Paziņojums par konfidencialitāti — talantu piesaiste

ABB ņem vērā jūsu tiesības uz konfidencialitāti

Augstākā prioritāte uzņēmumam ABB ir ņemt vērā jūsu tiesības uz datu konfidencialitāti. Šajā paziņojumā ir paskaidrots, kāpēc un kā mēs apkopojam jūsu personas datus, kā mēs tos apstrādājam un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz saviem personas datiem.

Jūsu personas dati

ABB nozīmē ABB Ltd un tā filiāles. Piemērojamā datu aizsardzības likuma izpratnē jūsu datu pārzinis būs ABB filiāle, kurā piesakāties darbam. Lai uzzinātu vairāk, noklikšķiniet šeit un skatiet visu ABB filiāļu sarakstu. Šis paziņojums attiecas uz visiem šiem uzņēmumiem.

Mēs jūsu personas datus ieguvām ar ABB karjeras portāla starpniecību.

Dažkārt mēs arī apstrādāsim jūsu personas datus netieši, izmantojot trešās puses, piemēram, iepriekšējās pieredzes pārbaužu veicējus un nodarbinātības aģentūras, ar kuru starpniecību esat atsaucies uz darbu, un izmantojot citus administratīvo pakalpojumu sniedzējus.

Tāpat dažkārt mēs apstrādāsim personas datus no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, sociālajiem tīkliem, kas koncentrējas uz nodarbinātību un uzņēmējdarbību (piemēram, LinkedIn un Glassdoor), un karjeras biržām.

Datu aizsardzības speciālists

Ar ABB datu aizsardzības speciālistu var sazināties, izmantojot e-pasta adresi privacy@abb.com.

Kas mums ir nepieciešams

Mēs ievācam un izmantojam personas datus, kas ir saistīti ar pieņemšanu darbā uzņēmumā ABB. Mēs varam ievākt tālāk norādīto kategoriju datus.

Personīgā informācija un identifikācijas informācija, piemēram, vārds un uzvārds, dzimums, personīgā un darba adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgā e-pasta adrese vai cita kontaktinformācija, dzimšanas datums un valsts, fotoattēls, pilsonība un tautība.

Informācija par prasmēm un pieredzi, piemēram, kvalifikācija un sertifikāti, tostarp esošais un iepriekš ieņemtais amats, izglītība un apmācības, CV, izglītības dokumenti un sasniegumi darbā. Dažkārt rekomendācijas sniedzēja kontaktinformācija un spēju novērtējumu rezultāti, kā arī interviju novērtējums/atgriezeniskā saite un jebkura cita personas informācija, ko izvēlaties mums izpaust kā daļu no pieteikuma darbam.

Atkarībā no amata mēs varam veikt iekšējo/ārējo novērtēšanu, kad apkopojam papildu datus, piemēram, novērtējuma veiktspējas datus, novērtējuma rādītāju, tālruņa intervijas ierakstus/piezīmes, videointerviju ierakstus/piezīmes.

Dažās valstīs mums ir vēl detalizētāk jāapstrādā dati par jūsu dalību arodbiedrībās, reliģisko un filozofisko pārliecību un kriminālo sodāmību (tikai tad, ja to nosaka vietēji likumi vai ja to izmanto, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un attieksmi visiem kandidātiem un uzņēmuma ABB darbiniekiem saskaņā ar vietējajiem likumiem). Ja pieņemšanas darbā ietvaros veicam jūsu iepriekšējās pieredzes pārbaudi, tad šos datus apstrādāsim tikai atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.

Dati, kas nepieciešami tikai darba līguma slēgšanai un sekmīgo kandidātu ievadīšanai darbā, piemēram, attiecīgais personas identifikācijas numurs (nodokļu maksātāja, pilsonības, sociālās drošības vai cita iespējamā veida individuālais numurs, kas attiecināms uz jums jūsu valstī); ar jums saistīto personu dati (laulātā(-ās)/partnera, bērnu u.c. vārds, uzvārds); paraksts, bankas rekvizīti; kontaktinformācija ārkārtas situācijām; apdrošināšanas dati; automobiļa vadītāja apliecības numurs; apmācību dokumenti; apģērba un apavu izmērs, ja nepieciešams.

