Paziņojums klientam par konfidencialitāti

1. Kurš ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi

Šis paziņojums par konfidencialitāti (“Paziņojums”) attiecas uz ABB grupas uzņēmumiem, kas ietver ABB Ltd (Šveice) un katru no struktūrām, kurā uzņēmumam ABB Ltd (Šveice) tiešā vai netiešā veidā ir vairākuma līdzdalība vai kuras vairākuma balsstiesības atrodas uzņēmuma īpašumā vai kontrolē. ABB uzņēmums, kas sniedz jums pakalpojumus vai komunicē ar jums (turpmāk saukts “ABB” vai “mēs”), ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi un to izmantošanas kontroli saskaņā ar šo Paziņojumu.

Pildot datu pārziņa vai apstrādātāja pienākumus, jūsu personas datus var saņemt un apstrādāt arī pārējie ABB meitasuzņēmumi, uz kuriem ir līdzvērtīgi attiecināms šis Paziņojums.

2. Mūsu apkopotās un izmantotās informācijas veidi

Mēs apkopojam un izmantojam jūsu personas datus, kas ir saistīti ar mūsu klientu līgumiem. Mēs varam apkopot šādu kategoriju personas datus:

 • Saimnieciskās darbības veicēja kontaktinformācija, ko jūs mums darāt zināmu: vārds un uzvārds, tituls, amata nosaukums, e-pasta adrese, saimnieciskās darbības veicēja adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs.
 • Papildu informācija, ko sniedzat mūsu darījumu attiecību laikā, piemēram: interese par ABB izstrādājumiem, mārketinga preferences, reģistrācijas informācija, kas norādīta pasākumos, tīmekļsemināros, komercizstādēs, līgumu un pasūtījumu dati, rēķini, maksājumi, darījumu partnera vēsture, ar mūsu līgumsaistību izpildi saistītie dati un pasākumi pirms līguma noslēgšanas, tostarp mārketinga aktivitātes, korespondences dati, piedāvājumi, konkursi, līgumu un pasūtījumu dati, rēķini, maksājumi, apdrošināšanas dati, ar aptaujām/jautājumiem/sūdzībām/pasūtījumiem saistītie ieraksti, darbinieka numurs, pases numurs, dzimšanas datums, ceļojuma vīzas informācija, intervijas novērtējums/atsauksme, apmācību ieraksti, dzimums, klienta/patērētāja ID, izstrādājuma lietošanas dati, preferences.
 • Komunikācijas sistēmu, IT lietojumprogrammu un tīmekļa pārlūkprogrammas apkopotie elektroniskās identifikācijas dati un informācija, piemēram: IP adrese, jūsu vietnes apmeklējuma avots, tīmekļa lapas skatījumi un tīmekļa lapā vai konkrētā lapā pavadītais laiks, atvērtās saites, kopīgotie komentāri, atvērtie e-pasti, pārlūkprogrammas tips, apmeklējuma datums un laiks, ierīces identifikatori (mobilās ierīces ID, personālā datora ID u.c.), sīkfaili, digitālie aizstājvārdi/paraksts, reģistrācijas un pieteikšanās akreditācijas dati, izsekošanas/analīzes dati.

Turpmāk minētie personas datu veidi tiek apkopoti un apstrādāti, ja attiecināms, tikai saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem, kas ir piemērojami jūsu mītnes valstī.

 • Dati par sodāmību un pārkāpumiem, piemēram: informācija par iepriekšēju sodāmību un sankciju sarakstu informācija, ciktāl tas ir nepieciešams iepriekšējas sodāmības pārbaudei, kā arī “pazīsti savu klientu” (Know Your Customer (“KYC”)) un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas saistību izpildei.
 • Apjomā, kādā tie nepieciešami mūsu saistību izpildei, dati, kas iegūti no publiski pieejamiem avotiem vai kurus likumīgi pārsūta trešās personas (piem., kredītiestāde): komercreģistra dati, apvienību reģistra dati, kredītspējas dati.

