Privātuma paziņojums

1. Ievads 

Šis Privātuma paziņojums darbuzņēmējiem ("Paziņojums") attiecas uz ABB Group uzņēmumiem, t. i., ABB Ltd, Switzerland un jebkuru uzņēmumu, kurā ABB Ltd, Switzerland tieši vai netieši ir kontrolpakete vai pieder vai tā kontrolē ir balsstiesību vairākums. ABB uzņēmums, ar kuru Jums, Jūsu darba devējam vai uzņēmumam, ar kura starpniecību Jūs esat norīkots darbam ABB, ir līgumattiecības (še turpmāk – "ABB" vai "mēs"),ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi un kontrolē tās izmantošanu saskaņā ar šo Paziņojumu. 

ABB Jūsu tiesību uz datu aizsardzību ievērošana ir augstākā prioritāte. Šajā Paziņojumā ir paskaidrots, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus, kā mēs tos apstrādājam un kādas tiesības Jums ir attiecībā uz Jūsu personas datiem.   

2. Kurš atbild par Jūsu personas datu apstrādi? 

Par Jūsu personas datu apstrādi atbild ABB Ltd. un tā meitasuzņēmumi. Saistībā ar piemērojamajiem privātuma un datu aizsardzības likumiem galvenais Jūsu datu pārzinis ir tas ABB meitasuzņēmums, ar kuru Jums, Jūsu darba devējam vai uzņēmumam, ar kura starpniecību Jūs esat norīkots darbam ABB, ir līgumattiecības. Jūsu personas datus kā pārziņi vai apstrādātāji var saņemt un apstrādāt arī citi ABB meitasuzņēmumi, un šis Paziņojums attiecas arī uz tiem. 

3. Mūsu ievāktās un izmantotās informācijas veidi 

Mēs vācam un izmantojam ar Jums saistītos personas datus saistībā ar Jūsu darba uzdevumu un pakalpojumiem, ko Jūs atbilstoši darba uzdevumam/aprakstam sniedzat tieši ABB. Mēs varam ievākt šādas datu kategorijas. 

 • Identifikācijas dati un darba kontaktinformācija, ko Jūs mums sniedzat, piemēram, vārds, uzvārds, darbavieta/amats/amata nosaukums, darba devējs, darba devēja adrese, valstspiederība, nodokļu maksātāja numurs, darba atļauja/vīzas dati, darba e-pasta adrese, darbavietas adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, faksa numurs, privātais tālruņa numurs, privātā e-pasta adrese, dzimums, dzimšanas datums.  

 • Papildu informācija, ko Jūs mums sniedzat sava darba uzdevuma izpildes laikā, piemēram, informācija par Jūsu darba uzdevuma izpildi, mūsu līgumsaistības un pasākumi pirms līguma noslēgšanas, tostarp sarakstes informācija, piedāvājumi, konkursi, CV, kvalifikācijas pārbaudes dati, noteikumi, kvalifikācija/sertifikāti, līguma un cita informācija, rēķini, maksājumi, saimnieciskās darbības partnera vēsture, dokumentācija saistībā ar pieprasījumiem/jautājumiem/sūdzībām/pasūtījumiem, darba laika reģistrācija, kā arī apmācības un izglītības dokumentācija, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, apdrošināšanas informācija.  

 • Informācija, kas saistīta ar izdevumiem, piemēram, bankas pārskati, maksājumu informācija, pārvedumi, izdevumu kompensācijas pieprasījumi un čeki, bankas konta informācija, kredītkaršu dati.  

 • Elektroniskās identifikācija dati un informācija, ko ievāc sakaru sistēmas, IT programmas un tīmekļa pārlūks (ja darbuzņēmējam ir piekļuve šādām sistēmām vai programmām vai tās skar darbuzņēmēju un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem), piemēram, informācijas tehnoloģiju izmantošana (piekļuve sistēmām, IT un interneta lietošana), ierīces identifikators (mobilās ierīces identifikators, personālā datora identifikators, u. tml.), reģistrācijas un pieteikšanas rekvizīti, IP adrese, pieteikšanās dati un žurnāla datnes, analīzes identifikators, elektroniskais aizstājvārds/paraksts, laiks un URL, mēklēšanas vēsture, tīmekļa vietņu reģistrācijas un sīkdatņu datu ierakstu (piemēram, balss pasta/tālruņa ieraksti, Skype ieraksti). 

