Privātuma paziņojums

1. Ievads 

Šis Privātuma paziņojums piegādātājiem ("Paziņojums") attiecas uz ABB Group uzņēmumiem, t. i., ABB Ltd, Switzerland un jebkuru uzņēmumu, kurā ABB Ltd, Switzerland tieši vai netieši ir kontrolpakete vai pieder vai tā kontrolē ir balsstiesību vairākums. ABB uzņēmums, kurš ar Jums sazinās vai kuram Jūs piegādājat preces vai sniedzat pakalpojumus (še turpmāk – "ABB" vai "mēs"), ir atbildīgs par Jūsu informāciju un kontrolē tās izmantošanu saskaņā ar šo Paziņojumu.  

ABB Jūsu tiesību uz datu aizsardzību ievērošana ir augstākā prioritāte. Šajā Paziņojumā ir paskaidrots, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus, kā mēs tos apstrādājam un kādas tiesības Jums ir attiecībā uz Jūsu personas datiem.   

2. Kurš atbild par Jūsu personas datu apstrādi? 

Par Jūsu personas datu apstrādi atbild ABB Ltd. un tā meitasuzņēmumi ((pievienot hipersaiti)). Saistībā ar piemērojamajiem privātuma un datu aizsardzības likumiem galvenais Jūsu datu pārzinis ir tas ABB meitasuzņēmums, kurš ar Jums sazinās vai kuram Jūs piegādājat preces vai sniedzat pakalpojumus. Jūsu personas datus kā pārziņi vai apstrādātāji var saņemt un apstrādāt arī citi ABB meitasuzņēmumi, un šis Paziņojums attiecas arī uz tiem. 

3. Mūsu ievāktās un izmantotās informācijas veidi

Mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus, kas saistīti ar līgumiem ar mūsu piegādātājiem. Mēs varam ievākt šādas datu kategorijas. 

 • Identifikācijas dati un darba kontaktinformācija, ko Jūs mums sniedzat, piemēram, vārds, uzvārds, darbavieta/amats/amata nosaukums, valstspiederība, darba e-pasta adrese, darbavietas adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, faksa numurs, privātais tālruņa numurs, dzimums, dzimšanas datums. 

 • Papildu informācija, ko Jūs mums sniedzat mūsu līgumattiecību, piemēram, informācija par Jūsu līgumsaistību izpildi un pasākumiem pirms līguma noslēgšanas, tostarp sarakstes informācija, piedāvājumi, konkursi, CV, noteikumi, līguma un cita informācija, rēķini, maksājumi, saimnieciskās darbības partnera vēsture, dokumentācija saistībā ar pieprasījumiem/jautājumiem/sūdzībām/pasūtījumiem.  

 • Elektroniskās identifikācija dati un informācija, ko ievāc sakaru sistēmas, IT programmas un tīmekļa pārlūks (ja piegādātājam ir piekļuve šādām sistēmām vai programmām vai tās skar darbuzņēmēju un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem), piemēram, informācijas tehnoloģiju izmantošana (piekļuve sistēmām, IT un interneta lietošana), ierīces identifikators (mobilās ierīces identifikators, personālā datora identifikators, u. tml.), reģistrācijas un pieteikšanas rekvizīti, IP adrese, pieteikšanās dati un žurnāla datnes, analīzes identifikators, laiks un URL, meklēšanas vēsture, tīmekļa vietņu reģistrācijas un sīkdatņu datu ierakstu (piemēram, balss pasta/tālruņa ieraksti, Skype ieraksti). 

Turpmāk minētos personas datus ievāc un apstrādā (ja tas tiek veikts) tikai saskaņā ar Jūsu dzīvesvietas valsts tiesību aktiem un tad, ja šāda vajadzība izriet no līgumiem ar mūsu piegādātājiem. 

 • Informācija par Jūsu kriminālo sodāmību un pārkāpumiem, piemēram, kriminālpārkāpumu vēsture un sodu uzskaitījums tiktāl, cik tas vajadzīgs kriminālpārkāpumu vēstures pārbaudei, padziļinātajai pārbaudei un no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas (“AML”) pienākuma. 

 • Tiktāl, cik vajadzīgs mūsu pienākumu izpildei, dati, kas iegūti no publiski pieejamiem avotiem vai tādi, ko likumīgi mums nodevušas citas trešās puses (piemēram, kredītaģentūra), piemēram, komercreģistra dati, kredītspējas informācija. 

