Obaveštenje o privatnosti

1. Uvod 

Obaveštenje o privatnosti za posetioce i CCTV („Obaveštenje”) važi za grupu kompanija ABB Group, odnosno za ABB Ltd iz Švajcarske i svaki entitet u kom kompanija ABB Ltd iz Švajcarske, neposredno ili posredno, ima većinsko vlasništvo ili poseduje većinu prava glasa ili njime upravlja. Kompanija ABB koja je vaš domaćin (u tekstu „ABB” ili „mi”), zadužena je za obradu vaših podataka o ličnosti i upravlja načinom na koji se oni koriste, u skladu sa ovim Obaveštenjem.  

U kompaniji ABB poštovanje vaših prava na zaštitu podataka ima najviši prioritet. Ovo Obaveštenje obrazlaže kako koristimo podatke o ličnosti o vama, kako obrađujemo te podatke i koja prava imate po pitanju svojih podataka o ličnosti.

2. Ko je zadužen za obradu vaših podataka o ličnosti? 

Kompanija ABB Ltd i njena zavisna društva zaduženi su za vaše podatke o ličnosti. Za primenljive podatke o privatnosti i zakone za zaštitu podataka primarni rukovalac vaših podataka je zavisno društvo kompanije ABB, koje je vaš domaćin. Druga zavisna društva kompanije ABB takođe mogu da dobiju i obrađuju vaše podatke o ličnosti, bilo u ulozi rukovaoca ili obrađivača, a ovo Obaveštenje podjednako važi i za njih. 

3. Vrste podataka koje prikupljamo i koristimo? 

Prikupljamo i koristimo podatke o ličnosti koji se tiču vas u vezi sa vašom posetom. Možemo da prikupljamo sledeće kategorije podataka o ličnosti: 

 • Identifikacioni podaci i poslovni podaci za kontakt koje delite sa nama kao što su ime, prezime, radno mesto / položaj / zvanje, poslovna e-adresa, poslovna adresa, broj telefona, broj mobilnog telefona, broj telefaksa, privatni broj telefona, pol, datum rođenja, registarski broj, broj važećeg identifikacionog dokumenta  

 • Dodatni podaci koje nam prilažete u vezi sa vašom posetom ili tokom nje kao što su podaci za prijavu za objekte i lokacije, usluge prijema koje organizuju zaposleni, svrha posete, zapisi povezani sa vašom posetom.

 • Snimci slike i video-zapisi iz snimaka sistema video-obezbeđenja (CCTV).  

 • Elektronski identifikacioni podaci i podaci prikupljeni putem komunikacionih sistema, IT aplikacija i pregledača veb-sajtova (gde posetilac ima pristup ili na njega utiču dati sistemi ili aplikacije) kao što su upotreba informacionih tehnologija (sistemski pristup, IT i upotreba interneta), identifikator uređaja (ID mobilnog uređaja, ID računara), akreditivi za registraciju i prijavu, IP adresa, podaci za prijavu i datoteke za prijavu, ID analitike, vreme i url, pretrage, registracije na veb-sajtovima i podaci o kolačićima. 

Dolenavedene vrste podataka o ličnosti prikupljaju se i obrađuju, ukoliko je to slučaj, isključivo u skladu sa primenljivim lokalnim zakonima u vašoj državi prebivališta i kada je to od značaja u zavisnosti od vaše posete. 

 • Podaci o krivičnim osudama i prekršajima kao što su podaci o krivičnom dosijeu u meri koja je neophodna za svrhe provere krivičnog dosijea za odobravanje pristupa objektima. 

 • U meri koja je neophodna za ispunjavanje naših obaveza, podaci dobijeni iz javno dostupnih izvora ili koji se legitimno prenose preko drugih trećih strana kao što su podaci o registru krivičnih dela i sankcija. 