Dažās valstīs, uzsākot darba attiecības, mums ir jāapstrādā dati par jūsu veselību un rasi vai etnisko izcelsmi (tikai tad, ja to nosaka vietēji likumi vai ja to izmanto, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un attieksmi visiem kandidātiem un uzņēmuma ABB darbiniekiem saskaņā ar vietējiem likumiem). Attiecīgi neviena iepriekš minēto personas datu kategorija netiek apstrādāta, ja šādu apstrādi aizliedz nacionālo likumu piemērojamie noteikumi.

Lai uzzinātu vairāk par personas datiem, kurus apkopojam jūsu valstī, iesniedziet pieprasījumu, rakstot uz e-pasta adresi privacy@abb.com.

Kāpēc mums tie ir nepieciešami

Mūsu apkopotie personas dati tiek izmantoti šiem nolūkiem:

 • Jūsu pieteikums konkrētam amatam uzņēmumā ABB vai ABB un trešās puses kopuzņēmumā, ko apstrādājam kā daļu no pirmslīguma pasākumu izpildes, lai sastādītu darba līgumu un saistītos līgumus (lai veiktu darbības pirms darba līguma noslēgšanas).
 • Jūsu pieteikuma vērtēšana atbilstoši ABB vai ABB un trešās puses kopuzņēmuma likumīgajām interesēm, pamatojoties uz vakancei piemērotākā kandidāta atrašanu; šajā nolūkā uzņēmumam ABB ir jāveic novērtējumi un intervijas, kas atbilst arī jūsu interesēm atrast sev vispiemērotāko darbu.
 • Jūsu pieteikums potenciālam darbam nākotnē uzņēmumā ABB vai ABB un trešās puses kopuzņēmumā ir atkarīgs no jūsu piekrišanas.
 • Darba līguma slēgšanas gadījumā— lai veiktu darbības pārziņa pienākumu izpildei, kas izriet no darba līguma un likumu noteikumiem, piemēram, lai apstiprinātu, ka atbilstat iekšējām prasībām un likumu prasībām par attiecīgo amatu, lai sastādītu un parakstītu darba līgumu un citu nodarbinātības dokumentāciju, izveidotu nepieciešamos kontus mūsu informācijas sistēmās; nodrošinātu jūsu piekļuvi ABB telpām; sniegtu obligātos paziņojumus valsts iestādēm; nodrošinātu jums darba uniformu un personīgās aizsardzības aprīkojumu, kad tas ir nepieciešams; un lai īstenotu darba uzsākšanas sesiju, kas ietver tā aprīkojuma, apmācību un informācijas nodrošināšanu, kas nepieciešama amatam, kurā esat pieņemts darbā.
 • Darba līguma slēgšanas gadījumā mēs varam pēc jūsu pieprasījuma apstrādāt arī jūsu datus, kas ir nepieciešami līguma izpildei dažu ar darbu saistītu pakalpojumu jomā (piemēram, pārvietošanās pakalpojumu vai nepieciešamās vīzas un darba atļaujas saņemšana).
 • Veicot auditus, pārskatus un atbilstības pārbaudes, lai uzraudzītu darbā pieņemšanas procesa kvalitāti, tostarp atbilstību ABB korporatīvajām politikām un juridiskajām prasībām, atbildot uz sūdzībām, apstrādājot saistītus jautājumus un izmantojot vai aizstāvot juridiskas prasības, pamatojoties uz ABB vai ABB un trešās personas kopuzņēmuma likumīgajām interesēm.

Jūs varat iegūt eksemplāru ar aprakstu par mūsu likumīgo interešu izvērtējumu, kurā ir norādīts, kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus; skatiet to tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy. Lai uzzinātu vairāk par iepriekš minētajiem nolūkiem, iesniedziet pieprasījumu, izmantojot e-pasta adresi privacy@abb.com.

