Paziņojums par datu konfidencialitāti

Paziņojums par konfidencialitāti — talantu piesaiste

ABB ņem vērā jūsu tiesības uz konfidencialitāti

 

Augstākā prioritāte uzņēmumam ABB ir ņemt vērā jūsu tiesības uz datu konfidencialitāti. Šajā paziņojumā ir paskaidrots, kāpēc un kā mēs apkopojam jūsu personas datus, kā mēs tos apstrādājam un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. 

Jūsu personas dati

ABB atbild par jūsu personas datiem. ABB nozīmē ABB Ltd. un tā filiāles. Piemērojamā datu aizsardzības likuma izpratnē jūsu datu pārzinis būs ABB filiāle, kurā piesakāties darbam. Lai uzzinātu vairāk, noklikšķiniet šeit un skatiet visas ABB filiāles. Šis paziņojums attiecas uz visiem šiem uzņēmumiem.

 

Mēs jūsu personas datus ieguvām ar ABB karjeras portāla starpniecību.

 

Dažkārt mēs arī apstrādāsim jūsu personas datus netieši, izmantojot trešās puses, piemēram, iepriekšējās pieredzes pārbaužu veicējus un nodarbinātības aģentūras, ar kuru starpniecību esat atsaucies uz darba piedāvājumu, un izmantojot citus administratīvo pakalpojumu sniedzējus.

 

Tāpat dažkārt mēs apstrādāsim personas datus no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, no sociālajiem tīkliem, kas koncentrējas uz nodarbinātību un uzņēmējdarbību (piemēram, LinkedIn, Glassdoor) un karjeras biržām.

 

Datu aizsardzības speciālists

 

Ar ABB datu aizsardzības speciālistu var sazināties, izmantojot šo e-pasta adresi: privacy@abb.com.

 

Kas mums ir nepieciešams

 

Mēs ievācam un izmantojam jūsu personas datus, kas saistīti ar jūsu pieņemšanu darbā uzņēmumā ABB. Mēs varam ievākt tālāk norādīto kategoriju datus.

Personīgā informācija un identifikācijas informācija, piemēram, vārds un uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, personīgā un darba adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgā e-pasta adrese vai jebkura cita kontaktinformācija, dzimšanas datums un valsts, fotoattēls, pilsonība.

Informācija par prasmēm un pieredzi, piemēram, kvalifikācija un sertifikāti, tostarp esošais un iepriekš ieņemtais amats, izglītība un apmācības, CV, izglītības dokumenti un sasniegumi darbā.  Dažkārt rekomendācijas sniedzēja kontaktinformācija un spēju novērtējumu rezultāti, kā arī interviju novērtējums/atgriezeniskā saite un jebkura cita personas informācija, ko izvēlaties mums izpaust kā daļu no pieteikuma darbam.

Atkarībā no amata mēs veicam iekšējo/ārējo novērtēšanu, kad apkopojam papildu datus, piemēram, novērtējuma veiktspējas datus, novērtējuma rādītāju, telefonintervijas ierakstus/piezīmes, video interviju ierakstus/piezīmes.

Dažās valstīs mums ir vēl detalizētāk jāapstrādā dati par jūsu dalību arodbiedrībās, reliģisko un filozofisko pārliecību un kriminālo sodāmību (tikai tad, ja to nosaka vietēji likumi vai ja to izmanto, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un attieksmi visiem kandidātiem un uzņēmuma ABB darbiniekiem saskaņā ar vietējiem likumiem). Ja kā daļu no pieņemšanas darbā veicam jūsu iepriekšējās pieredzes pārbaudi, mēs šos datus apstrādāsim tikai atbilstoši piemērojamajiem likumiem.

