Visitor and CCTV Privacy Notice

1. Úvod 

Táto Vyhláška o ochrane osobných údajov návštevníka a kamerového systému CCTV (ďalej len „vyhláška“) platí pre všetky spoločnosti skupiny ABB, t. j. ABB s.r.o., Švajčiarsko a všetky subjekty, v ktorých ABB s.r.o. Švajčiarsko má, či už priamo alebo nepriamo, väčšinovú účasť, alebo v ktorej vlastní či ovláda väčšinu hlasovacích práv. Spoločnosť ABB, ktorá vás hosťuje (ďalej len „ABB“ alebo „my“), je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov a kontroluje ich používanie v súlade s touto vyhláškou.  

V spoločnosti ABB je rešpektovanie vašich práv na súkromie najvyššou prioritou. Táto vyhláška vysvetľuje, ako spracovávame vaše osobné údaje a aké práva máte vzhľadom na vaše osobné údaje.   

2. Kto je zodpovedný za spracovávanie vašich osobných údajov? 

Za ochranu vašich osobných údajov zodpovedá spoločnosť ABB s.r.o. a jej dcérske a sesterské spoločnosti. Vzhľadom na platné zákony z oblasti ochrany súkromia a osobných údajov je hlavným prevádzkovateľom vašich osobných údajov tá dcérska/sesterská spoločnosť ABB, ktorá vás hosťuje. Ostatné dcérske spoločnosti ABB môžu takisto dostávať a spracovávať vaše osobné údaje, buď ako správca alebo spracovateľ a táto vyhláška sa vzťahuje aj na ne. 

3. Aké typy informácií môžeme zhromažďovať a používať? 

Zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, ktoré súvisia s vašou návštevou. Môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie osobných údajov: 

 • Identifikačné údaje a obchodné kontaktné informácie, ktoré s nami zdieľate, ako meno, priezvisko, zamestnanie/pozícia/titul, štátna príslušnosť, obchodná e-mailová adresa, adresa firmy, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, číslo faxu, súkromné telefónne číslo, pohlavie, dátum narodenia, evidenčné číslo vozidla, číslo platného identifikačného dokumentu  

 • Ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vašou návštevou alebo počas vašej návštevy  sú podrobnosti o prihlasovaní do zariadení a miest, hosťujúci zamestnanec, účel návštevy, záznamy týkajúce sa vašej návštevy.  

 • Snímky a video záznamy zo záznamu zo systém uzavretého televízneho obvodu (CCTV).  

 • Elektronické identifikačné údaje a informácie zhromaždené komunikačnými systémami, aplikáciami IT a prehliadačmi webových stránok (ak má návštevník prístup alebo je ovplyvnený takýmito systémami alebo aplikáciami v súlade s platnými právnymi predpismi), ako sú využívanie informačných technológií (prístup k systému, IT a používanie internetu), identifikátor zariadenia (ID mobilného zariadenia, počítačové ID), registračné a prihlasovacie poverenia, IP adresa, prihlasovacie údaje a zaznamenané súbory, Analytics ID, čas a URL, vyhľadávania, webové záznamy o registrácii a súboroch cookie. 

Nižšie uvedené typy osobných údajov sa môžu prípadne zhromažďovať a spracovávať iba v súlade s platnými miestnymi zákonmi vo vašej krajine pobytu a podľa potreby v závislosti od vašej návštevy. 

 • Údaje týkajúce sa rozsudkov a trestných činov, ako sú informácie o trestnom pozadí v rozsahu požadovanom na účely trestného preverovania v súvislosti s udelením prístupu k zariadeniam. 

 • V rozsahu,v ktorom musíme plniť naše záväzky, údaje získané z verejne prístupných zdrojov, alebo údaje,ktoré zákonne odovzdali tretie strany, ako sú údaje z registra trestov a sankčného zoznamu. 

4. Prečo používame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje, ako sú opísané vyššie, môžeme používať na nasledujúce účely:  

 • vedenie evidencie návštev, registrácia a riadenie prístupu návštevníkov vrátane súvisiacej kontaktnej interakcie a odkazov na dokumenty; 

 • riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia vrátane rýchlej zdravotnej pomoci; 

 • systém uzavretého televízneho obvodu (CCTV) zachytáva záznamy za účelom bezpečnosti verejnosti a zamestnancov, bezpečnosti budov a prevencie a odhaľovania kriminality; 

 • prístup do riadiaceho systému zaisťujúceho elektronicky riadený vstup a/alebo výstup pre oprávnené osoby na miesta s obmedzením prístupu a záznamy o zamestnancoch na mieste vykonávania prác pre prípad mimoriadnej situácie; 

 • údržba a ochrana zabezpečenia výrobkov, zariadení, služieb, systémov, sietí, počítačov a informácií, prevencia a zisťovanie bezpečnostných hrozieb, podvodov a ďalších trestných alebo škodlivých aktivít; 

 • vykonávanie auditov, preskúmaní a regulačných kontrol s cieľom plnenia záväzkov voči regulačným úradom; a 

 • riadenie IT zdrojov, vrátane riadenia infraštruktúru vrátane zálohovania dát, podpory informačných systémov a servisných krokov na riadenie aplikácií, podpory koncových používateľov, testovania, údržby, zabezpečenia (vrátane reakcií, rizika, zraniteľnosti, reakcií na porušenie), hlavných dát a pracovného prostredia, vrátane riadenia používateľských účtov, prideľovania softvérových licencií, zabezpečenie a vykonávanie testovania a obchodnej kontinuity. 

