Privacykennisgeving

1.  Inleiding 

Deze privacykennisgeving voor CCTV (hierna "kennisgeving") is van toepassing op de ABB Group, oftewel ABB Ltd en elke entiteit waarin ABB Ltd, direct of indirect, een meerderheid bezit of de meerderheid van de stemrechten bezit of beheert. Het ABB-bedrijf waar u bent (hierna "ABB", "wij" genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en controleert hoe deze worden gebruikt, in overeenstemming met deze kennisgeving.  

Bij ABB heeft het respecteren van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming hoge prioriteit. In deze kennisgeving wordt uitgelegd waarom en hoe we persoonsgegevens over u gebruiken, hoe wij dergelijke gegevens verwerken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.   

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

ABB Ltd en haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Voor toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming is de primaire verwerkingsverantwoordelijke de dochteronderneming van ABB waar u bent . Andere dochterondernemingen van ABB kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen en verwerken, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of gegevensverwerker. Deze kennisgeving is ook op hen van toepassing. 

3. Welke categorieën informatie verzamelen en gebruiken wij? 

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens die betrekking hebben op uw bezoek. Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen: 

 • Identificatiegegevens en zakelijke contactgegevens die u met ons deelt, zoals voornaam, achternaam, functie//titel, zakelijk e-mailadres, zakelijk adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, faxnummer, privé-telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, kentekenplaat van het voertuig, nummer van een geldig identificatiedocument.  

 • Aanvullende informatie die u ons verstrekt met betrekking tot of tijdens uw bezoek, zoals logboekgegevens voor faciliteiten en locaties, hosting van medewerkers, doel van het bezoek, administratie met betrekking tot uw bezoek.  

 • Beeld- en video-opnamen van het gesloten televisiecircuit (CCTV).  

 • Elektronische identificatiegegevens en informatie die wordt verzameld door de communicatiesystemen, IT-toepassingen en webbrowser (systemen en applicaties waar de bezoeker toegang tot heeft of mee in aanraking komt), zoals het gebruik van informatietechnologie (systeemtoegang, IT- en internetgebruik), apparaatidentificatie (mobiel apparaat-ID, pc-ID), registratie- en aanmeldingsgegevens, IP-adres, aanmeldingsgegevens en logboekbestanden, analytics-ID, tijd en url, opzoekingen, websiteregistratie en cookie-gegevens. 

De hieronder vermelde soorten persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt, als dat al het geval is, in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving in het land waar u woont en daar waar relevant voor uw bezoek. 

 • Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, zoals criminele achtergrondinformatie, voor zover dit nodig is voor een strafrechtelijke antecedentenonderzoek om toegang te verlenen tot de faciliteiten. 

 • Voor zover nodig om aan onze verplichtingen te voldoen, worden gegevens die uit publiek toegankelijke bronnen zijn verkregen of die rechtmatig door andere derden worden doorgegeven, zoals strafrechtelijke en sanctiegegevens, geregistreerd. 

4. Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Wij kunnen uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven gebruiken voor de volgende doeleinden:  

 • bezoekersbeheer, registratie en bezoekerstoegangsbeheer met inbegrip van gerelateerde contactinteractie en referenties op documenten; 

 • gezondheids- en veiligheidsbeheer, met inbegrip van medische noodgevallen; 

 • gesloten televisiecircuit (CCTV) met het oog op de veiligheid van het publiek en het personeel, de beveiliging van gebouwen en de preventie en opsporing van criminaliteit; 

 • toegangscontrolesysteem met elektronisch gecontroleerde toegang/uitgang voor geautoriseerde personen tot locaties met toegangsbeperkingen en registreren van personeel op de locatie in geval van nood; 

 • handhaven en beschermen van de beveiliging van producten, faciliteiten, diensten, systemen, netwerken, computers en informatie, voorkomen en detecteren van beveiligingsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillige activiteiten, en zorgen voor bedrijfscontinuïteit; 

 • het toezicht en de controle op de naleving van het bedrijfsbeleid, de contractuele verplichtingen en de wettelijke vereisten van ABB; 

 • het uitvoeren van audits, beoordelingen en wettelijke controles om aan verplichtingen voor regelgevende instanties te voldoen; en 

 • beheer van IT-middelen, inclusief infrastructuurbeheer inclusief gegevensback-up, ondersteunende en onderhoudsactiviteiten van informatiesystemen voor toepassingsbeheer, ondersteuning van eindgebruikers, testen, onderhoud, beveiliging (respons op incidenten, risico's, kwetsbaarheid, respons op inbreuken), algemeen beheer van gegevens en de werkplek, inclusief gebruikersaccountbeheer, toewijzing van softwarelicenties, testen van beveiliging en prestaties en bedrijfscontinuïteit. 

