Obaveštenje o privatnosti podataka - regrutacija talenata

ABB poštuje Vaše pravo na privatnost

U kompaniji ABB, poštovanje Vaših prava na privatnost podataka najvažniji je prioritet. Ovo obaveštenje objašnjava zašto i kako prikupljamo lične podatke o Vama, kako obrađujemo takve podatke i koja prava imate što se tiče Vaših ličnih podataka.

Vaši lični podaci

ABB se odnosi na kompaniju ABB d.o.o. i njena zavisna društva. Za potrebe važećeg zakona o zaštiti podataka, rukovalac Vašim podacima će biti povezano društvo kompanije ABB u kojoj se prijavljujete za radno mesto. Za više informacija kliknite ovde da vidite spisak svih povezanih društva kompanije ABB. Ovo obaveštenje se odnosi na sve takve kompanije.

Do Vaših ličnih podataka smo došli pomoću portala kompanije ABB za zasnivanje radnog odnosa.

U nekim slučajevima, Vaše lične podatke ćemo obrađivati indirektno uz pomoć trećih strana, kao što su agencije za proveru porekla, agencije za zapošljavanje putem kojih ste se prijavili za posao i drugi pružaoci administrativnih usluga.

U nekim slučajevima, Vaše lične podatke ćemo obrađivati uz pomoć javno dostupnih izvora kao što su usluge društvenih mreža koje su orjentisane ka zapošljavanju i poslovanju (kao što su LinkedIn i Glassdoor) i sajmovi zapošljavanja.

Službenik za zaštitu podataka

Do službenika za zaštitu podataka kompanije ABB može se doći putem sledeće imejl adrese: privacy@abb.com.

Šta nam je potrebno

Mi sakupljamo i koristimo lične podatke prilikom postupka zapošljavanja u kompaniji ABB. Možemo prikupljati sledeće kategorije ličnih podataka:

Lični i identifikacioni podaci kao što su ime i prezime, pol, lična i poslovna adresa, lični broj telefona, lična imejl adresa ili drugi kontakt podaci, datum i zemlja rođenja, fotografija, državljanstvo i nacionalnost.

Podaci o veštinama i iskustvu kao što su kvalifikacije i sertifikati što uključuje trenutna i ranija radna mesta, obrazovanje i završene kurseve, rezime/CV, evidencije o obrazovanju i poslovna dostignuća. U nekim slučajevima: kontakt podaci davaoca preporuka i rezultati procene sposobnosti i procene/povratne informacije prilikom razgovora za zaposlenje i drugi lični podaci koje vi odlučite da nam otkrijete prilikom prijave za posao.

U zavisnosti od radnog mesta, možemo vršiti interne/eksterne procene, pri čemu sakupljamo dodatne podatke kao što su podaci o rezultatima procene, ocenjivanje prilikom procene, snimci/beleške razgovora telefonom i snimci/beleške razgovora putem video-veze.

U nekim zemljama moramo obrađivati i podatke o Vašem članstvu u sindikatu; verskim i filozofskim uverenjima i krivičnoj evidenciji (samo kada to zahteva lokalni zakon ili kada je potrebno obezbediti jednake mogućnosti i isti tretman svih kandidata i zaposlenih u kompaniji ABB, u skladu s važećim lokalnim zakonom). Ako pokrenemo proveru porekla u sklopu procesa Vašeg zaposlenja, takve podatke ćemo obrađivati samo u skladu s važećim zakonom.

Podaci neophodni za zaključenje ugovora o zaposlenju i postupku prihvatanja samo uspešnih kandidata kao što je važeći lični identifikacioni broj (poreski, matični, broj socijalnog osiguranja ili neki drugi lični broj koji je primenljiv u Vašoj zemlji); podaci srodnika (ime i prezime bračnog druga/partnera, dece itd.); potpis; podaci o bankovnom računu; kontakti za hitne slučajeve; podaci o osiguranju, broj vozačke dozvole; podaci o obuci; veličina odeće i obuće ako je potrebno.

