Paziņojums par darbinieku privātumu

1. Ievads 

Šis Paziņojums par darbinieku privātumu ("Paziņojums") attiecas uz ABB Group uzņēmumiem, t. i., ABB Ltd. un jebkuru uzņēmumu, kurā ABB Ltd. tieši vai netieši ir kontrolpakete vai pieder vai tā kontrolē ir balsstiesību vairākums. ABB uzņēmums, kurš ir Jūsu darba devējs (še turpmāk – "ABB" vai "mēs"), ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi un kontrolē šo datu izmantošanu saskaņā ar šo Paziņojumu.  

ABB Jūsu tiesību uz datu aizsardzību ievērošana ir augstākā prioritāte. Šajā Paziņojumā ir paskaidrots, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus un kādas tiesības Jums ir attiecībā uz Jūsu personas datiem.  

2. Kurš atbild par Jūsu personas datu apstrādi? 

Par Jūsu personas datu apstrādi atbild ABB Ltd. un tā meitasuzņēmumi. Saistībā ar piemērojamajiem privātuma un datu aizsardzības likumiem galvenais Jūsu datu pārzinis ir tas ABB meitasuzņēmums, kurš ir Jūsu šābrīža (vai bijušais) darba devējs. Jūsu personas datus kā pārziņi vai apstrādātāji var saņemt un apstrādāt arī citi ABB meitasuzņēmumi, un šis Paziņojums attiecas arī uz tiem. 

3. Mūsu ievāktās un izmantotās informācijas veidi 

Mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus, kas saistīti ar Jūsu darbu ABB. Mēs varam ievākt šādas datu kategorijas. 

 • Personīgā informācija un identifikācijas informācija, piemēram, vārds un uzvārds, personīgā un darba adrese, personīgais un darba tālruņa numurs, personīgā un darba adrese, kā arī jebkāda cita kontaktinformācija, dzimšanas datums un valsts. 

 • Personas dati, kas saistīti ar ģimenes un sociālo stāvokli, piemēram, dzimums, vecums, ģimenes stāvoklis (tostarp tuvāko radinieku vārds un uzvārds un kontaktinformācija).  

 • Personas dati, kas saistīti ar nodarbināšanu, piemēram, darbinieka numurs, paraksts, nodarbinātības statuss, sociālās apdrošināšanas un nodokļu maksātāja numurs, dzīvesvietas valsts, valstspiederība, fotogrāfija, kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem, pases dati, darba un uzturēšanās atļauja, imigrācijas statuss un ceļošanas vīzas dati. 

 • Kvalifikācija, piemēram, kvalifikācija un sertifikācija, tostarp šābrīža un iepriekšējie amati, izglītība un apmācības kursi, CV, izglītības dokumentācija un panākumi darbā, dažos gadījumos: izvērtētāju kontaktinformācija un spēju izvērtēšanas rezultāti, un izvērtējums intervijās/atsauksmes. 

 • Informācija par darbu un darba metrika, piemēram, amats, amata nosaukums, darba līgums, identifikators algu sarakstā, līnijas vadītājs, darba joma, darbības vēsture, nodarbinātības statuss, informācija par atvaļinājumu, darba laika reģistri, apmācības dokumentācija, darbības un attīstības mērķi. Dažos gadījumos mēs dokumentējam arī spēju izvērtēšanas rezultātus, drošības un negadījumu atskaites un profesionālos komentārus. 

 • Atlīdzības, pabalsti, labumi un ar izdevumiem saistīta informācija, piemēram, informācija par algu, algas sarakstu informācija, pensiju plāna numurs un iemaksas, nefinansiāli labumi, piemaksas, kompensācijas, akciju izvēles tiesības, apgādājamie, labuma guvēji vai veselības apdrošināšanas ieguvēji, konta izraksti, izmaksu atlīdzības un rēķini, bankas konta rekvizīti, kredītkaršu rekvizīti, telefona izdevumi un apdrošināšanas informācija. 

 • Elektroniskās identifikācija dati un informācija (ja darbiniekam ir piekļuve šādām sistēmām vai programmām vai tās skar darbinieku), piemēram, piekļuves reģistri, IT un Interneta izmantošana, ierīču identifikatori (mobilās ierīces identifikators, personālā datora identifikators, u. tml.), reģistrācijas un pieteikšanas rekvizīti, IP adrese, sekošanas un analīzes dati, ieraksti (piemēram, balss pasta/zvanu ieraksti), ieraksti korporatīvajās platformās (piemēram, Yammer), paroles atjaunošanas dati, informācija, kas iegūta ar IT drošības rīku palīdzību. 

