Pozrieť si túto stránku v

Oznámenie o ochrane osobných údajov zákazníkov

1. Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "Oznámenie") sa vzťahuje na spoločnosti skupiny ABB, teda na ABB Ltd, Švajčiarsko a každú entitu, v ktorej ABB Ltd, Švajčiarsko priamo alebo nepriamo vlastní väčšinový podiel alebo vlastní alebo kontroluje väčšinu hlasovacích práv. Spoločnosť ABB, ktorá Vám poskytuje služby alebo s Vami komunikuje (ďalej len "ABB" alebo "my"), je zodpovedná za spracovanie Vašich osobných údajov a kontroluje, ako sa tieto údaje využívajú v súlade s týmto Oznámením.

Ďalšie dcérske spoločnosti ABB môžu takisto získavať alebo spracovávať Vaše osobné údaje, či už ako ich správca alebo spracovateľ, a toto oznámenie sa rovnako vzťahuje aj na nich.

2. Ktoré informacie zbierame a používame?

Zbierame a používame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v spojitosti s dohodami s našimi zákazníkmi. Môžeme zbierať nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Obchodné kontaktné informácie, ktoré nám oznámite: meno, titul, názov pracovnej pozície, e-mailová adresa, obchodná adresa, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo.
 • Doplňujúce informácie, ktoré nám poskytnete v priebehu našich obchodných vzťahov, napríklad: záujem o výrobky ABB, marketingové preferencie, registračné informácie poskytnuté pri podujatiach, webinároch, na veľtrhoch, v zmluvách alebo objednávkach, faktúrach, platbách, z histórie obchodného partnera, údaje týkajúce sa plnenia našich zmluvných záväzkov a predzmluvných opatrení vrátane marketingových aktivít, korešpondenčných údajov, ponúk, tendrov, údajov o zmluvách a objednávkach, faktúr, platieb, údajov o poistení, záznamov týkajúcich sa dopytov / otázok / sťažností / objednávok, počtu zamestnancov, číslo pasu, dátum narodenia, informácie o cestovných vízach, rozhovory - vyhodnotenie / spätná väzba, záznamy zo školenia, údaje o pohlaví, ID zákazníka / spotrebiteľa, údaje o použití produktu, preferencie.
 • Údaje z elektronickej identifikácie a informácie zhromaždené komunikačným systémom, IT aplikáciami a internetovým prehliadačom ako napríklad IP adresa, zdroj Vašej návštevy tejto stránky, počet návštev a čas strávený na webe alebo na konkrétnej webstránke, odkazy, na ktoré bolo kliknuté, zdieľané komentáre, otvorené emailové odkazy, typ prehliadača, dátum a čas návštevy, identifikátory zariadenia (ID mobilného zariadenia, ID počítača atď.), cookies, digital alias/podpis, údaje pre registráciu a prihlásenie, údaje sledovania/analýzy.

Osobné údaje, o ktorých hovoríme nižšie, zhromažďujeme a spracovávame, ak vôbec, v súlade s platnými zákonmi v danej krajine.

 • Údaje o odsúdeniach za trestné činy a priestupky, ako sú základné informácie o trestnom konaní a následných trestoch v rozsahu požadovanom pre účely previerky a opatrenia “Poznaj svojho zákazníka” (“Know Your Customer” ďalej len „KYC“) a opatrenia proti praniu špinavých peňazí (“Anti Money Laundering” ďalej „AML“).
 • V rozsahu, v akom je to nutné na splnenie našich záväzkov, zhromažďujeme údaje získané z verejne prístupných zdrojov alebo údaje, ktoré sú legitímne zdieľané inými tretími stranami (napr. úverovou agentúrou): údaje z obchodného registra, údaje z registra združení, údaje o úverovej schopnosti (bonite).

