นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อพื้นที่และการใช้กล้องวงจรปิด

1. บทนำ

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และการใช้กล้องวงจรปิดฉบับนี้ (“นโยบาย”) ใช้กับบริษัทในเครือ ABB ในฐานะเจ้าของพื้นที่ (เรียกว่า “ABB” หรือ “เรา”) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลและควบคุมวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ การเคารพสิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความสำคัญอันดับสูงสุดที่ ABB นโยบายฉบับนี้อธิบายวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลนั้น และสิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทย่อยอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท ABB อาจได้รับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับบริษัทนั้น ๆ เช่นเดียวกัน

2. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ ABB เก็บรวบรวมและใช้

ABB เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณจากการมาติดต่อของคุณดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลการระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อทางธุรกิจที่คุณเปิดเผยต่อเรา เช่น ชื่อ นามสกุล งาน/ตำแหน่งงาน ที่อยู่ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ ป้ายทะเบียนรถ หมายเลขของเอกสารยืนยันตัวตนที่ต้องใช้สำหรับบันทึกผู้มาติดต่อ
 • ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณได้แบ่งปันกับเราที่เกี่ยวข้องกับหรือระหว่างการมาติดต่อของคุณ เช่น รายละเอียดบันทึกสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ การรับรองพนักงาน วัตถุประสงค์การมาติดต่อ บันทึกที่เกี่ยวกับการมาติดต่อของคุณ
 • รูปภาพและบันทึกวีดิโอ จากภาพกล้องวงจรปิด และ
 • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวตนได้และข้อมูลที่จัดเก็บโดยระบบสื่อสาร แอปพลิเคชัน IT และเบราว์เซอร์เว็บไซต์ (ที่ผู้มาติดต่อเข้าถึงหรือได้รับผลกระทบจากระบบหรือแอปพลิเคชัน และตามที่กฎหมายกำหนด) เช่น ข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยี (การเข้าระบบ การใช้งานอินเตอร์เน็ต) การระบุอุปกรณ์ที่ใช้งาน (เลขรหัสโทรศัพท์มือถือ เลขรหัสเครื่องคอมพิวเตอร์) การลงทะเบียน รหัสในการเข้าใช้บริการ เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลการเข้าใช้งานและการเข้าไฟล์ เวลาและที่อยู่เว็บไซต์ การค้นหา การลงทะเบียนในเว็บไซต์ ข้อมูลคุ้กกี้

3. เหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ให้ไว้ระหว่างการมาติดต่อของคุณจะจำกัดไว้เฉพาะเท่าที่จำเป็น และจะถูกส่งต่อให้เฉพาะแก่พนักงานและบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับขั้นตอนการจัดการผู้มาติดต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ ABB เก็บรวบรวมและระบุไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้จะได้รับการประมวลผลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ABB อาจใช้สิทธิสิทธิตามฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตของการมาติดต่อของคุณตราบใดที่ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิพื้นฐานและเสรีภาพของคุณ ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์นี้ได้แก่
  • การบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้มาติดต่อ การลงทะเบียน การจัดการการเข้าถึงของผู้มาติดต่อ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการอ้างอิงจากเอกสารต่างๆ
  • กล้องวงจรปิดบันทึกภาพสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลทั่วไป ความปลอดภัยของอาคาร และการป้องกันและตรวจสอบเกี่ยวกับเหตุอาชญากรรม
  • ดำเนินการ จัดการ พัฒนา และสงเสริมธุรกิจของ ABB ในทุกๆด้าน รวมถึง ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้มาติดต่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริหารจัดการสถานที่ การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง การซื้อกิจการ กิจกรรมการซื้อขาย หน่วยธุรกิจและภาคบริษัท
  • เข้าถึงระบบควบคุมโดยการควบทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งขาเข้าและ/หรือขาออกสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้ามายังสถานที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึง และการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
  • ควบคุม สืบสวน และดำเนินการให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และข้อบังคับเงื่อนไขและนโยบายภายในของ ABB
  • ป้องกันการฉ้อโกงและการกระทำความผิดต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายอาญาซึ่งรวมถึงการสืบสวนและการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง การใช้ทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์ และบริการของ ABB โดยมิชอบ รวมถึงการจำกัดการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูล และ
  • การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท ABB สำหรับวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการภายในเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแบบรวมศูนย์

ในบางกรณี ABB ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานข้อบังคับกฎหมายและข้อกำหนดของกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อข้อบังคับด้านความปลอดภัย ข้อบังคับในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ระยะเวลาจัดเก็บที่กฎหมายกำหนด หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของมาตรการของทางการหรือศาลสำหรับใช้เป็นหลักฐานในการตัดสิน หรือบังคับตามคำร้องในทางกฎหมายแพ่ง

ABB รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราต้องใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น สำหรับวัตถุประสงค์ในทางสถิติ การปรับปรุงบริการของเรา และการทดสอบระบบ IT ของเรา เราจะใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กล่าวคือ ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือแยกความเกี่ยวข้องของคุณออกจากบุคคล อื่นๆ ได้