4. Zašto koristimo vaše podatke o ličnosti? 

Možemo da koristimo vaše podatke o ličnosti kao što je opisano iznad za sledeće svrhe:  

 • upravljanje posetiocima, registracija i upravljanje pristupom posetilaca, uključujući povezane interakcije putem kontakta i reference za dokumente; 

 • upravljanje zdravljem i bezbednošću uključujući medicinske hitne slučajeve; 

 • snimci sistema video-obezbeđenja (CCTV) za svrhe bezbednosti javnog mnjenja i osoblja, bezbednost objekta i sprečavanje i otkrivanje zločina; 

 • sistem za kontrolu pristupa koji obezbeđuje elektronski kontrolisan ulazak i/ili izlazak za ovlašćena lica na lokacijama na kojima je ograničen pristup i za registrovanje osoblja na lokaciji u situacijama hitnog slučaj

 • održavanje i zaštita bezbednosti proizvoda, objekata, usluga, sistema, mreža, računara i informacija, uz sprečavanje i otkrivanje pretnji po bezbednost i prevara ili drugih kriminalnih ili zlonamernih aktivnosti; 

 • usaglašenost nadzora i pregleda sa korporativnim politikama, ugovornim obavezama i pravnim zahtevima kompanije ABB; 

 • sprovođenje revizija, pregleda i regulatornih provera za ispunjavanje obaveza prema regulatorima; i 

 • upravljanje IT resursima, uključujući upravljanje infrastrukturom uključujući izradu rezervne kopije podataka, podršku informacionih sistema i servisne operacije za upravljanje aplikacijama, podrška za krajnjeg korisnika, testiranje, održavanje, bezbednost (reagovanje na incidente, rizik, slabosti, reagovanje na kršenje), glavni podaci i radno mesto uključujući upravljanje korisničkim nalozima, dodeljivanje softverskih licenci, testiranje bezbednosti i performansi i kontinuitet poslovanja. 

Od vas prikupljamo isključivo podatke o ličnosti koji su nam potrebni za gorenavedene svrhe. Za statističke svrhe, poboljšanje naših usluga i testiranje naših IT sistema koristimo podatke koji su u najvećoj mogućoj opravdanoj meri anonimizovani. To znači da ovi podaci više ne mogu da vas (in) direktno identifikuju ili da vas izdvoje kao pojedinca. 

5. Šta se dešava ako nam ne priložite podatke koje smo od vas zatražili ili ako zatražite da prestanemo da obrađujemo vaše podatke 

Kada se radi o operacijama obrade koje su povezane sa vašom posetom kompaniji ABB (kao što je opisano iznad), kompanija ABB neće biti u mogućnosti da na prikladan način obezbedi vašu bezbednost i bezbednost drugih lica u objektu i da nadzire bezbednost objekata i uopšteno ispunjava gorenavedene svrhe bez određenih podataka o ličnosti. Iako ne možemo da vas primoramo da delite svoje podatke o ličnosti sa nama, imajte u vidu da to može da ima posledice koje mogu da utiču na vašu posetu, kao na primer nemogućnost davanja odobrenja da pristupite određenim ili svim objektima i lokacijama kompanije ABB. 

6. Pravni osnov na koji se oslanjamo 

Koristimo vaše podatke o ličnosti za svrhe opisane u ovom Obaveštenju na osnovu jednog od sledećih pravnih osnova, kako je primenljivo:  

 • Oslanjamo se na svoje legitimne interese za obradu vaših podataka o ličnosti u okvirima opsega vaše posete kompaniji ABB, pod uslovom da nemaju neprimeren uticaj na vaša osnovna prava i slobode. Naši legitimni interesi za prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti za ovu svrhu ogledaju se u sledećem:

  • sprovođenje, upravljanje, razvoj i unapređivanje našeg poslovanja u najširem mogućem smislu uključujući upravljanje posetiocima, objektima i lokacijama, obezbeđujući bezbednost i sigurnost, akviziciju i prodaju aktivnosti, poslovne divizije i kompanije; 

  • nadzor, ispitivanje i obezbeđivanje usaglašenosti sa pravnim, regulatornim i internim zahtevima i politikama kompanije ABB; 

  • sprečavanje prevare i kriminalne aktivnosti uključujući istrage takvih aktivnosti, zloupotrebu resursa, proizvoda i usluga kompanije ABB, a na način koji je strogo neophodan i srazmeran za obezbeđivanje bezbednosti mreže i informacija; i 

  • prenos podataka o ličnosti u sklopu grupe ABB za interne administrativne svrhe na način koji je neophodan na primer za obezbeđivanje centralizovanih usluga. 