3. Prečo pracujeme s Vašimi osobnými údajmi?

Vaše osobné údaje môžeme využívať z dôvodov popísaných vyššie na tieto účely:

 • spracovanie a plnenie objednávok, dodávku služieb a na priebežné informovanie o stave Vašej objednávky alebo objednávky Vašej spoločnosti;
 • poskytovanie a spravovanie našich výrobkov a služieb;
 • spracovanie cenovej ponuky a udržiavanie zákazníckeho vzťahu vrátane poskytovania podpory, vyhodnocovania a reagovania na požiadavky zákazníka, zazmluvnenie servisu počas životnosti produktu a získavanie osobných údajov potenciálnych zákazníkov pre komunikáciu v budúcnosti;
 • preverovanie spokojnosti zákazníka, spracovanie marketingových kampaní, analýz trhu, vyhodnocovanie súťaží alebo iných propagačných aktivít a podujatí;
 • vykonávanie marketingových a obchodných aktivít (vrátane tvorby leadov, sledovania marketingových príležitostí, vykonávania marketingového prieskumu, sledovania a riadenia efektivity našich reklamných a marketingových kampaní, riadenia našej značky a komunikácie nových obchodných projektov);
 • zasielanie marketingovej komunikácie o produktoch a službách (upozornenia, propagačné materiály, newsletter, atď.) poštou, cez telefón, sms, email a pomocou iných digitálnych spôsobov;
 • analyzovanie osobných údajov pre účely poskytnutia relevantných marketingových ponúk a informácií, zabezpečenie presnosti kontaktných informácií o zákazníkoch.
 • Vykonávanie školení a kurzov pre zákazníkov;
 • reportovanie a analýza dát ako napr. prieskum trhu, analýza trendov, finančné analýzy, segmentácia a profilovanie zákazníkov za účelom zlepšenia spokojnosti zákazníka s ABB a poskytovanie lepšieho a viac personalizovaného obsahu vrátane prieskumu trhu, vývoja a zlepšovania služieb alebo výrobkov prostredníctvom posudzovania a analýzy informácií;
 • komunikácia s obchodnými partnermi o produktoch, službách a projektoch ABB alebo obchodných partnerov, napr. odpovedaním na dopyty a požiadavky;
 • plánovanie obchodných ciest, nákupu lístkov/leteniek a správa vozového parku;
 • reorganizácia, akvizícia alebo predaj činností, obchodných jednotiek a spoločností;
 • riadenie kvality procesu a manažment poistenia;
 • vykonávanie auditov, skúmaní a regulačných kontrol pre splnenie povinností regulačných orgánov;
 • riadenie, riziká a dodržiavanie predpisov vrátane povinnej starostlivosti a nariadení vyplývajúcich z AML, dodržiavania colných a obchodných predpisov a zásad svetového obchodu ako aj preverovania zoznamu sankcionovaných strán, bezpečnosti, vrátane prevencie, odhaľovania trestných činov a podvodov;
 • udržiavanie a ochrana bezpečnosti produktov, prevádzok, servisu, systémov, sietí, počítačov a informácií v rámci prevencie a zhodnotenia bezpečnostných rizík a podvodov alebo iných trestných alebo škodlivých akvivít; a
 • riadenie IT zdrojov, vrátane riadenia infraštruktúry, t.j. zálohovanie údajov, podpora informačných systémov a servisných prevádzok pre manažment aplikácií, podporu koncového užívateľa, testy, údržba, bezpečnosť (odozva na incidenty, riziká, zraniteľnosť systému), vytváranie a spravovanie užívateľských účtov, prideľovanie a spravovanie softvérových licencií, testovanie bezpečnosti a výkonu a kontinuita činnosti, monitorovanie prístupu k systému, sťahovanie.