 • Finanšu un cita informācija, piemēram konta informācija, kredītvēstures pārbaudes, maksājumu informācija un darījumi, izmeklēšanas informācija un disciplinārpārkāpumu vēsture. 

 • Citi personas dati (kuros var būt iepriekš jau minētā informācija), t. i., vietas, kur Jūs vai citi (piemēram, Jūsu kolēģi) var reģistrēt šos datus mūsu sistēmās, programmās un lietotnēs, piemēram, saimnieciskās darbības dokumenti, kuros ir personīga informācija (piemēram, aptaujas, jautājumi, sūdzības, rīkojumi un saistīta dokumentācija, epasti, ziņojumi, līgumi, prezentācijas, protokoli, darba rezultāti), fotogrāfijas, attēli un/vai video. 

Turpmāk minētos personas datus ievāc un apstrādā (ja tas tiek veikts) tikai saskaņā ar Jūsu dzīvesvietas valsts tiesību aktiem.  

 • Īpašas personas datu kategorijas, piemēram: 

  • dalība reliģiskās draudzēs (piemēram, ja tas vajadzīgs nodokļu aprēķināšanas dēļ); 

  • veselības un medicīniskā informācija, tostarp invaliditātes statuss, īpaši darba apstākļi (piemēram, stāvgalda izmantošana) un telpās vajadzīgās medicīniskās ierīces, informācija par traumām un slimībām saistībā ar darbu, informācija neatliekamās palīdzības vajadzībām ceļojot (asinsgrupa, slimību vēsture, alerģijas);

  • rase vai tautība (piemēram, kad tas tiek izmantots darbinieku daudzveidības vajadzībām);  

  • dažos gadījumos: dalība arodbiedrībās, politiskie uzskati un seksuālā dzīve vai orientācija (piemēram, kad tas tiek izmantots, lai izmeklētu diskriminējošu attieksmi). 

 • Informācija par Jūsu kriminālo sodāmību un pārkāpumiem, piemēram, kriminālpārkāpumu vēsture un sodu uzskaitījums tiktāl, cik tas vajadzīgs kriminālpārkāpumu vēstures pārbaudei sava klienta pazīšanas (“KYC”) un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas (“AML”) pienākuma.  

 • Tiktāl, cik vajadzīgs mūsu pienākumu izpildei, dati, kas iegūti no publiski pieejamiem avotiem vai tādi, ko likumīgi mums nodevušas citas trešās puses (piemēram, kredītaģentūra), piemēram, dati, kas pieejami publiskajos profesionālajos sociālajos tīklos (piemēram, LinkedIn), kvalifikācijas pārbaudes dati. 

Ja Jūs vēlaties, lai Jums sniedz informāciju par konkrētu personas datu apstrādes darbību, Jūs to varat pieprasīt, iesniedzot pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

4. Kāpēc mēs izmantojam Jūsu personas datus?  

Mēs iepriekš norādītos Jūsu personas datus varam izmantot šādiem mērķiem:  

 • cilvēkresursu pārvaldībā, tostarp organizācijas un personāla administrēšanā, darba laika pārvaldībā, efektīvas darbinieku vadīšanas uzlabošanai un uzturēšanai, iekšējai darbaspēka analīzei, atskaišu un plānošanas vajadzībām; 

 • lai vadītu personāla pārcelšanu no citām filiālēm un pēctecības plānošanai; 

 • darbu algu, kompensāciju un papildu labumu pārvaldībai, tostarp, lai nodrošinātu darbiniekiem papildu labumus un uzturētu algas, atlīdzības izmaksai, tostarp par intelektuālo īpašumu, pabalstu, apdrošināšanas, pensiju un darbības pārskatu vajadzībām; 

 • talantu pārvaldībai un ieguvei, tostarp vervēšanai, piemērotības un darba spēju izvērtēšanai, kvalifikācijas pārbaudēm, atsauksmju iegūšanai un sniegšanai; 

