Privacyverklaring inzake het werven van talent

ABB respecteert uw recht op privacy

Bij ABB is het respecteren van uw rechten op het gebied van privacy hoge prioriteit. In deze kennisgeving wordt uitgelegd hoe en waarom wij persoonsgegevens over u verzamelen, hoe wij dergelijke gegevens verwerken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze verwerking.

Uw persoonsgegevens

ABB verwijst naar ABB Ltd en haar dochterondernemingen. Voor de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is de beheerder van uw gegevens de ABB-partner waar u solliciteert voor een bepaalde functie. Voor meer informatie, klik hier om een lijst met alle ABB-bedrijven te zien. Deze kennisgeving is van toepassing op al deze bedrijven.

Wij hebben uw persoonsgegevens verkregen via het carrièreportaal van ABB.

In bepaalde gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens ook indirect van derden, zoals aanbieders van achtergrondonderzoek, wervingsbureaus die u heeft gebruikt voor uw sollicitatie en andere aanbieders van administratieve diensten.

In bepaalde gevallen verwerken wij ook persoonsgegevens uit openbare bronnen zoals werk gerelateerde en bedrijfsgerichte sociale netwerkdiensten (zoals LinkedIn en Glassdoor) en carrièrebeurzen.

Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van ABB is bereikbaar via het volgende e-mailadres: privacy@abb.com.

Wat wij nodig hebben

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens die betrekking hebben op het wervingsproces bij ABB. Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

Persoonsgegevens en identificatiegegevens zoals naam, geslacht, persoonlijk en zakelijk adres, persoonlijk telefoonnummer, persoonlijk e-mailadres of andere contactgegevens, geboortedatum en geboorteland, foto, burgerschap en nationaliteit.

Vaardigheden en informatie inzake werkervaring zoals kwalificaties en certificeringen inclusief huidige en vorige functies, onderwijs en cursussen, uw CV, onderwijs gerelateerde bestanden en werkprestaties. In bepaalde gevallen: contactgegevens van referenties en resultaten van bekwaamheidsassessments en de beoordeling/feedback van het gesprek alsmede alle andere persoonlijke informatie die u openbaar maakt als onderdeel van uw sollicitatie.

Afhankelijk van de functie voeren wij interne/externe assessments uit, waarbij we aanvullende gegevens verzamelen, zoals gegevens over hoe het assessment is gemaakt en welke score is behaald, opnamen/notities van telefoongesprekken en video-interviews.

In sommige landen moeten wij ook gegevens verwerken over uw lidmaatschap van een vakbond, godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging en strafblad (alleen wanneer dit verplicht is op grond van lokale wetgeving of waar dit wordt gebruikt om gelijke kansen en behandeling te waarborgen voor alle (potentiële) werknemers van ABB, in overeenstemming met de lokale wetgeving). Als wij als onderdeel van het wervingsproces achtergrondonderzoek naar u verrichten, verwerken we dergelijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Gegevens die nodig zijn voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst en het inwerkproces voor nieuwe werknemers, zoals het toepasselijke persoonlijke identiteitsnummer (belasting, staatsburgerschap, sociale zekerheid of ander soort persoons gerelateerd nummer dat in uw land van toepassing is), gegevens van uw familie (naam echtgenoot/echtgenote/partner, kinderen, enz.), handtekening, bankgegevens, contactpersonen bij noodgevallen, verzekeringsgegevens, rijbewijsnummer, verslagen van trainingen, kleding en schoenmaat, indien nodig.

In sommige landen moeten we tijdens het inwerkproces uw medische gegevens en gegevens over uw raciale of etnische afstamming verwerken (alleen indien dit verplicht is op grond van lokale wetgeving of waar dit nodig is om gelijke kansen en behandeling van alle kandidaten en werknemers binnen ABB te waarborgen, in overeenstemming met de lokale wetgeving). Respectievelijk, elke categorie van bovengenoemde persoonsgegevens wordt niet verwerkt als dergelijke verwerking verboden is op grond van toepasselijke bepalingen in nationale wetgeving.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die we in uw land verzamelen, kunt u een verzoek indienen bij privacy@abb.com.