Mēs apkopojam tikai jūsu personas datus, kas ir nepieciešami šo mērķu īstenošanai. Jūsu personas dati, ko iesniedzat, piesakoties darbam, tiks ierobežoti un izmantoti tikai pēc nepieciešamības, un kopīgoti tikai ar darbiniekiem un trešajām pusēm, kas ir tieši iesaistītas konkrētā amata darbā pieņemšanas jautājumos.

Pieteikums var tikt noraidīts, ja jūsu profils ir nepilnīgs un/vai neprecīzs. Precīzi personas dati, pareiza kontaktinformācija un pilns profils ir nepieciešams, lai sazinātos ar jums un apstrādātu pieteikumu darbam.

Ko mēs ar tiem darām

Mēs kopīgojam jūsu personas datus tikai ar darbiniekiem un trešajām pusēm, kas ir tieši iesaistītas darbā pieņemšanas procesā. Mēs kopīgojam jūsu personas datus ar tālāk norādītajām ABB filiālēm un trešajām pusēm tālāk norādītajos nolūkos, un kopīgošana ir daļa no apstrādes procesa.

Adresāta vārds vai kategorija

Saņēmēja atrašanās vieta

Mērķis

Garantijas jūsu personas datu aizsardzībai

ABB Ltd
(ABB filiāle ES)

CH, Cīrihe

Personas datu glabāšana mūsu serveros

Šī filiāle atrodas Šveicē, kas, kā tiek uzskatīts, nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību saskaņā ar ES Komisijas lēmumu.

ABB filiāle Eiropā

ES

Jūsu pieteikuma kopīgošana ar filiālēm, kas ir tieši iesaistītas konkrētā amata darbā pieņemšanas jautājumos un jebkurā turpmākā darbā pieņemšanas procesā, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Darba līguma noslēgšanas gadījumā mums jūsu dati ir jākopīgo ar personām, kuras atbild par nepieciešamo kontu izveidi mūsu informācijas sistēmās, uzturot serverus un sistēmas, ko izmanto darbinieku personas datu glabāšanai un kopīgošanai šajā paziņojumā norādītajā apmērā.

Šī filiāle atrodas ES, un tiek uzskatīts, ka tā nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību.

ABB filiāle ārpus Eiropas

Vietas ārpus ES

Jūsu pieteikuma kopīgošana ar filiālēm, kas ir tieši iesaistītas konkrētā amata nodarbinātības jautājumos un jebkurā turpmākā darbā pieņemšanas procesā, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Darba līguma noslēgšanas gadījumā mums jūsu dati ir jākopīgo ar personām, kuras atbild par nepieciešamo kontu izveidi mūsu informācijas sistēmās, uzturot serverus un sistēmas, ko izmanto darbinieku personas datu glabāšanai un kopīgošanai šajā paziņojumā norādītajā apmērā.

Šī filiāle ietilpst ABB organizācijā, un datu pārsūtīšanas tiesiskie mehānismi ir ES parauga klauzulas un saistošais uzņēmuma reglaments, kolīdz tas stājas spēkā.

Trešās puses Eiropas Savienībā (tostarp ABB biznesa partneri un kopuzņēmumi ar trešajām pusēm, programmatūras nodrošinātāji, cilvēkresursu novērtēšanas nodrošinātāji, juridiskie biroji un valsts aģentūras)

ES

Jūsu pieteikuma kopīgošana ar trešajām pusēm, kas ir tieši iesaistītas konkrētā amata darbā pieņemšanas jautājumos, lai nodrošinātu tiešsaistes darbā pieņemšanas platformu, iegūtu un novērtētu kandidātus, izsniegtu darba atļaujas, vīzas un citus ar likumā noteiktus dokumentus.

Darba līguma noslēgšanas gadījumā mums jūsu dati ir jākopīgo ar personām, kuras atbild par jūsu piekļuves piešķiršanu ABB telpām un obligātu paziņojumu sniegšanu valsts aģentūrām, kas organizē potenciālo darbinieku medicīnisko pārbaudi un mūsu vārdā pārbauda atsauksmes.

Šī trešā puse atrodas ES, un tiek uzskatīts, ka tiek nodrošināta atbilstoša personas datu aizsardzība.