U nekim zemljama tokom postupka zapošljavanja moramo obrađivati i Vaše zdravstvene podatke i podatke o Vašem rasnom ili etničkom poreklu (samo kada to zahteva lokalni zakon ili kada je potrebno obezbediti jednake mogućnosti i isti tretman svih kandidata i zaposlenih u kompaniji ABB, u skladu s važećim lokalnim zakonom). Shodno tome, bilo koja kategorija gore pomenutih ličnih podataka neće biti obrađivana ako je to zabranjeno važećim odredbama državnog zakona.

Za više detalja o ličnim podacima koje sakupljamo u Vašoj zemlji, podnesite zahtev na imejl adresu privacy@abb.com.

Zašto su nam podaci potrebni

Lični podaci koje sakupljamo koriste se u sledeće svrhe:

 • Vaša prijava za posao za određeno radno mesto u kompaniji ABB ili u zajedničkom poslovnom poduhvatu kompanije ABB i treće strane, koju obrađujemo u sklopu ispunjavanja pred ugovornih mera radi sklapanja ugovora o zaposlenju ili sličnih ugovora (kako bismo preduzeli određene korake pre zaključenja ugovora o zaposlenju);
 • Procena Vaše prijave, na osnovu legitimnih interesa kompanije ABB ili zajedničkog poslovnog poduhvata kompanije ABB i treće strane, zasniva se na pronalaženju kandidata koji najviše odgovara za otvoreno radno mesto zbog čega kompanija ABB mora da obavi procene i razgovore što svakako služi i Vašim interesima u pronalaženju posla koji Vam najviše odgovara;
 • Vaša prijava za radno mesto u svrhu potencijalnog budućeg zaposlenja u kompaniji ABB ili zajedničkom poslovnom poduhvatu kompanije ABB i treće strane, na osnovu Vaše saglasnosti.
 • U slučaju zaključenja ugovora o zaposlenju – radi preduzimanja koraka neophodnih za ispunjavanje obaveza rukovaoca koji proizlaze iz ugovora o radu i važećih zakonskih odredbi kao što su potvrda da ispunjavate interne i zakonske obaveze relevantne za sklapanje i potpisivanje ugovora i drugih dokumenata o zaposlenju, otvaranje neophodnih naloga u našem informacionom sistemu; što Vam obezbeđuje pristup prostorijama kompanije ABB; obezbeđuje obavezna obaveštenja organima vlasti; obezbeđuje Vam radnu uniformu i opremu za ličnu zaštitu kad je to potrebno; i obezbeđuje Vam organizaciono upoznavanje kako biste dobili opremu, obuku i informacije koje su Vam neophodne za radno mesto na koje ste primljeni.
 • U slučaju zaključenja ugovora o zaposlenju, na Vaš zahtev možemo obrađivati Vaše podatke potrebne za izvršenje ugovora u domenu određenih usluga povezanih sa zaposlenjem (npr. usluge preseljenja ili dobijanja potrebne vize i radne dozvole).
 • Sprovođenje revizija, pregleda i provera usaglašenosti radi praćenja kvaliteta postupka zapošljavanja, što uključuje usaglašenost sa poslovnom politikom kompanije ABB i zakonskim odredbama, odgovaranje na pritužbe, obrađivanje pitanja i izvršavanje ili odbranu zakonskih pritužbi, na osnovu legitimnog interesa kompanije ABB ili zajedničkog poslovnog poduhvata kompanije ABB i treće strane.

Kopiju procene naših legitimnih interesa u tome zašto obrađujemo Vaše lične podatke možete dobiti ako posetite www.abb.com/privacy. Za više informacija o gore navedenoj svrsi, podnesite zahtev na imejl adresu privacy@abb.com.

