Thailand - English

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Miniature Circuit Breakers

เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload) และกระแสลัดวงจร (Short Circuit) กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงเกินกว่าที่สายไฟฟ้าจะทนได้จนเกิดความร้อนสะสมขึ้นอาจจะทำความเสียหายต่อสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เซอร์กิตเบรกเกอร์จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจนำไปสู่การเกิดอัคคีภัยในที่สุด  ดังนั้นการเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องคำนึงถึงค่าความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร  ต้องสูงกว่าค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรของระบบไฟฟ้าที่ตำแหน่งติดตั้ง และค่ากระแสพิกัดจะต้องน้อยกว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่สายไฟจะทนได้

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ของ ABB สามารถตัดวงจรได้ภายใน 3 มิลลิวินาที หรือ 0.003 วินาที
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ของ ABB มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย รวมถึงมาตรฐาน IEC 60898 สำหรับใช้งานในอาคารที่พักอาศัย และมาตรฐาน IEC 60947-2 เหมาะสำหรับติดตั้งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ของ ABB สามารถใช้อุปกรณ์เสริม เช่น Auxiliary Contact, Signal Contact, Shunt Trip, และ Upper Voltage ได้ เป็นต้น