Waarom we dit nodig hebben

De persoonsgegevens die we verzamelen, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Uw sollicitatie naar een specifieke functie binnen ABB of binnen een joint venture van ABB of derde, die wij verwerken als onderdeel van de precontractuele uitvoering van maatregelen voor het aangaan van een dienstverband en daaraan gerelateerde overeenkomsten (om stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst);
 • De beoordeling van uw sollicitatie, gebaseerd op een legitiem belang van ABB of van een joint venture van ABB of derde, is gebaseerd op het vinden van de meest geschikte kandidaat voor de openstaande functie. Daarvoor moet ABB assessments en gesprekken voeren, die u in de gelegenheid stelt de baan te vinden die het beste bij u past;
 • Uw sollicitatie met het oog op mogelijke toekomstige wervingsdoeleinden binnen ABB of binnen een joint venture van ABB of een derde partij, op basis van uw toestemming.
 • In het geval dat een arbeidsovereenkomst wordt gesloten - om de nodige stappen te ondernemen om te voldoen aan de verplichtingen als beheerder, die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en de toepasselijke wettelijke bepalingen, zoals bevestigen dat u voldoet aan de interne en wettelijke vereisten voor relevante positie, een arbeidsovereenkomst en andere arbeidsdocumentatie op te stellen en te ondertekenen, de nodige accounts in onze informatiesystemen aan te maken; u toegang te verlenen tot de gebouwen van ABB; verplichte kennisgevingen aan overheidsinstanties te verstrekken; werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen te verschaffen, indien nodig; en een inwerksessie uit te voeren die nodig is om u de nodige apparatuur, training en informatie te geven die vereist is voor uw nieuwe functie.
 • In geval van sluiting van een arbeidsovereenkomst kunnen wij op uw verzoek ook uw gegevens verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst in het kader van bepaalde diensten in verband met de tewerkstelling (bv. diensten in verband met verhuizing of het verkrijgen van het vereiste visum en de vereiste werkvergunning).
 • Het uitvoeren van audits, beoordelingen en nalevingscontroles om de kwaliteit van het wervingsproces te controleren, met inbegrip van de naleving van het bedrijfsbeleid en de wettelijke vereisten van ABB, het reageren op klachten, het verwerken van bijkomende vragen en het uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, op basis van de legitieme belangen van ABB of een joint venture van ABB of een derde partij.

U kunt een exemplaar van de evaluatie van onze legitieme belangen krijgen via de volgende website www.abb.com/privacy. Voor meer informatie over bovenstaande doeleinden kunt u een verzoek indienen via privacy@abb.com.

Wij verzamelen uitsluitend uw persoonsgegevens die wij voor deze doeleinden nodig hebben. Het gebruik van de persoonsgegevens die u tijdens uw sollicitatie verstrekt, zal worden beperkt tot een ‘need to know’-basis en uitsluitend worden gedeeld met de werknemers en derden die direct betrokken zijn bij de wervingsprocessen voor de specifieke functie.

Uw sollicitatie kan worden afgewezen als uw profiel onvolledig en/of onjuist is. Nauwkeurige persoonsgegevens, correcte contactgegevens en een volledig profiel zijn nodig om contact met u te kunnen opnemen en uw sollicitatie te verwerken.

Wat doen we ermee?

We delen uw persoonsgegevens alleen met werknemers en derden die direct betrokken zijn bij het wervingsproces. We delen uw persoonsgegevens met de volgende ABB-partners en derden voor de volgende doeleinden als onderdeel van onze verwerkingsactiviteiten:

Naam ontvanger of categorie

Locatie ontvanger

Doel

Waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens

ABB Ltd
(EU ABB-partner)

CH, Zürich

Opslaan van de persoonsgegevens op onze servers.

Deze partner is gevestigd in Zwitserland. Dit land biedt adequate bescherming van persoonsgegevens volgens het besluit van de Europese Commissie

ABB-partner binnen Europa

EU

Uw sollicitatie wordt gedeeld met de partners die rechtstreeks betrokken zijn bij het wervingsproces voor de specifieke functie en eventuele toekomstige wervingsprocessen op basis van uw toestemming.

In het geval dat een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten, moeten we uw gegevens delen met entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het aanmaken van de benodigde accounts in onze informatiesystemen

en voor het onderhouden van servers en systemen die worden gebruikt voor het opslaan en delen van persoonsgegevens van medewerkers binnen het kader van de doeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven.