 • Citi personas dati, t. i., vietas, kur Jūs vai citi (piemēram, Jūsu kolēģi) var reģistrēt šos datus mūsu sistēmās, programmās un lietotnēs, piemēram, saimnieciskās darbības dokumenti, kuros ir personīga informācija (piemēram, aptaujas, jautājumi, sūdzības, rīkojumi un saistīta dokumentācija, epasti, ziņojumi, līgumi, prezentācijas, protokoli, darba rezultāti),  

 • fotogrāfijas, attēli un/vai video. 

Turpmāk minētos personas datus ievāc un apstrādā (ja tas tiek veikts) tikai saskaņā ar Jūsu dzīvesvietas valsts tiesību aktiem un tad, ja šāda vajadzība izriet no Jūsu darba uzdevuma.   

 • Īpašās personas datu kategorijas, piemēram, informācija neatliekamās palīdzības vajadzībām ceļojot (asinsgrupa, slimību vēsture, alerģijas). 

 • Informācija par Jūsu kriminālo sodāmību un pārkāpumiem, piemēram, kriminālpārkāpumu vēsture kriminālpārkāpumu vēstures pārbaudei. 

 • Tiktāl, cik vajadzīgs mūsu pienākumu izpildei, dati, kas iegūti no publiski pieejamiem avotiem vai tādi, ko likumīgi mums nodevušas citas trešās puses (piemēram, kredītaģentūra), piemēram, dati, ko ABB nodevis Jūsu darba devējs vai uzņēmums, ar kura starpniecību Jūs esat norīkots darbam ABB, komercreģistra dati, kredītspējas informācija. 

Ja Jūs vēlaties, lai Jums sniedz informāciju par konkrētu personas datu apstrādes darbību, Jūs to varat pieprasīt, iesniedzot pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

4. Kāpēc mēs izmantojam Jūsu personas datus? 

Mēs iepriekš norādītos Jūsu personas datus varam izmantot šādiem mērķiem:  

 • cilvēkresursu pārvaldībai saistībā ar Jūsu darba uzdevumu un pakalpojumiem, ko Jūs atbilstoši darba uzdevumam/aprakstam sniedzat tieši ABB, tostarp organizācijas un personāla administrēšanas vajadzībām, darba laika pārvaldībā, efektīvas darbinieku pārvaldības uzlabošanai un uzturēšanai, iekšējās darbaspēka analīzes vajadzībām, atskaišu sagatavošanas un plānošanas vajadzībām; 

 • piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju pārvaldībai visā iepirkumu, loģistikas un piegādes ķēdē, tostarp saziņai ar kontaktpersonām konkursu laikā, pasūtījumu veikšanā un apstrādē, iepirkumu procesā un izpildē, piegādātāju, pakalpojuma sniedzēju, darbuzņēmēju, konsultantu un citu profesionālu ekspertu administrēšanā un pārvaldībā, ieskaitot saziņu ar kontaktpersonām, iepirkumu un rēķinu apstrādi un izpildi un līguma darbības laika pārvaldību; 

 • lai vadītu personāla pārcelšanu no citām filiālēm un pēctecības plānošanai; 

 • darbuzņēmēju apmācībai; 

 • iekšējām veselības un drošības programmām; 

 • ceļojumu un izdevumu pārvaldībai un komandējumu organizēšanai, tostarp ceļotāju pārraudzībai, lai sniegtu palīdzību ar drošību vai veselību saistītās ārkārtas situācijas; ceļojumu drošības, veselības un drošības apmācību nodrošināšanai un brīvprātīgas palīdzības sniegšanai, nodrošinot drošības atbalstu ārkārtas situācijās, apdrošināšanas pārvaldībai; 

 • finanšu un kopīgu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai, sniedzot pakalpojumus "no grāmatojuma līdz atskaitei", "no pasūtījuma līdz samaksai" un no "pirkuma līdz samaksai'; 

 • veikto darbu un izstrādājumu izmantošanai, kā arī atsaucēm dokumentos, piemēram, rasējumus, pasūtījumos, pārdošanas orderos, rēķinos un atskaitēs;  