Ja Jūs vēlaties, lai Jums sniedz informāciju par konkrētu personas datu apstrādes darbību, Jūs to varat pieprasīt, iesniedzot pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

4. Kāpēc mēs izmantojam Jūsu personas datus? 

 • Mēs iepriekš norādītos Jūsu personas datus varam izmantot šādiem mērķiem: 
  piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju pārvaldībai visā piegādes ķēdē, tostarp saziņai ar kontaktpersonām konkursu laikā, pasūtījumu veikšanā un apstrādē, iepirkumu procesā un izpildē, piegādātāju, pakalpojuma sniedzēju, darbuzņēmēju, konsultantu un citu profesionālu ekspertu administrēšanā un pārvaldībā; 

 • parādu samaksai, piegādātāju rēķinu un maksājumu pārvaldībai, tiešo un netiešo pakalpojumu iepirkumiem; 

 • atskaišu un analīzes sagatavošanai, tostarp tirgvedības informācijai un pakalpojumu vai izstrādājumu uzlabošanai, izvērtējot un analizējot informāciju; 

 • procesa kvalitātes pārvaldībai; 

 • atsaucēm dokumentos, piemēram, konkursos, pasūtījumos, rēķinos un atskaitēs;  

 • līguma darbības cikla pārvaldībai; 

 • maksājumu saņemšanas un maksātnespējas procesiem; 

 • piegādātāju apmācībai; 

 • finanšu un kopīgu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai, sniedzot pakalpojumus "no grāmatojuma līdz atskaitei" un no "pirkuma līdz samaksai"; 

 • funkciju, struktūrvienību un uzņēmumu reorganizācijas, iegādes un pārdošanas vajadzībām; 

 • lai pārraudzītu un auditētu atbilstību ABB korporatīvajām stratēģijām, līgumsaistībām un tiesību aktu prasībām, tostarp saistībā ar konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņiem; 

 • revīziju, pārskatu un obligāto pārbaužu veikšanai, lai izpildītu pienākumus pret reglamentējošajām iestādēm; 

 • pārvaldība, risks un prasību ievērošana, tostarp padziļinātās pārbaudes un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas ("AML") pienākumi, muitas un vispasaules tirdzniecības noteikumu ievērošana un sankcijām pakļauto pušu pārbaudes, drošība, tostarp kriminālpārkāpumu un krāpšanas novēršana un atklāšana; 

 • izstrādājumu, iekārtu, pakalpojumu, sistēmu, tīklu, datoru un informācijas drošības uzturēšanai un aizsardzībai, drošības apdraudējumu, krāpšanas vai citu kriminālu vai kaitniecisku darbību novēršanai un konstatēšanai, un 

 • IT resursu pārvaldības vajadzībām, tostarp infrastruktūras pārvaldības īstenošanai, ieskaitot datu rezerves kopiju izveidi, informācijas sistēmu atbalsta un apkopes darbības lietotņu uzturēšanas vajadzībām, galalietotāju atbalstu, testēšanu, uzturēšanu, drošību (ieskaitot reaģēšanu, risku, ievainojamību, reaģēšanu uz ielaušanos), lietotāju kontu pārvaldību, programmatūru licenču piešķiršanu, drošības un darbības testēšanu un uzņēmējdarbības pastāvību.  

Mēs no Jums ievācam tikai tos personas datus, kas ir vajadzīgi iepriekš aprakstītajiem mērķiem. Statistikas vajadzībām, mūsu pakalpojumu uzlabošanai un mūsu IT sistēmu pārbaudēs mēs, cik pamatoti iespējams, izmantojam anonimizētus datus. Tas nozīmē, ka ar šo datu palīdzību vairs nav iespējams Jūs (ne)tieši identificēt vai atpazīt kā personu. 

5. Kas notiek, ja Jūs mums nesniedzat informāciju, ko esam Jums līguši vai ja Jūs pieprasāt mums pārtraukt savas informācijas apstrādi 

Saistībā ar apstrādes darbībām, kas ir saistītas līgumiem ar mūsu piegādātājiem (kā aprakstīts iepriekš), bez noteiktiem personas datiem ABB nespēs pienācīgi izveidot, uzturēt vai izbeigt saimnieciskās attiecības ar Jums vai Jūsu uzņēmumu un kopumā īstenot iepriekš aprakstītos mērķus. Kaut gan mēs nevaram Jums uzlikt par pienākumu nodot mums savus personas datus, lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var izraisīt sekas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt saimnieciskās attiecības, piemēram, nespēja veikt vajadzīgos pasākumus pirms līguma noslēgšanas, lai noslēgtu līgumu ar Jums, vai izveidot un turpināt ar Jums saimnieciskās attiecības. 

