Privātuma paziņojums

1. Ievads


Šis Privātuma paziņojums par apmeklētājiem un videonovērošanas sistēmu ("Paziņojums") attiecas uz ABB Group uzņēmumiem, t. i., ABB Ltd, Switzerland un jebkuru uzņēmumu, kurā ABB Ltd, Switzerland tieši vai netieši ir kontrolpakete vai pieder vai tā kontrolē ir balsstiesību vairākums. ABB uzņēmums, kurā Jūs atrodaties (še turpmāk – "ABB" vai "mēs"), ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi un kontrolē šo datu izmantošanu saskaņā ar šo Paziņojumu.  

ABB Jūsu tiesību uz datu aizsardzību ievērošana ir augstākā prioritāte. Šajā Paziņojumā ir paskaidrots, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus, kā mēs tos apstrādājam un kādas tiesības Jums ir attiecībā uz Jūsu personas datiem. 

2. Kurš atbild par Jūsu personas datu apstrādi? 

Par Jūsu personas datu apstrādi atbild ABB Ltd. un tā meitasuzņēmumi. Saistībā ar piemērojamajiem privātuma un datu aizsardzības likumiem galvenais Jūsu datu pārzinis ir tas ABB meitasuzņēmums, kurā Jūs atrodaties. Jūsu personas datus kā pārziņi vai apstrādātāji var saņemt un apstrādāt arī citi ABB meitasuzņēmumi, un šis Paziņojums attiecas arī uz tiem. 

3. Mūsu ievāktās un izmantotās informācijas veidi 

Mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus, kas saistīti ar Jūsu apmeklējumu. Mēs varam ievākt tālāk norādīto kategoriju datus. 

 • Identifikācijas dati un darījumu kontaktinformācija, kuru Jūs ar mums kopīgojat, tāda kā vārds, uzvārds, darbs/amats, darba e-pasta adrese, darba adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, telefaksa numurs, privātais tālruņa numurs, dzimums, dzimšanas datums, transportlīdzekļa numura zīme, derīga personu apliecinoša dokumenta numurs.  

 • Papildu informācija, ko Jūs mums sniedzat saistībā ar savu apmeklējumu vai tā laikā, tāda kā žurnāla informācija telpām un vietām, darbinieku izvietošana, apmeklējuma mērķis, ieraksti saistībā ar Jūsu apmeklējumu.  

 • Attēli un video ieraksti no videonovērošanas sistēmas (CCTV).  

 • Elektroniskās identifikācija dati un informācija, ko ievāc sakaru sistēmas, IT programmas un tīmekļa pārlūks (ja apmeklētājam ir piekļuve šādām sistēmām vai programmām vai tās viņu skar), piemēram, informācijas tehnoloģiju izmantošana (piekļuve sistēmām, IT un interneta lietošana), ierīces identifikators (mobilās ierīces identifikators, personālā datora identifikators, u. tml.), reģistrācijas un pieteikšanas rekvizīti, IP adrese, pieteikšanās dati un žurnāla datnes, analīzes identifikators, laiks un URL, meklēšanas vēsture, tīmekļa vietņu reģistrācijas un sīkdatņu dati. 

Turpmāk minētos personas datus ievāc un apstrādā (ja tas tiek veikts) tikai saskaņā ar Jūsu dzīvesvietas valsts tiesību aktiem un tad, ja šāda vajadzība izriet no Jūsu apmeklējuma. 

 • Informācija par Jūsu kriminālo sodāmību un pārkāpumiem, piemēram, kriminālpārkāpumu vēsture tiktāl, cik tas vajadzīgs kriminālpārkāpumu vēstures pārbaudei, lai piešķirtu piekļuvi telpām. 

 • Tiktāl, cik vajadzīgs mūsu pienākumu izpildei, dati, kas iegūti no publiski pieejamiem avotiem vai tādi, ko likumīgi mums nodevušas citas trešās puses, piemēram, kriminālās sodāmības un sodu reģistra dati. 