Prikupljamo samo one Vaše lične podatke koji su nam potrebni u te svrhe. Upotreba Vaših ličnih podataka prikupljenih tokom vaše prijave za posao biće ograničena samo na ono što je neophodno i dostavljaće se samo onim zaposlenima i trećim stranama koje su direktno uključene u postupak zapošljavanja za konkretno radno mesto.

Vaša prijava može biti odbačena ako Vaš profil nije potpun i/ili je netačan. Da bismo kontaktirali s Vama i obradili Vašu prijavu za radno mesto neophodni su tačni lični podaci, ispravni kontakt podaci i kompletan profil.

Šta radimo s podacima

Vaše lične podatke dostavljamo samo onim zaposlenima i trećim stranama koje su direktno uključene u postupak zapošljavanja. Vaše lične podatke dostavljamo dole navedenim povezanim društvima kompanije ABB i trećim stranama i u dole navedene svrhe, što sve pripada postupcima obrade:

Naziv primaoca ili kategorija

Lokacija primaoca

Svrha

Mere zaštite kojima se štite Vaši lični podaci

ABB d.o.o.


(povezano društvo kompanije ABB u EU)

CH, Cirih

Čuvanje ličnih podataka na našim serverima.

Ovo povezano društvo se nalazi u Švajcarskoj i obezbeđuje adekvatnu zaštitu ličnih podataka u skladu sa odlukom Evropske komisije

Povezano društvo kompanije ABB unutar Evrope

EU

Predajte vašu prijavu povezanim društvima koje su direktno uključene u postupak zapošljavanja za konkretno radno mesto i bilo koje buduće postupke zapošljavanja na osnovu Vaše saglasnosti.

U slučaju zaključenja ugovora o zaposlenju Vaše podatke moramo dostaviti subjektima odgovornim za otvaranje neophodnih naloga na našem informacionom sistemu, održavanje servera i sistema koji se koriste za čuvanje i dostavljanje ličnih podataka o zaposlenima u skladu sa svrhom opisanom u ovom obaveštenju.

Ovo povezano društvo se nalazi u EU i obezbeđuje adekvatnu zaštitu ličnih podataka

Povezano društvo kompanije ABB van Evrope

Van EU

Predajte Vašu prijavu povezanim društvima koje su direktno uključene u postupak zapošljavanja za konkretno radno mesto i bilo koje buduće postupke zapošljavanja na osnovu Vaše saglasnosti.

U slučaju zaključenja ugovora o zaposlenju Vaše podatke moramo dostaviti subjektima odgovornim za otvaranje neophodnih naloga na našem informacionom sistemu, održavanje servera i sistema koji se koriste za čuvanje i dostavljanje ličnih podataka o zaposlenima u skladu sa svrhom opisanom u ovom obaveštenju.

Ovo povezano društvo je unutar ABB organizacije, a zakonski mehanizam za prenos su klauzule po modelu EU i obavezujuća korporativna pravila kada stupe na snagu

Treće strane unutar EU (uključujući i poslovne partnere kompanije ABB kao i zajedničke poslovne poduhvate sa trećim stranama, pružaoce softvera, agencije za procenu ljudskih resursa, advokatske kancelarije i vladine agencije)

EU

Predajte Vašu prijavu trećim stranama koje su direktno uključene u postupak zapošljavanja u svrhu omogućavanja onlajn platforme za zapošljavanje, pronalaženje i procenjivanje kandidata, izdavanje radnih dozvola, viza i drugih neophodnih zakonskih dokumenata.

U slučaju zaključenja ugovora o zaposlenju, Vaše podatke moramo dostaviti subjektima koji su odgovorni da vam omoguće pristup prostorijama kompanije ABB; za obezbeđivanje obaveznih obaveštenja organima vlasti radi zdravstvenih pregleda potencijalnih zaposlenih i sprovođenja provere porekla ili referentnih provera.