 • apmācības un attīstības pārvaldībai, tostarp sertifikācijai, personāla apmācībai un novērtēšanai, kā arī darbinieku apmierinātības aptauju veikšanai; 

 • procesiem, kas saistīti ar stāšanos darbā un aiziešanu no darba, tostarp iekšējā pārcelšana un atlaišana; 

 • slimības un citu atvaļinājumu pārvaldībai; 

 • iekšējām veselības drošības programmām, tostarp veselības un drošības un negadījumu dokumentēšanai vai atskaitēm un procesa kvalitātes pārvaldības vajadzībām; 

 • ceļojumu un izdevumu pārvaldībai un komandējumu organizēšanai, tostarp ceļotāju pārraudzībai, lai sniegtu palīdzību ar drošību vai veselību saistītās ārkārtas situācijas; ceļojumu drošības, veselības un drošības apmācību nodrošināšanai un brīvprātīgas palīdzības sniegšanai, nodrošinot drošības atbalstu ārkārtas situācijās; 

 • pienākumu izpildei un noteiktu tiesību īstenošanai nodarbinātības un sociālās drošības tiesību vai kolektīvā līguma jomā; 

 • ABB organizācijas iekšējās un ārējās saziņas un ABB pārstāvēšanas vajadzībā, tostarp saistībā ar komercreģistru un pilnvaru piešķiršanu; 

 • ABB pasākumu organizēšanai un šādu pasākumu dokumentēšanai, tostarp organizējot iekšējās kampaņas, pasākumus un sanāksmes, kas nav saistītas ar tirgvedību; 

 • lai pārvaldītu ABB aktīvus, tostarp attēlus un video, kuros attēloti darbinieki vai citas personas un kas pieejami lejupielādēšanai ABB iekšējās tīklā, ABB tīmekļa vietnē u. tml.; 

 • finanšu un kopīgu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai, sniedzot pakalpojumus "no grāmatojuma līdz atskaitei", "no pasūtījuma līdz samaksai" un no "pirkuma līdz samaksai'; 

 • funkciju, struktūrvienību un uzņēmumu reorganizācijas, iegādes un pārdošanas vajadzībām;

 • uzņemējdarbības atskaišu, statistikas un analīzes vajadzībām; 

 • lai pārraudzītu un auditētu darbinieku darbību darba vietā atbilstību ABB korporatīvajām stratēģijām, līgumsaistībām un tiesību aktu prasībām, tostarp saistībā ar disciplinārsodiem; 

 • revīziju, pārskatu un obligāto pārbaužu veikšanai, lai izpildītu pienākumus pret reglamentējošajām iestādēm; 

 • pārvaldības, riska un atbilstības novērtēšanai, tostarp saistībā ar likumu ievērošanu, tiesību aktu īstenošanu, tiesu un reglamentējošo iestāžu prasībām (piemēram, klientu identitātes pārbaudes kārtības, saukta arī par "Pazīsti savu klientu" (“KYC”) un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas (“AML”) kārtības pārraudzības vajadzībām), muitas un vispasaules tirdzniecības prasību ievērošanu, interešu konfliktiem un drošības pienākumiem, kā arī kriminālpārkāpumu un krāpšanas vai aizliegtu darbību profilaksi, atklāšanu un seku novēršanu vai citādu likumīgo tiesību aizstāvību un likumīgu prasījumu sagatavošanu, īstenošanu un aizstāvību; 

 • attiecību ar klientiem pārvaldības, klientu pasūtījumu apstrādes un klientu atbalsta nodrošināšanas, pieprasījumu un informācijas pieprasījumu apstrādes, izvērtēšanas un atbilžu sniegšanas vajadzībām;  

 • piegādātāju, darbuzņēmēju, konsultantu un citu profesionālu ekspertu pārvaldības vajadzībām, tostarp saistībā ar saskarsmi, pirkumu un rēķinu apstrādi un izpildi, kā arī līguma dzīves cikla pārvaldību; 

 • veikto darbu un izstrādājumu izmantošanai, kā arī atsaucēm dokumentos, piemēram, rasējumus, pasūtījumos, pārdošanas orderos, rēķinos un atskaitēs;  

 • lai lietotu piekļuves kontroles sistēmu, kas nodrošina elektroniski vadītu pilnvarotu personu piekļuvi vietām ar piekļuves ierobežojumiem un/vai izkļūšanu no tām, kā arī darba vietā esošā personāla reģistrēšanai ārkārtas situācijās; 

