Oznámenie o ochrane osobných údajov

1. Úvod 

Táto Oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „oznámenie“) platí pre všetky spoločnosti skupiny ABB, t. j. ABB Ltd, Switzerland a všetky subjekty, v ktorých ABB Ltd, Switzerland má, či už priamo alebo nepriamo, väčšinovú účasť, alebo v ktorej vlastní či ovláda väčšinu hlasovacích práv. Spoločnosť zo skupiny ABB Group, ktorá s vami komunikuje, alebo jej poskytujete tovary alebo služby (uvedená ako "ABB" alebo "my"), je zodpovedná za spracúvanie vašich osobných údajov a kontroluje či sa spracúvajú v súlade s touto oznámením.  

V spoločnosti ABB je rešpektovanie vašich práv na súkromie najvyššou prioritou. Toto oznámenie vysvetľuje, ako spracúvame vaše osobné údaje a aké práva máte vzhľadom na vaše osobné údaje.   

2. Kto je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov? 

Za ochranu vašich osobných údajov zodpovedá spoločnosť ABB Ltd, Switzerland a jej dcérske spoločnosti: V súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov je hlavným prevádzkovateľom vašich údajov dcérska spoločnosť ABB, ktorá komunikuje s vami alebo pre ktorú poskytujete tovary alebo služby. Ostatné dcérske spoločnosti ABB môžu takisto dostávať a spracovávať vaše osobné údaje, buď ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ a táto oznámenie sa vzťahuje aj na ne. 

3. Aké typy informácií môžeme zhromažďovať a používať? 

Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú v súvislosti s dohodami s našimi dodávateľmi. Môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov: 

 •  Identifikačné údaje a obchodné kontaktné informácie, ktoré s nami zdieľate, ako meno, priezvisko, zamestnanie/pozícia/titul, štátna príslušnosť, obchodná e-mailová adresa, adresa firmy, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, číslo faxu, súkromné telefónne číslo, pohlavie, dátum narodenia. 

 • Doplňujúce informácie, ktoré nám poskytnete v rámci našich obchodných vzťahov, ako sú údaje týkajúce sa splnenia našich zmluvných povinností a predzmluvných opatrení vrátane korešpondenčných údajov, ponúk, verejných súťaží, životopisu, podmienok, údaje o zmluve a objednávke, faktúry, platby, história obchodných partnerov, záznamy týkajúce sa dopytov/otázok/sťažností/objednávok.  

 • Elektronické identifikačné údaje a informácie zhromaždené komunikačnými systémami, aplikáciami IT a prehliadačmi webových stránok (ak má dodávateľ prístup alebo je ovplyvnený takýmito systémami alebo aplikáciami v súlade s platnými právnymi predpismi), ako sú využívanie informačných technológií (prístup k systému, IT a používanie internetu), identifikátor zariadenia (ID mobilného zariadenia, počítačové ID), registračné a prihlasovacie poverenia, IP adresa, prihlasovacie údaje a zaznamenané súbory, Analytics ID, čas a URL, vyhľadávania, webové záznamy o registrácii a súboroch cookie, hlasové nahrávky (napr. nahrávky hlasovej pošty/telefónu, nahrávky cez Skype). 

Nižšie uvedené kategórie osobných údajov sa môžu prípadne spracúvať a spracovávať iba v súlade s platnými miestnymi predpismi vo vašej krajine pobytu a podľa potreby v závislosti od dohody s dodávateľmi. 

 • Údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky, ako sú informácie o bezúhonnosti a informácie na účely jej preverenia a informácie o sankčných zoznamoch v rozsahu požadovanom na účely trestnoprávneho preverovania, náležitej starostlivosti a povinností proti praniu špinavých peňazí ("AML"). 

 • V rozsahu, v ktorom musíme plniť naše záväzky, údaje získané z verejne prístupných zdrojov alebo údaje, ktoré zákonne odovzdali tretie strany (napr. úverová firma), napr. údaje o obchodnom registri, údaje o úverovej bonite. 