 • funkciju, struktūrvienību un uzņēmumu reorganizācijas, iegādes un pārdošanas vajadzībām; 

 • lai pārraudzītu un auditētu atbilstību ABB korporatīvajām stratēģijām, līgumsaistībām un tiesību aktu prasībām; 

 • revīziju, pārskatu un obligāto pārbaužu veikšanai, lai izpildītu pienākumus pret reglamentējošajām iestādēm; 

 • izstrādājumu, iekārtu,pakalpojumu, sistēmu, tīklu, datoru un informācijas drošības uzturēšanai un aizsardzībai, drošības apdraudējumu, krāpšanas vai citu kriminālu vai kaitniecisku darbību novēršanai un konstatēšanai, kā arī uzņēmējdarbības pastāvības nodrošināšanai, un 

 • IT resursu pārvaldības vajadzībām, tostarp infrastruktūras pārvaldības īstenošanai, ieskaitot datu rezerves kopiju izveidi, informācijas sistēmu atbalsta un apkopes darbības lietotņu uzturēšanas vajadzībām, galalietotāju atbalstu, testēšanu, uzturēšanu, drošību (ieskaitot reaģēšanu, risku, ievainojamību, reaģēšanu uz ielaušanos), centrālo datu un darbavietas pārvaldībai, ieskaitot lietotāju kontu pārvaldību, programmatūru licenču piešķiršanu, drošības un darbības testēšanu un uzņēmējdarbības pastāvību. 

Mēs no Jums ievācam tikai tos personas datus, kas ir vajadzīgi iepriekš aprakstītajiem mērķiem. Statistikas vajadzībām, mūsu pakalpojumu uzlabošanai un mūsu IT sistēmu pārbaudēs mēs, cik pamatoti iespējams, izmantojam anonimizētus datus. Tas nozīmē, ka ar šo datu palīdzību vairs nav iespējams Jūs (ne)tieši identificēt vai atpazīt kā personu. 

5. Kas notiek, ja Jūs mums nesniedzat informāciju, ko esam Jums līguši vai ja Jūs pieprasāt mums pārtraukt savas informācijas apstrādi 

Saistībā ar apstrādes darbībām, kas ir saistītas ar Jūsu darba uzdevumu (kā aprakstīts iepriekš), bez noteiktiem personas datiem ABB nespēs pienācīgi izveidot, uzturēt vai izbeigt saimnieciskās attiecības ar Jums, Jūsu darba devēju vai uzņēmumu, ar kura starpniecību Jūs esat norīkots darbam ABB, un kopumā īstenot iepriekš aprakstītos mērķus. Kaut gan mēs nevaram Jums uzlikt par pienākumu nodot mums savus personas datus, lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var izraisīt sekas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Jūsu darba uzdevumu, piemēram, nespēja veikt vajadzīgos pasākumus pirms līguma noslēgšanas, lai noslēgtu līgumu ar Jums, Jūsu darba devēju vai uzņēmumu, ar kura starpniecību Jūs esat norīkots darbam ABB vai dot Jums darba uzdevumu un turpināt tā īstenošanu. 

6. Mūsu darbību tiesiskais pamatojums 

Jūsu personas datus mēs izmantojam šajā paziņojumā iepriekš (aprakstītajiem mērķiem saskaņā ar šādu attiecīgu tiesisko pamatojumu:  

 • mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai izpildītu līgumsaistības, kas izriet no Jūsu darba uzdevuma, vai kā daļu no pasākumiem, ko mēs veicam pirms līguma noslēgšanas;  

 • dažos gadījumos mūsu pamatojums ir mūsu likumīgās intereses apstrādāt Jūsu personas datus tiktāl, cik tas nepārkāpj Jūsu privātuma intereses. Minētās intereses var būt šādas: 

  • mūsu uzņēmējdarbības īstenošana, pārvaldīšanas, attīstība un veicināšana visplašākajā nozīmē, ieskaitot izstrādājumu piegādi un pakalpojumu sniegšanu, līgumu izpildi un piegādātāju pasūtījumu pārvaldību, iepirkumu procesu un izpildi, procesa kvalitātes pārvaldību un izstrādājumu vai pakalpojumu uzlabošanu, analīzes un tirgvedības informācijas vajadzībām, saistību neizpildes riska mazināšanu iepirkumu procesā, kā arī darbības, struktūrvienību un uzņēmumu reorganizāciju, iegādi un pārdošanu; 