 • ielaušanās konstatēšanai un 3. puses veiktas norobežojumu, perimetra, iekšējo drošības punktu novērošanai, kā arī darba vietas apkopju/ automātisko sistēmu papildu uzraudzības īstenošanai; 

 • izstrādājumu, iekārtu,pakalpojumu, sistēmu, tīklu, datoru un informācijas drošības uzturēšanai un aizsardzībai, drošības apdraudējumu, krāpšanas vai citu kriminālu vai kaitniecisku darbību novēršanai un konstatēšanai, kā arī uzņēmējdarbības pastāvības nodrošināšanai, un 

 • IT resursu pārvaldības vajadzībām, tostarp infrastruktūras pārvaldības īstenošanai, ieskaitot datu rezerves kopiju izveidi, informācijas sistēmu atbalsta un apkopes darbības lietotņu uzturēšanas vajadzībām, galalietotāju atbalstu, testēšanu, uzturēšanu, drošību (ieskaitot reaģēšanu, risku, ievainojamību, reaģēšanu uz ielaušanos), centrālo datu un darbavietas pārvaldībai, ieskaitot lietotāju kontu pārvaldību, programmatūru licenču piešķiršanu, drošības un darbības testēšanu un uzņēmējdarbības pastāvību. 

Mēs no Jums ievācam tikai tos personas datus, kas ir vajadzīgi iepriekš aprakstītajiem mērķiem. Noteikti no Jums iegūtu personas dati attiecas uz Jūsu radiniekiem un kontaktpersonām ārkārtas situācijās. Šajos gadījumos Jūsu pienākums ir informēt šīs personas par šo Paziņojumu. 

Ja Jūs veicat darbu trešās puses objektā (piemēram, ABB klienta objektā vai ēkās), šādai trešajai pusei var būt vajadzība veikt Jūsu personas datu apstrādi saviem mērķiem, šo apstrādi veicot datu pārziņa statusā. Šādos gadījumos Jūs saņemsit vai varat pieprasīt atsevišķu privātuma paziņojumu no attiecīgā datu pārziņa. 

Kas notiek, Ja Jūs mums nesniedzat mūsu pieprasīto informāciju? 

Gadījumos, kad runa ir par apstrādes darbībām, kas ir saistītas ar Jūsu nodarbināšanu (kā aprakstīts iepriekš), ABB nespēs Jūs pienācīgi nodarbināt bez noteiktiem personas datiem, un Jums, ja Jūs nesniedzat prasītos personas datus, var nebūt iespējas īstenot savas darbinieka tiesības. Kaut gan mēs nevaram Jums uzlikt par pienākumu sniegt mums savus personas datus, lūdzu, ņemiet vērā, ka tam var būt sekas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Jūsu nodarbinātību, piemēram, iespējas realizēt savas likumīgās tiesības vai pat turpināt darba attiecības. Vienmēr, kad Jums tiek lūgts iesniegt mums jebkādus ar Jums saistītu personas datus, mēs norādīsim, kuri personas dati ir vajadzīgi un kuru iesniegšana ir brīvprātīga.  

5. Mūsu darbību tiesiskais pamatojums 

Lietojot Jūsu personas datus iepriekš (4. nodaļā) norādītajiem mērķiem, mūsu darbībai attiecīgajā gadījumā ir šāds tiesiskai pamatojums: 

 • mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pildītu Jūsu ar mums noslēgtā darba līguma saistības un līdzīgu kolektīvo darba līgumu saistības, vai arī kā daļu no pasākumiem pirms līguma noslēgšanas darba un līdzīgu līgumu sagatavošanai;

 • dažos gadījumos mūsu pamatojums ir mūsu likumīgās intereses apstrādāt Jūsu personas datus tiktāl, cik tas nepārkāpj Jūsu privātuma intereses. Minētās intereses var būt šādas: 

  • pārraudzība (piemēram, ar IT sistēmu palīdzību), izmeklēšana un atbilstības nodrošināšana tiesību aktu, reglamentējošajām un standartu prasībām, kā arī ABB iekšējām prasībām un stratēģijām; 

  • krāpšanas un kriminālu darbību novēršana, tostarp šādu darbību izmeklēšana, ABB aktīvu, izstrādājumu un pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršana, un darbības, kuru veikšana ir neatliekami vajadzīga un samērīga tīkla un informācijas drošības nodrošināšanai, un 

  • personas datu pārsūtīšana ABB grupas ietvaros iekšējiem administratīviem mērķiem pēc vajadzības, piemēram, lai sniegtu centralizētus pakalpojumus. 