Trešās puses ārpus Eiropas Savienības (tostarp ABB biznesa partneri un kopuzņēmumi ar trešajām pusēm, programmatūras nodrošinātāji, cilvēkresursu novērtēšanas nodrošinātāji, juridiskie biroji un valsts aģentūras)

Vietas ārpus ES

Jūsu pieteikuma kopīgošana ar trešajām pusēm, kas ir tieši iesaistītas konkrētā amata darbā pieņemšanas jautājumos, lai nodrošinātu tiešsaistes atlases platformu, iegūtu un novērtētu kandidātus, izsniedzot darba atļaujas, vīzas un citus likumā noteiktus dokumentus.

Darba līguma slēgšanas gadījumā mums jūsu dati ir jākopīgo ar personām, kuras atbild par jūsu piekļuves nodrošināšanu ABB telpām un obligātu paziņojumu sniegšanu valsts aģentūrām, kas organizē potenciālo darbinieku medicīnisko pārbaudi un mūsu vārdā pārbauda atsauksmes .

Šī trešā puse atrodas ārpus ES, un netiek uzskatīts, ka tā sniedz atbilstošu personas datu aizsardzību, tāpēc datu pārsūtīšanas tiesiskie mehānismi ir ES parauga klauzulas vai to ekvivalenti.

Potenciālie vai esošie ABB uzņēmumu vai aktīvu pircēji

ES un vietas ārpus ES

Attiecīgo uzņēmumu vai aktīvu novērtēšanai vai uzņēmumu transformācijas/apvienošanās izpildei.

Ja potenciālais vai esošais pircējs atrodas ārpus ES un netiek uzskatīts, ka tiek nodrošināta atbilstoša personas datu aizsardzība, datu pārsūtīšanas tiesiskie mehānismi ir ES parauga klauzulas vai to ekvivalenti.

Ja nepieciešams, mēs kopīgosim jūsu personas datus ar trešajām pusēm valstī, kurā esat pieteicies darbam, vai ar trešajām pusēm valstīs, kas ir tieši iesaistītas tā amata darbā pieņemšanas jautājumos, kuram esat pieteicies. Tā tas var būt gadījumā, ja piesakāties darbam valstī, kura nav jūsu pamata uzturēšanās valsts. Nolūks ir vīzas un darba atļaujas izveide un noformēšana.

Ja piesakāties darbam ārpus ES, jūsu dati tiks nosūtīti ārpus ES uz valsti, kurā piesakāties attiecīgajam darbam. ES Komisija uzskata, ka šī valsts nenodrošina pienācīgas personas datu aizsardzības garantijas, tāpēc mēs izmantojam Eiropas parauga klauzulas jūsu personas datu aizsardzībai.

Jūsu datu profilēšana un automātiskā apstrāde

Mēs varam izmantot automatizētas metodes, lai pieņemtu lēmumu, pamatojoties uz jūsu personas datiem. Šī lēmuma pieņemšanas pamatā ir amata profila prasības un tas, kāda jūsu pieredze atbilst šīm prasībām. Šīs automatizētās lēmuma pieņemšanas potenciālās sekas un nozīmīgums ir tas, ka pieteikums var tikt noraidīts, ja jūsu profils neatbilst minimālajām darba aprakstā norādītajām prasībām. Ja mēs izmantosim automatizētas metodes, jums būs tiesības lūgt, lai izskatīšanā iesaistās cilvēks, vai arī tiesības paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu, iesniedzot datu subjekta pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.

Mēs varam izmantot arī automātiskas metodes, lai analizētu jūsu personas datus, kas iesniegti mūsu atlases platformā, un izveidotu mūsu kandidātu profilu (profilēšana). Profils tiks izmantots tikai tāpēc, lai pēc vienotas pieejas novērtētu mūsu kandidātus, nodrošinot lielāku konsekvenci un taisnīgumu darbā pieņemšanas jautājumos. Profilēšanas rezultāts ir papildu atgriezeniskā saite darbā pieņēmējam, un tas iepriekš nenosaka darbā pieņemšanas procesa rezultātus.

Pēc jūsu pieteikuma saņemšanas neatkarīgi no tā, vai esat nolīgts, mēs varam nosūtīt jums e-pasta ziņojumu, lūdzot piedalīties aptaujā, kas ir saistīta ar pieņemšanu darbā. Jūsu dalība aptaujā ir brīvprātīga.