Za účelom potvrdenia presnosti vašich kontaktných informácií s vami, zdieľania marketingovej komunikácie šitej na mieru a zasielania personalizovaných správ využívame automatizované metódy na vytvorenie profilu vychádzajúceho z údajov, ktoré sme získali spôsobom opísaným v týchto zásadách ako napríklad počet návštev webstránky ABB, otvorené emaily, Vaša registrácia na webináre a Vaša nedávna interakcia a aktivity v spojitosti s ABB. Ak by ste chceli byť viac informovaný o automatických zasielaniach, môžete o to požiadať zadaním požiadavky na www.abb.com/privacy. Máte právo na podanie námietky proti tejto činnosti formou predloženia požiadavky dotknutej osoby na adresu www.abb.com/privacy.
Zhromažďujeme od Vás len tieto osobné údaje, ktoré potrebujeme pre účely popísané vyššie. Pre účely štatistiky, zlepšovania našich služieb a testovania IT systémov využívame anonymné údaje v rozsahu, pokiaľ je to možné. To znamená, že tieto údaje vás nebudú (ne)priamo identifikovať alebo vás rozpoznajú ako jednotlivca.

4. Čo sa stane, ak nám neposkytnete informácie, o ktoré sme Vás požiadali, alebo ak nás požiadate o ukončenie spracúvania Vašich informácií

Pokiaľ ide o spracovanie údajov súvisiacich s obchodným vzťahom s Vami, spoločnosť ABB nebude schopná primerane nadviazať, viesť alebo ukončiť obchodný vzťah s Vami alebo s Vašou spoločnosťou a všeobecne vykonávať vyššie uvedené účely bez určitých osobných údajov. Aj keď Vás nemôžeme zaväzovať k zdieľaniu svojich osobných údajov, upozorňujeme, že to môže mať následky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na obchodný vzťah, napríklad nemožnosť prijať požadované predzmluvné opatrenia na uzavretie zmluvy s Vami alebo Vašou spoločnosťou alebo nadviazať a pokračovať v obchodnom vzťahu tak, ako ste to požadovali.

5. Právny podklad, na základe ktorého používame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na účely opísané v týchto zásadách na základe jedného z nasledujúcich právnych podkladov podľa potreby:

 • Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na účely splnenia zákonných povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých s Vami alebo s Vašou spoločnosťou, alebo ako súčasť predzmluvných opatrení, o ktorých učinenie sme boli požiadaní
 • Požiadame Vás o súhlas s činnosťami popísanými v tomto oznámení, kde to vyžaduje zákon, napríklad pri spracovaní údajov na marketingové účely vrátane zdieľania marketingovej komunikácie ušitej na vašu mieru, zasielanie personalizovaných správ a zabezpečenie presnosti vašich kontaktných informácií, kde nemáme existujúci obchodný vzťah s vami alebo vašou spoločnosťou; alebo
 • Budeme vychádzať z našich oprávnených záujmov pri spracúvaní osobných údajov v rámci obchodného vzťahu s Vami alebo s Vašou spoločnosťou, pokiaľ to nie je v rozpore s vašimi osobnými záujmami. To môže zahŕňať:
  • Zber osobných dát a využívanie na tieto účely je podporou nášho podnikania.
  • vedenie, riadenie, rozvoj a podpora nášho podnikania v najširšom možnom zmysle, vrátane dodávok produktov a služieb, plnenia zmlúv a riadenia objednávok so zákazníkmi, spracovania a plnenia nákupov, riadenia kvality procesov a zdokonaľovania produktov alebo služieb, analytiky a monitoring trhu, zníženie rizika zlyhania v našich predajných procesoch, vymáhanie právnych nárokov vrátane vymáhania pohľadávok prostredníctvom mimosúdnych konaní a reorganizácia, akvizícia a predaj činností, obchodných jednotiek a spoločností;
  • priamo na marketingové účely pre existujúcich zákazníkov vrátane zdieľania marketingovej komunikácie šitej na mieru zákazníka, zasielanie personalizovaných správ a zabezpečenie presnosti kontaktných informácií;
  • monitorovanie, skúmanie a zabezpečovanie súladu s právnymi, regulačnými, štandardnými a internými požiadavkami a zásadami ABB;
  • predchádzanie podvodom a trestnej činnosti vrátane vyšetrovania tejto činnosti, zneužitia majetku, výrobkov a služieb ABB a primeraného zabezpečenia sietí a informácií; a
  • prenos osobných údajov v rámci skupiny ABB group pre interné administratívne účely, pokiaľ je to potrebné, napríklad pri centralizovaných službách.

