Privacykennisgeving

1. Inleiding

Dit externe privacybeleid (hierna "beleid") is van toepassing op de ABB Group, oftewel ABB Ltd Zwitserland en elke entiteit waarin ABB Ltd Zwitserland, direct of indirect, een meerderheid bezit of de meerderheid van de stemrechten bezit of beheert. Het ABB-bedrijf dat met u communiceert of waaraan u goederen of diensten levert (hierna "ABB", "wij" genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en controleert hoe deze worden gebruikt, in overeenstemming met dit beleid.

Bij ABB is het respecteren van uw rechten op het gebied van privacy topprioriteit. In deze kennisgeving wordt uitgelegd waarom en hoe we persoonsgegevens over u verzamelen, hoe wij dergelijke gegevens verwerken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

ABB Ltd en haar dochterondernemingen  zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Voor de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is de verwerkingsverantwoordelijke de ABB-dochteronderneming die diensten levert of met u communiceert. Andere dochterondernemingen van ABB kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen en verwerken, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of gegevensverwerker. Dit beleid is ook op hen van toepassing.

3. De persoonsgegevens die wij over u verzamelen en hoe wij deze verkrijgen

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens die betrekking hebben op u in verband met de relatie met u. Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

 • De zakelijke contactgegevens die u met ons deelt: naam, titel, functie, e-mailadres, bedrijfsadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer.
 • Bijkomende informatie die u ons in de loop van onze zakenrelaties verstrekt, zoals: belangen in ABB-producten, communicatievoorkeuren, registratie-informatie op evenementen, beurzen, contract- of bestelgegevens, facturen, betalingen, geschiedenis van onze zakenpartners, enz.
 • Informatie die uw browser beschikbaar stelt wanneer u een ABB-website bezoekt: IP-adres, de bron van uw sitebezoek, de tijd die u op de website of een bepaalde pagina hebt doorgebracht, geklikte links, gedeelde opmerkingen, type browser, datum en tijd van uw bezoek, enz.
 • Voor zover nodig om aan onze verplichtingen te voldoen, gegevens verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen of welke legitiem zijn verzonden door andere derden (bijvoorbeeld een kredietbureau): geregistreerde bedrijfsgegevens, gegevens over kredietwaardigheid

Als u informatie over een specifieke gegevensverwerking wilt ontvangen, kunt u een aanvraag indienen op www.abb.com/privacy.

4. Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om onze relatie met u in stand te houden en te cultiveren;

 • om u uit te nodigen voor onze evenementen;

 • om ontmoetingen tussen u en ons management te organiseren;

 • om u mededelingen te sturen indien u aangeeft dat u geïnteresseerd bent in het ontvangen van dergelijke informatie (zoals persberichten over financiële resultaten, diensten, producten, initiatieven en uitnodigingen voor evenementen of bijeenkomsten, enz.

 • enquêtes uit te voeren en te vergemakkelijken.

  Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens van u die wij nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden. Voor statistische doeleinden, verbetering van onze diensten en het testen van onze IT-systemen gebruiken we zoveel als redelijkerwijs mogelijk geanonimiseerde gegevens. Dit betekent dat deze gegevens u niet meer (in)direct kunnen identificeren of u als individu kunnen identificeren.

5. De rechtsgrondslag waarop wij ons baseren:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de in deze kennisgeving beschreven doeleinden op basis van een van de volgende rechtsgrondslagen, voor zover van toepassing:

 • Wij zullen uw toestemming vragen voor de activiteiten die in deze privacykennisgeving worden beschreven wanneer dit vereist wordt door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld communicatiemateriaal en evenementen; of
 • Wij vertrouwen op onze legitieme belangen om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de professionele relatie met u of uw bedrijf of organisatie. Onze legitieme belangen om de persoonsgegevens voor dit doel te verzamelen en te gebruiken zijn het beheer en zakelijke interesses van ons bedrijf of onze relatie met u.

U kunt een kopie van onze reden waarom wij uw persoonsgegevens voor deze doelen kunnen verwerken, verkrijgen door een verzoek in te dienen op www.abb.com/privacy.