3. Kāpēc mēs izmantojam jūsu personas datus

Iepriekš minētos jūsu personas datus mēs varam izmantot šādiem mērķiem:

 • pasūtījumu apstrāde un izpilde, piegādes pakalpojumi, kā arī informācijas sniegšana par jūsu vai jūsu uzņēmuma pasūtījuma izpildes statusu;
 • mūsu izstrādājumu un pakalpojumu nodrošināšana un pārvaldība;
 • piedāvājumu apstrāde un klientu attiecību pārvaldība, tostarp klientu un izstrādājumu atbalsta sniegšana un process, pieprasījumu un jautājumu izvērtēšana un atbilžu sniegšana, līgumu dzīves cikla pārvaldība un potenciālo klientu personas datu apkopošana turpmākai saziņai;
 • klientu apmierinātības aptauju veikšana un veicināšana, mārketinga kampaņas, mārketinga analīze, loterijas, konkursi vai cita veida veicināšanas darbības vai pasākumi;
 • mārketinga un pārdošanas aktivitāšu īstenošana (tostarp, potenciālo klientu apzināšana, mārketinga iespēju izpēte, tirgus izpēte, mūsu reklāmas un mārketinga kampaņu efektivitātes noteikšana un pārvaldība, kā arī mūsu zīmola pārvaldība un informācijas sniegšana par jauniem uzņēmējdarbības projektiem);
 • mārketinga informācijas sūtīšana pa pastu, tālruni, tekstā, e-pastā un citos digitālos veidos par izstrādājumiem un pakalpojumiem (piemēram, brīdinājumi, reklāmas materiāli, informatīvie materiāli u. tml.);
 • personas datu analīze ar mērķi nodrošināt atbilstošus mārketinga piedāvājumus un informāciju, precīzu klientu kontaktinformāciju;
 • klientu apmācību un kursu vadīšana;
 • atskaišu gatavošana un datu analīzes, piemēram, tirgus izpēte, tendenču analīze, finanšu analīze, klientu segmentācija un klientu profilēšana nolūkā uzlabot klientu pieredzi sadarbībai ar ABB un nodrošināt labāku un personalizētāku saturu, tostarp tirgus izpēte un attīstība, kā arī pakalpojumu vai izstrādājumu uzlabošana ar informācijas novērtēšanas un analīzes palīdzību;
 • saziņa ar darījumu partneriem jautājumos par ABB vai darījumu partneru izstrādājumiem, pakalpojumiem un projektiem, piem., sniedzot atbildes uz jautājumiem vai pieprasījumiem;
 • ceļojumu organizācija, biļešu un darbplūsmas pārvaldība, transportlīdzekļu flotes pārvaldība;
 • darbību, struktūrvienību un uzņēmumu reorganizācija, iegāde un pārdošana;
 • procesa kvalitātes pārvaldība un apdrošināšanas pārvaldība;
 • revīzijas, pārbaudes un regulāras apskates ar mērķi nodrošināt regulatīvo iestāžu noteikto saistību izpildi;
 • pārvaldība, riska un atbilstības nodrošināšana, ieskaitot uzticamības pārbaudes un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas saistības, muitas un starptautiskās tirdzniecības atbilstība, kā arī sankciju sarakstos minēto personu pārbaude, tostarp noziegumu un krāpniecības novēršana un atklāšana;
 • izstrādājumu, aprīkojuma, pakalpojumu, sistēmu, tīklu, datoru un informācijas uzturēšana un aizsardzība, kā arī drošības draudu, krāpniecības vai citu noziedzīgu vai ļaunprātīgu darbību novēršana un atklāšana; un
 • IT resursu pārvaldība, tostarp infrastruktūras pārvaldība, tajā skaitā datu dublēšana, informācijas sistēmu atbalsts un lietotņu pārvaldības pakalpojumi, gala lietotāju atbalsts, testēšana, uzturēšana, drošība (reakcija uz incidentiem, risks, ievainojamība, reakcija uz aizsardzības pārkāpumiem), lietotāju kontu izveide un pārvaldība, programmatūras licenču piešķiršana un pārvaldība, drošības un veiktspējas testēšana, kā arī uzņēmējdarbības nepārtrauktība, piekļuves sistēmām un lejupielāžu pārraudzība.

Lai pārliecinātos par jūsu kontaktinformācijas pareizību, nodrošinātu jums pielāgotu mārketinga informāciju un reklāmas, kā arī nosūtītu jums personalizētus ziņojumus, mēs izmantosim automatizētas metodes, lai izveidotu profilu, kas ir balstīts uz datiem, ko esam ieguvuši saskaņā ar šajā paziņojumā izklāstīto, piemēram, ABB tīmekļa vietnes skatījumu skaits, atvērtie e-pasti, jūsu reģistrācija tīmekļsemināriem, kā arī pēdējā laika saziņa un darbības ar ABB. Ja vēlaties iegūt papildinformāciju par profila izveidē izmantotajām automatizētajām metodēm, varat to izdarīt, iesniedzot pieprasījumu tīmekļvietnē: www.abb.com/privacy. Jums ir tiesības iebilst pret profilēšanas darbībām, iesniedzot datu subjekta pieprasījumu tīmekļvietnē www.abb.com/privacy.