  Možete da dobijete primerak naše procene razloga zbog kojih možemo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti zbog tih interesa slanjem zahteva na adresu www.abb.com/privacy

  • U nekim slučajevima obrađujemo vaše podatke o ličnosti na osnovu pravnih obaveza i zakonskih zahteva, na primer, na osnovu bezbednosnih obaveza, obaveza saradnje sa nadležnim organima, zakonskih perioda zadržavanja ili otkrivanja podataka o ličnosti u sklopu opsega zvaničnih ili sudskih mera što može biti neophodno za svrhe uzimanja dokaza, krivično gonjenje ili izvršavanje zahteva građanskog prava. 

Po pitanju podataka o ličnosti koji se odnose na krivične osude i prekršaje, takvu vrstu podataka ćemo obrađivati isključivo u slučajevima kada takvu vrstu obrade dopušta važeći (lokalni) zakon. 

7. Strane sa kojima delimo vaše podatke o ličnosti (unutar i van EU i EEA ili izvan države u kojoj kompanija ABB koja rukuje vašim podacima ima sedište) 

Vaše podatke o ličnosti delimo samo sa drugim povezanim društvima kompanije ABB ili trećim stranama na način koji je neophodan za svrhe opisane u tabeli u nastavku. Kada delimo vaše podatke o ličnosti sa povezanim društvom ili trećom stranom tako da se prenose ili postaju dostupni van Evropske unije („EU”) i Evropske ekonomske zone („EEA”) ili izvan države u kojoj kompanija ABB koja rukuje vašim podacima ima sedište, uvek primenjujemo prikladne zaštitne mere da zaštitimo vaše podatke o ličnosti. Primeri datih zaštitnih mera su odluka o adekvatnosti Evropske komisije (pročitajte više ovde), Standardne ugovorne klauzule (pročitajte više ovde), Sertifikacija za zaštitu privatnosti (pročitajte više ovde) i Obavezujuća korporativna pravila koja su usvojili neki od naših dobavljača (pročitajte više ovde). Preduzeli smo dodatne mere za prenos podataka iz zemalja van EU, EEA i izvan države u kojoj kompanija ABB koja rukuje vašim podacima ima sedište sa ciljem zaštite vaših podataka o ličnosti. Ako želite pregled primenjenih zaštitnih mera, pošaljite zahtev na adresu www.abb.com/privacy

Kategorija primaoca  

Lokacija primaoca 

Svrha 

Povezana i zavisna društva kompanije ABB 

Pogledajte listu zavisnih društava kompanije ABB 

Svrhe opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti 

Pružaoci usluga

EU/EEA i države van EU/EEA (globalno) 

IT usluge, usluge prijema i upravljanja objektima, bezbednosne usluge i drugi pružaoci usluga koji rade u ime kompanije ABB 

Potencijalni ili aktuelni izvršioci akvizicije poslovanja ili resursa kompanije ABB 

EU/EEA i države van EU/EEA (globalno) 

Za procenu datog poslovanja ili resursa ili za svrhe koje su opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti 

Primaoci u skladu sa zahtevima važećeg zakona ili pravnim procesima, za sprovođenje zakona ili lokalni ili državni organi itd. 