  • pārraudzība, izmeklēšana un atbilstības nodrošināšana tiesību aktu, reglamentējošajām un standartu prasībām, kā arī ABB iekšējām prasībām un stratēģijām;

  • krāpšanas un kriminālu darbību novēršana, tostarp šādu darbību izmeklēšana, ABB aktīvu, izstrādājumu un pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršana, un darbības, kuru veikšana ir neatliekami vajadzīga un samērīga tīkla un informācijas drošības nodrošināšanai, un 

  • personas datu pārsūtīšana ABB grupas ietvaros iekšējiem administratīviem mērķiem pēc vajadzības, piemēram, lai sniegtu centralizētus pakalpojumus. 

Jūs varat iegūt mūsu izvērtējuma par to, kāpēc mēs varētu apstrādāt Jūsu datus šo interešu īstenošanai, iesniedzot pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

 • Dažos gadījumos mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz juridiskiem pienākumiem tiesību aktu prasībām, piemēram, pamatojoties uz pienākumu maksāt nodokļus vai iesniegt atskaites, pienākumu sadarboties ar valsts iestādēm, tiesību aktos noteikto pienākumu glabāt datus noteiktu laiku vai pienākumu atklāt datus oficiālu un juridisku pasākumu ietvaros, lai vāktu pierādījumus, ierosinātu krimināllietu vai īstenotu civiltiesiskas prasības. 

Īpašo personas datu kategoriju gadījumā mēs šādus datus apstrādāsim tikai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un 

 • mēs lūgsim Jūsu skaidri izteiktu piekrišanu konkrētām darbībām saskaņā ar tiesību aktiem, vai 

 • ja tas vajadzīgs, lai sagatavotu, īstenotu un aizsargātu likumīgus prasījumus. 

Saistībā ar personas datiem, kas attiecas uz kriminālu sodāmību un pārkāpumiem, mēs šādus datus apstrādāsim tikai tad, ja to pieļauj spēkā esošie (vietējie) tiesību akti. 

7. Puses, kurām mēs nododam Jūsu personas datus (ES un EEZ  teritorijā un ārpus tās vai ārpus valsts, kurā ir ABB, kas kontrolē Jūsu datus) 

Mēs nododam Jūsu personas datus citām ABB filiālēm vai trešajām pusēm tikai tad, ja tas vajadzīgs turpmāk esošajā tabulā norādītajiem mērķiem. Gadījumos, kad mēs nododam Jūsu personas datus filiālei vai trešajai pusei tā, ka tā tos nodod vai tie kļūs pieejami ārpus Eiropas Savienības (“ES”) un Eiropas Ekonomikas zonas ("EEZ") vai ārpus valsts, kurā ir Jūsu darba devējs, mēs vienmēr veicam pienācīgus pasākumus Jūsu personas datu aizsardzībai. Šo aizsardzības pasākumu piemēri atbilst Eiropas Komisijas lēmumam (plašāk lasīt šeit), līguma standarta noteikumiem (plašāk lasīt šeit), "Privacy Shield" sertifikācijai (plašāk lasīt šeit), un Saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem, ko ir pieņēmuši daži mūsu piegādātāji (plašāk lasīt šeit). Mēs esam veikušu Jūsu personas datu papildu aizsardzības pasākumus datu pārsūtīšanai no ES, EEZ teritorijas uz teritorijām ārpus ES, EEZ un valsts, kurā ir Jūsu darba devējs. Ja vēlaties pārskatīt ieviestos aizsardzības pasākumus, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

Saņēmēja kategorija  

Saņēmēja atrašanās vieta 

Mērķis 

ABB filiāles un meitasuzņēmumi 

Sk. ABB meitasuzņēmumu sarakstu 

Šajā paziņojumā aprakstītajiem mērķiem Jūsu ABB vadītājs/uzraugs, ABB Cilvēkresursu nodaļa, ABB Finanšu nodaļa, ABB IT atbalsta nodaļa, ABB GBS (Globālās uzņēmējdarbības pakalpojumu centrus) atbalstošās Cilvēkresursu/Finanšu/Iepirkumu un 24/7 loģistikas nodaļas, kā arī ABB Iepirkumu nodaļas, kas sadarbojas ar darbuzņēmējiem 