No jums iegūtos personas datus mēs apkopojam tikai iepriekš minētajiem nolūkiem. Statistikas mērķiem, mūsu pakalpojumu pilnveidei un IT sistēmu testēšanas nolūkiem iespēju robežās izmantojam anonīmus datus. Tas nozīmē, ka minētie dati nespēj (ne)tiešā veidā jūs identificēt vai nodalīt kā atsevišķu fizisku personu.

4. Kas notiks, ja jūs nedarīsiet mums zināmu mūsu pieprasīto informāciju vai lūgsiet pārtraukt apstrādāt jūsu informāciju?

Situācijās, kad tas skar ar jums saistīto darījuma attiecību apstrādes darbības, ABB nespēs pienācīgi izveidot, īstenot vai pārtraukt ar jums vai jūsu uzņēmumu darījuma attiecības, kā arī noteiktu personas datu trūkuma gadījumā kopumā nespēs īstenot iepriekš izklāstītos mērķus. Lai gan mēs nevaram jums noteikt par pienākumu kopīgot ar mums jūsu personas datus, lūdzam ņemt vērā, ka tas var radīt sekas, kas var negatīvi ietekmēt darījuma attiecības, piemēram, mēs nespēsim veikt pasākumus, kurus nepieciešams īstenot pirms līguma noslēgšanas ar jums vai jūsu uzņēmumu vai kas ir nepieciešami, lai izveidotu vai turpinātu jūsu pieprasītās darījuma attiecības.

5. Mūsu juridiskais pamats

Mums izmantojot jūsu personas datus šajā paziņojumā izklāstītajiem nolūkiem, juridiskais pamats ir šāds (attiecīgi katrā konkrētajā gadījumā):

 • Mēs jūsu personas datus varam izmantot ar jums vai jūsu uzņēmumu noslēgtajā līgumā noteikto līgumsaistību izpildei vai pirms līguma slēgšanas nepieciešamo pasākumu veikšanai.
 • Ja starp mums un jums vai jūsu uzņēmumu nepastāv darījumu attiecības un ja tas būs nepieciešams saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem, mēs lūgsim jūsu piekrišanu šajā paziņojumā par konfidencialitāti izklāstītajos gadījumos, piemēram, lai apstrādātu jūsu datus mārketinga nolūkiem, tostarp kopīgotu ar jums pielāgotu mārketinga informāciju, sūtītu jums personalizētus ziņojumus, kā arī nodrošinātu jūsu kontaktinformācijas pareizību; vai
 • Apstrādājot jūsu personas datus ar jums vai jūsu uzņēmumu nodibināto darījumu attiecību ietvaros, mēs pamatosimies uz mūsu leģitīmajām interesēm, ciktāl tās nebūs svarīgākas par jūsu privātajām interesēm. Minētās intereses var ietvert:
  • personas datu apkopošana un izmantošana šim nolūkam ir mūsu saimnieciskās darbības pārvaldība un veicināšana;
  • mūsu uzņēmējdarbības īstenošana, pārvaldība, attīstība un veicināšana tās visplašākajā iespējamajā nozīmē, tostarp izstrādājumu un pakalpojumu nodrošināšana, klientu līgumu un pasūtījumu pārvaldības īstenošana, pirkumu apstrāde un izpilde, kvalitātes vadības process, kā arī izstrādājumu un pakalpojumu pilnveide, analīze un tirgus izpēte, saistību neizpildes riska mazināšana mūsu pārdošanas procesos, juridisko prasījumu izpilde, tajā skaitā parādu piedziņa ārpustiesas kārtībā, kā arī darbību, struktūrvienību un uzņēmumu reorganizācija, iegāde un pārdošana;
  • tiešā mārketinga mērķiem esošo klientu vidū, tostarp, lai kopīgotu ar jums pielāgotu mārketinga informāciju, sūtītu jums personalizētus ziņojumus, kā arī nodrošinātu jūsu kontaktinformācijas pareizību;
  • uzraudzīt, pārbaudīt un nodrošināt atbilstību juridiskām, reglamentētām, standartu un ABB iekšējām prasībām un politikām;
  • novērst krāpniecību un noziedzīgas darbības, ieskaitot šādu darbību izmeklēšanu, ABB aktīvu, izstrādājumu un pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu tādā mērā, cik tas ir proporcionāli nepieciešams tīkla un informācijas drošības nodrošināšanai; un
  • vajadzības gadījumā personas dati tiek sūtīti ABB grupas ietvaros iekšējiem administratīviem mērķiem, piemēram, lai sniegtu centralizētus pakalpojumus.