6. Mūsu darbību tiesiskais pamatojums 

Jūsu personas datus mēs izmantojam šajā paziņojumā iepriekš (aprakstītajiem mērķiem saskaņā ar šādu attiecīgu tiesisko pamatojumu:  

 • mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai izpildītu līgumsaistības, kas izriet no līguma ar Jums vai Jūsu uzņēmumu, vai kā daļu no pasākumiem, ko mēs veicam pirms līguma noslēgšanas;

 • dažos gadījumos mūsu pamatojums ir mūsu likumīgās intereses apstrādāt Jūsu personas datus tiktāl, cik tas nepārkāpj Jūsu privātuma intereses. Minētās intereses var būt šādas: 

  • mūsu uzņēmējdarbības īstenošana, pārvaldīšanas, attīstība un veicināšana visplašākajā nozīmē, ieskaitot izstrādājumu piegādi un pakalpojumu sniegšanu, līgumu izpildi un piegādātāju pasūtījumu pārvaldību, iepirkumu procesu un izpildi, procesa kvalitātes pārvaldību un izstrādājumu vai pakalpojumu uzlabošanu, analīzes un tirgvedības informācijas vajadzībām, saistību neizpildes riska mazināšanu iepirkumu procesā, kā arī darbības, struktūrvienību un uzņēmumu reorganizāciju, iegādi un pārdošanu; 

  • pārraudzība, izmeklēšana un atbilstības nodrošināšana tiesību aktu, reglamentējošajām un standartu prasībām, kā arī ABB iekšējām prasībām un stratēģijām; 

  • krāpšanas un kriminālu darbību novēršana, tostarp šādu darbību izmeklēšana, ABB aktīvu, izstrādājumu un pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršana, un darbības, kuru veikšana ir neatliekami vajadzīga un samērīga tīkla un informācijas drošības nodrošināšanai, un 

  • personas datu pārsūtīšana ABB grupas ietvaros iekšējiem administratīviem mērķiem pēc vajadzības, piemēram, lai sniegtu centralizētus pakalpojumus. 

Jūs varat iegūt mūsu izvērtējumu par to, kāpēc mēs varētu apstrādāt Jūsu datus šo interešu īstenošanai, iesniedzot pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

 • Dažos gadījumos mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz juridiskiem pienākumiem tiesību aktu prasībām, piemēram, pamatojoties uz pienākumu maksāt nodokļus vai iesniegt atskaites, pienākumu sadarboties ar valsts iestādēm, tiesību aktos noteikto pienākumu glabāt datus noteiktu laiku vai pienākumu atklāt datus oficiālu un juridisku pasākumu ietvaros, lai vāktu pierādījumus, ierosinātu krimināllietu vai īstenotu civiltiesiskas prasības. 

Saistībā ar personas datiem, kas attiecas uz kriminālu sodāmību un pārkāpumiem, mēs šādus datus apstrādāsim tikai tad, ja to pieļauj spēkā esošie (vietējie) tiesību akti. 

7. Puses, kurām mēs nododam Jūsu personas datus (ES un EEZ  teritorijā un ārpus tās vai ārpus valsts, kurā ir ABB, kas kontrolē Jūsu datus) 

Mēs nododam Jūsu personas datus citām ABB filiālēm vai trešajām pusēm tikai tad, ja tas vajadzīgs turpmāk esošajā tabulā norādītajiem mērķiem. Gadījumos, kad mēs nododam Jūsu personas datus filiālei vai trešajai pusei tā, ka tā tos nodod vai tie kļūs pieejami ārpus Eiropas Savienības (“ES”) un Eiropas Ekonomikas zonas ("EEZ") vai ārpus valsts, kurā ir ABB uzņēmums, kas kontrolē Jūsu datus, mēs vienmēr veicam pienācīgus pasākumus Jūsu personas datu aizsardzībai. Šo aizsardzības pasākumu piemēri atbilst Eiropas Komisijas lēmumam (plašāk lasīt šeit), līguma standarta noteikumiem (plašāk lasīt šeit), "Privacy Shield" sertifikācijai (plašāk lasīt šeit), un Saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem, ko ir pieņēmuši daži mūsu piegādātāji (plašāk lasīt šeit). Mēs esam veikušu Jūsu personas datu papildu aizsardzības pasākumus datu pārsūtīšanai no ES, EEZ teritorijas uz teritorijām ārpus ES, EEZ un valsts, kurā ir ABB uzņēmums, kas kontrolē Jūsu datus. Ja vēlaties pārskatīt ieviestos aizsardzības pasākumus, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

Saņēmēja kategorija  

Saņēmēja atrašanās vieta 

Mērķis 

ABB filiāles un meitasuzņēmumi 

Sk. ABB meitasuzņēmumu sarakstu 

Šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem 

ABB sadarbības partneri, izplatītāji un pārstāvji 

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem 

Pakalpojumu, piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji, neatkarīgi pārstāvji, maksājumu apstrādātāji, novērtēšanas un izvērtēšanas pakalpojumu sniedzēji, profesionālo un konsultāciju pakalpojumu sniedzēji, tostarp grāmatveži, revidenti, juristi, apdrošinātāji, baņķieri, vervētāji, ceļojumu aģenti un citi konsultanti vai pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas ABB vārdā 

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem 

Maksātnespējas administratori vai kreditori  

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Saistību nepildīšanas un maksātnespējas pārvaldības vajadzībām 

Potenciālie vai faktiskie ABB uzņēmumu vai aktīvu pircēji 

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Attiecīgo uzņēmumu vai aktīvu novērtēšanai vai šajā privātuma paziņojumā aprakstīto mērķu vajadzībām. 