Dati, kas nepieciešami tikai darba līguma slēgšanai un sekmīgo kandidātu ievadīšanai darbā, piemēram, attiecīgais personas identifikācijas numurs (nodokļu maksātāja, pilsonības, sociālās drošības vai cita iespējamā veida individuālais numurs, kas attiecināms uz jums jūsu valstī); ar jums saistīto personu dati (laulātā(-ās)/partnera, bērnu u.c. vārds, uzvārds); paraksts, bankas rekvizīti; kontaktinformācija ārkārtas situācijām; apdrošināšanas dati; automobiļa vadītāja apliecības numurs; apmācību dokumenti; apģērba un apavu izmērs, ja nepieciešams.

 

Dažās valstīs, uzsākot darba attiecības, mums ir jāapstrādā dati par jūsu veselību un rasi vai etnisko izcelsmi (tikai tad, ja to nosaka vietēji likumi vai ja to izmanto, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un attieksmi visiem kandidātiem un uzņēmuma ABB darbiniekiem saskaņā ar vietējiem likumiem). Attiecīgi neviena iepriekš minēto personas datu kategorija netiks apstrādāta, ja šādu apstrādi aizliedz nacionālo likumu piemērojamie noteikumi.

 

Lai uzzinātu vairāk par personas datiem, kurus apkopojam jūsu valstī, iesniedziet pieprasījumu, rakstot uz e-pasta adresi privacy@abb.com.

 

Kāpēc mums tie ir nepieciešami

 

Mūsu apkopotie personas dati tiks izmantoti tālāk norādītajiem mērķiem.

 

• Jūsu pieteikums konkrētam amatam uzņēmumā ABB vai ABB un trešās puses kopuzņēmumā, ko apstrādājam kā daļu no pirmslīguma pasākumu izpildes, lai sastādītu darba līgumu un saistītos līgumus (lai veiktu darbības pirms darba līguma slēgšanas).

 

• Jūsu pieteikuma vērtēšana atbilstoši ABB vai ABB un trešās puses kopuzņēmuma likumīgajām interesēm, pamatojoties uz vakancei piemērotākā kandidāta atrašanu; šajā nolūkā uzņēmumam ABB ir jāveic novērtējumi un intervijas, kas atbilst arī jūsu interesēm atrast darbu, kurš jums ir vispiemērotākais.

 

• Jūsu pieteikums potenciālajam darbam nākotnē uzņēmumā ABB vai ABB un trešās puses kopuzņēmumā ir atkarīgs no jūsu piekrišanas.

 

Darba līguma slēgšanas gadījumā — lai veiktu darbības pārziņa pienākumu izpildi, kas izriet no darba līguma un piemērojamajiem likumu noteikumiem, piemēram, lai apstiprinātu, ka atbilstat iekšējām prasībām un likumu prasībām attiecīgajam amatam, lai sastādītu un parakstītu darba līgumu un citu nodarbinātības dokumentāciju, izveidotu nepieciešamos kontus mūsu informācijas sistēmās; nodrošinātu jūsu piekļuvi ABB telpām; sniegtu obligātos paziņojumus valsts iestādēm; nodrošinātu jums darba apģērbu un personīgās aizsardzības aprīkojumu, kad tas ir nepieciešams; un lai īstenotu darba uzsākšanas instruktāžas, kas ietver tā aprīkojuma, apmācību un informācijas nodrošināšanu, kas nepieciešama amatam, kurā esat pieņemts darbā.

 

 

Jūs varat iegūt eksemplāru ar aprakstu par mūsu likumīgo interešu izvērtējumu, kurā norādīts, kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus šo interešu īstenošanai; skatiet to tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy. Lai uzzinātu vairāk par iepriekš minētajiem mērķiem, iesniedziet pieprasījumu, izmantojot e-pasta adresi privacy@abb.com.

 

Mēs apkopojam tikai tos jūsu personas datus, kas nepieciešami šo mērķu īstenošanai. Jūsu personas dati, kurus iesniedzat, piesakoties darbam, tiks ierobežoti un izmantoti tikai tad, kad nepieciešams, un kopīgoti tikai ar tiem darbiniekiem un trešajām pusēm, kas ir tieši iesaistītas konkrētā amata darbā pieņemšanas jautājumos.

