IT security incident – update #6

Üldised juhised:

 

 • Mingil juhul ei tohi iBossi teie arvutist eemaldada ega keelata, see ohustaks ABB-d ja oleks meie käitumiskoodeksi rikkumine.
 • Turvakontrollide tõttu, mida teie arvutis regulaarselt läbi viiakse, võib esineda toimingutega seotud probleeme. Palun olge kannatlikud kontrollide lõppemiseni. Soovime veelkord rõhutada, et turvatööriistade häirimine, peatamine või deinstalleerimine on meie käitumiskoodeksi kohaselt keelatud.
 •  Palun vaadake olulist dokumenti, mis käsitleb IT-turbejuhiseid ABB töötajatele väliteenuste ja projektide jaoks
 •  Jagatud/teenuste ja kontode uuendamiseks taotlege parooli uuendamist siin: Link parooli uuendamiseks.
 •  Uute väliskasutajate VPN-juurdepääsu taotlus on praegu peatatud. Taotlege virtuaalset töölauda (VDI), kasutades selle asemel seda linki: Link VDI taotlemiseks.
 • Teenuse katkestused jätkuvad ja juurdepääs võrguressurssidele pole veel täielikult taastatud – palume lahenduse väljatöötamise ajal kannatlikkust.
 •  Kui teil on sisselogimisprobleeme, uuendage oma mypassword.abb.com (kasutades valikut "Unustasin parooli").
 • Pärast parooli muutmist järgige kindlasti siinseid samme muudatuste sünkroonimiseks arvutiga: Knowledge Base – MyServices (service-now.com).
 • Teavitage kolleege, kelle juurdepääs on lukustunud, et saidile mypassword.abb.com pääseb juurde mobiilist või mõnest muust seadmest – kõiki samme on kirjeldatud siin Knowledge Base – MyServices (service-now.com).
 • Ärge installige ootamatuid värskendusi ega lisandmooduleid. Nüüd saab aga installida ABB Tarkvarakeskuse värskendusi.
 • Ärge sisestage arvutisse väliseid draive ega USB-võtmeid.
 •  BitLockeri iseteenindus: kui teie või teie kolleegi juurdepääs ABB-seadmele on lukustunud ja te ootate taastevõtit, juhime tähelepanu, et taastevõtme iseteenindus on nüüd saadaval:

-https://xa-s-scmap01p.xa.abb.com/selfservice/ (Ameerika),

- https://xe-s-xcmcn01p.xe.abb.com/SelfService/ (ülemaailmne).

Täielikud juhised edasiste sammude kohta leiate siit Knowledge Base – MyServices (service-now.com).

Näpunäiteid mõnede praeguste levinud probleemide lahendamiseks leiate siit Knowledge Base – MyServices (service-now.com), mida uuendatakse regulaarselt.

Parimate soovidega,
ABB Executive CommitteeGeneral guidance:

 • Under no circumstances is iBoss to be removed or disabled from your PC, to do so would cause a threat to ABB and be a breach of our Code of Conduct. 
 • You may experience performance issues due to security scans, which will take place regularly on your PC. Please be patient while the scans complete. We would like to re-emphasize that interfering, stopping or uninstalling security tools is prohibited as per our Code of Conduct.
 • Please find an important document addressing IT Security Guidelines for Field Service & Projects for ABB employees.
 • To reset shared/service and accounts, please request a password reset here: Link to reset password.
 •  Request for VPN access for new external users is currently suspended, please request a Virtual Desktop (VDI) using this link instead: Link to request VDI.
 • We continue to have Service disruption and access to online resources is not yet fully restored – we ask for your patience while we are working on the resolution.
 •  If you experience log-in issues please reset your mypassword.abb.com (using “I forgot my password” option).
 • Following password change make sure to follow steps here to synchronize changes to your computer: Knowledge Base – MyServices (service-now.com).
 • If you have colleagues who are locked out, please let them know that mypassword.abb.com is accessible from a mobile or any other device – full steps are described in the Knowledge Base – MyServices (service-now.com).
 • Do not install any unexpected updates or add-ons. However, updates from ABB Software Center can now be installed.
 • Please do not insert external drives or USB keys to your computer.
 •  BitLocker Self-Service: if you or a colleague is locked out of your ABB device and are awaiting a recovery key, please be informed that recovery key self-service is now available:

  - https://xa-s-scmap01p.xa.abb.com/selfservice/ (Americas),
  - https://xe-s-xcmcn01p.xe.abb.com/SelfService/ (Global).

Full steps on how to proceed can be found in the Knowledge Base – MyServices (service-now.com).

For tips on how to solve some current common issues please refer to this document Knowledge Base – MyServices (service-now.com) which will be updated regularly.

With best regards,
ABB Executive Committee


Общее руководство:

 • Ни при каких обстоятельствах iBoss не должен быть удален или отключен с вашего компьютера, это может стать угрозой для компании ABB и нарушением нашего Кодекса поведения.
 • У вас могут возникнуть проблемы во время рабочих процессов из-за сканирования системы безопасности, которое будет регулярно проводиться на вашем компьютере. Пожалуйста, будьте терпеливы, пока сканирование не завершится. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что вмешательство, остановка или удаление инструментов безопасности запрещены в соответствии с нашим Кодексом поведения.
 •  Пожалуйста, ознакомьтесь с важным документом, касающимся Руководства по ИТ-безопасности для сотрудников ABB в сфере обслуживания и проектов.
 •  Чтобы переустановить пароль для общего доступа/услуги и учетных записей, пожалуйста, запросите сброс пароля здесь: Ссылка для сброса пароля.
 • Запрос на VPN доступ для новых внешних пользователей в настоящее время приостановлен, пожалуйста, запросите виртуальный рабочий стол (VDI), используя эту ссылку: Ссылка для запроса VDI.
 • У нас продолжаются перебои в работе службы, и доступ к онлайн-ресурсам еще не полностью восстановлен - мы просим вас проявить терпение, пока мы работаем над решением проблемы.
 •  Если у вас возникли проблемы с входом в систему, пожалуйста, сбросьте пароль mypassword.abb.com (используя опцию “I forgot my password”).
 • После смены пароля обязательно выполните описанные здесь действия для синхронизации изменений на компьютере: Knowledge Base– MyServices (service-now.com).
 • Если у вас есть коллеги, которые заблокированы, пожалуйста, сообщите им, что mypassword.abb.com доступен с мобильного или любого другого устройства - полные шаги описаны в Knowledge Base - MyServices (service-now.com).
 • Не устанавливайте неожиданные обновления или дополнения. Однако теперь можно установить обновления из ABB Software Center.
 • Пожалуйста, не вставляйте в компьютер внешние диски или USB-носители.
 •  Самообслуживание BitLocker: если вы или ваш коллега заблокировали свое устройство ABB и ожидаете ключ восстановления, пожалуйста, сообщите, что самообслуживание ключей восстановления теперь доступно по ссылкам ниже:
  - https://xa-s-scmap01p.xa.abb.com/selfservice/ (Americas),
  - https://xe-s-xcmcn01p.xe.abb.com/SelfService/ (Global).

Полные шаги по выполнению действий можно найти в Knowledge Base - MyServices (service-now.com).

Советы по решению некоторых текущих распространенных проблем можно найти в этом документе Knowledge Base - MyServices (service-now.com), который будет регулярно обновляться.


С уважением,
ABB Executive Committee
Select region / language