6. Partijen waarmee wij uw persoonsgegevens mee delen (binnen en buiten de EU en EER of buiten het land waar de ABB-vestiging is gevestigd)

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met andere gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of derden, voor zover dat nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in de onderstaande tabel. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met een gelieerde onderneming of een derde partij zodat deze worden overgedragen of toegankelijk worden van buiten de Europese Unie ("EU") en Europese Economische Ruimte ("EER") of buiten het land waar de ABB-vestiging is gevestigd, treffen wij altijd adequate veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden van deze veiligheidsmaatregelen zijn een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (lees hier meer), standaard contractbepalingen (lees hier meer), Privacy Shield-certificering (lees hier meer) en de BCR's die sommige van onze dienstverleners hebben doorgevoerd (lees hier meer). Wij hebben aanvullende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer deze overgedragen worden van binnen naar buiten de EU, de EER en buiten het land waar de ABB-vestiging is gevestigd. Als u een overzicht van de getroffen veiligheidsmaatregelen wilt, kunt u een aanvraag indienen op www.abb.com/privacy.

Naam ontvanger of - voor niet-EU-landen - ontvanger categorie

Locatie ontvanger

Doel

Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van ABB

Raadpleeg de lijst met dochterondernemingen van ABB

De doeleinden beschreven in deze privacykennisgeving

ABB-zakenpartners, distributeurs en agenten

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd)

De doeleinden beschreven in deze privacykennisgeving

Dienstverleners

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd)

IT-diensten, marketing- en communicatie-agencies, betalingsverwerkers en andere dienstverleners die voor ABB werken

Potentiële of daadwerkelijke kopers van ABB-bedrijven of activa

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd)

Voor de evaluatie van het bedrijf of de middelen in kwestie of voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacykennisgeving.

Ontvangers zoals vereist door toepasselijke wetgeving of wettelijke procedures, aan handhavende instanties of overheidsinstanties, etc.

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd)

Indien vereist door toepasselijke wetgeving of een legitiem verzoek van overheidsinstanties, of een geldige wettelijke vereiste.

7. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Op basis van verplichte wetgeving moet ABB bepaalde persoonsgegevens een bepaalde periode bewaren. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in de privacykennisgeving beschreven activiteiten uit te voeren.

Tegelijkertijd vereist de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming dat wij persoonsgegevens die te herleiden zijn tot een persoon niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Door het implementeren van IT-toepassingen en -beleid zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer wij deze niet langer nodig hebben.

Voor meer informatie over specifieke bewaartermijnen die van toepassing zijn op uw persoonsgegevens, dient u een aanvraag in op www.abb.com/privacy.

8. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

Afhankelijk van het rechtsgebied waarin u zich bevindt en waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u mogelijk de volgende rechten:

Rechten ten aanzien van privacygegevens

Wat betekent dit

Het recht op toegang tot uw gegevens

U hebt het recht om ABB om een overzicht te vragen, of een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren.

Het recht om uw gegevens te laten corrigeren

U kunt een verzoek indienen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij van u bewaren onmiddellijk te laten corrigeren.

Het recht om uw gegevens te laten wissen

U kunt een verzoek indienen om persoonsgegevens te laten wissen wanneer deze niet langer nodig zijn, waar toepasselijk recht ons verplicht de gegevens te verwijderen of wanneer de verwerking ervan onrechtmatig is.

Het recht om gegevensverwerking te beperken

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in specifieke omstandigheden te beperken.

Het recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, machinaal leesbare indeling voor uw eigen doeleinden, of om ons te vragen deze gegevens te delen met een derde partij.

Het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht bezwaar te maken tegen het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer onze rechtmatige belangen als basis gebruiken voor onze verwerking, waarbij uw rechten inzake privacy zwaarder wegen dan onze redenering voor rechtmatige belangen.

Het recht uw toestemming in te trekken

Wanneer ABB uw toestemming heeft gevraagd om persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming altijd intrekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Houd er rekening mee dat de hierboven beschreven rechten niet absoluut zijn en dat uw verzoek niet altijd volledig kan worden ingewilligd. Soms kunnen wij bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens niet verwijderen of beperken, omdat wij wettelijke verplichtingen of contractuele verplichtingen hebben om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.

U kunt een verzoek indienen om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming af te dwingen op www.abb.com/privacy.

Contact opnemen en meer informatie

Als u toegang wilt tot uw persoonsgegevens, gebruik wilt maken van een van uw andere hierboven genoemde rechten of als u vragen of opmerkingen heeft over hoe ABB uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van de Group via privacy@abb.com, of dien uw klacht in op www.abb.com/privacy.

Mocht u niet tevreden zijn met ons antwoord of van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerken, dan hebt u ook het recht een klacht in te dienen  bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont of werkt, of een rechtsmiddel te zoeken via de rechtbanken in de plaats waar u van mening bent dat een schending van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming mogelijk heeft plaatsgevonden.

Publicatiedatum: donderdag 13 februari 2020