Izjava o zaštiti privatnosti

Obaveštenje o privatnosti za regrutovanje talenata

ABB poštuje vaše pravo na privatnost

 

U kompaniji ABB poštovanje vašeg prava na privatnost podataka na vrhu je liste prioriteta. Ova izjava obrazlaže zašto i kako prikupljamo podatke o ličnosti o vama, kako obrađujemo te podatke i koja prava imate po pitanju svojih podataka o ličnosti. 

 

Vaši podaci o ličnosti 

 

Kompanija ABB je odgovorna za vaše podatke o ličnosti. Kompanija ABB odnosi se na kompaniju ABB d.o.o. i njena zavisna društva. Za svrhe važećeg zakona o zaštiti podataka, rukovalac vašim podacima će biti povezano društvo kompanije ABB u kome se prijavljujete za radno mesto. Za dodatne informacije kliknite ovde da vidite sva povezana društva kompanije ABB. Ovo obaveštenje važi za sve date kompanije.  

Preuzeli smo vaše podatke o ličnosti sa portala za razvoj karijere kompanije ABB.  

U nekim slučajevima takođe ćemo obrađivati vaše podatke o ličnosti indirektno preko trećih strana, poput pružalaca usluga provere osnovnih podataka, agencija za regrutovanje preko kojih ste se prijavili za poslovnu ponudu i drugih pružalaca administrativnih usluga. 

U nekim slučajevima takođe ćemo obrađivati podatke o ličnosti iz javno dostupnih izvora, kao što su usluge društvenih mreža, usmerenih na zaposlenje i poslovne primene (kao što su LinkedIn, Glassdoor) i sajmovi za razvoj karijere. 

 

Službenik za zaštitu podataka 

 

Sa službenikom za zaštitu podataka kompanije ABB moguće je stupiti u kontakt putem sledeće e-adrese: privacy@abb.com

 

Šta nam je potrebno 

 

Prikupljamo i koristimo vaše podatke o ličnosti koje se odnose na vas u vezi sa procesom regrutovanja u kompaniji ABB. Možemo da prikupimo sledeće kategorije podataka o ličnosti: 

Podaci o ličnosti i identifikacioni podaci kao što su ime, pol, datum rođenja; privatna i poslovna adresa, privatan broj telefona, privatna e-adresa ili bilo koji drugi podaci za kontakt, datum i država rođenja, fotografija, državljanstvo. 

Podaci o veštinama i iskustvu kao što su kvalifikacije i sertifikati uključujući trenutno i prethodna radna mesta, obrazovanje i kurseve obuke, radna biografija / CV, dokaz o stečenom obrazovanju i poslovna dostignuća. U nekim slučajevima: podaci za kontakt o licu koje daje preporuku i rezultati procena sposobnosti i procena kroz intervju / povratne informacije i svi drugi podaci o ličnosti koje izaberete da nam otkrijete, u sklopu prijave za posao; 

U zavisnosti od radnog mesta obavljamo interne/eksterne procene, pri čemu prikupljamo dodatne podatke kao što su podaci o proceni učinka, procena rezultata, evidencija/beleške o telefonskim intervjuima, evidencija/beleške o video-intervjuima. 

U nekim slučajevima potrebno nam je da obavimo dodatnu obradu vaših podataka koji se tiču vašeg članstva u sindikatu; religijskog opredeljenja i filozofskih shvatanja i krivičnog dosijea (samo kada to zahteva lokalni zakon ili kada se to koristi da bi se obezbedile ravnopravne prilike i tretiranje svih kandidata i zaposlenih u kompaniji ABB, u skladu sa lokalnim zakonom). Ako obavimo proveru osnovnih podataka o vama u sklopu procesa regrutovanja, date podatke obrađujemo isključivo u skladu sa primenljivim zakonom. 

Podaci koji su neophodni za sklapanje ugovora o radu proces zasnivanja radnog odnosa samo u slučaju uspešnih kandidata kao što je važeći lični identifikacioni broj (poreski broj, državljanstvo, jedinstveni matični broj ili moguće druge vrste pojedinačnog broja koji važi za vas zbog vaše države); podaci o osobama koje su u bliskom krvnom srodstvu sa vama (ime i prezime supružnika/partnera, dece itd.); potpis; podaci o bankovnom računu; kontakti za hitne slučajeve; podaci o osiguranju; broj vozačke dozvole; evidencija o obuci; veličina odeće i obuće po potrebi. 

