Polityka ochrony prywatności

1. Wprowadzenie 

 Niniejsza Polityka ochrony prywatności dotycząca gości oraz CCTV („Polityka”) dotyczy grup przedsiębiorstw ABB, co oznacza ABB Ltd i Szwajcarię oraz każdy podmiot, w którym ABB Ltd i Szwajcaria dysponują, bezpośrednio lub pośrednio, większością głosów, są jego właścicielami lub kontrolują większość praw głosu. Firma ABB, której są Państwo gośćmi (zwana dalej „ABB” lub „my”), jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych i kontrolę sposobu ich użycia zgodnie z niniejszą Polityką.  

Nadrzędnym priorytetem firmy ABB jest poszanowanie Państwa prawa do ochrony danych. Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jak je przetwarzamy oraz jakie mają Państwo prawa odnośnie powyższych danych osobowych.   

2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych? 

 Firma ABB Ltd i jej spółki zależne są odpowiedzialne za Państwa dane osobowe. W przypadku obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych głównym administratorem danych jest spółka zależna firmy ABB, której są Państwo gościem. Pozostałe spółki zależne firmy ABB mogą również otrzymywać i przetwarzać Państwa dane osobowe zarówno jako administrator, jak i podmiot przetwarzający, przy czym niniejsza Polityka ma również zastosowanie do nich. 

3. Jakie rodzaje informacji gromadzimy i wykorzystujemy? 

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe, które Państwa dotyczą, w związku z Państwa wizytą. Możemy zbierać następujące kategorie danych osobowych: 

 • Dane identyfikacyjne i służbowe dane kontaktowe, które nam Państwo udostępniają, tj. imię, nazwisko, stanowisko/tytuł, służbowy adres e-mail, adres służbowy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu, numer telefonu prywatnego, płeć, data urodzenia, numer rejestracyjny pojazdu, numer ważnego dokumentu tożsamości  

 • Dodatkowe informacje, które nam Państwo podają w związku z Państwa wizytą lub w trakcie jej trwania, tj. szczegóły logowania w obiektach i lokalizacjach, pracownik będący Państwa gospodarzem, cel wizyty, zapisane informacje związane z Państwa wizytą.  

 • Nagrania obrazu i wideo z systemu telewizji przemysłowej (CCTV).  

 • Dane identyfikacji elektronicznej oraz informacje zebrane przez systemy komunikacyjne, aplikacje informatyczne i przeglądarkę internetową (jeżeli odwiedzający ma dostęp do takich systemów lub aplikacji bądź takie systemy lub aplikacje go dotyczą), tj. korzystanie z technologii informacyjnych (dostęp do systemu, korzystanie z technologii informatycznych oraz internetu), identyfikator urządzenia (identyfikator urządzenia mobilnego, identyfikator PC), dane uwierzytelniające do rejestracji i logowania, adres IP, dane logowania i pliki logowania, identyfikator Analytics, godzina i adres URL, wyszukiwania, rejestracja na stronach internetowych i dane cookie. 

Rodzaje danych osobowych wskazane poniżej są zbierane i przetwarzane (o ile dochodzi do zbierania i przetwarzania przedmiotowych danych) zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w Państwa kraju zamieszkania oraz, w stosownych przypadkach, w zależności od Państwa wizyty. 

 • Dane dotyczące wyroków skazujących i przestępstw, tj. informacje o przeszłości kryminalnej w zakresie wymaganym do badania przeszłości kryminalnej w celu umożliwienia wstępu do obiektów. 

 • W zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań dane uzyskane z publicznie dostępnych źródeł lub przekazane zgodnie z prawem przez inne osoby trzecie, tj. dane z rejestrów karnych i rejestrów sankcji. 

4. W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe? 

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach:  

 • zarządzanie wizytami gości, rejestracja i zarządzanie dostępem dla gości, w tym powiązane kontakty i referencje w dokumentach; 

 • zarządzanie kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa, w tym w nagłych przypadkach medycznych; 

 • materiały z systemu telewizji przemysłowej (CCTV) do celów bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa personelu, ochrony budynku oraz zapobiegania i wykrywania przestępczości; 

 • dostęp do systemów kontrolnych zapewniających elektronicznie kontrolowane wejście lub wyjście dla upoważnionych podmiotów do miejsc z zastrzeżonym dostępem oraz rejestracja personelu na miejscu w przypadku nagłego zdarzenia; 

 • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona produktów, obiektów, usług, systemów, sieci, komputerów i danych, przeciwdziałanie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw i innych działań przestępczych lub szkodliwych; 

 • monitorowanie i audyt zgodności z polityką korporacyjną, zobowiązaniami umownymi i wymogami prawnymi ABB; 

 • przeprowadzanie audytów, ocen i kontroli regulacyjnych w celu spełnienia zobowiązań wobec organów regulacyjnych; oraz 

 • zarządzanie zasobami IT, w tym zarządzanie infrastrukturą włącznie z tworzeniem kopii zapasowych danych, wspieranie systemów informatycznych i zarządzanie operacjami usługowymi, wsparcie użytkownika końcowego, testowanie, konserwacja, bezpieczeństwo (reagowanie na zdarzenia, ryzyko, podatność, naruszenia), zarządzanie danymi podstawowymi i miejscem pracy, w tym kontami użytkowników, przyznawanie licencji na oprogramowanie, badanie bezpieczeństwa i wydajności oraz ciągłość działalności.

Zbieramy wyłącznie Państwa dane osobowe, które są nam potrzebne w wyżej opisanych celach. Do celów statystycznych, doskonalenia naszych usług i testowania naszych systemów informatycznych wykorzystujemy w miarę możliwości jak najwięcej danych zanonimizowanych. Oznacza to, że dane te nie pozwalają na (bez)pośrednią identyfikację Państwa lub wyodrębnienie Państwa jako osoby. 

5. Co się stanie, jeżeli nie dostarczą nam Państwo informacji, o które się zwróciliśmy, lub jeżeli zwrócą się Państwo do nas o zaprzestanie przetwarzania Państwa informacji 

W zakresie operacji przetwarzania danych w związku z Państwa wizytą w ABB (jak opisano powyżej) ABB nie będzie w stanie odpowiednio zapewnić bezpieczeństwa Państwu i innym osobom w obiekcie, ani monitorować bezpieczeństwa obiektów, ani realizować opisanych powyżej celów bez dostępu do pewnych danych osobowych. Mimo że nie możemy zobowiązać Państwa do przekazania nam Państwa danych osobowych, prosimy, aby Państwo pamiętali, że nieprzekazanie danych osobowych może mieć określone konsekwencje podczas Państwa wizyty, co oznacza brak dostępu do określonych lub wszystkich obiektów i lokalizacji ABB. 

6. Podstawa prawna na którą się powołujemy 

Wykorzystując Państwa dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce, powołujemy się na następujące podstawy prawne w zależności od sytuacji:  

 • Będziemy kierować się naszym prawnie uzasadnionym interesem podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach Państwa wizyty w ABB, o ile nasz interes nie wpłynie nadmiernie na Państwa interes lub podstawowe prawa i wolności. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych w następujących celach: 

  • zarządzanie naszą działalnością, prowadzenie, rozwijanie i rozszerzanie naszej działalności w najszerszym możliwym znaczeniu, w tym zarządzanie wizytami gości, obiektami i lokalizacjami, zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony, nabywanie i sprzedaż obszarów działalności, działów biznesowych i firm; 

  • monitorowanie, badanie i zapewnianie zgodności z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, normami oraz wewnętrznymi regulacjami i politykami firmy ABB; 

  • zapobieganie oszustwom i działalności przestępczej, w tym prowadzenie dochodzenia w sprawie takich działań, zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu aktywów firmy ABB, produktów i usług w stopniu, w jakim jest to niezbędnie konieczne i współmierne w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji; oraz 

  • przekazywanie danych osobowych w grupie ABB w wewnętrznych celach administracyjnych w stopniu, w jakim zachodzi taka konieczność, na przykład w celu świadczenia scentralizowanych usług. 

  Egzemplarz naszej oceny celu przetwarzania Państwa danych osobowych dla realizacji przedmiotowego prawnie uzasadnionego interesu mogą Państwo pobrać ze strony www.abb.com/privacy

  • W niektórych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zobowiązań prawnych i wymogów ustawowych, na przykład na podstawie zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa, zobowiązań do współpracy z władzami, ustawowych okresów przechowywania danych osobowych lub ujawnienia danych osobowych w ramach środków urzędowych lub sądowych koniecznych w celu przeprowadzenia postępowania dowodowego, ścigania lub egzekwowania roszczeń cywilnoprawnych. 

W odniesieniu do danych osobowych dotyczących wyroków karnych i przestępstw będziemy przetwarzać wyłącznie takie dane, gdzie przetwarzanie jest zgodne z obowiązującym (lokalnym) prawem. 

7. Podmioty, którym udostępniamy Państwa dane osobowe (w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz poza nimi lub poza krajem, w którym znajduje się spółka ABB administrująca Państwa danymi) 

Dzielimy się Państwa danymi osobowymi wyłącznie z innymi spółkami zależnymi firmy ABB lub osobami trzecimi, jeżeli jest to konieczne dla celów opisanych w tabeli poniżej. Zawsze stosujemy odpowiednie środki ostrożności, aby chronić Państwa dane osobowe, jeżeli udostępniamy je podmiotowi stowarzyszonemu lub osobie trzeciej, przez co są przekazywane lub stają się dostępne poza Unią Europejską („UE”) i Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) lub poza krajem, w którym znajduje się spółka ABB administrująca Państwa danymi. Przykładami tych środków ostrożności są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające ich odpowiedni poziom (czytaj więcej), Standardowe Klauzule Umowne (czytaj więcej), certyfikacja Tarczy Prywatności (czytaj więcej) i Wiążące Reguły Korporacyjne, które zostały przyjęte przez niektórych naszych dostawców (czytaj więcej). Podjęliśmy dodatkowe środki podczas przekazywania danych z UE, EOG i spoza kraju, w którym znajduje się spółka ABB administrująca Państwa danymi, aby chronić Państwa dane osobowe. Jeżeli chcą Państwo zapoznać się ze stosowanymi środkami ostrożności, należy złożyć wniosek na stronie www.abb.com/privacy

