tam tikrus ABB objektus ar patalpas. 

6. Teisinis pagrindas, kuriuo remiamės 

Naudojame jūsų asmens duomenis šiame pranešime pirmiau aprašytais tikslais, remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:  

 • Remiamės savo teisėtais interesais tvarkyti jūsų su apsilankymu ABB susijusius asmens duomenis, jei šie interesai nedaro netinkamo poveikio jūsų interesams arba esminėms teisėms ir laisvėms. Mūsų teisėti interesai rinkti ir naudoti asmens duomenis šiuo tikslu yra: 

  • mūsų verslo plačiausia įmanoma prasme vykdymas, valdymas, plėtojimas ir palaikymas, įskaitant lankytojų, objektų ir patalpų valdymą, saugumo užtikrinimą, veiklos, verslo padalinių ir bendrovių įsigijimą ir pardavimą;  

  • stebėsena, tyrimas ir teisinių, reglamentavimo, standartų ir ABB vidaus taisyklių ir politikų laikymosi užtikrinimas; 

  • sukčiavimo ir nusikalstamos veikos prevencija, įskaitant tokios veikos tyrimą, netinkamo ABB turto, produktų ir paslaugų naudojimo prevencija, taip pat griežtai būtinos ir proporcingos priemonės tinklo ir informacijos saugumo užtikrinimui; 

  • asmens duomenų perdavimas ABB grupės viduje administravimo tikslais, kai tai būtina, pavyzdžiui, teikiant centralizuotas paslaugas. 

  Galite gauti mūsų teisėto intereso tvarkyti jūsų asmens duomenis įvertinimo aprašymą, pateikę prašymą per www.abb.com/privacy

  • Kai kuriais atvejais jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi teisinėmis prievolėmis ir valstybiniais reikalavimais, pavyzdžiui, remdamiesi saugumo  prievolėmis, bendradarbiavimo su valdžios įstaigomis prievolėmis, laikydamiesi įstatymuose numatytų terminų arba asmens duomenų atskleidimo oficialių ar juridinių priemonių atvejais, kai to gali būti pareikalauta siekiant įrodymų gavimo, civilinės teisės ieškinių ištyrimo ir įgyvendinimo. 

Su baudžiamaisiais nuosprendžiais ir teisės pažeidimais susijusius asmens duomenis tvarkysime tik tuo atveju, jei tai leidžia taikomi (vietos) įstatymai. 

7. Šalys, kurioms mes perduodame jūsų asmens duomenis (ES ir EEE viduje ir išorėje arba ne valstybėje, kurioje veikia jūsų duomenis valdanti ABB bendrovė) 

Jūsų asmens duomenis perduodame tik kitiems su ABB susijusiems subjektams arba trečiosioms šalims toliau pateiktoje lentelėje nurodytais tikslais. Kai jūsų asmens duomenis perduodame susijusiam subjektui ar trečiajai šaliai, taip padarydami juos prieinamais ne Europos Sąjungoje (ES) ir Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE) arba kitoje valstybėje, nei veikia jūsų duomenis valdanti ABB bendrovė, visada imamės tinkamų saugos priemonių jūsų asmens duomenų apsaugai. Šių saugos priemonių pavyzdžiai yra Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo (išsamiau skaitykite čia), Standartinės sutarčių sąlygos (išsamiau skaitykite čia), Privatumo apsaugos sertifikavimas (išsamiau skaitykite čia) ir Įmonėms privalomos taisyklės, kurias yra priėmę kai kurie mūsų tiekėjai (išsamiau skaitykite čia). Imamės papildomų apsaugos priemonių perduodami jūsų asmens duomenis iš ES, EEE ir valstybės, kurioje veikia jūsų duomenis valdanti ABB bendrovė. Jei norite susipažinti su mūsų taikomomis saugos priemonėmis, prašom pateikti paklausimą per www.abb.com/privacy

Gavėjo kategorija  

Gavėjo vieta 

Tikslas 

Su ABB susiję subjektai ir antrinės bendrovės 

Žr. ABB antrinių bendrovių sąrašą

Šiame privatumo pranešime aprašyti tikslai 

Paslaugų teikėjai  

ES / EEE ir ne ES / EEE (pasauliniai) 

IT paslaugos, priėmimo ir ūkio valdymo paslaugos, saugos paslaugos ir kiti ABB vardu veikiantys paslaugų teikėjai 

Galimi arba esami ABB verslo arba turto pirkėjai 

ES / EEE ir ne ES / EEE (pasauliniai) 

Konkretaus verslo arba turto vertinimui arba šiame privatumo pranešime aprašytiems tikslams 

Gavėjai, kaip reikalaujama pagal taikomus įstatymus arba teisinius procesus, teisėtvarkos arba savivaldos ar valdžios institucijoms ir t. t. 