 

Jūsu pieteikums var tikt noraidīts, ja jūsu profils ir nepilnīgs un/vai neprecīzs. Precīzi personas dati, pareiza kontaktinformācija un pilnīgs profils ir nepieciešami, lai sazinātos ar jums un apstrādātu pieteikumu darbam.

 

Ko mēs ar tiem darām

 

Mēs kopīgojam jūsu personas datus tikai ar tiem darbiniekiem un trešajām pusēm, kas ir tieši iesaistītas darbā pieņemšanas jautājumos. Mēs kopīgojam jūsu personas datus ar tālāk norādītajām ABB filiālēm un trešajām pusēm tālāk norādītajā nolūkā, un kopīgošana ir daļa no apstrādes procesa.

 

 

Saņēmēja nosaukums vai kategorija   Saņēmēja atrašanās vieta  Mērķis  Garantijas jūsu personas datu aizsardzībai

ABB Ltd.
(ABB filiāle ES)

CH, Cīrihe

Personas datu glabāšana mūsu serveros 

Šī filiāle atrodas Šveicē, un uzskatāms, ka tiek nodrošināta atbilstoša personas datu aizsardzība saskaņā ar ES Komisijas lēmumu. 

ABB filiāle Eiropā 

ES 

 

Jūsu pieteikuma kopīgošana ar filiālēm, kas ir tieši iesaistītas konkrētā amata darbā pieņemšanas jautājumos un jebkurā turpmākā darbā pieņemšanas procesā, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Darba līguma slēgšanas gadījumā mums jūsu dati ir jākopīgo ar personām, kuras atbild par nepieciešamo kontu izveidi mūsu informācijas sistēmās un uztur serverus un sistēmas, ko izmanto darbinieku personas datu glabāšanai un kopīgošanai šajā paziņojumā norādītajā apmērā. 

Šī filiāle atrodas ES, un uzskatāms, ka tiek nodrošināta atbilstoša personas datu aizsardzība.

ABB filiāle ārpus Eiropas 

Vietas, kas neietilpst ES 

 

Jūsu pieteikuma kopīgošana ar filiālēm, kas ir tieši iesaistītas konkrētā amata nodarbinātības jautājumos un jebkurā turpmākā darbā pieņemšanas procesā, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Darba līguma slēgšanas gadījumā mums jūsu dati ir jākopīgo ar personām, kuras atbild par nepieciešamo kontu izveidi mūsu informācijas sistēmās un uztur serverus un sistēmas, ko izmanto darbinieku personas datu glabāšanai un kopīgošanai šajā paziņojumā norādītajā apmērā.

Šī filiāle ietilpst ABB organizācijā, un datu pārsūtīšanas tiesiskie mehānismi ir ES parauga klauzulas un saistošais uzņēmuma reglaments, kolīdz tas stājas spēkā.

Trešās puses Eiropas Savienībā (tostarp ABB biznesa partneri un kopuzņēmumi ar trešajām pusēm, programmatūru nodrošinātāji, cilvēkresursu novērtēšanas nodrošinātāji, juridiskie biroji un valsts aģentūras)   

ES 

 

Jūsu pieteikuma kopīgošana ar trešajām pusēm, kas ir tieši iesaistītas konkrētā amata darbā pieņemšanas jautājumos, lai veiktu novērtēšanu, izsniegtu darba atļaujas, vīzas un citus likumā noteiktus dokumentus.

Darba līguma slēgšanas gadījumā mums jūsu dati ir jākopīgo ar personām, kuras atbild par jūsu piekļuves piešķiršanu ABB telpām un obligātu paziņojumu sniegšanu valsts aģentūrām, kas organizē potenciālo darbinieku medicīnisko pārbaudi un mūsu vārdā pārbauda iepriekšējo pieredzi. 

Šī trešā puse atrodas ES, un uzskatāms, ka tiek nodrošināta atbilstoša personas datu aizsardzība.