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens van u die we nodig hebben voor de hierboven vermelde doeleinden. Voor statistische doeleinden, verbetering van onze diensten en het testen van onze IT-systemen gebruiken we zoveel als redelijkerwijs mogelijk geanonimiseerde gegevens. Dit betekent dat deze gegevens u niet meer (in)direct kunnen identificeren of u als individu kunnen identificeren. 

5. Wat gebeurt er als u ons niet de informatie verstrekt waar wij u om hadden gevraagd of als u ons vraagt de verwerking van uw informatie te stoppen? 

Wanneer het gaat om verwerkingen die verband houden met uw bezoek aan ABB (zoals hierboven beschreven), zal ABB niet in staat zijn om de veiligheid van u en andere personen in de faciliteit adequaat te waarborgen en de hierboven beschreven doeleinden uit te voeren zonder bepaalde persoonsgegevens. Hoewel wij u niet kunnen verplichten om uw persoonsgegevens met ons te delen, kan dit gevolgen hebben die van invloed kunnen zijn op uw bezoek, zoals het niet kunnen toestaan dat u bepaalde of alle ABB-faciliteiten en -locaties kunt betreden. 

6. De rechtsgrondslag waarop wij ons baseren 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de in deze kennisgeving beschreven doeleinden op basis van een van de volgende rechtsgrondslagen, voor zover van toepassing:  

 • Wij vertrouwen op onze legitieme belangen om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van uw bezoek aan ABB, als ze uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet onnodig aantasten. Onze legitieme belangen bij het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens voor dit doel zijn het volgende: 

  • het uitvoeren, beheren, ontwikkelen en bevorderen van onze activiteiten in de breedst mogelijke zin van het woord, waaronder bezoekers-, facilitair- en locatiemanagement, het waarborgen van veiligheid en beveiliging, acquisitie en verkoop van activiteiten, bedrijfsonderdelen en bedrijven; 

  • toezicht houden op, onderzoek doen naar en zorgen voor de naleving van de wettelijke, reglementaire, standaard en interne vereisten en beleidslijnen van ABB; 

  • preventie van fraude en criminele activiteiten, inclusief onderzoeken naar dergelijke activiteiten, misbruik van ABB-middelen, producten en diensten, en als strikt noodzakelijk en evenredig voor het waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging; en 

  • het verzenden van persoonsgegevens binnen de ABB Group voor interne administratieve doeleinden, indien dit nodig is, bijvoorbeeld om gecentraliseerde diensten te verlenen. 

  U kunt een exemplaar van de evaluatie van onze legitieme belangen krijgen, (m.a.w waarom wij uw persoonsgegevens voor deze belangen verwerken) via de volgende website www.abb.com/privacy

  • In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van wettelijke verplichtingen en wettelijke vereisten, bijvoorbeeld op basis van veiligheidsverplichtingen, samenwerkingsverplichtingen met autoriteiten, wettelijke bewaartermijnen of de openbaarmaking van persoonsgegevens in het kader van officiële of gerechtelijke maatregelen kunnen vereist zijn met het oog op bewijsverkrijging, vervolging of handhaving van civielrechtelijke vorderingen. 

Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten alleen als dergelijke verwerking is toegestaan door toepasselijke (lokale) wetgeving. 

7. Partijen waarmee wij uw persoonsgegevens mee delen (binnen en buiten de EU en EER of buiten het land waar de ABB-vestiging is gevestigd) 

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met andere gelieerde ondernemingen of derden, voor zover dat nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in de onderstaande tabel. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met een gelieerde onderneming of een derde partij zodat deze worden overgedragen of toegankelijk worden van buiten de Europese Unie ("EU") en Europese Economische Ruimte ("EER") of buiten het land waar de ABB-vestiging is gevestigd, treffen wij altijd adequate veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden van deze veiligheidsmaatregelen zijn een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (lees hier meer), standaard contractbepalingen (lees hier meer), Privacy Shield-certificering (lees hier meer) en de BCR's die sommige van onze leveranciers hebben doorgevoerd (lees hier meer). Wij hebben aanvullende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer deze overgedragen worden van binnen naar buiten de EU, de EER en buiten het land waar de ABB-vestiging is gevestigd. Als u een overzicht van de getroffen veiligheidsmaatregelen wilt, kunt u een aanvraag indienen opwww.abb.com/privacy

