นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าฉบับนี้ (“นโยบาย”) ใช้กับบริษัทในเครือ ABB ที่ให้บริการและติดต่อสื่อสารกับคุณ (ต่อไปเรียกว่า “ABB” หรือ “เรา”) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยรับผิดชอบควบคุมการประมวลผลดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้

บริษัทย่อยอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท ABB อาจได้รับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับบริษัทนั้น ๆ เช่นเดียวกัน

2. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ ABB เก็บรวบรวมและใช้

ABB เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาที่คุณในฐานะลูกค้าได้ลงนามกับเรา โดยเฉพาะ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจที่คุณได้ส่งต่อเปิดเผยให้แก่ ABB: ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่งงาน ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณในฐานะลูกค้าของ ABB
 • ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณได้ส่งต่อเปิดเผยให้เราในระหว่างความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา เช่น ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของ ABB ความสนใจในการรับการติดต่อทำการตลาด ข้อมูลการลงทะเบียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมและการสัมมนา ข้อมูลของสัญญาและการสั่งซื้อสินค้า ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ประวัติการติดต่อซื้อขาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญา และเงื่อนไขการพิจารณาก่อนการทำสัญญา ซึ่งรวมถึง กิจกรรมทางการตลาด ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร คำเสนอ การประกวดราคา ข้อมูลประกัน บันทึกที่เกี่ยวกับข้อสอบถาม คำถาม ข้อร้องเรียน คำสั่ง หมายเลขพนักงาน เลขหนังสือเดินทาง วันเกิด ข้อมูลวีซ่าการเดินทาง การประเมินผลและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ บันทึกการฝึกอบรม เพศ เลขประจำตัวลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ ความชื่นชอบ
 • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวตนได้และข้อมูลที่จัดเก็บโดยระบบสื่อสาร แอปพลิเคชันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเบราว์เซอร์เว็บไซต์ เช่น ข้อมูล IP Address แหล่งที่มาที่พาคุณมายังเว็บไซต์ของเรา การเข้าชมเว็บเพจ เวลาที่ใช้บนแต่ละเว็บไซต์หรือแต่ละเว็บเพจ การกดลิงค์ การแสดงความคิดเห็น อีเมลที่เปิด ประเภทเบราว์เซอร์ วันที่และเวลาของการเยี่ยมชม รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้งาน (เลขรหัสโทรศัพท์มือถือ เลขรหัสเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) ข้อมูลคุ้กกี้ ลายมือชื่อดิจิทัล ข้อมูลการลงทะเบียนและการล็อคอินเข้าใช้บริการ ข้อมูลบันทึกพฤติกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล

ถ้าจะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่จะระบุด้านล่างนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการประวัติการลงโทษและกระทำความผิดทางอาญา เช่น ข้อมูลประวัติอาชญากรรม และข้อมูลบัญชีต้องห้าม ซึ่งจะถูกประมวลผลเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และกระบวนการทำความรู้จักลูกค้า (“KYC”) และการทำหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (“AML”)
 • ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะหรือได้รับจากบุคคลที่สามโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ) ซึ่งจะมีการเก็บเก็บรวบรวมเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ในสัญญา ซึ่งได้แก่ ข้อมูลการจดทะเบียนทางการค้า ข้อมูลจัดตั้งบริษัท ข้อมูลความน่าเชื่อถือ

3. เหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ให้ไว้ระหว่างขั้นตอนการรับลูกค้าจะถูกจำกัดไว้เพาะเท่าที่จำเป็น และจะถูกส่งต่อเปิดเผยให้เฉพาะแก่พนักงานและบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สิทธิและทำหน้าที่ของ ABB ที่มีอยู่กับคุณภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ ABB เก็บรวบรวมและระบุไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้จะได้รับการประมวลผลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้:

 • ABB อาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา ภายใต้ในสัญญาที่ทำกับคุณหรือบริษัทของคุณ หรือเป็นการดำเนินการในส่วนเงื่อนไขก่อนการเข้าทำสัญญา ซึ่งเราอาจจำเป็นต้องดำเนินการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมวลผลในลักษณะ ต่อไปนี้
 • เพื่อการดำเนินการส่งและทำตามคำสั่งซื้อ การให้บริการและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานะของคำสั่งของคุณหรือของบริษัทของคุณ และเพื่อการให้และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่อการจัดทำใบเสนอราคา และการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ ซึ่งรวมถึง การให้ความช่วยเหลือในแง่ลูกค้าสัมพันธ์และการสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ และ ประมวลผล ประเมิน และตอบกลับคำร้องและคำถาม การบริหารจัดการสัญญาตลอดระยะเวลาสัญญา และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าสำหรับการติดต่อในอนาคต
 • เพื่อการจัดทำและอำนวยความสะดวกในการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แผนการตลาด การวิเคราะห์ตลาด การชิงโชค การแข่งขัน และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์อื่น
 • ABB จะอาศัยฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายในกรอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่กับคุณหรือบริษัทของคุณเท่านั้น ทั้งนี้เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตราบที่ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่สร้างผลกระทบเกินส่วนต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายนั้นอาจรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
 • การดำเนินการ จัดการ พัฒนา และส่งเสริมธุรกิจของ ABB ในทุกๆด้าน ซึ่งรวมถึง การบริหารจัดการต่อยอดการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ การปฏิบัติสัญญา การจัดการกับคำสั่งของลูกค้า การประมวลผลบริหารจัดกการซื้อ การบริหารจัดการจัดการคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ตลาด การลดความเสี่ยงในการผิดนัดในกระบวนการขาย การบังคับใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย รวมถึง การทวงหนี้ด้วยวิธีที่ไม่ใช่วิธีการทางศาล การปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการ และการขายกิจการ หน่วยธุรกิจและภาคบริษัท
 • การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขาย (รวมถึง การดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ การติดตามแผนการทำการตลาด การวิเคราะห์ตลาด การประเมินและบริหารจัดการความสำเร็จในการทำแผนการตลาดและแผนประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการแบรนด์ของเรา รวมถึงการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการธุรกิจใหม่ของเรา)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดให้มีข้อเสนอทางการตลาดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของคุณ
 • การรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การศึกษาตลาด การวิเคราะห์เทรนด์ การวิเคราะห์ทางการเงิน การแบ่งกลุ่มลูกค้า และการจัดประเภทผู้ใช้บริการ เพื่อการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าของ ABB ให้ดีขึ้น และเพื่อให้เราสามารถจัดให้มีข้อมูลที่ดีขึ้นและเป็นข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละบุคคลมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการกรองข้อมูลทางการตลาด และการพัฒนาและปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ผ่านการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล
 • การดำเนินการให้มีการฝึกอบรม และหลักสูตรที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้บริการ
 • การควบคุม สอบสวน และดำเนินการให้มั่นใจว่า เราได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และข้อบังคับเงื่อนไขและนโยบายภายในของ ABB
 • การป้องกันการฉ้อโกงและการกระทำความผิดต่างๆ ทางกฎหมายอาญา ซึ่งรวมถึงการสืบสวนและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมดังกล่าว การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์และบริการของ ABB โดยมิชอบ รวมถึงการจำกัดการใช้ข้อมูล โดยเราจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์การรับประกันความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูล
 • การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท ABB สำหรับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการภายในเท่าที่จำเป็น เช่น การส่งต่อเพื่อการให้บริการแบบรวมศูนย์
 • ABB จะขอความยินยอมจากคุณสำหรับกิจกรรมที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด ตัวอย่างเช่น เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งรวมถึงการสื่อสารทางการตลาดที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณให้แก่คุณ การส่งข้อความเฉพาะบุคคลให้คุณ และการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของคุณ ในกรณีที่เราไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่กับคุณหรือบริษัทของคุณ

เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อจัดให้มีการติดต่อสื่อสารทางการตลาดและโฆษณาที่ออกแบบเฉาะสำหรับคุณ และเพื่อการส่งข้อความเฉพาะดังกล่าวให้แก่คุณ ABB จะใช้วิธีการอัตโนมัติในการวิเคราะห์จัดประเภทของคุณโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ ABB ได้รับมาตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เช่น จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บเพจของ ABB การเปิดอีเมล การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ และการติดต่อรวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่คุณมีกับ ABB ล่าสุด

ABB รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะที่เราต้องใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น สำหรับวัตถุประสงค์ในทางสถิติ การปรับปรุงบริการของเรา และการทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา เราจะใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กล่าวคือ ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณแยกความเกี่ยวข้องของคุณออกจากบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

4. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ABB อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หรือจนกว่าคุณจะได้แจ้งให้เรารับทราบว่า คุณไม่ต้องการได้รับข่าวสารทางการตลาดของ ABB อีกต่อไป

โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจะถูกเก็บไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา และมีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการจัดเก็บ (โดยทั่วไประหว่าง 5-10 ปีภายหลังจากการสิ้นสุดของสัญญา) หรือระยะเวลาที่นานกว่านั้น หากมีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ด้วยการตั้งค่าทางแอปพลิเคชัน และการกำหนดนโยบายของเรา เรารับประกันว่า การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นจะถูกลบเมื่อเราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป

5. ผลที่อาจเกิดขึ้นหากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขอ หรือหากคุณขอให้เรายุติการประมวลผลข้อมูล