Jūs varat iegūt mūsu izvērtējuma par mūsu likumīgajām interesēm apstrādāt Jūsu personas datus eksemplāru, iesniedzot pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

 • dažos gadījumos mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz tiesību aktu prasībām, piemēram, pamatojoties uz darba un sociālās drošības tiesībām, tiesībām uz pabalstiem, pienākumiem maksāt nodokļus vai iesniegt atskaites, pienākumiem sadarboties ar valsts iestādēm vai tiesību aktos noteiktajiem datu glabāšanas periodiem, lai īstenotu savas darba devēja līgumsaistības; 

 • īpašos gadījumos mēs personas datu, ievākšanas laikā varam lūgt Jūsu piekrišanu, piemēram, saistībā ar fotogrāfijām, saziņas materiāliem un pasākumiem. Ja mēs lūdzam Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu izmantošanai noteiktam mērķim, mēs Jums atgādināsim, ka Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kā arī paziņosim, kā to izdarīt.  

Īpašo personas datu kategoriju gadījumā mēs šādus datus apstrādāsim tikai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un 

 • ar Jūsu skaidri izteiktu piekrišanu konkrētām darbībām saskaņā ar tiesību aktiem; 

 • tad, kad tas vajadzīgs tiesību realizācijai, pamatojoties uz darba, sociālās drošības vai sociālās aizsardzības tiesību aktiem vai atbilstoši kolektīvā līguma pilnvarojumam, vai profilaktiskās un arodveselības vajadzībām un/vai darbaspēju novērtēšanas vajadzībām, vai 

 • ja tas vajadzīgs, lai sagatavotu, īstenotu un aizsargātu likumīgus prasījumus.

Saistībā ar personas datiem, kas attiecas uz kriminālu sodāmību un pārkāpumiem, mēs šādus datus apstrādāsim tikai tad, ja to pieļauj spēkā esošie (vietējie) tiesību akti. 

6. Puses, kurām mēs nododam Jūsu personas datus (ES un EEZ  teritorijā un ārpus tās vai ārpus valsts, kurā ir Jūsu darba devējs) 

Mēs nododam Jūsu personas datus citām ABB filiālēm vai trešajām pusēm tikai tad, ja tas vajadzīgs turpmāk esošajā tabulā norādītajiem mērķiem. Gadījumos, kad mēs nododam Jūsu personas datus filiālei vai trešajai pusei tā, ka tā tos nodod vai tie kļūs pieejami ārpus Eiropas Savienības (“ES”) un Eiropas Ekonomikas zonas ("EEZ") vai ārpus valsts, kurā ir Jūsu darba devējs, mēs vienmēr veicam pienācīgus pasākumus Jūsu personas datu aizsardzībai. Šo aizsardzības pasākumu piemēri atbilst Eiropas Komisijas lēmumam (plašāk lasīt šeit), līguma standarta noteikumiem (plašāk lasīt šeit), "Privacy Shield" sertifikācijai (plašāk lasīt šeit), un Saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem, ko ir pieņēmuši daži mūsu piegādātāji (plašāk lasīt šeit). Mēs esam veikušu Jūsu personas datu papildu aizsardzības pasākumus datu pārsūtīšanai no ES, EEZ teritorijas uz teritorijām ārpus ES, EEZ un valsts, kurā ir Jūsu darba devējs. Ja vēlaties pārskatīt ieviestos aizsardzības pasākumus, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

Saņēmēja kategorija  

Saņēmēja atrašanās vieta 

Mērķi 

ABB filiāles un meistasuzņēmumi 

Sk. ABB meitasuzņēmumu sarakstu 

Mērķi, kas aprakstīti 4. nodaļā, tostarp cilvēkresursu pārvaldība, talantu pārvaldība un iekšējās apmācības un pasākumu organizēšana. 