U nekim državama tokom procesa zasnivanja radnog odnosa moramo da obrađujemo vaše zdravstvene podatke i podatke koji se tiču vašeg rasnog i etničkog porekla (samo kada to zahteva lokalni zakon ili kada je to neophodno da bi se obezbedile ravnopravne prilike i tretman za sve kandidate i zaposlene kompanije ABB, u skladu sa lokalnim zakonom). Odnosno, nijedna gorenavedena kategorija podataka o ličnosti se ne obrađuje, ako je takva vrsta obrade zabranjena u skladu sa primenljivim odredbama nacionalnog zakona. 

Za dodatne detalje o podacima o ličnosti koje prikupljamo u vašoj državi pošaljite zahtev na adresu privacy@abb.com

Zašto nam je to potrebno  

 

Podaci o ličnosti koje prikupimo koristiće se za sledeće svrhe: 

 

• Vaša prijava za posao za posebno radno mesto u kompaniji ABB ili zajedničkog poduhvata kompanije ABB i treće strane, koje obrađujemo u sklopu ispunjavanja predugovornih mera za uspostavljanje radnog odnosa i povezane ugovore (da bi se preduzeli koraci koji prethode sklapanju ugovora o radu); 

 

• Procena vaše prijave, na osnovu legitimnog interesa kompanije ABB ili zajedničkog poduhvata kompanije ABB i treće strane, zasniva se na pronalaženju najpodobnijeg kandidata za otvoreno radno mesto, pa stoga kompanije ABB mora da sprovodi procene i intervjue, koji su takođe usklađeni sa vašim interesovanjem za pronalaženje posla koji vam najviše odgovara; 

 

• Vaša prijava za posao za svrhu potencijalnih budućih procesa regrutovanja u kompaniji ABB ili zajedničkom poduhvatu kompanije ABB i treće strane, na osnovu vašeg pristanka. 

 

• U slučaju sklapanja ugovora o radu – da bi se preduzeli koraci koji su neophodni za ispunjavanje obaveza rukovaoca koje proističu iz ugovora o radu i važećih zakonskih odredbi kao što su potvrđivanje da ispunjavate interne i pravne zahteve za dato radno mesto, kreiranje i potpisivanje ugovora o radu i druge radne dokumentacije, kreiranje neophodnih naloga u našim informacionim sistemima; obezbeđivanje vašeg pristupa prostorijama kompanije ABB; obezbeđivanje neophodnih obaveštenja za državne organe; obezbeđivanje vaše radne uniforme i lične zaštitne opreme kada je to potrebno; kao i obavljanje sesije zasnivanja radnog odnosa koja je neophodna da bi vam se obezbedila oprema, obuka i informacije neophodne za radno mesto za koje ste regrutovani. 

 

Možete da dobijete primerak naše procene legitimnog interesa po pitanju toga zašto obrađujemo vaše podatke o ličnosti za svrhu datih interesa posetom adrese www.abb.com/privacy. Za više informacija po pitanju gorenavedene svrhe pošaljite zahtev na adresu privacy@abb.com

 

Prikupljamo isključivo vaše podatke o ličnosti koji su nam potrebni za date svrhe. Upotreba vaših podataka o ličnosti koji su priloženi tokom vaše prijave za posao ograničava se na osnovu nužnosti i deli se samo sa zaposlenima i trećim stranama koji su direktno uključeni u procese regrutovanja za posebno radno mesto. 

 

Vaša prijava će možda biti odbijena u slučaju da je vaš profil nepotpun i/ili neispravan. Ispravni podaci o ličnosti, ispravni podaci za kontakt i potpuni profil neophodni su za stupanje u kontakt sa vama i obradu vaše prijave za posao. 

 

Šta radimo sa njima 


Vaše podatke o ličnosti delimo samo sa zaposlenima i trećim stranama koje su direktno uključene u proces regrutovanja. Delimo vaše podatke o ličnosti sa sledećim povezanim društvima kompanije ABB i trećim stranama za sledeće svrhe u sklopu aktivnosti obrade:  

Ime i prezime ili kategorija primaoca 

Lokacija primaoca 

Svrha 

Primenjene zaštitne mere za zaštitu vaših podataka o ličnosti 

ABB d.o.o. 
(povezano društvo kompanije ABB u EU) 

CH, Cirih 

Skladištenje podataka o ličnosti na našim serverima. 

Ovo povezano društvo smešteno je u Švajcarskoj, za koju se smatra da obezbeđuje adekvatnu zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa odlukom Evropske komisije. 

Povezano društvo kompanije ABB unutar Evrope 

EU

Deljenje vaše prijave sa povezanim društvima koja su direktno uključena u proces regrutovanja za posebno radno mesto i sve buduće procese regrutovanja na osnovu vašeg pristanka. 
U slučaju sklapanja ugovora o radu moramo da podelimo vaše podatke sa entitetima odgovornim za kreiranje potrebnih naloga u našim informacionim sistemima, koji održavaju servere i sisteme koji se koriste za skladištenje i deljenje podataka o ličnosti o zaposlenima u domenu svrha koje su opisane u ovom obaveštenju.