Ova treća strana se nalazi u EU i obezbeđuje adekvatnu zaštitu ličnih podataka

Treće strane van EU (uključujući i poslovne partnere kompanije ABB kao i zajedničke poslovne poduhvate sa trećim stranama, pružaoce softvera, agencije za procenu ljudskih resursa, advokatske kancelarije i vladine agencije)

Van EU

Predajte Vašu prijavu trećim stranama koje su direktno uključene u postupak zapošljavanja u svrhu omogućavanja onlajn platforme za zapošljavanje, pronalaženje i procenjivanje kandidata, izdavanje radnih dozvola, viza i drugih neophodnih zakonskih dokumenata.

U slučaju zaključenja ugovora o zaposlenju, Vaše podatke moramo dostaviti subjektima koji su odgovorni da vam omoguće pristup prostorijama kompanije ABB; za obezbeđivanje obaveznih obaveštenja organima vlasti radi zdravstvenih pregleda potencijalnih zaposlenih i sprovođenja provere porekla ili referentnih provera.

Ova treća strana je van EU, i ne pruža adekvatnu zaštitu ličnih podataka pa su stoga zakonski mehanizam za prenos klauzule po modelu EU ili njihov ekvivalent.

Potencijalni ili trenutni preuzimaoci poslova ili imovine kompanije ABB

EU i van EU

Radi procene predmetnog poslovanja ili imovine ili radi izvršenja transformacije/spajanje kompanija.

Kada se potencijalni ili trenutni preuzimalac nalazi izvan EU, i ne pruža adekvatnu zaštitu ličnih podataka, zakonski mehanizam za prenos su klauzule po modelu EU ili njihov ekvivalent.

Ako bude neophodno, Vaše lične podatke ćemo dostaviti trećim stranama u zemlji u kojoj ste se prijavili za posao ili trećim stranama u zemljama koje su direktno uključene u postupak zapošljavanja za odgovarajuće radno mesto za koje ste se prijavili. To može biti slučaj kada se prijavite za radno mesto u drugoj zemlji, a ne u zemlji u kojoj se nalazite. Svrha je vađenje i organizovanje vize i radne dozvole.

Ako se prijavljujete za radno mesto van EU, Vaši podaci će biti prebačeni van EU u zemlju u kojoj se prijavljujete za konkretno radno mesto. Evropska komisija smatra da ova zemlja ne pruža adekvatnu zaštitu Vaših ličnih podataka, stoga koristimo modele evropskih klauzula kako bismo zaštitili Vaše lične podatke.

Profilisanje i automatizovana obrada Vaših podataka

Možemo koristiti automatizovane metode za donošenje odluke na osnovu Vaših ličnih podataka. Logika koja se koristi za donošenje ovakve odluke zasniva se na zahtevima profila posla i na tome da li Vaše iskustvo i biografija odgovaraju tim zahtevima. Potencijalni ishod i značaj ovog automatizovanog donošenja odluka je u tome što Vaša prijava može biti odbijena u slučaju da Vaš profil ne ispunjava minimalne uslove iz opisa radnog mesta. Ukoliko koristimo automatizovane metode, imate pravo na intervenciju osobe ili na to da izrazite svoje viđenje stvari kao i na to da dovedete u pitanje odluku podnošenjem zahteva subjektu za podatke na www.abb.com/privacy.

Automatizovane metode možemo koristiti i za analizu Vaših ličnih podataka prikupljenih preko naše platforme za zapošljavanje kao i za izradu profila naših kandidata (profilisanje). Takav profil će se koristiti isključivo za procenu naših kandidata na jedinstven način, uz obezbeđivanje veće doslednosti i pravičnosti postupka zapošljavanja. Ishod profilisanja su dodatne povratne informacije osobi koja zapošljava druge bez određivanja rezultata postupka zapošljavanja unapred.

Nakon Vaše prijave, bez obzira na to da li ćete biti zaposleni ili nećete, možemo Vam poslati imejl s molbom da učestvujete u istraživanju koje se odnosi na postupak zapošljavanja. Vaše učešće u takvom istraživanju je dobrovoljno.