Saņēmējiem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai tiesisko kārtību, tiesībsargājošajām vai valsts iestādēm u.tml. 

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Kad to prasa spēkā esošie tiesību akti vai likumīgs valsts iestāžu pieprasījums vai spēkā esoša tiesību aktu prasība. 

Jūs varat iegūt mūsu veikto drošības pasākumu Jūsu personas datu aizsardzībai apraksta eksemplāru, iesniedzot pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.  

Jūsu personas datu glabāšanas ilgums 

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ABB ir pienākums noteiktus personas datus glabāt vismaz noteiktu laikposmu. Mēs glabājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik vajadzīgs šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem. Parasti personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik pastāv līgumattiecības un obligāto glabāšanas laiku (parasti 5-10 gadi pēc līguma izbeigšanas) vai ilgāk, ja to pieprasa vietējie tiesību vai reglamentējošie akti.   

Vienlaikus spēkā esošie tiesību akti, kas attiecas uz datu aizsardzību, nosaka, ka mēs nedrīkstam glabāt personas datus identificējamā formā ilgāk nekā vajadzīgs to mērķu sasniegšanai, kuru dēļ personas dati tiek apstrādāti. Veidojot IT lietotnes un stratēģijas, mēs nodrošinām, ka Jūsu personas dati tiek dzēsti tad, kad mums tie vairs nav vajadzīgi.  

Jūsu tiesības uz datu privātumu 

Atkarībā no tā, kā jurisdikcijā atrodaties un kurā tiek apstrādāti Jūsu personas dati, Jums var būt turpmāk minētās tiesības.  

Tiesības uz datu privātumu 

Ko tas nozīmē 

Tiesības piekļūt Jūsu datiem 

Jums ir tiesības pieprasīt ABB mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu pārskatu vai kopiju. 

Tiesības pieprasīt Jūsu datu labošanu 

Jūs varat pieprasīt nekavējoties labot neprecīzus un nepilnīgus Jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā.  

Tiesības pieprasīt Jūsu datu dzēšanu 

Jūs varat pieprasīt dzēst Jūsu personas datus, kad tie vairs nav vajadzīgi, kad spēkā esošie tiesību akti uzliek mums pienākumu dzēst šos datus vai to apstrāde ir nelikumīga.  

Tiesības ierobežot datu apstrādi 

Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.  

Tiesības uz datu pārnesamību 

Jums ir tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, mašīnlasāmā formā Jūsu personīgajām vajadzībām vai arī pieprasīt tos nodot trešajai pusei.  

Tiesības iebilst pret datu apstrādi 

Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus gadījumos, kad mūsu veikto apstrādi mēs pamatojam ar mūsu likumīgajām interesēm un kad Jūsu tiesības uz datu aizsardzību prevalē pār mūsu likumīgo interešu pamatojumu.  

Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš minētās tiesības nav absolūtas un ka Jūsu prasību ne vienmēr ir iespējams izpildīt pilnībā. Piemēram, dažreiz mēs nevaram dzēst Jūsu personas datus vai ierobežot to apstrādi, jo mums var būt juridisks pienākums vai līgumsaistības glabāt noteiktus šādus personas datus. 

Jūs varat pieprasīt īstenot savas tiesības uz datu privātumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.  

Kontaktinformācija un papildu informācija 

Ja Jūs vēlaties piekļūt saviem personas datiem, īstenot jebkuras citas no Jūsu tiesībām, kas minētas iepriekš vai ja Jums ir jautājumi vai bažas par to, kā ABB apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mūsu Grupas datu aizsardzības amatpersonu pa e-pastu privacy@abb.com, vai arī iesniedziet savu sūdzību tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

Ja Jūs neapmierina mūsu atbilde vai ja Jūs uzskatāt, ka mēs Jūsu personas datus apstrādājam nelikumīgi, Jums var būt tiesības iesniegt sūdzību savas dzīvesvietas vai darbavietas valsts datu privātuma iestādei, vai arī pārkāpuma labošanai vērsties tiesā, ja uzskatāt, ka varētu būt noticis datu privātuma likumu pārkāpums.  

Publicēšanas datums: 2019. gada [28.] novembris