V prípade, že by ste chceli dostať informácie o konkrétnej činnosti v oblasti spracovania osobných údajov, môžete si podať žiadosť prostredníctvom www.abb.com/privacy

4. Prečo používame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje, ako sú opísané vyššie, môžeme používať na nasledujúce účely:

 • riadenie dodávateľov a poskytovateľov služieb v celom dodávateľskom reťazci vrátane kontaktných interakcií vrátane výberového konania, zapojenia sa, spracovania objednávok, procesu a plnenia nákupov, správy a riadenia dodávateľov, predajcov, zhotoviteľov, poradcov a iných odborných expertov; 

 • platenie dlhov, dodávateľská faktúra a riadenie platieb, nákup priamych a nepriamych služieb; 

 • spravodajstvo a analytika vrátane prieskumu trhu a  vývoja a zlepšovania služieb alebo produktov prostredníctvom hodnotenia a analýzy informácií; 

 • riadenie kvality procesov; 

 • odkazy na dokumenty, ako sú ponuky, nákupné objednávky, faktúry, správy;  

 • riadenie životného cyklu zmluvy; 

 • výberu platieb a procesov platobnej neschopnosti; 

 • dodávateľov odbornej prípravy; 

 • finančné a zdieľané účtovné služby, poskytujúce R2R a P2P služby; 

 • reorganizácia, akvizícia a predaj činností, obchodných jednotiek a spoločností; 

 • monitorovanie a audit dodržiavania podnikových politík, zmluvných záväzkov a zákonných požiadaviek ABB; zahŕňajúc konfliktné minerály; 

 • vykonávanie auditov, preskúmaní a regulačných kontrol s cieľom plnenia záväzkov voči regulačným úradom; 

 • kontrola, riziká a dodržiavanie predpisov vrátane náležitej starostlivosti a povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí ("AML"), dodržiavania colných predpisov a predpisov svetového obchodu, zoznamu sankcionovaných fyzických a právnických osôb, bezpečnosti, vrátane prevencie, odhaľovania trestnej činnosti a podvodu; 

 • údržba a ochrana zabezpečenia výrobkov, zariadení, služieb, systémov, sietí, počítačov a informácií, prevencia a zisťovanie bezpečnostných hrozieb, podvodov a ďalších trestných alebo škodlivých aktivít; a 

 • riadenie IT zdrojov, vrátane riadenia infraštruktúry vrátane zálohovania dát, podpory informačných systémov a servisných krokov na riadenie aplikácií, podpory koncových používateľov, testovania, údržby, zabezpečenia (vrátane reakcií, rizika, zraniteľnosti, reakcií na porušenie), riadenia používateľských účtov, prideľovania softvérových licencií, zabezpečenie a vykonávanie testovania a obchodnej kontinuity. 

Spracúvame iba tie vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na vyššie popísané účely. Na štatistické účely, zlepšovanie služieb a testovanie IT systémov používame v najväčšej možnej miere anonymizované údaje. To znamená, že týmito údajmi vás už nie je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, alebo špecifikovať ako jednotlivca. 

5. Čo sa stane ak nám neposkytnete informácie, ktoré sme požiadali, alebo ak nás požiadate o zastavenie spracúvania vašich informácií 

V prípadoch týkajúcich sa spracovateľských operácií v súvislosti s dohodami s našimi dodávateľmi (ako je popísané vyššie), ABB nebude schopná primerane nadviazať, viesť alebo ukončiť obchodný vzťah s vami alebo s vašou spoločnosťou a vo všeobecnosti vykonávať vyššie uvedené účely bez určitých osobných údajov. Aj keď vás nemôžeme zaviazať k tomu aby ste s nami zdieľali vaše osobné údaje, vezmite prosím do úvahy, že to neskôr môže mať následky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na obchodné vzťahy, napríklad nebudeme schopní prijať požadované predzmluvné opatrenia na uzavretie zmluvy s vami alebo vytvoriť a pokračovať v obchodnom vzťahu o ktorý ste požiadali. 