Ovo povezano društvo smešteno je u EU, za koju se smatra da obezbeđuje adekvatnu zaštitu podataka o ličnosti. 

Povezano društvo kompanije ABB van Evrope 

Van EU 

Deljenje vaše prijave sa povezanim društvima koja su direktno uključena u proces regrutovanja za posebno radno mesto i sve buduće procese regrutovanja na osnovu vašeg pristanka. 
U slučaju sklapanja ugovora o radu moramo da podelimo vaše podatke sa entitetima odgovornim za kreiranje potrebnih naloga u našim informacionim sistemima, koji održavaju servere i sisteme koji se koriste za skladištenje i deljenje podataka o ličnosti o zaposlenima u domenu svrha koje su opisane u ovom obaveštenju.

Povezano društvo je u sklopu organizacije ABB, a pravni mehanizam za prenos su klauzule EU modela i obavezujuća korporativna pravila po stupanju na snagu 

Treće strane unutar EU (uključujući poslovne partnere kompanije ABB i zajedničke poduhvate sa treće strane, pružaoce softvera, pružaoce procena ljudskih resursa, advokatske kancelarije i državne agencije)  

EU

Deljenje vaše prijave sa trećim stranama koje su direktno uključene u proces regrutovanja za posebno radno mesto za sprovođenje procena, izdavanje radnih dozvola, viza i druge zakonski neophodne dokumentacije. 
U slučaju sklapanja ugovora o radu moramo da podelimo vaše podatke sa entitetima zaduženim za omogućavanje vašeg pristupa posedu kompanije ABB; obezbeđivanje neophodnih obaveštenja za državne organe koji organizuju medicinske preglede potencijalnih zaposlenih i sprovode osnovne provere u naše ime. 

Ova treća strana smeštena je u EU, za koju se smatra da obezbeđuje adekvatnu zaštitu podataka o ličnosti 

Treće strane van EU (uključujući poslovne partnere kompanije ABB i zajedničke poduhvate sa trećim stranama, pružaoce softvera, pružaoce procena ljudskih resursa, advokatske kancelarije i državne agencije) 

Van EU 

Deljenje vaše prijave sa trećim stranama koje su direktno uključene u proces regrutovanja za posebno radno mesto za sprovođenje procena, izdavanje radnih dozvola, viza i druge zakonski neophodne dokumentacije. U slučaju sklapanja ugovora o radu moramo da podelimo vaše podatke sa entitetima zaduženim za obezbeđivanje vašeg pristupa posedu kompanije ABB; obezbeđivanje neophodnih obaveštenja za državne organe koji organizuju medicinske preglede potencijalnih zaposlenih i sprovode osnovne provere u naše ime.

Ova treća strana smeštena je van EU, a ne smatra se da obezbeđuje adekvatnu zaštitu podataka o ličnosti, pa su zakonski mehanizmi za prenos klauzule EU modela ili njihovi ekvivalenti.

Potencijalni ili aktuelni izvršioci akvizicije poslovanja ili resursa kompanije ABB 

Unutar i van EU 

Za procenu datog poslovanja ili resursa 

Kada je potencijalni ili aktuelni izvršilac akvizicije smešten van EU, a ne smatra se da obezbeđuje adekvatnu zaštitu podataka o ličnosti, zakonski mehanizmi za prenos klauzule EU modela ili njihovi ekvivalenti. 

 

Ako je neophodno, podelićemo vaše podatke o ličnosti sa trećim stranama u državi u kojoj ste se prijavili za radno mesto ili sa trećim stranama u državama koje su direktno uključene u proces regrutovanja za odgovarajuće radno mesto za koje ste se prijavili. To može biti slučaj kada se prijavite za radno mesto u državi koja nije država vašeg prebivališta. Svrha su kriterijum i organizacija vize i radne dozvole. Možete da dobijete primerak zaštitnih mera koje koristimo za zaštitu vaših podataka o ličnosti posetom adrese www.abb.com/privacy

 

U slučaju da se prijavljujete za radno mesto van EU, vaši podaci se prenose van EU u državu u kojoj se prijavljujete za dato radno mesto. Evropska komisija smatra da ova država ne obezbeđuje adekvatne mere zaštite za vaše podatke o ličnosti, pa stoga koristimo klauzule evropskog modela da zaštitimo vaše podatke o ličnosti. 