Kópiu nášho zhodnotenia, prečo smieme spracovávať Vaše osobné údaje na tieto účely, môžete dostať, ak podáte žiadosť cez www.abb.com/privacy.

 • V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na základe zákonných povinností a zákonných požiadaviek, napríklad na základe daňových povinností alebo povinnosti spolupráce s regulačnými úradmi, na účely dokazovania, stíhania alebo vymáhania občianskoprávnych nárokov sa môžu vyžadovať zákonné lehoty uchovávania údajov alebo zverejnenie osobných údajov v rámci úradných alebo súdnych opatrení.

S ohľadom na osobné údaje týkajúce sa odsúdenia za trestné činy a priestupky spracúvame tieto údaje iba v prípade, ak je takéto spracovanie povolené príslušným (lokálnym) zákonom.

6. Strany, s ktorými zdieľame Vaše osobné údaje (v rámci alebo mimo EÚ a EHP alebo mimo krajiny, kde sídli ABB, ktorá pracuje s Vašimi údajmi)

Vaše osobné údaje zdieľame iba s ďalšími pridruženými subjektmi ABB alebo s tretími osobami v rozsahu potrebnom na účely opísanými v tabuľke nižšie. Ak zdieľame vaše osobné údaje s pridruženou spoločnosťou alebo treťou stranou tak v rámci Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) alebo mimo krajiny, v ktorej spoločnosť ABB údaje spracuváva, vždy poskytujeme primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov. Príklady týchto opatrení sú rozhodnutia Európskej komisie alebo štandardné zmluvné doložky. Na ochranu Vašich osobných údajov sme prijali ďalšie opatrenia na prenos údajov z krajín mimo EÚ, EHP a mimo krajiny, v ktorej sa nachádza spoločnosť ABB, ktorá spravuje Vaše údaje. Ak by ste chceli získať prehľad o zavedených opatreniach, odošlite žiadosť na www.abb.com/privacy.

Meno/názov príjemcu, alebo – v prípade krajín mimo EÚ – kategória príjemcu

Región príjemcu

Účel

Pobočky a dcérske spoločnosti ABB

Pozri zoznam dcérskych spoločností ABB

Účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov

Obchodní partneri ABB, distribútori a sprostredkovatelia

EÚ/EHP a mimo tohto priestoru (global)

Účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov

Poskytovatelia služieb, ako sú IT služby, marketingové agentúry, nezávislí sprostredkovatelia, spracovatelia platieb, ratingové a hodnotiace služby, profesionálne a poradenské služby vrátane účtovníkov, audítori, právnici, poisťovatelia, bankári, náboroví pracovníci, cestovné kancelárie a ďalší poradcovia alebo poskytovatelia služieb pracujúci v mene ABB

EÚ/EHP a mimo tohto priestoru (global)

Účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov

Správcovia konkurznej podstaty alebo veritelia

EÚ/EHP a mimo tohto priestoru (global)

Pre správu konkurzov

Potenciálni alebo skutoční nadobúdatelia podnikov alebo majetku spoločnosti ABB

EÚ a mimo EÚ

Na zhodnotenie dotknutého podniku alebo majetku alebo na účely vykonania transformácie/zlúčenia spoločností.

Príjemcovia podľa požiadaviek platného práva alebo právneho procesu, na vymáhanie práva alebo pre štátne úrady atď.

