Informacja o ochronie prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsza informacja o ochronie prywatności podmiotów zewnętrznych („Informacja”) dotyczy Grupy spółek ABB, co oznacza spółkę ABB Ltd z siedzibą w Szwajcarii oraz każdy podmiot, w którym spółka ABB Ltd z siedzibą w Szwajcarii dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, pakietem większościowym lub posiada bądź kontroluje większość praw głosu. Firma ABB, która komunikuje się z Państwem lub której dostarczają Państwo towary lub usługi (określana dalej jako „firma ABB” lub „my”), jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz za kontrolę sposobu ich wykorzystywania zgodnie z niniejszą Informacją.

Nadrzędnym priorytetem firmy ABB jest poszanowanie Państwa praw do prywatności danych. Niniejsza Informacja wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe, jak przetwarzamy takie dane oraz jakie mają Państwo prawa odnośnie tych danych osobowych. 

2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Firma ABB Ltd i jej spółki zależne są odpowiedzialne za Państwa dane osobowe. W związku z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych głównym administratorem Państwa danych będzie spółka zależna ABB, która świadczy usługi na Państwa rzecz lub komunikuje się z Państwem. Pozostałe spółki zależne firmy ABB mogą również otrzymywać i przetwarzać Państwa dane osobowe zarówno jako administrator, jak i podmiot przetwarzający, przy czym niniejsza Informacja ma również zastosowanie do nich.

3. Jakie dane osobowe gromadzimy i jak je otrzymujemy?

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, które dotyczą Państwa w związku z Państwa relacją z firmą ABB. Możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 • Udostępniane nam przez Państwa służbowe dane kontaktowe: imię i nazwisko, tytuł, stanowisko, adres e-mail, adres służbowy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego.
 • Dodatkowe informacje, jakie przekazują nam Państwo w ramach naszych relacji biznesowych, tj.: zainteresowanie produktami ABB, preferencje co do sposobu komunikacji, informacje rejestracyjne podawane podczas imprez, wydarzeń, targów, dane dotyczące umów lub zamówień, faktury, płatności, historia relacji z partnerem biznesowym itp.
 • Informacje udostępniane przez Państwa przeglądarkę, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową ABB: adres IP, źródło odwiedzin strony internetowej, czas spędzony na stronie internetowej lub konkretnej stronie, kliknięte łącza, udostępnione komentarze, typ przeglądarki, data i godzina odwiedzin itp.
 • W zakresie wymaganym do wypełnienia naszych zobowiązań dane pozyskane z oficjalnie dostępnych źródeł lub dane, które są zgodnie z prawem przesyłane przez osoby trzecie (np. agencje kredytowe): dane z rejestrów handlowych, rejestrów stowarzyszeń, dane dotyczące wiarygodności kredytowej.

W przypadku gdy zechcą Państwo otrzymać informacje o określonej czynności przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo o to zwrócić, przesyłając wniosek dostępny na stronie www.abb.com/privacy.

4. W jakich celach wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • utrzymywanie relacji z Państwem,
 • zapraszanie Państwa na wydarzenia oraz imprezy,
 • organizowanie spotkań Państwa z naszą kadrą kierowniczą,
 • wysyłanie informacji, jeżeli wyrażą Państwo zainteresowanie otrzymywaniem takich informacji (np. informacji prasowych dotyczących wyników finansowych, usług, produktów, inicjatyw i zaproszeń na wydarzenia, imprezy, spotkania itp.) oraz
 • przeprowadzanie ankiet.

Gromadzimy wyłącznie Państwa dane osobowe, które są nam potrzebne w wyżej opisanych celach. Do celów statystycznych, doskonalenia naszych usług i testowania naszych systemów informatycznych wykorzystujemy w miarę możliwości jak najwięcej danych zanonimizowanych. Oznacza to, że dane te nie pozwalają na (bez)pośrednią identyfikację Państwa lub wyodrębnienie Państwa jako osoby.

5. Podstawa prawna, na którą się powołujemy:

Wykorzystując Państwa dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Informacji, powołujemy się na następujące podstawy prawne w zależności od sytuacji:

 • Zwrócimy się do Państwa o zgodę na działania opisane w niniejszej Informacji o ochronieprywatności, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo, na przykład na przesyłanie materiałów informacyjnych oraz na informowanie o wydarzeniach i imprezach, lub
 • Będziemy powoływać się na nasz prawnie uzasadniony interes podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach relacji służbowych z Państwem, Państwa firmą lub organizacją. Nasz prawnie uzasadniony interes w gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych w tym celu polega na prowadzeniu i pogłębianiu naszej współpracy lub relacji z Państwem.

Egzemplarz oceny zasadności przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych dla realizacji opisanych celów mogą Państwo uzyskać, składając wniosek na stronie www.abb.com/privacy.