4. Kāpēc mēs izmantojam Jūsu personas datus? 

Mēs iepriekš norādītos Jūsu personas datus varam izmantot šādiem mērķiem:  

 • apmeklētāju pārvaldībai, reģistrēšanai un apmeklētāju piekļuves pārvaldībai, tostarp saistībā ar kontaktu sadarbību un atsaucēm uz dokumentiem; 

 • veselības un drošības pārvaldībai, tostarp ārkārtas medicīniskās palīdzības gadījumos; 

 • videonovērošanas sistēmas (CCTV) ierakstiem sabiedrības un darbinieku drošībai, ēkas drošībai un noziegumu novēršanai un konstatēšanai; 

 • lai lietotu piekļuves kontroles sistēmu, kas nodrošina elektroniski vadītu pilnvarotu personu piekļuvi vietām ar piekļuves ierobežojumiem un/vai izkļūšanu no tām, kā arī darba vietā esošā personāla reģistrēšanai ārkārtas situācijās; 

 • izstrādājumu, iekārtu,pakalpojumu, sistēmu, tīklu, datoru un informācijas drošības uzturēšanai un aizsardzībai, drošības apdraudējumu, krāpšanas vai citu kriminālu vai kaitniecisku darbību novēršanai un konstatēšanai; 

 • lai pārraudzītu un auditētu atbilstību ABB korporatīvajām stratēģijām, līgumsaistībām un tiesību aktu prasībām; 

 • revīziju, pārskatu un obligāto pārbaužu veikšanai, lai izpildītu pienākumus pret reglamentējošajām iestādēm, un 

 • IT resursu pārvaldības vajadzībām, tostarp infrastruktūras pārvaldības īstenošanai, ieskaitot datu rezerves kopiju izveidi, informācijas sistēmu atbalsta un apkopes darbības lietotņu uzturēšanas vajadzībām, galalietotāju atbalstu, testēšanu, uzturēšanu, drošību (ieskaitot reaģēšanu, risku, ievainojamību, reaģēšanu uz ielaušanos), centrālo datu un darbavietas pārvaldībai, ieskaitot lietotāju kontu pārvaldību, programmatūru licenču piešķiršanu, drošības un darbības testēšanu un uzņēmējdarbības pastāvību. 

Mēs no Jums ievācam tikai tos personas datus, kas ir vajadzīgi iepriekšminētajiem mērķiem. Statistikas vajadzībām, mūsu pakalpojumu uzlabošanai un mūsu IT sistēmu pārbaudēs mēs, cik pamatoti iespējams, izmantojam anonimizētus datus. Tas nozīmē, ka ar šo datu palīdzību vairs nav iespējams Jūs (ne)tieši identificēt vai atpazīt kā personu. 

5. Kas notiek, ja Jūs mums nesniedzat informāciju, ko esam Jums lūguši vai ja Jūs pieprasāt mums pārtraukt savas informācijas apstrādi 

Saistībā ar apstrādes darbībām, kas ir saistītas ar Jūsu apmeklējumu uzņēmumā ABB (kā aprakstīts iepriekš), bez noteiktiem personas datiem ABB nespēs pienācīgi nodrošināt Jūsu un citu telpās esošo personu drošību un uzraudzīt telpu drošību, un kopumā īstenot iepriekš aprakstītos mērķus. Kaut gan mēs nevaram Jums uzlikt par pienākumu sniegt mums savus personas datus, lūdzu, ņemiet vērā, ka tam var būt sekas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Jūsu apmeklējumu, piemēram, mēs nevarēsim ļaut Jums ieiet konkrētās vai visās ABB telpās un vietās. 

6. Mūsu darbību tiesiskais pamatojums 

Jūsu personas datus mēs izmantojam šajā paziņojumā iepriekš (aprakstītajiem mērķiem saskaņā ar šādu attiecīgu tiesisko pamatojumu:  

 • Mēs pamatosimies uz savām likumīgajām interesēm Jūsu personas datu apstrādē, ciktāl nepieciešams saistībā ar Jūsu apmeklējumu ABB, ja tās pārmērīgi neskars Jūsu intereses vai pamattiesības un brīvības. Mūsu likumīgās intereses personas datu vākšanai un lietošanai šim mērķim ir: 

  • mūsu uzņēmējdarbības veikšana, pārvaldība, attīstība un turpināšana plašākajā iespējamā nozīmē, tostarp apmeklētāju, telpu un vietu pārvaldība, nodrošinot darbību, darījumu nodaļu un uzņēmumu drošību, iegādi un pārdošanu; 