6. Právny základ, na ktorom staviame 

Vaše osobné údaje používame na účely opísané v tejto oznámení na základe jedného z nasledujúcich právnych základov, a to podľa situácie:  

 • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv s vami alebo vašou spoločnosťou, alebo ako súčasť predzmluvných opatrení, ktoré prijmeme;  

 • V niektorých prípadoch sú základom naše  oprávnené záujmy na spracúvaní vašich osobných údajov, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva. Tieto oprávnené záujmy môžu zahŕňať: 

Kópiu testu proporcionality našich oprávnených záujmov na spracúvaní vašich osobných údajov si môžete vyžiadať prostredníctvom www.abb.com/privacy

 • V niektorých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe plnenie zákonných povinností, napríklad daňových alebo ohlasovacie povinností, povinnosti spolupráce s úradmi, zákonnej lehoty uschovania alebo zverejnenia osobných údajov, v rozsahu pôsobnosti administratívnoprávnych alebo súdnych opatrení sa môžu vyžadovať na účely dokazovania, vymáhania alebo presadzovania občianskoprávnych nárokov. 

Vzhľadom na osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky, tieto údaje spracúvame iba v prípade, ak to povoľujú platné (miestne) zákony. 

7. Príjemcovia ktorým prenášame vaše osobné údaje (v EÚ a v EHP a mimo nich alebo mimo krajiny v ktorých má sídlo spoločnosť ABB, ktorá kontroluje vaše údaje) 

S ďalšími sesterskými spoločnosťami ABB alebo tretími stranami zdieľame vaše osobné údaje iba pokiaľ je to nevyhnutné na účely v nižšie uvedenej tabuľke. Pokiaľ zdieľame vaše osobné údaje so sesterskou spoločnosťou alebo treťou stranou a sú prenesené alebo sprístupnené mimo Európskej únie (ďalej len „“) a  Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) alebo mimo krajiny kde má sídlo ABB, ktorá kontroluje vaše údaje, vždy zavádzame zodpovedajúce bezpečnostné záruky na ochranu vašich osobných údajov. Príklady týchto záruk sú rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti (viac informácií tu), štandardné zmluvné doložky (viac informácií tu), certifikát Štítu na ochranu osobných údajov - Privacy Shield (viac informácií tu) a záväzné vnútropodnikové pravidlá, ktoré niektorí naši dodávatelia prijali (viac informácií tu). Vykonali sme dodatočné opatrenia pre prenos údajov z EÚ, EHP a krajiny sídla vášho zamestnávateľa do iných krajín s cieľom ochrany vašich osobných údajov. Pokiaľ máte záujem o prehľad zavedených bezpečnostných záruk, podajte, prosím, žiadosť prostredníctvom www.abb.com/privacy

Kategória príjemcu

Umiestnenie príjemcu

Účel

Sesterské a dcérske spoločnosti ABB

Účely opísané v tejtooznámenío ochrane osobných údajov

obchodní partneri ABB, distribútori a obchodní zástupcovia

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo)

Účely opísané v tejtooznámenío ochrane osobných údajov

Poskytovatelia služieb, ako sú IT služby, nezávislí sprostredkovatelia, spracovatelia platieb, ratingových a hodnotiacich služieb, odborných a poradenských služieb vrátane účtovníkov, audítorov, právnikov, poisťovateľov, bankárov, náborárov, cestovných kancelárií a iných poradcov aleboposkytovateľov služieb pracujúcich v mene ABB

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo)

Účely opísané v tejtooznámenío ochrane osobných údajov

Konkurzní správcovia a veritelia

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo)

V prípade omeškania platby a riadenia platobnej neschopnosti

Potenciálni či aktuálni nadobúdatelia obchodov a aktív spoločnosti ABB

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo)

Na posúdenie príslušných obchodov či aktív alebo na účely popísané v tomtooznámenío ochrane osobných údajov

Príjemcovia, ako to vyžaduje platné právo alebo zákonný proces, pre úrady presadzujúce zákon alebo vládne úrady atď.