ABB klienti, izplatītāji, pārstāvji un citu uzņēmējdarbības partneri 

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie)

Mērķi, kas aprakstīti 4. nodaļā, tostarp iesaistīšana projektos, revīziju, pārskatu un reglamentēto pārbaužu veikšana, attiecību ar klientiem pārvaldība un ceļošanas un izdevumu pārvaldība. 

Pakalpojumu sniedzēji

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

IT pakalpojumi, cilvēkresursi un apmācība, algu sarakstu un maksājumu apstrādātāji, profesionālie un konsultāciju pakalpojumi, tostarp grāmatveži, revizori, juristi, apdrošinātāji, baņķieri, vervētāji, ceļojumu aģenti un citi konsultanti, kas darbojas ABB vārdā. 

Pensiju fondi, darbinieku un nozares organizācijas un apvienības  

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Mērķi, kas aprakstīti 4. nodaļā. 

Potenciālie vai faktiskie ABB uzņēmumu vai aktīvu pircēji 

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Attiecīgo uzņēmumu vai aktīvu novērtēšanai vai 4. nodaļā aprakstīto mērķu vajadzībām. 

Saņēmējiem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai tiesisko kārtību, tiesībsargājošajām vai valsts iestādēm u.tml. 

ES/EEZ un ārpus ES/EEZ (globālie) 

Kad to prasa spēkā esošie tiesību akti vai likumīgs valsts iestāžu pieprasījums vai spēkā esoša tiesību aktu prasība. 

Jūs varat iegūt mūsu veikto drošības pasākumu Jūsu personas datu aizsardzībai apraksta eksemplāru, iesniedzot pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.  

7. Jūsu personas datu glabāšanas ilgums 

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ABB ir pienākums noteiktus personas datus glabāt vismaz noteiktu laikposmu. Piemēram, pamatojoties uz vietējiem tiesību aktiem, kas reglamentē uzņēmumu darbību un nodokļus, darba līgumi, informācija par algas maksājumiem un kompensācijām ir jāglabā noteiktu minimālo laika posmu.  

Vienlaikus spēkā esošie tiesību akti, kas attiecas uz datu aizsardzību, nosaka, ka mēs nedrīkstam glabāt personas datus identificējamā formā ilgāk nekā vajadzīgs to mērķu sasniegšanai, kuru dēļ personas dati tiek apstrādāti. Veidojot IT lietotnes un stratēģijas, mēs nodrošinām, ka Jūsu personas dati tiek dzēsti tad, kad mums tie vairs nav vajadzīgi.  

Mūsu glabātās informācijas glabāšanas laiks ir atrodams mūsu "Dokumentācijas pārvaldības instrukcijā" [Records Management Directive GD/LI-44] vai Jūsu vietējā lietvedības pārvaldības instrukcijā. Pēc piemērojamā glabāšanas laika beigām mēs Jūsu datus drošā veidā dzēsīsim vai anonimizēsim, ja vien nepastāv īpaši apstākļi, kuru dēļ mums Jūsu personas dati ir jāturpina glabāt, piemēram, tiesību vai reglamentējoši aktu noteikts pienākums vai arī iespējamu strīdu risināšanas vajadzībām.  

Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētu glabāšanas laiku, kas attiecas uz Jūsu personas datiem, lūdzu, iesniedziet pieprasījumu tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.  

8. ABB sistēmu un vietņu drošība un pārraudzība  

ABB ļoti nopietni uztver tā datu, tostarp Jūsu informācijas, un ABB elektroniskās uzņēmējdarbības aktīvu drošību. ABB to uzskata par kopīgu pienākumu, kur tas veic vajadzīgās darbības šādu datu aizsardzībai un sagaida, ka tā darbinieki rīkosies tāpat. Vairāk par drošības pasākumiem un saviem pienākumiem Jūs varat izslasīt dokumentā "Galalietotāja drošības stratēģija" [End User Security Policy]

ABB sistēmu pārraudzība 

Uzņēmējdarbības vajadzībām un tāpēc, lai uzturētu IT drošības pasākumus, informācija par ABB sistēmu, tostarp telefona (mobilā un stacionārā) un datorsistēmu (tostarp e-pastu un interneta piekļuvi), lietošanu un jebkādu to personīgu izmantošanu tiek ievākta un pārraudzīta, un tiek izmantota tad, kad tas ir vajadzīgs ABB sistēmas drošības vajadzībām un lai pārliecinātos par atbilstību ABB grupas drošības stratēģijām, to veicot saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Ja Jūs ABB IT un saskaru sistēmās piekļūstat pakalpojumiem, izmantojot paroles vai lietotājvārdus, tas var nozīmēt, ka ABB ir redzama informāciju par Jūsu piekļuvi.  