กรณีที่การประมวลผลนั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่กับคุณ ABB จะไม่สามารถจัดตั้ง ดำเนินการ หรือยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีกับคุณหรือบริษัทของคุณได้ และจะดำเนินการตามปกติเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น โดยไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท แม้ว่าเราจะไม่สามารถบังคับให้คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราได้ โปรดทราบว่า การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา เช่น ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขบังคับก่อนก่อนเข้าทำสัญญากับคุณหรือบริษัทของคุณได้ หรือไม่สามารถดำรงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่คุณร้องขอต่อไปได้

6. บุคคลภายนอกที่เราจะส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ (ทั้งที่ตั้งอยู่ในและนอกสหภาพยุโรป หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป หรืออยู่นอกจากประเทศที่บริษัท ABB ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตั้งอยู่)

ABB อาจจะส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม ABB หรือบุคคลอื่นเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุด้านล่าง ภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องนั้นตามขอบเขตที่ระบุไว้ในสัญญาการประมวลผลข้อมูลซึ่งได้ทำขึ้นระหว่าง ABB และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัทในกลุ่ม ABB (ทั้งที่ตั้งอยู่ในและนอกสหภาพยุโรป) ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อและให้บริการจัดซื้อจัดขายแก่บริษัทอื่น ๆในกลุ่ม
 • ลูกค้า ผู้กระจายสินค้า ตัวแทน และพันธมิตรทางธุรกิจ ของ ABB เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนโครงการ ดำเนินการตรวจสอบ การตรวจสอบการทำตามกฎหมาย การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่าย
 • ผู้ให้บริการรายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ ABB เพื่อให้บริการทาง IT และบริการอาชีพเฉพาะทางและบริการให้คำปรึกษา เช่น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบ นักกฎหมาย นายประกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน นายหน้าหาพนักงาน ผู้นำเที่ยว และที่ปรึกษาอื่นๆ ที่ทำงานในนามของ ABB
 • ผู้ซื้อหรือผู้ที่อาจซื้อกิจการหรือทรัพย์ของ ABB เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • หน่วยงานรัฐ ที่ ABB จะต้องปฏิบัติตามภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือคำสั่งของรัฐ/การตัดสินให้เปิดเผย แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานนั้น

ABB อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทในเครือ ABB อื่น ๆ หรือบุคคลภายนอก เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นการโอนย้ายข้อมูลหรือทำให้เข้าถึงข้อมูลได้นอกสหภาพยุโรป และเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือออกจากประเทศที่บริษัท ABB ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตั้งอยู่ เราได้ใช้การรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น การรักษาความปลอดภัยที่เป็นผลจากการตัดสินใจของคณะกรรมการยุโรปหรือข้อสัญญาต้นแบบ การรับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทในกลุ่ม (Binding Corporate Rules) เราได้ใช้มาตรการเพิ่มเติมสำหรับการโอนย้ายข้อมูลจากภายในสู่ภายนอกสหภาพยุโรป และเขตเศรษฐกิจยุโรป หรืออยู่นอกจากประเทศที่บริษัท ABB ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตั้งอยู่ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว โปรดส่งคำขอของคุณมาที่ www.abb.com/privacy.

7. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมี

ABB เคารพสิทธิตามกฎหมายที่คุณมีเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งได้แก่: (ก) สิทธิในการแก้ไขความบกพร่องหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ข) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ ABB มีอยู่ (ค) สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ ABB ไม่มีความจำเป็นอันเป็นฐานอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว (ง) สิทธิในการขอให้ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้แก่ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น (ถ้าดำเนินการได้) (จ) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยอ้างอิงฐานการประมวลผลการใช้สิทธิตามฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (ฉ) สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างที่ ABB อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อโต้แย้งกับคุณหรือระหว่างที่คุณใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอลบข้อมูล หรือ (ช) สิทธิในการถอนความยินยอม เมื่อใดก็ตามที่ ABB ได้ขอความยินยอมจากคุณสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

8. การติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือใช้สิทธิอื่นใดของคุณตามที่กล่าวข้าวต้น หรือคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย ABB โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทของเราที่ privacy@abb.com หรือส่งคำร้องเรียนของคุณมาที่ www.abb.com/privacy

หากคุณไม่พอใจในคำตอบของเรา หรือเชื่อว่ามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณมีสิทธิจะยื่นข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในประเทศที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ หรือขอให้มีการชดเชยด้วยวิธีการทางการศาลกรณีที่คุณคิดว่ามีการกระทำละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัว

9. ความเป็นปัจจุบันของนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้อาจมีการทำให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะตามเมื่อมีต้องการที่จะพัฒนาปรับปรุง กรณีที่มีการทำให้เป็นปัจจุบัน ABB จะดำเนินการตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณได้รับทราบโดยพิจารณาจากความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้น หากมีกรณีที่กฎหมายกำหนดบังคับ เราจะขอความยินยอมจากคุณในกรณีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการของเราที่เป็นปัจจุบัน