Cik ilgi mēs paturam datus

Šajā procesā iegūtos personas datus mēs glabājam tikai tik ilgi, cik ilgi ir spēkā mūsu likumīgās intereses un jūsu piekrišana. Kopumā jūsu personas dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā 24 mēnešus, kaut arī atbilstoši vietējo likumu prasībām (piemēram, nodokļu vai komerclikuma prasībām) var būt ierobežoti izņēmumi. Glabāšanas laikposms sākas katru reizi, kad pierakstāties savā kontā.

Darba līguma noslēgšanas gadījumā mēs apstrādāsim jūsu personas datus šī līguma darbības laikā.

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ABB ir pienākums noteiktus personas datus glabāt vismaz noteiktu laikposmu. Piemēram, pamatojoties uz vietējiem tiesību aktiem, kas reglamentē uzņēmumu darbību un nodokļus, darba līgumi un informācija par algas maksājumiem un kompensācijām ir jāglabā noteiktu minimālo laikposmu.

Pēc glabāšanas laikposma beigām jūsu personas informācija tiks dzēsta.

Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētu glabāšanas laikposmu, kas attiecas uz jūsu personas datiem, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu tīmekļa vietnē privacy@abb.com.

Kādas ir jūsu tiesības?

Atkarībā no tā, kurā jurisdikcijā atrodaties un kurā tiek apstrādāti jūsu personas dati, jums var būt šādas tiesības:

 • labot jebkuras savu personas datu kļūdas un tos atjaunināt;
 • piekļūt saviem personas datiem un saņemt to savu personas datu kopiju, kas ir mūsu rīcībā;
 • dzēst savus personas datus, kuru izmantošanai mums vairs nav tiesiska pamata;
 • pārnest savus personas datus jaunam piegādātājam (ja piemērojams);
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm (ņemot vērā to, ka mūsu apstrādes pamatojums ir līdzsvarā ar jūsu tiesībām uz datu privātumu);
 • ierobežot to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus sūdzības izskatīšanas laikā; vai
 • atteikties no piekrišanas, kad vien mēs prasām piekrišanu personas datu apstrādei.

Šādu pieprasījumu varat iesniegt tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy. Noteiktos apstākļos mums var būt nepieciešams ierobežot iepriekš minētās tiesības, lai pasargātu sabiedrības intereses (piemēram, noziedzīga nodarījuma novēršanai vai konstatēšanai) un mūsu intereses (piemēram, juridiskās konfidencialitātes uzturēšanai).

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, varat sazināties ar grupas datu aizsardzības speciālistu, izmantojot e-pasta adresi privacy@abb.com, vai iesniegt sūdzību tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.

Ja jūs neapmierina mūsu atbilde vai uzskatāt, ka mēs jūsu personas datus apstrādājam neatbilstoši likumiem, varat sazināties ar datu aizsardzības iestādi valstī, kurā dzīvojat vai strādājat, vai kurā, kā uzskatāt, noticis datu privātuma likumu pārkāpums.

Pievienošana mūsu nodarbinātības e-pasta ziņojumu saņēmēju sarakstam

Mēs labprāt izmantotu jūsu e-pasta adresi, lai informētu par vakancēm uzņēmumā ABB jūs interesējošā valstī un apgabalā. Jebkurā brīdī varat atteikties no šādu ziņojumu saņemšanas, jebkura turpmāka ziņojuma saitē noklikšķinot uz “unsubscribe” (anulēt abonementu) vai aizpildot veidlapu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.

Cita informācija

Iesniedzot pieteikumu, jūs apstiprināt, ka šeit norādītie personas dati ir precīzi un aktuāli. Tāpat jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un saprotat šo konfidencialitātes paziņojumu un apzināties — iesniedzot pieteikumu, jūs piekrītat tam, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izskatītu un novērtētu pieteikumu (kad paļaujamies uz piekrišanu) vai lai šādā pašā kārtībā veiktu jūsu darba līguma sagatavošanai nepieciešamās darbības.