 

Možda ćemo koristiti automatizovane metode za donošenje odluka na osnovu vaših podataka o ličnosti. Logika koja je korišćena za donošenje te odluke zasniva se na zahtevima profila radnog mesta i od toga da li vaše iskustvo i kvalifikacije zadovoljavaju te zahteve. Potencijalne posledice i značaj ovog automatskog donošenja odluka su te da vaša prijava može da bude odbijena u slučaju da vaš profil ne zadovoljava minimalne zahteve opisa radnog mesta. U slučaju da koristimo automatizovane metode, imate pravo na ljudsku intervenciju ili da izrazite svoju tačku gledišta i da osporite odluku slanjem zahteva za lice na koje se podaci odnose na adresu www.abb.com/privacy

 

 

Nakon vaše prijave, bez obzira na to da li ste angažovani ili ne, možemo da vam pošaljemo e-pismo u kome se od vas traži da učestvujete u anketi u vezi sa procesom regrutovanja. Vaše učešće u takvoj anketi je svojevoljno. 

 

Koliko dugo ih čuvamo 

 

Čuvamo vaše podatke o ličnosti dobijene putem ovog procesa pod uslovom da naši legitimni interesi ili vaš pristanak ostaju važeći. Uopšteno, iako možda postoje izuzeci ograničenja usled lokalnih pravnih zahteva (kao što su poresko pravo ili privredno pravo), vaši podaci o ličnosti se obrađuju do 24 meseca. Ovaj period zadržavanja počinje svakom prijavom na vaš nalog. 

U slučaju zaključivanja ugovora o radu, obrađujemo vaše podatke o ličnosti tokom trajanja ovog ugovora. 

Na osnovu obaveznog zakona, kompanija ABB mora da čuva određene podatke o ličnosti minimalno vreme. Na primer, ugovori o radu, informacije o isplatama plate i nadoknadama moraju da se čuvaju tokom minimalnog perioda na osnovu lokalnih korporativnih i poreskih zakona. 

Nakon perioda zadržavanja vaši podaci o ličnosti se brišu. 

Za više informacija po pitanju posebnih perioda zadržavanja koji važe za vaše podatke o ličnosti, pošaljite zahtev na adresu privacy@abb.com

Koja su vaša prava? 

Imate pravo na:  

• ispravku svake greške u podacima o ličnosti ili njihovo ažuriranje, 

• pravo na pristup podacima o ličnosti i prijem primerka podataka o ličnosti kojima raspolažemo,  

• brisanje vaših podataka o ličnosti za čiju upotrebu više nemamo pravni osnov,  

• premeštanje vaših podataka kod novog dobavljača (ako je primenljivo),  

• prilaganje primedbe na obradu podataka o ličnosti na temelju legitimnih interesa (pod uslovom da naši razlozi za obradu ne ugrožavaju vaša prava na zaštitu privatnosti),  

• ograničenje po pitanju toga kako koristimo podatke o ličnosti dok se žalba ispituje, ili 

• povlačenje pristanka, u svakoj prilici kada zatražimo vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti. 

 

Takav zahtev možete da priložite na adresu www.abb.com/privacy. U određenim uslovima možda ćemo morati da ograničimo gorenavedena prava sa ciljem zaštite javnog interesa (npr. prevencija ili otkrivanje zločina) i naših interesa (npr. održavanje pravne privilegije). 

Ako želite da uložite žalbu po pitanju našeg načina rukovanja vašim podacima o ličnosti, možete da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka grupe na adresi privacy@abb.com, ili da pošaljete svoju žalbu na adresu www.abb.com/privacy.  

Ako niste zadovoljni našim odgovorom ili verujete da je naša obrada vaših podataka o ličnosti protivzakonita, takođe možete da se obratite organu za zaštitu privatnosti podataka u svojoj državi prebivališta ili na poslu ili tamo gde verujete da je došlo do povrede zakona o zaštiti privatnosti podataka.  

Priključite se našoj listi za slanje e-pošte za regrutovanje  


Želeli bismo da upotrebimo vašu e-adresu da vas obaveštavamo o upražnjenim radnim mestima u kompaniji ABB, u skladu sa državom i oblašću za koje ste zainteresovani. Možete da se odjavite u svakom trenutku klikom na vezu „odjava” u svakoj budućoj komunikaciji ili popunjavanjem obrasca na adresi www.abb.com/privacy.  

Dodatne informacije  

Slanjem svoje prijave potvrđujete da su vaši podaci o ličnosti koji su u njoj sadržani tačni i ažurirani. Pored toga, potvrđujete da ste pročitali i razumeli ovu izjavu o zaštiti privatnosti i da ste svesni da slanjem prijave dajete pristanak da obrađujemo vaše podatke o ličnosti za pregled i procenu vaše prijave (u slučaju da se oslanjamo na vaš pristanak) ili da isto učinimo da bismo preduzeli korake za pripremu za vaš ugovor o radu.