EU/EEA i države van EU/EEA (globalno) 

Kada je to neophodno u skladu sa važećim zakonom ili legitimnim zahtevom lokalnih ili državnih organa ili važećim pravnim zahtevom 

8. Koliko dugo zadržavamo vaše podatke o ličnosti 

Na osnovu obaveznog zakona, kompanija ABB mora da čuva određene podatke o ličnosti tokom minimalnog perioda. Vaše podatke o ličnosti zadržavamo samo onoliko koliko je neophodno za svrhe opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti. Uopšteno, podaci o ličnosti za upravljanje posetiocima čuvaju se od 3 do 12 meseci. Određeni podaci o ličnosti čuvaju se duže vreme ako to zahtevaju lokalni zakoni i regulatorni zahtevi ili sa ciljem ispunjavanja pravnih zahteva.  Neki objekti i lokacije kompanije ABB koriste CCTV sisteme za nadzor unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora za bezbednosne i operativne svrhe. Snimke čuvamo najduže jedan mesec ili tokom kraćeg perioda zadržavanja koji zahteva važeći lokalni zakon, osim ako je to neophodno, na primer, za rešavanje pitanja bezbednosnog incidenta. 

Istovremeno, važeći zakoni za zaštitu podataka zahtevaju da ne čuvamo podatke o ličnosti u obliku koji omogućava identifikaciju duže nego što je neophodno za svrhu zbog koje se podaci o ličnosti obrađuju. Putem podešavanja IT aplikacija i politika obezbeđujemo da se vaši podaci o ličnosti brišu i anonimizuju kada nam više nisu potrebni.  

9. Vaša prava na privatnost podataka 

U zavisnosti od jurisdikcije u kojoj se nalazite i u kojoj se obrađuju vaši podaci o ličnosti, možete da imate sledeća prava:  

Prava na privatnost podataka 

Šta to podrazumeva 

Pravo na pristup vašim podacima 

Imate pravo da zatražite od kompanije ABB pregled ili kopiju podataka o ličnosti koje čuvamo o vama. 

Pravo na ispravku vaših podataka 

Možete da zatražite neodložnu ispravku netačnih ili nepotpunih podataka o ličnosti koje čuvamo o vama.  

Pravo na brisanje vaših podataka 

Možete da zatražite brisanje podataka o ličnosti kada više nisu potrebni, kada nam važeći zakon nalaže da izbrišemo podatke ili njihova obrada nije zakonita.

Pravo na ograničenje obrade podataka 

Imate pravo da ograničite obradu vaših podataka o ličnosti u posebnim uslovima.  

Pravo na prenosivost podataka 

Imate pravo da dobijete svoje podatke o ličnosti u strukturisanom formatu koji se može očitati mašinski za sopstvene svrhe ili da zatražite od nas da ih prenesemo trećoj strani.  

Pravo prilaganje primedbe na obradu podataka 

Imate pravo da priložite primedbu na obradu vaših podataka o ličnosti na osnovu legitimnih interesa, kada prava na zaštitu vaših podataka imaju veći značaj u odnosu na naše temelje legitimnih interesa.  

Imajte u vidu da prava koja su opisana iznad nisu apsolutna i da vaš zahtev ne može uvek u potpunosti da se ispuni. Na primer, ponekad ne možemo da izbrišemo ili ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti jer možda imamo pravne obaveze ili ugovorne obaveze da sačuvamo određene podatke te vrste. 

Možete da zatražite ostvarivanje svojih prava na privatnost podataka na adresi www.abb.com/privacy.  

Podaci za kontakt i dodatni podaci 

Ako imate pitanja u vezi sa tim kako koristimo vaše podatke o ličnosti ili želite da priložite žalbu po pitanju toga kako rukujemo njima, možete da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka grupe na adresi privacy@abb.com ili da pošaljete svoju žalbu na adresu www.abb.com/privacy

Ako niste zadovoljni našim odgovorom ili smatrate da na nezakonit način obrađujemo vaše podatke o ličnosti, takođe možete imati pravo da priložite žalbu nadležnom organu za privatnost podataka u državi prebivališta ili državi u kojoj radite, ili da potražite pravni lek putem sudova kada smatrate da je možda došlo do povrede zakona za zaštitu privatnosti.  

Datum objave: 23. okt 2019. godine