Pārraudzība tiek veikta tikai tad un tikai tādā apjomā, kādu pieļauj vai pieprasa tiesību akti un pēc vajadzības atbilstoši pamatotām uzņēmējdarbības vajadzībām. Iegūtās reģistrācijas datnes tiks uzglabātas vismaz noteiktu laika posmu saskaņā ar 7. nodaļu. Tas ir vajadzīgs, lai būtu iespējams konstatēt ļaunprātīgas darbības centienu un citu drošības notikumu gadījumus un lai būtu pieejama informācija jebkādu turpmāku izmeklēšanas un kontroles darbību veikšanai. Tiktāl cik to pieļauj tiesību akti un iekšējā stratēģija, var tikt veiktas darbības disciplinārā kārtībā. 

Ja vajadzīgs, šāda informācija var tikt nodota policijai vai citām tiesībsargājošām iestādēm. Izmeklēšana un informācijas atklāšana attiecīgajām iestādēm tiks veikta tikai tādā apjomā, kādu pieļauj tiesību akti. 

9. Jūsu tiesības uz datu aizsardzību 

Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz informāciju, kas attiecas uz Jums. 

Datu aizsardzības tiesības 

Ko tas nozīmē 

Tiesības piekļūt Jūsu datiem 

Jums ir tiesības pieprasīt ABB mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu pārskatu vai kopiju. 

Tiesības pieprasīt Jūsu datu labošanu 

Jūs varat pieprasīt nekavējoties labot neprecīzus un nepilnīgus Jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā.  

Tiesības pieprasīt Jūsu datu dzēšanu 

Jūs varat pieprasīt dzēst Jūsu personas datus, kad tie vairs nav vajadzīgi, kad spēkā esošie tiesību akti uzliek mums pienākumu dzēst šos datus vai to apstrāde ir nelikumīga.  

Tiesības ierobežot datu apstrādi 

Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.  

Tiesības uz datu pārnesamību 

Jums ir tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, mašīnlasāmā formā Jūsu personīgajām vajadzībām vai arī pieprasīt tos nodot trešajai pusei.  

Tiesības iebilst pret datu apstrādi 

Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus gadījumos, kad mūsu veikto apstrādi mēs pamatojam ar mūsu likumīgajām interesēm un kad Jūsu tiesības uz datu aizsardzību prevalē pār mūsu likumīgo interešu pamatojumu.

Tiesības atsaukt piekrišanu 

Gadījumos, kad ABB ir lūgusi Jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, Jūs varat jebkurā brīdī savu piekrišanu atsaukt. 


Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš minētās tiesības nav absolūtas un ka Jūsu prasību ne vienmēr ir iespējams izpildīt pilnībā. Piemēram, dažreiz mēs nevaram dzēst Jūsu personas datus vai ierobežot to apstrādi, jo mums var būt juridisks pienākums vai līgumsaistības glabāt noteiktus šādus personas datus.  

Jūs varat pieprasīt īstenot savas tiesības uz datu aizsardzību tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy

10. Kontaktinformācija un papildu informācija 

Ja Jūs vēlaties piekļūt saviem personas datiem, īstenot jebkuras citas no Jūsu tiesībām, kas minētas iepriekš vai ja Jums ir jautājumi vai bažas par to, kā ABB apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mūsu Grupas datu aizsardzības amatpersonu pa e-pastu privacy@abb.com, vai arī iesniedziet savu sūdzību tīmekļa vietnē www.abb.com/privacy.  

Ja Jūs neapmierina mūsu atbilde vai ja Jūs uzskatāt, ka mēs Jūsu personas datus apstrādājam nelikumīgi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību savas dzīvesvietas vai darbavietas valsts datu aizsardzības iestādei, vai arī pārkāpuma labošanai vērsties tiesā, ja uzskatāt, ka varētu būt noticis datu aizsardzības likumu (un Jūsu tiesību) pārkāpums.  

Publicēšanas datums: 2019. gada 21. augustus