Mūsu veiktā izvērtējuma par nepieciešamību apstrādāt jūsu personas datus šo interešu nodrošināšanai kopiju varat saņemt, iesniedzot pieprasījumu tīmekļvietnē www.abb.com/privacy.

 • Atsevišķos gadījumos jūsu personas datus apstrādājam, pamatojoties uz juridiskajiem pienākumiem un likumā noteiktajām prasībām, piemēram, pildot nodokļu maksāšanas vai pārskatu iesniegšanas saistības, pienākumus sadarboties ar valsts iestādēm, ievērojot tiesību aktos noteiktos saglabāšanas periodus, vai personas datu atklāšana var būt nepieciešama oficiālo vai tiesas pasākumu ietvaros pierādījumu iegūšanai, civilprasību ierosināšanai vai izpildei.

Attiecībā uz personas datiem, kas skar sodāmību un pārkāpumus, šos datus apstrādāsim tikai piemērojamo (vietējo) tiesību aktu pieļautajos gadījumos.

6. Puses, kurām nododam jūsu personas datus (ES un EEZ teritorijā un ārpus tās vai ārpus valsts, kurā atrodas ABB uzņēmums, kura pārvaldībā atrodas jūsu dati)

Jūsu personas datus nododam tikai ABB saistītajiem uzņēmumiem vai trešām personām, kad tas ir nepieciešams turpmākajā tabulā izklāstītajiem nolūkiem. Gadījumos, kad jūsu personas datus nododam saistītajam uzņēmumam vai trešai personai, lai tos nosūtītu vai padarītu pieejamus ārpus Eiropas Savienības (“ES”) un Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) vai ārpus valsts, kurā atrodas ABB uzņēmums, kura pārvaldībā atrodas jūsu dati, mēs vienmēr īstenojam atbilstošus aizsardzības pasākumus jūsu personas datu aizsardzībai. Minēto aizsardzības pasākumu piemēri ir Eiropas Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību vai līguma standartklauzulas. Jūsu personas datu aizsardzībai esam īstenojuši papildu pasākumus, kas tiek piemēroti, sūtot datus ārpus ES un EEZ, kā arī ārpus valsts, kurā atrodas ABB uzņēmums, kura pārvaldībā atrodas jūsu dati. Ja vēlaties saņemt pārskatu par īstenotajiem aizsardzības pasākumiem, iesniedziet pieprasījumu tīmekļvietnē www.abb.com/privacy.

Saņēmēja vārds, uzvārds / nosaukums vai – valstīs ārpus ES – saņēmēja kategorija

Saņēmēja atrašanās vieta

Nolūks

ABB filiāles un meitasuzņēmumi

Skatīt ABB meitasuzņēmumu sarakstu

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti izklāstītie nolūki

ABB darījumu partneri, izplatītāji un aģenti

ES/EEZ un valstis ārpus ES/EEZ (globāli)

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti izklāstītie nolūki

Pakalpojumu sniedzēji, piemēram, IT pakalpojumi, mārketinga aģentūras, neatkarīgi aģenti, maksājumu apstrādātāji, reitingu un novērtēšanas pakalpojumi, profesionālie un konsultāciju pakalpojumi, tostarp grāmatveži, revidenti, juristi, apdrošinātāji, baņķieri, personāla atlases speciālisti, ceļojumu aģenti un citi konsultanti vai pakalpojumu sniedzēji, kas strādā ABB vārdā

ES/EEZ un valstis ārpus ES/EEZ (globāli)

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti izklāstītie nolūki

Maksātnespējas administratori vai kreditori

ES/EEZ un valstis ārpus ES/EEZ (globāli)

Neizpildītu saistību un maksātnespējas pārvaldībai

Potenciālie vai pašreizējie ABB uzņēmumu vai aktīvu ieguvēji

ES un ārpus ES

Attiecīgā uzņēmuma vai attiecīgo aktīvu novērtēšanai vai uzņēmumu pārveidošanai/apvienošanai

Saistošajos tiesību aktos vai tiesvedības ietveros noteiktie saņēmēji, tiesībaizsardzības vai valsts iestādēm u. tml.

ES un ārpus ES

Gadījumos, kad nepieciešams saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem vai pārvaldes iestāžu likumīgu pieprasījumu, vai spēkā esošu juridisku prasību

7. Cik ilgi mēs uzglabāsim jūsu personas datus?

Pamatojoties uz obligāto tiesisko regulējumu, ABB ir pienākums uzglabāt noteiktus personas datus minimālu laika periodu. Jūsu personas datus uzglabāsim tikai tik ilgi, cik tie būs nepieciešami šajā paziņojumā par konfidencialitāti izklāstītajiem nolūkiem vai līdz brīdim, kad paziņosiet mums, ka vairs nevēlaties saņemt ABB mārketinga materiālus.