Deze partner bevindt zich in de EU. De EU biedt adequate bescherming van persoonsgegevens

ABB-partner buiten Europa

Niet-EU

Uw sollicitatie wordt gedeeld met de partners die rechtstreeks betrokken zijn bij het wervingsproces voor de specifieke functie en eventuele toekomstige wervingsprocessen op basis van uw toestemming.

In het geval dat een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten, moeten we uw gegevens delen met entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het aanmaken van de benodigde accounts in onze informatiesystemen

en voor het onderhouden van servers en systemen die worden gebruikt voor het opslaan en delen van persoonsgegevens van medewerkers binnen het kader van de doeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven.

Deze partner maakt deel uit van de ABB-organisatie en het wettelijke mechanisme voor de overdracht is EU-modelclausules en bindende bedrijfsregels wanneer ze van kracht worden

Derden binnen de EU (inclusief ABB-zakenpartners en joint ventures met derden, softwareleveranciers, aanbieders van HR-assessments, advocaten-/notariskantoren en overheidsinstanties)

EU

Uw sollicitatie wordt gedeeld met derden die direct betrokken zijn bij het wervingsproces voor de specifieke functie. Zij stellen het online platform ter beschikking, voeren assessments uit en geven werkvergunningen, visa en andere wettelijk vereiste documenten uit.

Indien een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, moeten we uw gegevens delen met entiteiten die verantwoordelijk zijn voor toegang tot uw bedrijfslocatie, verstrekken van verplichte kennisgevingen aan overheidsinstanties, laten verrichten van medisch onderzoek van toekomstige werknemers of voor het verrichten van een achtergrondonderzoek of referentieonderzoek.

Deze derde bevindt zich in de EU. De EU biedt adequate bescherming van persoonsgegevens

Derden buiten de EU (inclusief ABB-zakenpartners en joint ventures met derden, softwareleveranciers, aanbieders van HR-assessments, advocatenkantoren en overheidsinstanties)

Niet-EU

Uw sollicitatie wordt gedeeld met derden die direct betrokken zijn bij het wervingsproces voor de specifieke functie. Zij stellen het online platform ter beschikking, voeren assessments uit en geven werkvergunningen, visa en andere wettelijk vereiste documenten uit.

Indien een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, moeten we uw gegevens delen met entiteiten die verantwoordelijk zijn voor toegang tot ABB-gebouwen, het verstrekken van verplichte kennisgevingen aan overheidsinstanties, het laten verrichten van medisch onderzoek van toekomstige werknemers of voor het verrichten van een achtergrondonderzoek of referentieonderzoek.

Deze derde bevindt zich buiten de EU, waar bescherming van persoonsgegevens geacht wordt onvoldoende te zijn. Daarom is het juridische mechanisme voor de overdracht EU-modelclausules of het equivalent daarvan.

Potentiële of huidige kopers van ABB-bedrijven of -activa

EU en niet-EU

Voor de evaluatie van het bedrijf of de middelen in kwestie of bij een transformatie/fusie van de bedrijven.

Wanneer de potentiële of huidige koper zich buiten de EU bevindt, worden persoonsgegevens geacht onvoldoende beschermd te zijn. Daarom is het juridische mechanisme voor de overdracht EU-modelclausules of het equivalent daarvan.

Indien nodig delen we uw persoonsgegevens met derden in het land waar u gesolliciteerd hebt naar de functie of met derden in landen die direct betrokken zijn bij het wervingsproces voor de relevante functie waarnaar u gesolliciteerd hebt. Dit kan het geval zijn wanneer u solliciteert naar een functie in een ander land dan het land waar u gevestigd bent. Het doel is het aanmaken en organiseren van a visa en werkvergunningen.