  • pārraudzība, izmeklēšana un atbilstības nodrošināšana tiesību aktu, reglamentējošajām un standartu prasībām, kā arī ABB iekšējām prasībām un stratēģijām; 

  • krāpšanas un kriminālu darbību novēršana, tostarp šādu darbību izmeklēšana, ABB aktīvu, izstrādājumu un pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršana, un darbības, kuru veikšana ir neatliekami vajadzīga un samērīga tīkla un informācijas drošības nodrošināšanai, un 

  • personas datu pārsūtīšana ABB grupas ietvaros iekšējiem administratīviem mērķiem pēc vajadzības, piemēram, lai sniegtu centralizētus pakalpojumus. 

  Jūs varat iegūt mūsu izvērtējuma par to, kāpēc mēs varētu apstrādāt Jūsu datus šo interešu īstenošanai, iesniedzot pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

  • Dažos gadījumos mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz juridiskiem pienākumiem tiesību aktu prasībām, piemēram, pamatojoties uz pienākumu nodrošināt drošību, pienākumu sadarboties ar valsts iestādēm, tiesību aktos noteikto pienākumu glabāt datus noteiktu laiku vai pienākumu atklāt datus oficiālu un juridisku pasākumu ietvaros, lai vāktu pierādījumus, ierosinātu krimināllietu vai īstenotu civiltiesiskas prasības. 

Saistībā ar personas datiem, kas attiecas uz kriminālu sodāmību un pārkāpumiem, mēs šādus datus apstrādāsim tikai tad, ja to pieļauj spēkā esošie (vietējie) tiesību akti. 

7. Puses, kurām mēs nododam Jūsu personas datus (ES un EEZ  teritorijā un ārpus tās vai ārpus valsts, kurā ir ABB, kas kontrolē Jūsu datus) 

Mēs nododam Jūsu personas datus citām ABB filiālēm vai trešajām pusēm tikai tad, ja tas vajadzīgs turpmāk esošajā tabulā norādītajiem mērķiem. Gadījumos, kad mēs nododam Jūsu personas datus filiālei vai trešajai pusei tā, ka tā tos nodod vai tie kļūs pieejami ārpus Eiropas Savienības (“ES”) un Eiropas Ekonomikas zonas ("EEZ") vai ārpus valsts, kurā ir ABB uzņēmums, kas kontrolē Jūsu datus, mēs vienmēr veicam pienācīgus pasākumus Jūsu personas datu aizsardzībai. Šo aizsardzības pasākumu piemēri atbilst Eiropas Komisijas lēmumam (plašāk lasīt šeit), līguma standarta noteikumiem (plašāk lasīt šeit), "Privacy Shield" sertifikācijai (plašāk lasīt šeit), un Saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem, ko ir pieņēmuši daži mūsu piegādātāji (plašāk lasīt šeit). Mēs esam veikušu Jūsu personas datu papildu aizsardzības pasākumus datu pārsūtīšanai no ES, EEZ teritorijas uz teritorijām ārpus ES, EEZ un valsts, kurā ir ABB uzņēmums, kas kontrolē Jūsu datus. Ja vēlaties pārskatīt ieviestos aizsardzības pasākumus, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

Saņēmēja kategorija  

Saņēmēja atrašanās vieta 

Mērķis 

ABB filiāles un meitasuzņēmumi 

Sk. ABB meitasuzņēmumu sarakstu

Šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem 

Pakalpojumu sniedzēji  

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

IT pakalpojumu, uzņemšanas un telpu pārvaldības pakalpojumu, apsardzes pakalpojumu un citu pakalpojumu sniedzēji, kuri strādā ABB labā 

Potenciālie vai faktiskie ABB uzņēmumu vai aktīvu pircēji 

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Attiecīgo uzņēmumu vai aktīvu novērtēšanai vai šajā privātuma paziņojumā aprakstīto mērķu vajadzībām. 

Saņēmējiem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai tiesisko kārtību, tiesībsargājošajām vai vietējām un valsts iestādēm u.tml. .