4. ผลที่อาจเกิดขึ้นหากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขอ หรือหากคุณขอให้เรายุติการประมวลผลข้อมูล

กรณีที่การประมวลผลนั้นเกี่ยวข้องกับสัญญาที่เรามีอยู่กับผู้จัดจำหน่าย (ตามที่ระบุด้านบน) ABB จะไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยของคุณและบุคคลอื่นในสถานที่ และไม่สามารถตรวจตราความปลอดภัย และไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนได้ถ้าปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน แม้ว่าเราจะไม่สามารถบังคับให้คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราได้ โปรดทราบว่า การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการมาติดต่อของคุณได้ เช่น ไม่สามารถอนุญาตให้คุณเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ของ ABB ได้ทั้งหมด

5. บุคคลภายนอกที่เราอาจจะส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้

ABB อาจจะส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม ABB หรือบุคคลอื่นเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุด้านล่าง ภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องนั้นตามขอบเขตที่ระบุไว้ในสัญญาการประมวลผลข้อมูลซึ่งได้ทำขึ้นระหว่าง ABB และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัทในกลุ่ม ABB (ทั้งที่ตั้งอยู่ในและนอกสหภาพยุโรป) ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อและให้บริการจัดซื้อจัดขายแก่บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม
 • ผู้ให้บริการรายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ ABB เพื่อให้บริการทาง IT และ ผู้ให้บริการต้อนรับ และจัดบริหารทรัพยากร บริการรักษาความปลอดภัย และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ทำงานในนามของ ABB
 • หน่วยงานรัฐ ที่ ABB จะต้องปฏิบัติตามภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือคำสั่งของรัฐ/การตัดสินให้เปิดเผย แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานนั้น

ABB อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทในเครือ ABB อื่น ๆ หรือบุคคลภายนอก เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นๆซึ่งเป็นการโอนย้ายข้อมูลหรือทำให้เข้าถึงข้อมูลได้นอกสหภาพยุโรป และเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือออกจากประเทศที่บริษัท ABB ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตั้งอยู่ เราได้ใช้การรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น การรักษาความปลอดภัยที่เป็นผลจากการตัดสินใจของคณะกรรมการยุโรปหรือข้อสัญญาต้นแบบ การรับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทในกลุ่ม (Binding Corporate Rules) เราได้ใช้มาตรการเพิ่มเติมสำหรับการโอนย้ายข้อมูลจากภายในสู่ภายนอกสหภาพยุโรป และเขตเศรษฐกิจยุโรป หรืออยู่นอกจากประเทศที่บริษัท ABB ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตั้งอยู่ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว โปรดส่งคำขอของคุณมาที่ www.abb.com/privacy

6. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

อ้างอิงจากกฎหมายที่ใช้บังคับ ABB มีระยะเวลาขั้นต่ำที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น

 • โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการบริหารจัดการผู้มาติดต่อจะถูกเก็บเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3-12 เดือน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจะถูกเก็บเป็นระยะเวลานานกว่าตามที่กำหนดโดยกฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อบังคับ หรือทำตามคำร้องตามกฎหมาย
 • บางสำนักงานหรือสถานที่ของ ABB อาจมีการใช้ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อควบคุมภายในและภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการดำเนินงาน เราจะไม่เก็บบันทึกภาพนานกว่า 1 เดือน หรือระยะเวลาที่สั้นกว่าตามที่กำหนดโดยกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการจัดการสถานการณ์ด้านความปลอดภัย

โดยการตั้งค่าทาง IT แอปพลิเคชันและนโยบายของเรา เราขอยืนยันว่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นจะถูกลบเมื่อเราไม่ต้องการข้อมูลนั้นอีกต่อไป

7. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมี

ABB เคารพสิทธิตามกฎหมายที่คุณมีเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งได้แก่: (ก) สิทธิในการแก้ไขความบกพร่องหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ข) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ ABB มีอยู่ (ค) สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ ABB ไม่มีความจำเป็นอันเป็นฐานอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว (ง) สิทธิในการขอให้ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้แก่ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น (ถ้าดำเนินการได้) (จ) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยอ้างอิงฐานการประมวลผลการใช้สิทธิตามฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (ฉ) สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างที่ ABB อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อโต้แย้งกับคุณหรือระหว่างที่คุณใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอลบข้อมูล หรือ (ช) สิทธิในการถอนความยินยอม เมื่อใดก็ตามที่ ABB ได้ขอความยินยอมจากคุณสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

8. การติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือใช้สิทธิอื่นใดของคุณตามที่กล่าวข้าวต้น หรือคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย ABB โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทของเราที่ privacy@abb.com หรือส่งคำร้องเรียนของคุณมาที่ www.abb.com/privacy

หากคุณไม่พอใจในคำตอบของเรา หรือเชื่อว่ามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณมีสิทธิจะยื่นข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในประเทศที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ หรือขอให้มีการชดเชยด้วยวิธีการทางการศาลกรณีที่คุณคิดว่ามีการกระทำละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัว

วันที่ประกาศ: 4 มีนาคม 2024