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo)

Pokiaľ to vyžaduje platný zákon alebo zákonná požiadavkaštátnych orgánovalebo platná zákonná požiadavka

Kópiu záruk, ktoré uplatňujeme na zabezpečenie vašich osobných údajov, si môžete vyžiadať prostredníctvom www.abb.com/privacy.  

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje 

Na základe platnej legislatívy musí ABB uchovávať určité osobné údaje počas minimálne stanovenej lehoty. Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na účely opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa spravidla používajú počas trvania zmluvného vzťahu a počas minimálneho obdobia (zvyčajne 5-10 rokov po ukončení zmluvy) alebo na dlhšiu dobu, ak to vyžadujú miestne zákony a regulačné požiadavky.   

Platné právne predpisy v oblasti ochrany údajov zároveň požadujú, aby sme osobné údaje v podobe umožňujúcej identifikáciu dotknutej osoby neuchovávali dlhšie, ako je to nevyhnutne potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Na základe nastavenia IT aplikácií a zásad zaisťujeme, aby vaše osobné údaje boli zmazané ihneď potom ako ich už nepotrebujeme.  

Práva dotknutej osoby 

V závislosti od jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate a v ktorej sa spracúvajú vaše osobné údaje, môžete mať tieto práva:  

Práva na ochranu osobných údajov

Čo to znamená

Právo na prístup k svojím údajom

Máte nárok požiadať ABB opotvrdenie, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvanéa o získanie ich kópie.

Právo požiadať o opravu svojich údajov

Môžete požadovať okamžitú opravu nepresných čineúplnýchosobných údajov, ktoré o vásspracúvame.

Právo navýmazsvojich údajov

Môžete požadovať, aby sa osobné údaje vymazali, pokiaľ už ďalej nie sú potrebné a pokiaľ násprávne predpisyzaväzujú tieto údaje zmazať alebo pokiaľ je ichspracúvanienezákonné.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

Za konkrétnych okolností máte právo obmedziťspracúvanievašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právozískaťsvoje osobné údaje v štruktúrovanom,bežne používanom astrojovo čitateľnom formáte pre svoje vlastné potreby alebo požiadať o ich prenos tretej strane.

Právo vzniesť námietku vočispracúvaniuúdajov

Máte právonamietaťvoči spracúvaniu vašich osobných údajov v prípade, že ho vykonávame na základe našichoprávnenýchzáujmov, pokiaľ vašezáujmyprevážia našeoprávnené záujmy.

Právo naodvolaniesúhlasu

Pokiaľ vás ABB požiadala o súhlas sospracúvanímosobných údajov, môžete ho kedykoľvekodvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jehoodvolaním.

Upozorňujeme, že vyššie uvedené práva nie sú absolútne a že vašej žiadosti nemôže vždy byť možné celkom vyhovieť. Napríklad nie vždy je možné vaše osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracúvanie, pretože môžeme mať zákonnú povinnosť alebo zmluvnú povinnosť spracúvať príslušné osobné údaje. 

O uplatnenie práva na ochranu údajov môžete požiadať prostredníctvom www.abb.com/privacy.  

Kontaktné a ďalšie informácie 

Ak chcete získať prístup k vašim osobným údajom, využiť ktorékoľvek z vašich práv, alebo ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov zo strany ABB, kontaktujte nás, prosím kontaktujte nás prostredníctvom zodpovednej osoby na privacy@abb.com alebo podajte sťažnosť na www.abb.com/privacy

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou alebo sa domnievate, že sme nezákonne spracúvali vaše osobné údaje, máte tiež právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne; príslušným dozorným orgánom je dozorný orgán v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia.  

Dátum zverejnenia: [28].11.2019