Trešās puses ārpus Eiropas Savienības (tostarp ABB biznesa partneri un kopuzņēmumi ar trešajām pusēm, programmatūru nodrošinātāji, cilvēkresursu novērtēšanas nodrošinātāji, juridiskie biroji un valsts aģentūras) 

Vietas, kas neietilpst ES

 

Jūsu pieteikuma kopīgošana ar trešajām pusēm, kas ir tieši iesaistītas konkrētā amata darbā pieņemšanas jautājumos, lai veiktu novērtēšanu, izsniegtu darba atļaujas, vīzas un citus likumā noteiktus dokumentus.

Darba līguma slēgšanas gadījumā mums jūsu dati ir jākopīgo ar personām, kuras atbild par jūsu piekļuves nodrošināšanu ABB telpām un obligātu paziņojumu sniegšanu valsts aģentūrām, kas organizē potenciālo darbinieku medicīnisko pārbaudi un mūsu vārdā pārbauda iepriekšējo pieredzi. 

Šī trešā puse atrodas ārpus ES, un netiek uzskatīts, ka tā sniedz atbilstošu personas datu aizsardzību, tāpēc datu pārsūtīšanas tiesiskie mehānismi ir ES parauga klauzulas vai to ekvivalenti.

Potenciālie vai esošie ABB uzņēmumu vai aktīvu pircēji

ES un vietas, kas neietilpst ES

Attiecīgā uzņēmuma vai līdzekļu novērtēšana

Ja potenciālais vai esošais pircējs atrodas ārpus ES un netiek uzskatīts, ka tiek nodrošināta atbilstoša personas datu aizsardzība, datu pārsūtīšanas tiesiskie mehānismi ir ES parauga klauzulas vai to ekvivalenti.

 

 

Ja nepieciešams, mēs kopīgosim jūsu personas datus ar trešajām pusēm valstī, kurā esat pieteicies darbam, vai ar trešajām pusēm valstīs, kas ir tieši iesaistītas tā amata darbā pieņemšanas jautājumos, kuram esat pieteicies. Tā tas var būt gadījumā, kad piesakāties darbam valstī, kura nav jūsu pamata uzturēšanās valsts. Nolūks ir vīzas un darba atļaujas izveide un noformēšana.

 

Jūs varat saņemt aprakstu par garantijām, ko izmantojam jūsu personas datu aizsardzībai; skatiet to tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.

 

Ja piesakāties darbam ārpus ES, jūsu dati tiks nosūtīti ārpus ES uz valsti, kurā piesakāties attiecīgajam darbam. ES Komisija uzskata, ka šī valsts nenodrošina pienācīgas personas datu aizsardzības garantijas, tāpēc mēs izmantojam Eiropas parauga klauzulas jūsu personas datu aizsardzībai.

 

Mēs varam izmantot automatizētas metodes, lai pieņemtu lēmumu, pamatojoties uz jūsu personas datiem. Šī lēmuma pieņemšanas pamatā ir amata profila prasības un tas, vai jūsu pieredze atbilst šīm prasībām. Šīs automatizētās lēmuma pieņemšanas potenciālās sekas un nozīmīgums ir tas, ka jūsu pieteikums var tikt noraidīts, ja jūsu profils neatbilst minimālajām darba aprakstā norādītajām prasībām. Ja mēs izmantosim automatizētas metodes, jums būs tiesības lūgt, lai izskatīšanā iesaistās cilvēks, vai arī tiesības paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu, iesniedzot datu subjekta pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.

 

Pēc jūsu pieteikuma saņemšanas neatkarīgi no tā, vai esat nolīgts, mēs varam nosūtīt jums e-pasta ziņojumu, lūdzot piedalīties aptaujā, kas saistīta ar pieņemšanu darbā. Jūsu dalība aptaujā ir brīvprātīga.