Zhromažďujeme od vás iba tie osobné údaje, ktoré potrebujeme na vyššie uvedené účely. Na štatistické účely, zlepšovanie služieb a testovanie IT systémov používame v najväčšej možnej miere anonymizované údaje. To znamená, že týmito údajmi vás už nie je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, alebo špecifikovať ako jednotlivca. 

5. Čo sa stane ak nám neposkytnete informácie, ktoré sme požiadali, alebo ak nás požiadate o zastavenie spracovania vašich informácií 

Čo sa týka spracovateľských operácií súvisiacich s vašou návštevou v spoločnosti ABB (ako je popísané vyššie), spoločnosť ABB nebude schopná primerane zabezpečiť bezpečnosť vás a iných osôb v zariadení a monitorovať bezpečnosť zariadení a vo všeobecnosti vykonávať účely uvedené vyššie bez určitých osobných údajov. Aj keď vám nemôžeme prikázať, aby ste svoje osobné údaje s nami zdieľali, upozorňujeme, že to môže mať následky, ktoré by mohli ovplyvniť vašu návštevu, napríklad nie je možné, aby ste vstúpili do určitých alebo všetkých zariadení a miesta v spoločnosti ABB. 

6. Právny základ, na ktorom staviame 

Vaše osobné údaje používame na účely opísané v tejto vyhláške na základe jedného z nasledujúcich právnych základov, podľa situácie:  

 • Budeme sa spoliehať na našeoprávnené záujmyna spracovanie vašich osobných údajov v rámci vašej návštevy v ABB, ak  nemajú neprimeraný vplyv na vaše záujmy alebo základné práva a slobody. Naše oprávnené záujmy zhromažďovať a používať osobné údaje na tento účel sú: 

  • vedenie, riadenie, rozvoj a presadzovanie nášho podnikania v čo najširšom zmysle, vrátane návštevníkov, riadenia zariadení a miest, zabezpečenia bezpečnosti a ochrany, získavania a predaja činností, obchodných divízií a spoločností; 

  • sledovanie, vyšetrovanie a zaistenie súladu s právnymi, regulačnými, štandardizačnými a internými požiadavkami a zásadami spoločnosti ABB; 

  • zabránenie podvodov a trestnej činnosti, vrátane vyšetrovania tejto činnosti, zneužívanie aktív, výrobkov a služieb spoločnosti ABB a v nutnom rozsahu zaistenie bezpečnosti siete a informácií a 

  • prenos osobných údajov v rámci skupiny ABB na interné administratívne účely ako napríklad poskytovanie centralizovaných služieb. 

  Kópiu posúdenia našich zákonných záujmov na spracovanie vašich osobných údajov si môžete vyžiadať na www.abb.com/privacy

  • V niektorých prípadoch spracovávame vaše osobné údaje na základe zákonných povinností a zákonných požiadaviek, napríklad na základe bezpečnostných povinností, povinností spolupráce s úradmi, zákonnej lehoty uschovania alebo zverejnenia osobných údajov v rozsahu pôsobnosti oficiálnych alebo súdnych opatrení sa môžu vyžadovať na účely dokazovania, stíhania alebo presadzovania občianskoprávnych nárokov. 

Vzhľadom na osobné údaje týkajúce sa trestných obvinení či trestných činov, tieto údaje spracovávame iba v prípade, keď to povoľujú platné (miestne) zákony. 

7. Strany s ktorými zdieľame vaše osobné údaje (v EÚ a v EHPa mimo nich alebo mimo krajiny v ktorých má sídlo spoločnosť ABB, ktorá kontroluje vaše údaje) 

S ďalšími sesterskými spoločnosťami ABB alebo tretími stranami zdieľame vaše osobné údaje, iba pokiaľ je to nevyhnutné na účely v nižšie uvedenej tabuľke. Pokiaľ zdieľame vaše osobné údaje so sesterskou spoločnosťou alebo treťou stranou a sú prevedené alebo sprístupnené mimo Európskej únie (ďalej len („“) a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) alebo mimo krajiny, kde má sídlo spoločnosť ABB, ktorá kontroluje vaše údaje, vždy zavádzame zodpovedajúce bezpečnostné záruky na ochranu vašich osobných údajov. Príklady týchto záruk sú rozhodnutie Európskej komisie o adekvátnosti (viac informácií tu), štandardné zmluvné ustanovenie (viac informácií tu), certifikát Privacy Shield (viac informácií tu) a záväzné firemné pravidlá, ktoré niektorí naši dodávatelia prijali (viac informácií tu). Prijali sme dodatočné opatrenia na prenos údajov z krajín mimo EÚ, EHP a mimo krajiny, v ktorej sa nachádza spoločnosť ABB, ktorá kontroluje vaše údaje, s cieľom ochrany vašich osobných údajov. Pokiaľ máte záujem o prehľad zavedených bezpečnostných záruk, podajte, prosím, žiadosť na www.abb.com/privacy