Wanneer u solliciteert naar een functie buiten de EU, worden uw gegevens vanuit de EU overgedragen naar het land waar u solliciteert naar de betreffende functie. De Europese Commissie is van mening dat dit land geen adequate bescherming biedt van uw persoonsgegevens. Daarom gebruiken wij Europese modelclausules voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Profilering en geautomatiseerde verwerking van uw gegevens

We kunnen gebruik maken van geautomatiseerde processen voor het nemen van een beslissing op basis van uw persoonsgegevens. De logica die wordt gebruikt voor het nemen van deze beslissing gebaseerd op de vereisten van het functieprofiel en of uw ervaring en achtergrond aan deze vereisten voldoen. De potentiële gevolgen en het belang van deze geautomatiseerde besluitvorming zijn dat uw aanvraag kan worden afgewezen als uw profiel niet voldoet aan de minimumvereisten voor de functiebeschrijving. Als we gebruik maken van geautomatiseerde processen, hebt u het recht om menselijke tussenkomst aan te vragen of om uw mening te uiten en de beslissing te betwisten door een verzoek als betrokkene in te dienen op www.abb.com/privacy.

Wij kunnen ook geautomatiseerde methoden gebruiken om uw persoonsgegevens die op ons wervingsplatform zijn ingediend, te analyseren en het profiel van onze kandidaten op te bouwen (profilering). Het profiel zal alleen worden gebruikt om onze kandidaten op uniforme wijze te beoordelen, zodat de consistentie en de eerlijkheid van het wervingsproces worden gewaarborgd. Het resultaat van de profilering is een extra feedback en is niet bepalend voor de resultaten van het wervingsproces.

Na uw sollicitatie, ongeacht of u bent aangenomen of niet, kunnen we u een e-mail sturen waarin u wordt gevraagd deel te nemen aan een enquête met betrekking tot het wervingsproces. Uw deelname aan dergelijke enquête is vrijwillig.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens die verkregen worden via dit proces voor de duur van de geldigheid van ons legitieme belang of van uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden doorgaans, hoewel er beperkte uitzonderingen kunnen zijn vanwege lokale wettelijke vereisten (zoals belasting- of handelsrecht), tot 24 maanden verwerkt. Deze bewaartermijn start telkens als u zich aanmeldt bij uw account.

Indien een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de duur van de betreffende overeenkomst.

Op basis van bindende wetgeving moet ABB bepaalde persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bewaren. Zo moeten arbeidsovereenkomsten en informatie over betaling van salaris en vergoedingen bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode worden bewaard op basis van lokale vennootschaps- en belastingwetgeving.

Na de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Voor meer informatie over specifieke bewaartermijnen die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens, kunt u een aanvraag indienen via privacy@abb.com.

Wat zijn uw rechten?

Afhankelijk van het rechtsgebied waarin u zich bevindt en waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u mogelijk de volgende rechten:

 • eventuele fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren of bij te werken,
 • toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens en een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben,
 • uw persoonsgegevens te verwijderen waarvan wij niet langer een wettige reden hebben om ze te gebruiken,
 • uw persoonsgegevens door te geven aan een nieuwe leverancier (indien van toepassing),
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen (op voorwaarde dat onze redenen voor de verwerking niet opwegen tegen eventuele schending van uw privacyrechten),
 • te beperken hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken terwijl een klacht wordt onderzocht,
 • uw toestemming in te trekken, wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een dergelijk verzoek indienen op www.abb.com/privacy. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we de bovenstaande rechten beperken om het openbaar belang (bijvoorbeeld het voorkomen of opsporen van criminaliteit) en onze belangen (bijvoorbeeld het behouden van wettelijk privilege) te beschermen.

Als u een klacht wilt indienen over hoe wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@abb.com, of uw klacht indienen op www.abb.com/privacy.

Als u niet tevreden bent met onze reactie of van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, kunt u ook contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont of werkt of wanneer u van mening bent dat een inbreuk op de privacywetgeving heeft plaatsgevonden.

Meld u aan voor onze mailinglijst voor sollicitanten

We willen graag uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over openstaande functies bij ABB, specifiek voor het land en gebied waarin u geïnteresseerd bent. U kunt zich op elk moment afmelden door op de link "Afmelden" in toekomstige berichten te klikken of door het formulier in te vullen op www.abb.com/privacy.

Verdere informatie

Door uw aanvraag in te dienen, bevestigt u dat uw persoonsgegevens correct en up-to-date zijn. Verder bevestigt u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen en dat u zich ervan bewust bent dat u door te solliciteren ons toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken om uw sollicitatie te kunnen beoordelen (in het geval wij uw toestemming hebben verkregen) of om zulks te doen om stappen te ondernemen voor het opstellen van uw arbeidsovereenkomst.