Parasti ar klientiem saistītie personas dati tiek glabāti visu līgumattiecību periodu un minimālu laika periodu pēc to izbeigšanās (galvenokārt 5–10 gadus pēc līguma izbeigšanas) vai ilgāku laiku, ja to pieprasa vietējie tiesību akti un regulatīvās prasības. Šajā paziņojumā aprakstītais profils, kas tiek izveidots, balstoties uz automatizētām metodēm, tiek glabāts 24 mēnešus.

Tajā pašā laikā piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti aizliedz mums uzglabāt personas datus identificējamā formātā ilgāk, nekā tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķim. Ar IT lietojumprogrammu un politiku palīdzību nodrošinām, ka mūsu glabāšanā esošie jūsu personas dati tiek dzēsti, līdzko tie vairs nav nepieciešami.

8. Jūsu tiesības uz datu konfidencialitāti

Atkarībā no jurisdikcijas kurā atrodaties un kurā tiek apstrādāti jūsu personas dati, jums var būt šādas tiesības:

Tiesības uz datu konfidencialitāti

Ko tas nozīmē?

Tiesības piekļūt jūsu datiem

Jums ir tiesības lūgt no ABB saņemt pārskatu par vai kopiju ar jūsu personas datiem, kas atrodas mūsu rīcībā.

Tiesības uz jūsu datu labošanu

Jūs varat pieprasīt nekavējoties labot neprecīzus vai nepilnīgus jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā.

Tiesības uz jūsu datu dzēšanu

Jūs varat pieprasīt izdzēst personas datus, kad tie vairs nav nepieciešami, kad tie ir jāizdzēš saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, vai tad, ja apstrāde ir nelikumīga.

Tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu

Jums ir tiesības noteiktos apstākļos ierobežot jūsu personas datu apstrādi.

Tiesības uz datu pārnešanu

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, mašīnlasāmā formātā saviem nolūkiem vai pieprasīt tos nosūtīt trešai personai.

Tiesības iebilst pret datu apstrādi

No jūsu konkrētās situācijas izrietošu iemeslu dēļ jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko pamato mūsu leģitīmās intereses.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja ABB ir lūdzis jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs tās apstrādes likumību, kas, pamatojoties uz piekrišanu, tika veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekš minētās tiesības nav absolūtas un ka ne visos gadījumos jūsu pieprasījums var tikt pilnībā apmierināts. Piemēram, dažkārt mēs nedrīkstam dzēst vai ierobežot jūsu personas datu apstrādi, jo mums ir tiesisks vai līgumā noteikts pienākums saglabāt noteiktus personas datus.

Pieprasīt ievērot jūsu tiesības uz datu konfidencialitāti varat tīmekļvietnē www.abb.com/privacy.

9. Kontaktinformācija un papildu informācija

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, īstenojiet jebkuras no iepriekš minētajām tiesībām. Ja jums ir jautājumi vai šaubas par to, kā ABB veic jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mūsu uzņēmumu grupas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi privacy@abb.com, vai iesniegt pretenziju tīmekļvietnē www.abb.com/privacy.

Ja jūs neapmierina mūsu atbilde vai uzskatāt, ka jūsu personas datus apstrādājam nelikumīgi, jums ir tiesības arī iesniegt pretenziju iestādē, kas ir atbildīga par datu aizsardzību jūsu mītnes vai darbavietas valstī, vai vērsties pēc aizsardzības tiesā, ja uzskatāt, ka ir noticis iespējams datu konfidencialitāti reglamentējošo tiesību aktu pārkāpums.

10. Šā dokumenta atjauninājumi

Šis paziņojums par konfidencialitāti periodiski var tikt atjaunināts vajadzīgo pilnveidojumu dēļ. Gadījumā, ja veicam šādus atjauninājumus, mēs atbilstoši rīkojamies, lai informētu jūs par tiem atkarībā no veikto izmaiņu svarīguma. Ja un gadījumos, kad to pieprasa piemērojamie tiesību akti, mēs lūgsim arī jūsu piekrišanu jebkurām būtiskām izmaiņām paziņojumā par konfidencialitāti, kurā aprakstītas mūsu jaunākās veiktās darbības.

Lai uzzinātu, vai paziņojums par konfidencialitāti ir atjaunināts, lūdzu, pārbaudiet “publicēšanas datumu”.

Publicēšanas datumu: 01.03.2021