Κινητήρες της ΑΒΒ και Ευρωπαϊκός Κανονισμός MEPS

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός EU MEPS (European Minimum Energy Performance Standard) θέτει υποχρεωτικά όρια για το βαθμό απόδοσης των κινητήρων που χρησιμοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με αυτόν, στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που παρατίθεται, οι κινητήρες θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο IEC 60034-30 (2008), που ορίζει τα όρια για τις κλάσεις απόδοσής τους. 

Ο Κανονισμός καλύπτει σχεδόν όλους τους 2πολικούς, 4πολικούς και 6πολικούς ηλεκτροκινητήρες μίας ταχύτητας, ισχύος 0,75 έως 375 kW, τάσης ≤ 1000 V και συχνότητας 50 ή 60 Hz, συνεχούς ή περιοδικής λειτουργίας. 

Πινακίδα σήμανσης ηλεκτρικών χαρακτηριστικών 


 Από τις 16 Ιουνίου 2011, οι παρακάτω πληροφορίες θα πρέπει, σύμφωνα με τον Κανονισμό, να φαίνονται στην πινακίδα ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του κινητήρα και στο φυλλάδιο οδηγιών που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία των κινητήρων. 
  • Ονομαστική απόδοση στο 100%, 75% και 50% του ονομαστικού φορτίου 
  • Κλάση απόδοσης (ΙΕ1 ή ΙΕ2 ή ΙΕ3) 
  • Έτος κατασκευής

Κινητήρες της ΑΒΒ και Ευρωπαϊκός Κανονισμός MEPS 

  • Η ΑΒΒ εκτελεί τις δοκιμές απόδοσης όπως ορίζει το πρότυπο IEC 60034-2-1:2007, χρησιμοποιώντας την έμμεση μέθοδο που περιλαμβάνει μετρήσεις και υπολογισμούς. 
  • Η ΑΒΒ διαθέτει μια πλήρη σειρά από κινητήρες κλάσης απόδοσης ΙΕ2 & ΙΕ3, άμεσα διαθέσιμων, καθώς προμήθευε ήδη για πολλά χρόνια την αγορά με υψηλής απόδοσης κινητήρες. 

Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής


1η φάση: Από 16 Ιουνίου 2011 Οι κινητήρες θα πρέπει να διαθέτουν κλάση απόδοσης ΙΕ2. 
2η φάση: Από 1 Ιανουαρίου 2015 Οι κινητήρες ονομαστικής ισχύος από 7,5 έως 375 kW θα πρέπει να διαθέτουν κλάση απόδοσης ΙΕ3 ή, εφόσον οδηγούνται από ρυθμιστές στροφών, κλάση απόδοσης ΙΕ2. 
3η φάση: Από 1 Ιανουαρίου 2017 Οι κινητήρες ονομαστικής ισχύος από 0,75 έως 375 kW θα πρέπει να διαθέτουν κλάση απόδοσης ΙΕ3 ή, εφόσον οδηγούνται από ρυθμιστές στροφών, κλάση απόδοσης ΙΕ2. 
Select region / language