EÚ a mimo EÚ

Ak si to vyžadujú platné zákony alebo oprávnený záujem štátnych úradov alebo platný zákon

7. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Na základe záväznej legislatívy môže ABB musí uchovávať určité osobné údaje po minimálnu dobu. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu nutnú na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo kým nám neoznámite, že si už neželáte dostávať marketingové materiály spoločnosti ABB.

Vo všeobecnosti sa osobné údaje o zákazníkoch uchovávajú počas trvania zmluvného vzťahu a minimálne počas obdobia (zvyčajne medzi 5-10 rokmi po ukončení zmluvy) alebo dlhšie obdobie, ak to vyžadujú miestne zákony a regulačné požiadavky. Profil vytvorený na základe automatizovaných metód opísaných v tomto oznámení sa uchováva do 24 mesiacov.

Uplatniteľné zákony o ochrane údajov zároveň vyžadujú, aby sme osobné údaje neuchovávali v identifikovateľnej forme dlhšie, ako je potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Nastavením IT aplikácií a na základe IT politiky ABB zabezpečujeme, že uchovávanie Vašich osobných údajov sa odstráni, keď ich už nepotrebujeme.

8. Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov

V závislosti od právneho systému, v ktorom sa nachádzate a v ktorom dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov, môžete mať nasledujúce práva:

Práva o ochrane osobných údajov

Čo to znamená

Právo prístupu k Vašim údajom

Máte právo požiadať spoločnosť ABB o prehľad alebo získanie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme.

Právo na úpravu údajov

Môžete požiadať o okamžitú úpravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás máme.

Právo vymazania údajov

Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, ak už nie sú potrebné, ak nám to podľa príslušných právnych predpisov ukladá povinnosť vymazať údaje alebo ich spracovanie je nezákonné.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na prijatie svojich osobných údajov v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte pre svoje vlastné účely, alebo nás požiadať, aby sme tieto údaje oznámili tretej strane.

Právo na podanie námietky proti spracovaniu údajov

Máte právo kedykoľvek namietať proti nášmu spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmovch, z dôvodov vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak spoločnosť ABB požiadala o Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením.

Upozorňujeme, že vyššie uvedené práva nie sú absolútne a že niekedy nie je možné Vašej žiadosti úplne vyhovieť. Napríklad niekedy nemôžeme vymazať alebo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov, pretože môžeme mať zákonné alebo zmluvné povinnosti uchovávať osobné údaje.

O uplatnenie svojich práv na ochranu osobných údajov môžete požiadať na adrese www.abb.com/privacy.

9. Kontaktné a ďalšie informácie

Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, využiť akékoľvek z Vašich ďalších práv uvedených vyššie alebo ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spôsobu, akým spoločnosť ABB spracúva Vaše osobné údaje, kontaktujte nášho správcu pre ochranu osobných údajov na adrese privacy@abb.com alebo podajte svoju sťažnosť na www.abb.com/privacy.

Ak nebudete spokojní s našou odpoveďou alebo sa budete domnievať, že spracovávame Vaše osobné údaje v rozpore so zákonmi, môžete sa tiež obrátiť na orgán na ochranu osobných údajov v krajine svojho trvalého bydliska alebo v krajine, kde pracujete alebo v krajine, kde podľa Vašej mienky mohlo dôjsť k porušeniu zákonov na ochranu osobných údajov.

10. Aktualizácie tohto dokumentu

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môže byť z času na čas aktualizované v dôsledku požadovaných zmien. V prípade takýchto aktualizácií podnikneme potrebné kroky, aby sme Vás o nich informovali, v závislosti od dôležitosti vykonaných zmien. Ak to vyžadujú príslušné zákony, požiadame Vás tiež o súhlas s akýmikoľvek podstatnými zmenami Oznámenia o ochrane súkromia, ktoré budú opisovať naše aktuálne postupy.

Skontrolujte „dátum zverejnenia, pomocou ktorémo môžete zistiť, kedy bolo aktualizované toto Oznámenie o ochrane osobných údajov.

Dátum zverejnenia: 01.03.2021