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Kad to prasa spēkā esošie tiesību akti vai likumīgs vietējo vai valsts iestāžu pieprasījums vai spēkā esoša tiesību aktu prasība. 

8. Jūsu personas datu glabāšanas ilgums 

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ABB ir pienākums noteiktus personas datus glabāt vismaz noteiktu laikposmu. Mēs glabājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik vajadzīgs šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem. Kopumā personas dati apmeklētāju pārvaldībai tiek glabāti uz termiņu no 3 līdz 12 mēnešiem. Konkrēti personas dati tiks glabāti ilgāk, ja tas prasīts nacionālajos tiesību aktos un normatīvajās prasībās vai atbildei uz juridiskajām prasībām.  Dažās ABB ēkās un objektos tiek izmantotas videonovērošanas sistēmas, lai uzraudzītu iekštelpas un ārtelpas drošības un darbības nolūkos. Ierakstus mēs neglabājam ilgāk par vienu mēnesi vai īsāku glabāšanas laiku, kas noteikts piemērojamos nacionālajos tiesību aktos, ja vien tas ir nepieciešams, piemēram, drošības incidenta izskatīšanai. 

Vienlaikus spēkā esošie tiesību akti, kas attiecas uz datu aizsardzību, nosaka, ka mēs nedrīkstam glabāt personas datus identificējamā formā ilgāk nekā vajadzīgs to mērķu sasniegšanai, kuru dēļ personas dati tiek apstrādāti. Veidojot IT lietotnes un stratēģijas, mēs nodrošinām, ka Jūsu personas dati tiek dzēsti vai anonimizēti tad, kad mums tie vairs nav vajadzīgi.  

9. Jūsu tiesības uz datu privātumu 

Atkarībā no tā, kā jurisdikcijā atrodaties un kurā tiek apstrādāti Jūsu personas dati, Jums var būt turpmāk minētās tiesības.  

Tiesības uz datu privātumu 

Ko tas nozīmē 

Tiesības piekļūt Jūsu datiem 

Jums ir tiesības pieprasīt ABB mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu pārskatu vai kopiju. 

Tiesības pieprasīt Jūsu datu labošanu 

Jūs varat pieprasīt nekavējoties labot neprecīzus un nepilnīgus Jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā.  

Tiesības pieprasīt Jūsu datu dzēšanu 

Jūs varat pieprasīt dzēst Jūsu personas datus, kad tie vairs nav vajadzīgi, kad spēkā esošie tiesību akti uzliek mums pienākumu dzēst šos datus vai to apstrāde ir nelikumīga.  

Tiesības ierobežot datu apstrādi 

Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.  

Tiesības uz datu pārnesamību 

Jums ir tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, mašīnlasāmā formā Jūsu personīgajām vajadzībām vai arī pieprasīt tos nodot trešajai pusei.  

Tiesības iebilst pret datu apstrādi 

Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, un kad Jūsu tiesības uz datu aizsardzību prevalē pār mūsu likumīgo interešu pamatojumu.  

Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš minētās tiesības nav absolūtas un ka Jūsu prasību ne vienmēr ir iespējams izpildīt pilnībā. Piemēram, dažreiz mēs nevaram dzēst Jūsu personas datus vai ierobežot to apstrādi, jo mums var būt juridisks pienākums vai līgumsaistības glabāt noteiktus šādus personas datus. 

Jūs varat pieprasīt īstenot savas tiesības uz datu privātumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.  

Kontaktinformācija un papildu informācija 

Ja Jums ir kādi jautājumi par to, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus, vai vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs tos apstrādājam, varat sazināties ar mūsu Grupas datu aizsardzības inspektoru, rakstot uz privacy@abb.com, vai iesniegt savu sūdzību www.abb.com/privacy

Ja Jūs neapmierina mūsu atbilde vai ja Jūs uzskatāt, ka mēs Jūsu personas datus apstrādājam nelikumīgi, Jums var būt tiesības iesniegt sūdzību savas dzīvesvietas vai darbavietas valsts datu privātuma iestādei, vai arī pārkāpuma labošanai vērsties tiesā, ja uzskatāt, ka varētu būt noticis datu privātuma likumu pārkāpums.  

Publicēšanas datums: 2019. gada 22. oktobris