6. Podmioty, którym udostępniamy Państwa dane osobowe (w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz poza nimi lub poza krajem, w którym działa spółka ABB administrująca Państwa danymi)

Udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie innym spółkom stowarzyszonym i zależnym firmy ABB lub osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne dla celów opisanych w tabeli poniżej. Zawsze stosujemy odpowiednie środki ostrożności, aby chronić Państwa dane osobowe, jeżeli udostępniamy je podmiotowi stowarzyszonemu lub osobie trzeciej, przekazując je lub udostępniając poza Unią Europejską („UE”) i Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) lub poza krajem, w którym znajduje się spółka ABB administrująca Państwa danymi. Przykładami tych zabezpieczeń są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające ich odpowiedni poziom ochrony (czytaj więcej), Standardowe Klauzule Umowne (czytaj więcej), Certyfikacja Tarczy Prywatności (czytaj więcej) i Wiążące Reguły Korporacyjne, które zostały przyjęte przez niektórych z naszych dostawców usług (czytaj więcej). Aby chronić Państwa dane osobowe, wdrożyliśmy dodatkowe środki w ramach przekazywania danych poza UE, EOG i poza kraj, w którym znajduje się spółka ABB administrująca Państwa danymi. Jeżeli chcą Państwo zapoznać się ze stosowanymi środkami ostrożności, należy złożyć wniosek na stronie www.abb.com/privacy.

Nazwa odbiorcy lub – w przypadku krajów nienależących do UE – kategoria odbiorcy

Lokalizacja odbiorcy

Cel

Spółki stowarzyszone i zależne firmy ABB

Patrz lista spółek zależnych firmy ABB

Cele opisane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Partnerzy biznesowi, dystrybutorzy i przedstawiciele firmy ABB

Z UE/EOG i spoza UE/EOG (globalnie)

Cele opisane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Dostawcy usług

Z UE/EOG i spoza UE/EOG (globalnie)

Podmioty świadczące usługi informatyczne, agencje świadczące usługi w zakresie marketingu i komunikacji, podmioty przetwarzające płatności oraz inni dostawcy usług działający w imieniu ABB

Potencjalni lub obecni nabywcy obszarów działalności lub aktywów firmy ABB

Z UE/EOG i spoza UE/EOG (globalnie)

W celu oceny działalności lub przedmiotowych aktywów bądź w celach opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Odbiorcy zgodnie z wymogami przepisów prawa lub procedur prawnych wobec organów ścigania lub rządowych itp.

Z UE/EOG i spoza UE/EOG (globalnie)

Jeśli wymagane na mocy właściwych przepisów prawa lub prawnie zasadnego wniosku organów rządowych bądź obowiązujących wymogów prawnych

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Na podstawie obowiązującego prawa firma ABB musi przechowywać niektóre dane osobowe przez minimalny czas. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas konieczny dla celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Równocześnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych wymagają, aby nie przechowywać danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację przez okres dłuższy niż jest to konieczne do celu, w którym dane osobowe są przetwarzane. Poprzez konfigurację aplikacji i odpowiednie polityki zapewniamy, że przechowywane przez nas Państwa dane osobowe są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne.

Dodatkowe informacje dotyczące okresów przechowywania Państwa danych osobowych mogą Państwo uzyskać składając wniosek na stronie www.abb.com/privacy.

8. Prawa do ochrony danych

W zależności od jurysdykcji, która jest właściwa dla Państwa i w której przetwarzane są Państwa dane osobowe, mogą Państwu przysługiwać następujące prawa:

Prawa do ochrony danych

Co to oznacza?

Prawo dostępu do swoich danych

Mogą Państwo zwrócić się o możliwość wglądu lub uzyskanie kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę ABB.

Prawo do poprawienia swoich danych

Mogą Państwo zażądać natychmiastowej poprawy swoich niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia swoich danych

Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy nie będą już potrzebne, gdy wymaga tego obowiązujące prawo lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Prawo do zastrzeżenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do zastrzeżenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych osobowych w uporządkowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dla własnych celów lub na żądanie udostępnienia ich osobie trzeciej.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli odbywa się ono na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a Państwa prawa do ochrony danych przeważają nad naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Prawo do odwołania zgody

Jeżeli firma ABB poprosiła Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo odwołać swoją zgodę w każdej chwili. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem w odniesieniu do przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej odwołaniem.

Należy zauważyć, że prawa opisane powyżej nie są bezwzględne, a Państwa wniosek nie zawsze może być w pełni zrealizowany. Na przykład czasami nie możemy usunąć lub zastrzec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na zobowiązania prawne lub umowne dotyczące przechowywania tych danych.

Mogą Państwo zażądać egzekwowania swojego prawa do ochrony danych osobowych na stronie www.abb.com/privacy.

Kontakt i dodatkowe informacje

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, skorzystać ze swoich praw wymienionych powyżej lub zadać pytania, w jaki sposób firma ABB przetwarza Państwa dane osobowe, należy skontaktować się z naszym Grupowym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail privacy@abb.com lub złożyć skargę na stronie www.abb.com/privacy.

Jeżeli będą Państwo niezadowoleni z naszej odpowiedzi lub uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu ochrony danych osobowych w swoim kraju zamieszkania lub zatrudnienia bądź oddać sprawę do sądu, jeżeli uważają Państwo, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych.

Data publikacji: 13 lutego 2020 r.