Koliko dugo čuvamo podatke

Vaše lične podatke prikupljene putem ovog postupka čuvamo samo dok je to naš legitimni interes ili dok Vaša saglasnost ostaje na snazi. Uopšte uzev, iako mogu postojati ograničeni izuzeci zbog lokalnih zakonskih odredbi (kao što su poreski ili trgovinski zakon), Vaši lični podaci će se obrađivati najviše 24 meseca. Ovaj period zadržavanja počinje svakim prijavljivanjem na Vaš nalog.

U slučaju zaključivanja ugovora o zaposlenju, Vaše lične podatke ćemo obrađivati dok ovaj ugovor bude na snazi.

Na osnovu obavezujućeg zakona, kompanija ABB mora čuvati izvesne lične podatke određeni minimalni vremenski period. Na primer, ugovori o zaposlenju i informacije o isplatama primanja i naknada moraju se čuvati tokom minimalnog vremenskog perioda na osnovu lokalnih korporativnih i poreskih zakona.

Nakon tog perioda zadržavanja, Vaše lične informacije će biti izbrisane.

Za više informacija o specifičnim periodima zadržavanja koji se odnose na Vaše lične podatke, molimo vas da podnesete zahtev na imejl adresu privacy@abb.com.

Koja su Vaša prava?

U zavisnosti od nadležnosti zemlje u kojoj se nalazite i u kojoj se Vaši lični podaci obrađuju, možete imati sledeća prava:

 • ispravljanje bilo koje greške u Vašim ličnim podacima ili ažuriranje istih,
 • pristup Vašim ličnim podacima i dobijanje kopije ličnih podataka koje čuvamo,
 • brisanje Vaših ličnih podataka za koje više ne postoji zakonski osnov za čuvanje,
 • prenošenje ličnih podataka novom dobavljaču (ako je primenljivo),
 • prigovor na obradu Vaših ličnih podataka na osnovu legitimnih interesa (pod uslovom da naši razlozi za obradu nisu jači u odnosu na bilo kakvo prejudiciranje Vaših prava na privatnost podataka),
 • ograničavanje načina na koji koristimo Vaše lične podatke dok se istražuje pritužba, ili
 • odbijanje saglasnosti kad god zatražimo Vašu saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka.

Takav zahtev možete podneti na www.abb.com/privacy. U određenim okolnostima možemo ograničiti gore navedena prava kako bismo zaštitili javni interes (npr. sprečavanje ili otkrivanje zločina) i naše interese (npr. očuvanje zakonske privilegije).

Ako želite da uložite pritužbu na način na koji rukujemo Vašim ličnim podacima, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na imejl adresu privacy@abb.com, ili podneti pritužbu na www.abb.com/privacy.

Ako niste zadovoljni našim odgovorom ili verujete da Vaše lične podatke ne obrađujemo u skladu sa zakonom, imate pravo i da se obratite organima za privatnost podataka u zemlji u kojoj živite ili radite, ili ako verujete da je došlo do prekršaja zakona o privatnosti podataka.

Pridružite se našem spisku adresa za zapošljavanje

Želeli bismo da koristimo vašu imejl adresu kako bismo vas obaveštavali o otvorenim radnim mestima u kompaniji ABB, konkretno za zemlju i područje koje vas interesuje. Možete se odjaviti bilo kad koristeći link za „odjavu“ u bilo kojoj budućoj komunikaciji ili popunjavanjem obrasca na www.abb.com/privacy.

Dodatne informacije

Podnošenjem vaše prijave potvrđujete da su Vaši lični podaci tačni i ažurirani. Osim toga, potvrđujete da ste pročitali i razumeli ovo obaveštenje o privatnosti i da vam je poznato da popunjavanjem ove prijave dajete saglasnost da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo pregledali i procenili Vašu prijavu (za slučaj kada se oslanjamo na Vašu saglasnost) ili da to isto radimo kako bismo preduzeli korake za pripremu Vašeg ugovora o zaposlenju.