Kategória príjemcu  

Umiestnenie príjemcu 

Účel 

Sesterské a dcérske spoločnosti ABB 

Pozritezoznam dcérskych a sesterských spoločností 

Účely opísané v tejto vyhláške o ochrane osobných údajov 

Poskytovatelia služieb  

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo) 

Služby v oblasti IT, služby prijímania a správy zariadení, bezpečnostné služby a iní poskytovatelia služieb pracujúci v mene spoločnosti ABB 

Potenciálni či aktuálni nadobúdatelia obchodov a aktív spoločnosti AB

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo) 

Na posúdenie príslušných obchodov či aktív alebo na účely popísané v tejto vyhláške o ochrane osobných údajov 

Príjemcovia, ako to vyžaduje platné právo alebo zákonný proces, pre úrady presadzujúce zákon alebo miestne či vládne úrady atď. 

EÚ/EHP a mimo EÚ/EHP (celosvetovo) 

Pokiaľ to vyžaduje platný zákon alebo zákonná požiadavka miestnych či vládnych úradov alebo platná zákonná požiadavka 

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje 

Na základe platnej legislatívy musí spoločnosť ABB uchovávať určité osobné údaje počas minimálne stanovenej lehoty. Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na účely opísané v tejto vyhláške o ochrane osobných údajov. Vo všeobecnosti sa osobné údaje na vedenie evidencie návštev uchovávajú po dobu 3 až 12 mesiacov. Určité osobné údaje sa uchovávajú dlhšie, ak to vyžadujú miestne zákony a regulačné požiadavky, alebo aby reagovali na právne nároky.  Niektoré z budov a lokalít spoločnosti ABB využívajú CCTV kamerové systémy na monitorovanie ich vnútorných a vonkajších priestorov kvôli bezpečnostným a prevádzkovým účelov. Neuchovávame záznamy dlhšie ako jeden mesiac alebo na kratšie retenčné obdobie vyžadované platnými miestnymi zákonmi, pokiaľ to nie je potrebné, napríklad na riešenie bezpečnostnej udalosti. 

Platné zákony v oblasti ochrany údajov zároveň požadujú, aby sme osobné údaje v identifikovanej podobe neuchovávali dlhšie, ako je to nevyhnutne nutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracovávajú. Na základe nastavenia IT aplikácií a zásad zaisťujeme, aby vaše osobné údaje boli zmazané alebo anonymizované hneď ako ich už nepotrebujeme.  

9. Práva na ochranu osobných údajov 

V závislosti od jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate a v ktorej sa spracúvajú vaše osobné údaje, môžete mať tieto práva:  

Práva na ochranu osobných údajov 

Čo to znamená 

Právo na prístup k svojím údajom 

Máte nárok požiadať spoločnosť ABB o prehľad osobných údajov, ktoré sa o vás vedú, a o získanie ich kópie. 

Právo požiadať o opravu svojich údajov 

Môžete požadovať okamžitú opravu nepresných či nekompletných osobných údajov, ktoré o vás vedieme.  

Právo na vymazanie svojich údajov 

Môžete požadovať, aby sa osobné údaje vymazali, pokiaľ už ďalej nie sú potrebné a pokiaľ nás platné zákony zaväzujú tieto údaje zmazať alebo pokiaľ je ich spracovávanie nezákonné.  

Právo na obmedzenie spracovania údajov 

Za konkrétnych okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov.  

Právo na prenosnosť údajov 

Máte právo dostať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte pre svoje vlastné potreby alebo požiadať o ich prenos tretej strane.

Právo vzniesť námietku voči spracovaniu údajov 

Máte právo vzniesť námietku voči spracovávaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, pokiaľ vaše práva na ochranu údajov prevážia naše zdôvodnenie oprávnených záujmov.  

Upozorňujeme, že vyššie uvedené práva nie sú absolútne a že vašej žiadosti nemôže vždy byť možné celkom vyhovieť. Napríklad niekedy nie je možné vaše osobné údaje zmazať alebo ich spracovanie obmedziť, pretože môžeme mať zákonné záväzky alebo zmluvnú povinnosť viesť príslušné osobné údaje. 

O uplatnenie práva na ochranu údajov môžete požiadať na www.abb.com/privacy.  

Kontaktné a ďalšie informácie 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu, akým používame vaše osobné údaje, alebo si želáte podať sťažnosť o tom, ako s nimi zaobchádzame, môžete kontaktovať nášho referent pre ochranu údajovprivacy@abb.com, alebo podať sťažnosť na www.abb.com/privacy

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou alebo sa domnievate, že sme nezákonne spracovali vaše osobné údaje, máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu údajov v krajine vášho bydliska alebo práce, alebo prostredníctvom súdu, ak si myslíte, že mohlo dôjsť k porušeniu zákonov o ochranu osobných údajov.  

Dátum zverejnenia: 22. októbra 2019