 

Cik ilgi mēs paturam datus

 

Mēs šajā procesā iegūtos jūsu personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik ilgi ir spēkā mūsu likumīgās intereses un jūsu piekrišana. Kopumā jūsu personas dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā 24 mēnešus, kaut arī atbilstoši vietējo likumu prasībām (piemēram, nodokļu vai komerclikuma prasībām) var būt ierobežoti izņēmumi. Glabāšanas laikposms sākas katru reizi, kad pierakstāties savā kontā.

Darba līguma slēgšanas gadījumā mēs apstrādāsim jūsu personas datus šī līguma darbības laikā.

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ABB ir pienākums noteiktus personas datus glabāt vismaz noteiktu laikposmu. Piemēram, pamatojoties uz vietējiem tiesību aktiem, kas reglamentē uzņēmumu darbību un nodokļus, darba līgumi, informācija par algas maksājumiem un kompensācijām ir jāglabā noteiktu minimālo laikposmu.

Pēc glabāšanas laikposma beigām jūsu personas informācija tiks dzēsta.

Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētu glabāšanas laikposmu, kas attiecas uz jūsu personas datiem, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu tīmekļa vietnē privacy@abb.com.

 

Kādas ir jūsu tiesības?

 

Jūs esat tiesīgs:

 

• labot jebkuras savu personas datu kļūdas un atjaunināt personas datus;

 

• piekļūt saviem personas datiem un saņemt to savu personas datu kopiju, kas ir mūsu turējumā;

 

• dzēst savus personas datus, kuru izmantošanai mums vairs nav tiesiska pamata;

 

• pārnest savus personas datus jaunam piegādātājam (ja piemērojams);

 

• iebilst savu personas datu apstrādei, pamatojoties uz likumīgām interesēm (ņemot vērā to, ka mūsu apstrādes pamatojums ir līdzsvarā ar jūsu tiesībām uz datu konfidencialitāti);

 

• ierobežot to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus sūdzības izskatīšanas laikā; vai

 

• atteikties no piekrišanas, kad vien mēs prasām piekrišanu personas datu apstrādei.

 

 

Šādu pieprasījumu varat iesniegt tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy. Noteiktos apstākļos mums var būt nepieciešams ierobežot iepriekš minētās tiesības, lai pasargātu sabiedrības intereses (piem., noziedzīga nodarījuma novēršana vai konstatēšana) un mūsu intereses (piem., juridiskās konfidencialitātes uzturēšana).

 

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā apstrādājam jūsu personas datus, varat sazināties ar grupas datu aizsardzības speciālistu, izmantojot e-pasta adresi privacy@abb.com, vai iesniegt sūdzību tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.

 

Ja jūs neapmierina mūsu atbilde vai uzskatāt, ka mēs jūsu personas datus apstrādājam neatbilstoši likumiem, varat sazināties ar datu aizsardzības iestādi valstī, kurā dzīvojat vai strādājat, vai kurā, kā uzskatāt, noticis datu konfidencialitātes likumu pārkāpums.

Pievienošana mūsu nodarbinātības e-pasta ziņojumu saņēmēju sarakstam

Mēs labprāt izmantotu jūsu e-pasta adresi, lai informētu jūs par vakancēm uzņēmumā ABB jums interesējošā valstī un apgabalā. Jebkurā brīdī varat atteikties no šādu ziņojumu saņemšanas, jebkura turpmāka ziņojuma saitē noklikšķinot uz “unsubscribe” (anulēt abonementu) vai aizpildot veidlapu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.

 

Cita informācija

 

Iesniedzot pieteikumu, jūs apstiprināt, ka šeit norādītie personas dati ir precīzi un aktuāli. Tāpat apstiprināt, ka esat izlasījis un saprotat šo konfidencialitātes paziņojumu un apzināties — iesniedzot pieteikumu, jūs piekrītat tam, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izskatītu un novērtētu pieteikumu (kad paļaujamies uz piekrišanu) vai lai šādā pašā kārtībā veiktu jūsu darba līguma sagatavošanai nepieciešamās darbības.