Categorie ontvanger  

Locatie ontvanger 

Doel 

Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van ABB 

Raadpleeg de lijst met dochterondernemingen van ABB

De doeleinden beschreven in deze privacykennisgeving 

Dienstverleners

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd) 

IT-diensten, receptie- en facilitaire beheersdiensten, beveiligingsdiensten en andere dienstverleners die voor ABB werken 

Potentiële of daadwerkelijke kopers van ABB-bedrijven of activa 

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd) 

Voor de evaluatie van het bedrijf of de middelen in kwestie of voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacykennisgeving. 

Ontvangers zoals vereist door toepasselijke wetgeving of wettelijke procedures, aan handhavende instanties of lokale of nationale overheidsinstanties, etc. 

EU/EER en niet-EU/EER (wereldwijd) 

Indien vereist door toepasselijke wetgeving of een legitiem verzoek van lokale of nationale overheidsinstanties, of een geldige wettelijke vereiste. 

8. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren 

Op basis van verplichte wetgeving moet ABB bepaalde persoonsgegevens een bepaalde periode bewaren. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in de privacykennisgeving beschreven activiteiten uit te voeren. In het algemeen worden persoonsgegevens voor het bezoekersbeheer gedurende 3 tot 12 maanden bewaard. Bepaalde persoonsgegevens worden langer bewaard indien vereist door de lokale wetten en reglementaire vereisten of om te reageren op juridische claims.  Sommige gebouwen en sites van ABB maken gebruik van CCTV-systemen om het bedrijfsterrein binnen en buiten te bewaken voor veiligheids- en operationele doeleinden. We bewaren de beelden niet langer dan een maand of voor een kortere bewaartermijn dan door de toepasselijke lokale wetgeving wordt vereist, tenzij dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een veiligheidsincident te behandelen. 

Tegelijkertijd vereist de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming dat wij persoonsgegevens die te herleiden zijn tot een persoon niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Door het implementeren van IT-toepassingen en -beleid zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer wij deze niet langer nodig hebben.  

9. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming 

Afhankelijk van het rechtsgebied waarin u zich bevindt en waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u mogelijk de volgende rechten:  

Rechten ten aanzien van privacygegevens 

Wat betekent dit 

Het recht op toegang tot uw gegevens 

U hebt het recht om ABB om een overzicht te vragen, of een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. 

Het recht om uw gegevens te laten corrigeren 

U kunt een verzoek indienen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij van u bewaren onmiddellijk te laten corrigeren.  

Het recht om uw gegevens te laten wissen 

U kunt een verzoek indienen om persoonsgegevens te laten wissen wanneer deze niet langer nodig zijn, waar toepasselijk recht ons verplicht de gegevens te verwijderen of wanneer de verwerking ervan onrechtmatig is.  

Het recht om gegevensverwerking te beperken 

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in specifieke omstandigheden te beperken.

Het recht op gegevensoverdracht 

U hebt het recht uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, machinaal leesbare indeling voor uw eigen doeleinden, of om ons te vragen deze gegevens over te dragen aan een derde partij.  

Het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking 

U hebt het recht bezwaar te maken tegen het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer onze rechtmatige belangen als basis gebruiken voor onze verwerking, waarbij uw rechten inzake gegevensbescherming zwaarder wegen dan onze redenering voor rechtmatige belangen.  

Houd er rekening mee dat de hierboven beschreven rechten niet absoluut zijn en dat uw verzoek niet altijd volledig kan worden ingewilligd. Soms kunnen wij bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens niet verwijderen of beperken, omdat wij wettelijke verplichtingen of contractuele verplichtingen hebben om bepaalde persoonsgegevens te bewaren. 

U kunt een verzoek indienen om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming af te dwingen op www.abb.com/privacy.  

Contact opnemen en meer informatie 

Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken of als u een klacht wilt indienen over hoe wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via  privacy@abb.com, of uw klacht in te dienen via www.abb.com/privacy

Mocht u niet tevreden zijn met ons antwoord of van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerken, dan hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont of werkt, of een rechtsmiddel te zoeken via de rechtbanken in de plaats waar u van mening bent dat een schending van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming mogelijk heeft plaatsgevonden.  

Publicatiedatum: 22 oktober 2019