ABB sadarbības partneri (piemēram, pagaidu darbaspēka un vervēšanas pakalpojumu sniedzēji/Jūsu darba devējs vai uzņēmums, ar kura starpniecību Jūs esat norīkots darbam ABB), izplatītāji un pārstāvji  

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem 

Pakalpojumu, piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji, ieskaitot IT atbalstu, konsultēšanas pakalpojumus, ārpakalpojumus, neatkarīgus pārstāvjus, maksājumu apstrādātājus, novērtēšanas un izvērtēšanas pakalpojumus, profesionālos un konsultāciju pakalpojumus, tostarp grāmatvežus, revidentus, juristus, apdrošinātājus, baņķierus, vervētājus, ceļojumu aģentus un citus konsultantus vai pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas ABB vārdā 

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem 

Potenciālie vai faktiskie ABB uzņēmumu vai aktīvu pircēji 

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Attiecīgo uzņēmumu vai aktīvu novērtēšanai vai šajā privātuma paziņojumā aprakstīto mērķu vajadzībām. 

Saņēmējiem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai tiesisko kārtību, tiesībsargājošajām vai valsts iestādēm u.tml. 

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Kad to prasa spēkā esošie tiesību akti vai likumīgs valsts iestāžu pieprasījums vai spēkā esoša tiesību aktu prasība. 

Jūs varat iegūt mūsu veikto drošības pasākumu Jūsu personas datu aizsardzībai apraksta eksemplāru, iesniedzot pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.  

Jūsu personas datu glabāšanas ilgums 

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ABB ir pienākums noteiktus personas datus glabāt vismaz noteiktu laikposmu. Mēs glabājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik vajadzīgs šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem. Parasti personas dati tiek glabāti uz darba uzdevuma izpildes laiku. 

Ja mums ir noteikts šāds tiesisks pienākums nodokļu un lietvedības mērķiem, mēs turpināsim glabāt attiecīgo Jūsu personas datu daļu (parasti 5-10 gadus pēc darba uzdevuma izbeigšanas). Pēc tam mēs drošā veidā dzēsīsim Jūsu personas datus. Ar Jūsu atsevišķu ABB dotu piekrišanu izmantot Jūsu personas datus tīrgvedības mērķiem mēs glabāsim vajadzīgos Jūsu personas datus līdz brīdim, kad Jūs mums paziņosit, ka vairs nevēlaties saņemt ABB tirgvedības paziņojumus, un tad mēs drošā veidā dzēsīsim personas datus. 

Vienlaikus spēkā esošie tiesību akti, kas attiecas uz datu aizsardzību, nosaka, ka mēs nedrīkstam glabāt personas datus identificējamā formā ilgāk nekā vajadzīgs to mērķu sasniegšanai, kuru dēļ personas dati tiek apstrādāti. Veidojot IT lietotnes un stratēģijas, mēs nodrošinām, ka Jūsu personas dati tiek dzēsti tad, kad mums tie vairs nav vajadzīgi. 

ABB sistēmu drošība un pārraudzība  

ABB ļoti nopietni uztver tā datu, tostarp Jūsu informācijas, un ABB elektroniskās uzņēmējdarbības aktīvu drošību. ABB to uzskata par kopīgu pienākumu, kur tas veic vajadzīgās darbības šādu datu aizsardzībai un sagaida, ka tā darbuzņēmēji rīkosies tāpat. Vairāk par drošības pasākumiem un saviem pienākumiem Jūs varat izslasīt dokumentā "Galalietotāja drošības stratēģija" [End User Security Policy]

ABB sistēmu pārraudzība 

Uzņēmējdarbības vajadzībām un tāpēc, lai uzturētu IT drošības pasākumus, informācija par ABB sistēmu, tostarp telefona (mobilā un stacionārā) un datorsistēmu (tostarp e-pastu un interneta piekļuvi), lietošanu un jebkādu to personīgu izmantošanu tiek ievākta un pārraudzīta, un tiek izmantota tad, kad tas ir vajadzīgs ABB sistēmas drošības vajadzībām un lai pārliecinātos par atbilstību ABB grupas drošības stratēģijām, to veicot saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Ja Jūs ABB IT un saskaru sistēmās piekļūstat pakalpojumiem, izmantojot paroles vai lietotājvārdus, tas var nozīmēt, ka ABB ir redzama informāciju par Jūsu piekļuvi. 

