Výzkum ABB a CERN: snížení spotřeby energie chladicích a ventilačních systémů o 17,4 %

Výzkum ABB a CERN: snížení spotřeby energie chladicích a ventilačních systémů o 17,4 %

  •  Společnosti v rámci společného výzkumu zjistily pomocí auditu energetické účinnosti chladicích a ventilačních systémů možné úspory energie rovnající se spotřebě energie více než 18 000 evropských domácností.
  • Zjištěné úspory dokonce převyšují ambice evropské laboratoře pro fyziku částic CERN (dále jen laboratoř CERN), v jejichž rámci chtěla najít způsoby, jak snížit spotřebu motorů využívaných pro systémy chlazení a větrání o 10-15 %.
  • Laboratoř CERN využije získané údaje k selektivní modernizaci motorů s nejvyšším potenciálem úspor energie. Předpokládaná doba návratnosti je kratší než dva roky.
  • ABB a CERN hodlají poznatky o svém výzkumu zveřejnit, aby tak byly k dispozici dalším velkým vědeckým a průmyslovým organizacím, včetně České republiky.

Společnosti ABB a CERN, jedna z předních laboratoří pro výzkum fyziky části se sídlem ve švýcarské Ženevě, identifikovaly v rámci strategického výzkumného partnerství významný potenciál úspor energie u motorů využívaných v chladicích a ventilačních systémech laboratoře CERN.  V rámci tohoto partnerství byl proveden audit energetické účinnosti 800 motorů, který odhalil potenciál úspor ve výši 17,4 %.

Výzkum realizovaný v letech 2022 až 2023 vycházel z dohody, kterou společnosti ABB a CERN uzavřely v roce 2022. V rámci tohoto výzkumu partneři vypracovali plán na snížení spotřeby energie chladicího a ventilačního systému organizace CERN prostřednictvím auditů energetické účinnosti založených na datech.  Ty poukázaly na potenciál roční úspory energie ve výši až 31 gigawatthodin (GWh). Tento objem by postačil k napájení více než 18 000 evropských domácností a mohl by zabránit vzniku čtyř kilotun emisí CO2, což je stejný účinek, jaký by mělo vysazení více než 420 000 stromů.

V rámci auditů energetické účinnosti se hodnotí výkon a účinnost motorů na základě jejich provozních údajů. Audity pomáhají velkým zařízením, jako je CERN, identifikovat největší možnosti úspor energie ve skupinách motorů. Odborníci společností CERN a ABB vyhodnotili širokou škálu údajů z motorů využívaných v různých chladicích a ventilačních aplikacích. Zkombinovali data z různých zdrojů, včetně digitálně připojených motorů, systému SCASA společnosti CERN a dat získaných přímo z čerpadel, potrubí a přístrojů a provedli analýzu účinnosti celého systému. Získali tak poznatky, které jim umožnily identifikovat motory, u nichž navýšení energetické účinnosti přinese největší užitek.

„Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat s laboratoří CERN a podporovat její ambice provádět fyzikální výzkum s nízkou uhlíkovou stopou tím, že jí pomůžeme dosáhnout energeticky účinnějšího provozu chladicích a ventilačních systémů," uvedl Erich Labuda, prezident divize Servis pohonů společnosti ABB. „Tento výzkumný projekt představuje další krok společnosti CERN na cestě k energetické účinnosti. Vzhledem k tomu, jak velkou instalovanou základnu motorů CERN má, je tato spolupráce skvělým příkladem toho, jak může ABB podpořit společnosti při zvyšování energetické účinnosti v rámci přechodu na nízkouhlíkovou společnost."

Giovanni Anelli, vedoucí skupiny Knowledge Transfer laboratoře CERN, ke společnému výzkumu uvedl:  „Cílem spolupráce s ABB bylo optimalizovat chladicí a ventilační infrastrukturu laboratoře, a snížit tak spotřebu energie. Tato snaha vychází z našeho závazku minimalizovat ekologickou stopu laboratoře CERN. Aby naše snahy měly co největší pozitivní dopad na společnost, chceme výsledky našich výzkumů dát k dispozici veřejnosti. Je to skvělý příklad spolupráce, do níž každá ze stran vnesla svá vlastní aktiva – v případě laboratoře CERN je to rozsáhlá infrastruktura, u ABB zase znalosti z oblasti technologie a servisu. S konečným výsledkem tohoto výzkumného projektu jsme velmi spokojeni, protože zjištěný potenciál úspor (17,4 %) převyšuje náš cíl identifikovat příležitosti ke zvýšení energetické účinnosti o 10-15 %."

  • Chladicí a ventilační systémy. Foto: CERN
  • Chladicí a ventilační systémy. Foto: CERN
  • Chladicí a ventilační systémy. Foto: CERN
  • Velký hadronový urychlovač. Foto: CERN

„Chladicí a ventilační systémy jsou přesně tím místem, na něž by se měla při hledání možností zvýšení energetické účinnosti zaměřit pozornost jako první," upřesnil Labuda. „Jsou často předimenzované, aby zvládly provoz při maximálním zatížení, které je ale mnohem vyšší než průměr. Při výzkumu jsme na příklad identifikovali jeden motor čerpadla, jehož potenciál úspor energie dosáhl 64 %. Důležité je také hodnotit nejen účinnost samotného motoru, ale celého systému - včetně ventilátorů, kondenzátorů a chladicích věží. Tento holistický přístup podporuje zvýšení celkové energetické účinnosti a spolehlivosti laboratoře CERN."

Dalším krokem laboratoře CERN je vytvoření plánu modernizace prvních motorů, v jehož rámci budou realizována řešení doporučená na základě auditu. Těmito motory budou synchronní reluktanční motory (SynRM) s třídou IE5 s instalovanými frekvenčními měniči. Kromě jiného budou digitálně propojeny, což laboratoři umožní přesně monitorovat jejich stav a výkon a zajistit tak maximální dobu jejich provozuschopnosti.

Více informací o energetické účinnosti a cirkulárním hospodářství ABB najdete zde.

ABB je technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením technického know-how a softwaru přináší řešení pro optimalizaci výroby, dopravy, rozvodu a distribuce energie a provozu budov. ABB je špičkou v oboru už přes 140 let a se svými více než 105 000 zaměstnanci přináší na trh inovace urychlující transformaci průmyslu. www.abb.com  

Laboratoř CERN představuje jednu z předních světových laboratoří zabývajících se fyzikou částic. Laboratoř se nachází na francouzsko-švýcarských hranicích, její sídlo je v Ženevě. Členy této organizace jsou Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Izrael, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Srbsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Kypr, Estonsko a Slovinsko jsou přidruženými členskými státy v předběžné fázi členství. Chorvatsko, Indie, Lotyšsko, Litva, Pákistán, Turecko a Ukrajina jsou přidruženými členskými státy. Evropská unie, Japonsko, JINR, Ruská federace, UNESCO a Spojené státy americké mají v současné době status pozorovatele. Pozorovatelský status Ruské federace a  Spojeného ústavu jaderných výzkumů JINR je pozastaven v souladu s usneseními Rady CERN ze dne 8. března 2022, resp. 25. března 2022.

                                                                                                                                                                                                

Odkazy

Kontaktujte nás

Stažení obsahu

Sdílení článku

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp