Vyhláška o ochrane údajov pre získavanie talentov

Spoločnosť ABB rešpektuje vaše právo na ochranu údajov

V spoločnosti ABB je rešpektovanie vašich práv na súkromie najvyššou prioritou. Táto vyhláška vysvetľuje, prečo a ako zhromažďujeme, ako spracovávame vaše osobné údaje a aké práva máte vzhľadom na vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje

Výraz ABB označuje spoločnosť ABB Ltd a jej dcérske spoločnosti. V súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov bude správcom vašich údajov príslušná organizácia ABB v mieste, kde sa uchádzate o pracovnú pozíciu. Pre viac informácií kliknite tu pre zobrazenie všetkých organizácií ABB. Táto vyhláška platí pre všetky tieto spoločnosti.

Vaše osobné údaje sme získali cez pracovný portál ABB.

V niektorých prípadoch budeme tiež spracovávať vaše osobné údaje nepriamo od tretích strán, napr. subjekty vykonávajúce kontrolu údajov, náborové agentúry, ktorých prostredníctvom sa uchádzate o pracovné miesto, a ďalší poskytovatelia administratívnych služieb.

V niektorých prípadoch budeme tiež spracovávať vaše osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, napr. služby sociálnych sietí zameraných na zamestnanie a biznis (napr. LinkedIn a Glassdoor) a burzy práce.

Referent pre ochranu údajov

Referenta pre ochranu údajov spoločnosti ABB je možné kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese: privacy@abb.com.

Čo potrebujeme

Zhromažďujeme a používame osobné údaje v spojení s náborovým procesom v spoločnosti ABB. Môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov:

Osobné údaje a identifikačné údaje, ako je meno, pohlavie, osobná a firemná adresa, osobné telefónne číslo, osobná e-mailová adresa alebo iné kontaktné údaje, dátum a krajina narodenia, fotografia, občianstvo a národnosť.

Údaje o schopnostiach a skúsenostiach, napr. kvalifikácia a certifikáty, vrátane súčasnej pozície a predchádzajúcich pracovných miest, vzdelávacích kurzov a školení, životopisu, záznamov o vzdelaní a pracovnej praxi. V niektorých prípadoch: kontaktné údaje osôb poskytujúcich referencie a výsledky posúdenia spôsobilosti/spätnej väzby a ďalšie osobné informácie, ktoré nám chcete odhaliť v rámci vašej žiadosti o prácu.

V závislosti od pracovnej pozície môžeme vykonať interné/externé posúdenie, v rámci ktorého zhromažďujeme doplnkové údaje, napr. údaje z posúdenia výkonu, skóre z hodnotenia, záznamy/zápisy telefonického pohovoru, záznamy/zápisy video pohovoru.

V niektorých krajinách musíme tiež spracovávať údaje týkajúce sa vášho členstva v odboroch, náboženského a filozofického presvedčenia a záznamov v registri trestov (iba pokiaľ to vyžadujú miestne zákony alebo pokiaľ sa tieto údaje používajú na zaistenie rovných príležitostí a rovného zaobchádzania so všetkými uchádzačmi o prácu a zamestnancami v spoločnosti ABB v súlade s miestnymi zákonmi). Pokiaľ vykonávame kontrolu vašich údajov v rámci náborového procesu, budeme spracovávať iba tie údaje, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi.

Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie pracovnej zmluvy a proces zaškolenia, iba od úspešných uchádzačov, napr. príslušné identifikačné číslo (na účely správy daní, občianstva, sociálneho zabezpečenia alebo prípadne iný typ vášho osobného čísla podľa príslušnej krajiny); údaje týkajúce sa vašich príbuzných (meno manžela (manželky)/partnera (partnerky), detí atď.); podpis; čísla bankových účtov; kontaktné údaje pre mimoriadne situácie; údaje o poistení; číslo vodičského preukazu; záznamy o školení; v prípade potreby veľkosť oblečenia a obuvi.

V niektorých krajinách musíme pri náborovom procese spracovávať vaše zdravotné údaje a údaje týkajúce sa vášho rasového alebo etnického pôvodu (iba pokiaľ to vyžadujú miestne zákony alebo pokiaľ je to nevyhnutné pre zaistenie rovných príležitostí a rovného zaobchádzania pre všetkých uchádzačov a zamestnancov spoločnosti ABB v súlade s miestnymi zákonmi). Žiadna z vyššie uvedených kategórií osobných údajov sa nebude spracovávať, pokiaľ toto spracovávanie zakazujú platné ustanovenia národných zákonov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme vo vašej krajine, odošlite žiadosť na adresuprivacy@abb.com.

Prečo tieto údaje potrebujeme

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na nasledujúce účely:

 • Vaša žiadosť o konkrétnu pracovnú pozíciu v spoločnosti ABB alebo podniku so spoločnou majetkovou účasťou spoločnosti ABB a tretej strany, ktorú spracovávame v rámci splnenia opatrení pred uzatvorením zmluvy s cieľom podpisu pracovných a súvisiacich zmlúv (pre vykonanie krokov pred uzatvorením pracovnej zmluvy);
 • Posúdenie vašej žiadosti na základe zákonných záujmov spoločnosti ABB alebo podniku so spoločnou majetkovou účasťou spoločnosti ABB a tretej strany je založené na hľadaní najvhodnejšieho uchádzača o voľné pracovné miesto, spoločnosť ABB preto musí vykonávať posúdenia a pohovory, ktoré sú tiež vo vašom záujme nájsť zamestnanie, ktoré vám najviac vyhovuje;
 • Vaša žiadosť o zamestnanie na účely potenciálneho budúceho náboru v spoločnosti ABB alebo v podniku so spoločnou majetkovou účasťou spoločnosti ABB a tretej strany, na základe vášho súhlasu.
 • V prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy – s cieľom splnenia nevyhnutných povinností správcu vyplývajúcich z pracovnej zmluvy a platných zákonných ustanovení, napr. potvrdenie, že spĺňate interné a zákonné požiadavky pre konkrétne pracovné miesto, príprava a podpis pracovnej zmluvy a ďalších pracovnoprávnych dokumentov, vytvorenie nevyhnutných účtov v našich informačných systémoch; umožnenie vášho prístupu do priestorov spoločnosti ABB; poskytnutie povinných oznámení pre vládne úrady; poskytnutie prípadného pracovného odevu a osobných ochranných prostriedkov a vykonanie vstupnej inštruktáže nevyhnutnej na poskytnutie vybavenia, zaškolenie a informácií potrebných pre pracovné miesto, na ktoré nastupujete.
 • V prípade uzavretia pracovnej zmluvy môžeme na vašu žiadosť spracovať vaše údaje potrebné na splnenie zmluvy v rámci niektorých služieb týkajúcich sa zamestnania (napr. služby presťahovania alebo získanie požadovaných víz a pracovných povolení).
 • Vykonávanie auditov, previerok a kontrol súladu s cieľom monitorovať kvalitu náborového procesu vrátane súladu s firemnými zásadami a právnymi požiadavkami spoločnosti ABB, reagovania na sťažnosti, vybavovania súvisiacich otázok a uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokov, na základe oprávneného záujmu spoločnosti ABB alebo podniku so spoločnou majetkovou účasťou spoločnosti ABB a tretej strany.

Kópiu posúdenia našich zákonných záujmov na spracovanie vašich osobných údajov si môžete vyžiadať na stránke www.abb.com/privacy. Ak chcete získať viac informácií o vyššie uvedených účeloch, pošlite žiadosť na adresu privacy@abb.com.

Zhromažďujeme iba tie vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na tieto účely. Používanie vašich osobných údajov poskytnutých v rámci vašej žiadosti o zamestnanie bude obmedzené na potrebné prípady a vaše údaje sa budú zdieľať iba so zamestnancami a tretími stranami, ktoré sú priamo zapojené do náborových procesov pre konkrétnu pracovnú pozíciu.

Vaša žiadosť môže byť zamietnutá, pokiaľ váš profil nie je úplný a/alebo je nepresný. Presné osobné údaje, správne kontaktné informácie a kompletný profil sa vyžadujú, aby sme vás mohli skontaktovať a spracovať vašu žiadosť o zamestnanie.

Čo s týmito údajmi robíme

Vaše osobné údaje zdieľame iba so zamestnancami a tretími stranami, ktoré sú priamo zapojené do náborového procesu. Vaše osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi organizáciami ABB a tretími stranami na nasledujúce účely v rámci činnosti spracovávania údajov:

Meno alebo kategória príjemcu

Umiestnenie príjemcu

Účel

Zavedené záruky na ochranu vašich osobných údajov

ABB Ltd
(EÚ organizácia ABB)

CH, Zürich

Ukladanie osobných údajov na našich serveroch.

Táto organizácia má sídlo vo Švajčiarsku, kde sa predpokladá zaistenie zodpovedajúcej ochrany osobných údajov na základe rozhodnutia Komisie EÚ

Organizácia ABB v Európe

Zdieľanie vašej žiadosti s organizáciami, ktoré sú priamo zapojené do náborového procesu na konkrétnej pracovnej pozícii a prípadných budúcich náborových procesov na základe vášho súhlasu.

V prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy potrebujeme zdieľať vaše údaje so subjektmi zodpovednými za vytvorenie príslušných účtov v našich informačných systémoch, údržbu serverov a systémov používaných na ukladanie a zdieľanie osobných údajov zamestnancov na účely uvedené v tejto vyhláške.

Táto organizácia má sídlo v EÚ, kde sa predpokladá zaistenie zodpovedajúcej ochrany osobných údajov

Organizácia ABB mimo Európy

Mimo EÚ

Zdieľanie vašej žiadosti s organizáciami, ktoré sú priamo zapojené do náborového procesu na konkrétnej pracovnej pozícii a prípadných budúcich náborových procesov na základe vášho súhlasu.

V prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy potrebujeme zdieľať vaše údaje so subjektmi zodpovednými za vytvorenie príslušných účtov v našich informačných systémoch, údržbu serverov a systémov používaných na ukladanie a zdieľanie osobných údajov zamestnancov na účely uvedené v tejto vyhláške.

Táto organizácia spadá pod spoločnosť ABB a právne mechanizmy na prenos sú Modelové ustanovenia EÚ a Záväzné firemné pravidlá, hneď ako vstúpia do platnosti.

Tretie strany v rámci EÚ (vrátane obchodných partnerov ABB a podnikov so spoločnou majetkovou účasťou uzatvorených s tretími stranami, poskytovateľov softvéru, poskytovateľov personálnych posudkov, právnych firiem a vládnych úradov)

Zdieľanie vašej žiadosti s tretími stranami, ktoré sú priamo zapojené do náborového procesu, a to za účelom umožnenia použitia online náborovej platformy, získavania a hodnotenia kandidátov, vydávania pracovných povolení, víz a ďalších zákonom požadovaných dokumentov.

V prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy potrebujeme vaše údaje zdieľať so subjektmi zodpovednými za umožnenie vášho prístupu do priestorov spoločnosti ABB, podávanie povinných oznámení pre vládne úrady, ktoré zaisťujú lekársku prehliadku budúcich zamestnancov a vykonávajú kontrolu údajov a referencií.

Táto tretia strana má sídlo v EÚ, kde sa predpokladá zodpovedajúca ochrana osobných údajov

Tretie strany mimo EÚ (vrátane obchodných partnerov ABB a podnikov so spoločnou majetkovou účasťou uzatvorených s tretími stranami, poskytovateľov softvéru, poskytovateľov personálnych posudkov, právnych firiem a vládnych úradov)

Mimo EÚ

Zdieľanie vašej žiadosti s tretími stranami, ktoré sú priamo zapojené do náborového procesu, a to za účelom umožnenia použitia online náborovej platformy, vyhľadávania a hodnotenia kandidátov, vydávania pracovných povolení, víz a ďalších zákonom požadovaných dokumentov.

V prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy potrebujeme vaše údaje zdieľať so subjektmi zodpovednými za zaistenie vášho prístupu do priestorov spoločnosti ABB, podávanie povinných oznámení pre vládne úrady, ktoré naším menom zaisťujú lekársku prehliadku budúcich zamestnancov a vykonávajú kontrolu údajov alebo referencií.

Táto tretia strana má sídlo mimo EÚ, kde sa nepredpokladá zaistenie zodpovedajúcej ochrany osobných údajov, a teda zákonným mechanizmom na prenos budú Modelové ustanovenia EÚ alebo ich ekvivalent.

Potenciálni či aktuálni nadobúdatelia obchodov a aktív spoločnosti ABB

EÚ a mimo EÚ

Na posúdenie príslušných obchodov či aktív alebo na uskutočnenie transformácie/zlúčenia spoločností.

Pokiaľ má potenciálny alebo aktuálny nadobúdateľ sídlo mimo EÚ, kde sa nepredpokladá zaistenie zodpovedajúcej ochrany osobných údajov, právnym mechanizmom na prenos budú Modelové ustanovenia EÚ alebo ich ekvivalent.

Ak sa to bude vyžadovať, vaše osobné údaje budeme zdieľať s tretími stranami v krajine, v ktorej sa uchádzate o pracovné miesto, alebo s tretími stranami v krajinách, ktoré sú priamo zapojené do náborového procesu na príslušné pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. Môže to tak byť v prípade, keď sa uchádzate o miesto v inej krajine, než kde máte bydlisko. Účelom je vytvorenie a organizácia víz a pracovného povolenia.

V prípade, že podávate žiadosť na pracovné miesto mimo EÚ, vaše údaje sa prenesú mimo EÚ do krajiny, kde sa o príslušné pracovné miesto uchádzate. Komisia EÚ predpokladá, že táto krajina neposkytuje zodpovedajúce záruky pre vaše osobné údaje, preto používame európske modelové ustanovenia s cieľom ochrany vašich osobných údajov.

Profilovanie a automatizované spracovanie vašich údajov

Môžeme používať automatizované metódy s cieľom vykonania rozhodnutí na základe vašich osobných údajov. Logika použitá na vykonanie takého rozhodnutia je založená na požiadavkách pracovného profilu a na tom, či vaša prax a vzdelanie spĺňajú tieto požiadavky. Potenciálne následky a význam tohto automatizovaného rozhodovania sú také, že vaša žiadosť môže byť zamietnutá, pokiaľ váš profil nespĺňa minimálne požiadavky vzhľadom na popis pracovnej pozície. V prípade, že používame automatizované metódy, máte právo na preskúmanie alebo vyjadrenie svojho názoru a spochybnenie tohto rozhodnutia na základe podania žiadosti dátového subjektu na www.abb.com/privacy.

Môžeme tiež použiť automatizované metódy na analýzu vašich osobných údajov poskytnutých na našej náborovej platforme a na vytvorenie profilu našich kandidátov (profilovanie). Tento profil sa použije iba na jednotné hodnotenie našich kandidátov, čím sa zabezpečí väčšia konzistencia a spravodlivosť náborového procesu. Výsledok profilovania je doplnkovou spätnou väzbou pre náborového pracovníka a nepredurčuje výsledky náborového procesu.

Po podaní vašej žiadosti, bez ohľadu na to, či ste miesto získali alebo nie, vám môžeme zaslať e-mail, kde vás vyzveme na účasť na prieskume týkajúceho sa náborového procesu. Vaša účasť na tomto prieskume je dobrovoľná.

Ako dlho údaje uchovávame

Vaše osobné údaje získané v rámci tohto procesu budeme uchovávať iba počas platnosti nášho zákonného záujmu alebo vášho súhlasu. Všeobecne platí, že aj keď môžu existovať obmedzené výnimky z dôvodu miestnych zákonných požiadaviek (napr. daňové alebo obchodné zákony), vaše osobné údaje sa budú spracovávať až na 24 mesiacov. Táto lehota uchovávania začína s každým prihlásením na váš účet.

V prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy budeme vaše osobné údaje spracovávať počas trvania tejto zmluvy.

Na základe platnej legislatívy musí spoločnosť ABB uchovávať určité osobné údaje počas minimálne stanovenej lehoty. Napríklad pracovné zmluvy a informácie o výplatách a náhradách je nutné uchovávať minimálne počas lehoty stanovenej na základe miestnej obchodnej a daňovej legislatívy.

Po skončení doby uchovávania budú vaše osobné údaje vymazané.

Pre viac informácií týkajúcich sa konkrétnej lehoty uchovávania, ktorá sa vzťahuje na vaše osobné údaje, podajte, prosím, žiadosť na privacy@abb.com.

Aké sú vaše práva?

V závislosti od jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate a v ktorej sa spracúvajú vaše osobné údaje, môžete mať tieto práva:

 • opravu akejkoľvek chyby vo vašich osobných údajoch alebo ich aktualizáciu,
 • prístup k svojím osobným údajom a získanie výtlačku svojich osobných údajov, ktoré o vás uchovávame,
 • zmazanie vašich osobných údajov, pre ktoré už nemáme právny základ na ich používanie,
 • prenesenie vašich osobných údajov na nového dodávateľa (ak je to relevantné),
 • vznesenie námietky voči spracovávaniu vašich osobných údajov na základe zákonného záujmu (pokiaľ naše dôvody na spracovávanie neprevažujú nad vašimi právami na ochranu údajov),
 • obmedzenie nášho používania vašich osobných údajov, kým sťažnosť nebude prešetrená, alebo
 • odobratie súhlasu, kedykoľvek vás požiadame o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Túto žiadosť môžete podať na www.abb.com/privacy. Za určitých okolností môžeme potrebovať obmedziť vyššie uvedené práva s cieľom ochrany verejného záujmu (napr. prevencia či zisťovanie zločinu) a našich záujmov (napr. údržba zákonnej výsady).

Pokiaľ si prajete podať sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, môžete kontaktovať referenta skupiny pre ochranu údajov na privacy@abb.com alebo svoju reklamáciu odoslať na.www.abb.com/privacy

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou alebo sa domnievate, že sme nezákonne spracovali vaše osobné údaje, alebo si myslíte, že mohlo dôjsť k porušeniu zákonov o ochranu osobných údajov, máte tiež právo kontaktovať Úrad na ochranu údajov v krajine vášho bydliska alebo práce.

Pridajte sa do nášho náborového adresára

Radi by sme používali vašu e-mailovú adresu na poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach v spoločnosti ABB v krajine a oblasti, o ktorú sa zaujímate. Svoje údaje môžete kedykoľvek zmazať kliknutím na odkaz „zmazať“ v akomkoľvek budúcom oznámení alebo vyplnením formulára na www.abb.com/privacy.

Ďalšie informácie

Odoslaním vašej žiadosti potvrdzujete, že vaše osobné údaje v nej obsiahnuté sú presné a aktuálne. Ďalej potvrdzujete, že ste si prečítali toto oznámenie o ochrane údajov, porozumeli mu a ste si vedomí toho, že odoslaním vašej žiadosti vyslovujete svoj súhlas, aby sme spracovávali vaše osobné údaje s cieľom preskúmania a posúdenia vašej žiadosti (v danom prípade na základe súhlasu), prípadne aby sme vykonali to isté s cieľom prípravy vašej pracovnej zmluvy.