Pārraudzība tiek veikta tikai tad un tikai tādā apjomā, kādu pieļauj vai pieprasa tiesību akti un pēc vajadzības atbilstoši pamatotām uzņēmējdarbības vajadzībām. Iegūtās reģistrācijas datnes tiks uzglabātas vismaz noteiktu laika posmu saskaņā ar 7. nodaļu. Tas ir vajadzīgs, lai būtu iespējams konstatēt ļaunprātīgas darbības centienu un citu drošības notikumu gadījumus un lai būtu pieejama informācija jebkādu turpmāku izmeklēšanas un kontroles darbību veikšanai. Tiktāl cik to pieļauj tiesību akti un iekšējā stratēģija, var tikt veiktas darbības disciplinārā kārtībā. 

Ja vajadzīgs, šāda informācija var tikt nodota policijai vai citām tiesībsargājošām iestādēm. Izmeklēšana un informācijas atklāšana attiecīgajām iestādēm tiks veikta tikai tādā apjomā, kādu pieļauj tiesību akti. 

Jūsu tiesības uz datu privātumu 

Atkarībā no tā, kā jurisdikcijā atrodaties un kurā tiek apstrādāti Jūsu personas dati, Jums var būt turpmāk minētās tiesības.  

Tiesības uz datu privātumu 

Ko tas nozīmē 

Tiesības piekļūt Jūsu datiem 

Jums ir tiesības pieprasīt ABB mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu pārskatu vai kopiju. 

Tiesības pieprasīt Jūsu datu labošanu 

Jūs varat pieprasīt nekavējoties labot neprecīzus un nepilnīgus Jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā.  

Tiesības pieprasīt Jūsu datu dzēšanu 

Jūs varat pieprasīt dzēst Jūsu personas datus, kad tie vairs nav vajadzīgi, kad spēkā esošie tiesību akti uzliek mums pienākumu dzēst šos datus vai to apstrāde ir nelikumīga.  

Tiesības ierobežot datu apstrādi 

Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.  

Tiesības uz datu pārnesamību 

Jums ir tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, mašīnlasāmā formā Jūsu personīgajām vajadzībām vai arī pieprasīt tos nodot trešajai pusei.  

Tiesības iebilst pret datu apstrādi 

Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus gadījumos, kad mūsu veikto apstrādi mēs pamatojam ar mūsu likumīgajām interesēm un kad Jūsu tiesības uz datu aizsardzību prevalē pār mūsu likumīgo interešu pamatojumu.  

Tiesības atsaukt piekrišanu 

Gadījumos, kad ABB ir lūgusi Jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, Jūs varat jebkurā brīdī savu piekrišanu atsaukt. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, kas, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, veikta pirms tās atsaukšanas. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš minētās tiesības nav absolūtas un ka Jūsu prasību ne vienmēr ir iespējams izpildīt pilnībā. Piemēram, dažreiz mēs nevaram dzēst Jūsu personas datus vai ierobežot to apstrādi, jo mums var būt juridisks pienākums vai līgumsaistības glabāt noteiktus šādus personas datus. 

Jūs varat pieprasīt īstenot savas tiesības uz datu privātumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.  

Kontaktinformācija un papildu informācija 

Ja Jūs vēlaties piekļūt saviem personas datiem, īstenot jebkuras citas no Jūsu tiesībām, kas minētas iepriekš vai ja Jums ir jautājumi vai bažas par to, kā ABB apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mūsu Grupas datu aizsardzības amatpersonu pa e-pastu privacy@abb.com, vai arī iesniedziet savu sūdzību tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

Ja Jūs neapmierina mūsu atbilde vai ja Jūs uzskatāt, ka mēs Jūsu personas datus apstrādājam nelikumīgi, Jums var būt tiesības iesniegt sūdzību savas dzīvesvietas vai darbavietas valsts datu privātuma iestādei, vai arī pārkāpuma labošanai vērsties tiesā, ja uzskatāt, ka varētu būt noticis datu privātuma likumu pārkāpums.  

Publicēšanas datums: 2019. gada [29.] novembris