ES / EEE ir ne ES / EEE (pasauliniai) 

Kai būtina pagal taikomus įstatymus arba teisėtus savivaldos arba valdžios institucijų paklausimus arba galiojančius teisės reikalavimus. 

8.  Kiek laiko saugome jūsų duomenis 

Remiantis privalomaisiais teisės aktais, ABB kai kuriuos asmens duomenis turi laikyti nustatytą minimalų laikotarpį. Laikome jūsų asmens duomenis tiek ilgai, kiek būtina šiame privatumo pranešime aprašytiems tikslams. Paprastai su lankytojų valdymu susiję asmens duomenys laikomi nuo 3 iki 12 mėnesių. Kai kurie asmens duomenys bus laikomi ilgiau, jei to reikalauja vietos įstatymai ir norminiai reikalavimai arba to reikia reaguojant į ieškinius.  Kai kuriuose ABB pastatuose ir objektuose vidaus ir išorės stebėjimui saugumo ir veiklos tikslais naudojamos vaizdo stebėjimo sistemos.  Jų įrašų nelaikome ilgiau kaip mėnesį arba trumpesnį laiką, nustatytą taikytinuose vietiniuose įstatymuose, išskyrus atvejus, kai to reikia dėl saugumo incidento. 

Tačiau taikomi duomenų apsaugos įstatymai reikalauja, kad identifikuojamų asmens duomenų nelaikytume ilgiau, nei reikalinga tikslams, kuriems jie yra tvarkomi. Naudodami IT programų nustatymus ir politikų nuostatas mes užtikriname, kad jūsų asmens duomenys būtų pašalinti arba nuasmeninti, kai jie mums daugiau nebereikalingi.  

9. Jūsų duomenų privatumo teisės 

Priklausomai nuo jūsų buvimo vietos jurisdikcijos ir nuo vietos, kurioje jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, jūs galite turėti šias teises:  

Duomenų privatumo teisės 

Ką tai reiškia 

Teisė gauti prieigą prie savo duomenų 

Jūs turite teisę prašyti ABB pateikti mūsų turimų jūsų asmens duomenų apžvalgą arba gauti jų kopiją. 

Teisė, kad jūsų duomenys būtų ištaisyti 

Jūs galite prašyti nedelsiant ištaisyti netikslius arba neišsamius jūsų duomenis, kuriuos mes turime.

Teisė, kad jūsų duomenys būtų ištrinti 

Jūs galite prašyti, kad asmens duomenys būtų ištrinti, kai jie nebereikalingi, kai taikomi įstatymai įpareigoja mus duomenis pašalinti arba jų tvarkymas yra neteisėtas.  

Teisė apriboti duomenų tvarkymą 

Jūs turite teisę kai kuriomis aplinkybėmis apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Teisė perkelti duomenis 

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis struktūriniu, automatizuotai perskaitomu formatu savo asmeniniais tikslais, arba prašyti mūsų juos perduoti trečiajai šaliai.  

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu 

Jūs turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi teisėtais savo interesais, kai jūsų duomenų apsaugos teisės yra viršesnės už mūsų rėmimąsi teisėtais interesais.  

Prašom atkreipti dėmesį, kad pirmiau aprašytos jūsų teisės nėra besąlyginės ir kad ne visada jūsų prašymai gali būti visiškai patenkinti. Pavyzdžiui, mes ne visada galime ištrinti jūsų asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą, nes mes galime turėti teisinių prievolių arba sutartinių įsipareigojimų saugoti tam tikrus asmens duomenis. 

Galite prašyti savo duomenų privatumo teisės įgyvendinimo per www.abb.com/privacy.  

Kontaktinė ir kita informacija 

Jei turite kokių nors klausimų apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis, arba norite pareikšti pretenziją dėl to, kaip mes juos tvarkome, galite kreiptis į mūsų grupės duomenų apsaugos pareigūną adresu privacy@abb.com arba pateikti savo pretenziją per www.abb.com/privacy

Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu arba manote, kad jūsų asmens duomenis tvarkome pažeisdami įstatymus, taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos tarnybai valstybėje, kurioje gyvenate arba kurioje dirbate, ginti savo teises teisme, šalyje, kurioje, jūsų manymu, duomenų apsaugos įstatymas buvo pažeistas.  

Paskelbimo data: 2019 m. Vasario 23 d