Kategoria odbiorcy  

Lokalizacja odbiorcy 

Cel 

Spółki stowarzyszone i zależne firmy ABB 

Patrz lista spółek zależnych firmy ABB

Cele opisane w niniejszej polityce ochrony prywatności 

Dostawcy usług  

Ze strefy UE/EOG i spoza strefy UE/EOG (globalnie) 

Usługi informatyczne, usługi w zakresie recepcji i zarządzania obiektami, usługi w zakresie ochrony i inni dostawcy usług działający w imieniu ABB 

Potencjalni lub obecni nabywcy obszarów działalności lub aktywów firmy ABB 

Ze strefy UE/EOG i spoza strefy UE/EOG (globalnie) 

W celu oceny działalności lub przedmiotowych aktywów bądź w celach opisanych w niniejszej polityce ochrony prywatności 

Odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub procedurami prawnymi, organy ścigania lub administracja państwowa itp. 

Ze strefy UE/EOG i spoza strefy UE/EOG (globalnie) 

O ile wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa lub prawnie uzasadnionego wniosku administracji państwowej, lub wiążących wymogów prawnych. 

8. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Na podstawie obowiązującego prawa firma ABB musi zatrzymać niektóre dane osobowe przez minimalny okres czasu. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres konieczny dla celów opisanych w niniejszej polityce ochrony prywatności. Zasadniczo dane osobowe w zakresie zarządzania wizytami gości są przechowywane przez okres od 3 do 12 miesięcy. Niektóre dane osobowe są przechowywane przez dłuższy okres, jeżeli wymagają tego lokalne przepisy i wymogi regulacyjne lub w celu udzielenia odpowiedzi na roszczenia prawne.  Niektóre budynki i zakłady ABB korzystają z systemów CCTV do monitorowania wewnątrz i na zewnątrz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i w celach operacyjnych. Przechowujemy nagrany materiał przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc lub przez krótszy okres przechowywania wymagany przez obowiązujące prawo lokalne, chyba że dłuższy okres przechowywania jest konieczny, na przykład w przypadku zdarzenia naruszającego bezpieczeństwo.

Równocześnie obowiązujące przepisy ochrony danych wymagają, aby nie przechowywać danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację przez okres dłuższy niż cel, w którym dane osobowe są przetwarzane. Poprzez odpowiednie ustawienie aplikacji informatycznych i stosowanie polityki zapewniamy, że przechowywane przez nas Państwa dane osobowe są usuwane lub anonimizowane, gdy tylko okażą się zbędne.  

9. Prawo do ochrony danych 

W zależności od Państwa jurysdykcji, w której przetwarzane są Państwa dane osobowe, mogą Państwo mieć następujące prawa:  

Prawo do ochrony danych 

Co to oznacza 

Prawo dostępu do swoich danych 

Mogą Państwo zwrócić się o możliwość wglądu lub uzyskanie kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę ABB. 

Prawo do poprawienia swoich danych 

Mogą Państwo zażądać natychmiastowej poprawy swoich niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.  

Prawo do usunięcia swoich danych 

Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy nie będą już potrzebne, gdy wymaga tego obowiązujące prawo lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.  

Prawo do zastrzeżenia przetwarzania danych 

Mają Państwo prawo do zastrzeżenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.  

Prawo do przenoszenia danych 

Mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych osobowych w uporządkowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dla własnych celów lub na żądanie przekazania ich stronie trzeciej.  

Prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych 

Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, jeżeli Państwa prawo do ochrony danych przeważa nad naszym prawnie uzasadnionym interesem.  

Należy zauważyć, że prawa opisane powyżej nie są bezwzględne, a Państwa wniosek nie zawsze może być w pełni zrealizowany. Na przykład czasami nie możemy usunąć lub zastrzec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na zobowiązania prawne lub umowne dotyczące przechowywania tych danych. 

Mogą Państwo zażądać egzekwowania swojego prawa do ochrony danych osobowych na stronie www.abb.com/privacy.  

Kontakt i dodatkowe informacje 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe lub chcą Państwo wnieść skargę dotyczącą sposobu, w jaki je przetwarzamy, mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Grupy pod adresem privacy@abb.com lub wnieść skargę na stronie www.abb.com/privacy

Jeżeli będą Państwo niezadowoleni z naszej odpowiedzi lub uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do urzędu ochrony danych osobowych w swoim kraju zamieszkania lub zatrudnienia bądź oddać sprawę do sądu, jeżeli uważają Państwo, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych.  

 Data publikacji: 22 października 2019 r.