ABB julkaisi ensimmäisen integroidun raportin

ABB julkaisi ensimmäisen integroidun raportin

Sveitsin pörssin (SIX) listautumissääntöjen artiklan 53 mukainen ad hoc -ilmoitus

  • Raportti koskee ABB:n taloudellista ja kestävään kehitykseen liittyvää suorituskykyä vuonna 2022
  • Uudet keskipitkän aikavälin kestävyystavoitteet omista ja alihankkijoiden toiminnoista aiheutuville päästöille vuoteen 2025 saakka
  • Yhtiön omien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 65 prosentilla vuodesta 2019

ABB on tänään julkaissut ensimmäisen integroidun raporttinsa. Siinä kuvataan yhtiön tulosta ja kehitystä suhteessa sen strategiaan sekä osoitetaan, miten ABB luo arvoa sidosryhmilleen kokonaisvaltaisesti lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Integroitu raportti on ABB:n keskeisin konsernitason raportti. Se on tarkoitettu laajasti eri sidosryhmille ja tuo yhteen tärkeimmät tiedot yhtiöstä ja sen strategiasta, liiketoiminnasta ja hallinnosta samoin kuin sen taloudellisesta ja kestävään kehitykseen liittyvästä suorituskyvystä. Integroidun raportin lisäksi ABB on tänään julkaissut vuoden 2022 raporttikokonaisuuden. Se sisältää yhtiön taloushallinnon raportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioraportin, vastuullisuusraportin sekä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle toimitetun 20-F-lomakkeen.

"Minulla on ilo esitellä ABB:n ensimmäinen integroitu raportti. Siinä kerrotaan, miten yhtiömme toiminnan tarkoitus auttaa meitä parantamaan suorituskykyä ja luomaan arvoa sidosryhmillemme. Raportti osoittaa, miten maailmanlaajuisen yhtiömme eri osat sopivat yhteen ja näin tuottavat entistä parempaa taloudellista tulosta. Tämä edesauttaa samalla entistä vastuullisemman yhteiskunnan rakentamista", sanoo ABB:n hallituksen puheenjohtaja Peter Voser. "Siinä kuvataan myös ulkoista toimintaympäristöämme sekä sitä, miten aiomme saavuttaa tavoitteemme lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Raportissa luonnollisesti esitetään myös kuluneen vuoden tulos ja saavutukset. Niistä olen eniten ylpeä ja ne saavat minut luottamaan kykyymme saavuttaa myös tulevien vuosien kunnianhimoiset taloudelliset ja kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet."

Uudet keskipitkän aikavälin tavoitteet vuodelle 2025 tukevat vastuullisuutta

ABB lanseerasi marraskuussa 2020 vuoden 2030 kestävän kehityksen strategiansa. Sen jälkeen yhtiö on edennyt jatkuvasti kohti tavoitteitaan matalahiilisen yhteiskunnan rakentamisen mahdollistajana ja resurssien käytön vähentäjänä. ABB on myös tukenut yhteiskunnallista kehitystä ja rakentanut rehellisyyteen ja läpinäkyvyyteen perustuvaa toimintakulttuuria koko laajassa arvoketjussaan.

ABB:n toimitusjohtaja Björn Rosengrenin toteaa: "Kriisien ja yhteiskunnallisten takaiskujen jälkeen on selvää, että ABB:n rooli on tärkeämpi kuin koskaan, erityisesti ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Olemmehan entistä kestävämmän ja resurssitehokkaamman tulevaisuuden mahdollistaja, koska olemme sähköistyksen ja automaation teknologiajohtaja."

Vastuullisuutta tukeakseen ABB on tänään julkaissut keskipitkän aikavälin uudet tavoitteet vuoteen 2025 saakka. Ne ovat ABB:n kestävyysstrategian matalahiiliyhteiskunnan kulmakivi. Tavoitteisiin kuuluu:

  • omien Scope 1- ja Scope 2 -hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vähintään 70 prosenttia
  • yhteistyö keskeisten ensimmäisen tason toimittajien1 kanssa toimittajien Scope 1- ja Scope 2 -hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 20 prosentilla.

Vakaasti kohti vuoden 2030 kestävyystavoitteita

Vuonna 2022 ABB vähensi omassa toiminnassaan syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä 42 prosenttia. Vuodesta 2019 lähtien yhtiö on vähentänyt kokonaispäästöjään noin 65 prosenttia. ABB on lisäksi auttanut asiakkaitaan vähentämään ja välttämään kasvihuonekaasupäästöjä alan johtavien sähköistys- ja automaatioteknologioiden avulla.

ABB on edennyt myös strategian kolmen muun kulmakiven tavoitteissa. Vuonna 2022 ABB on vahvistanut kiertotaloutta, koska yhtiössä määritettiin selkeät avainsuorituskykymittarit tuotteen elinkaaren jokaiselle vaiheelle suunnittelusta käytöstä poistamiseen. Tärkeimpiä hankkeitamme oli tuotteiden kiertotalousarvon ja ympäristövaikutusten täydellisen läpinäkyvyyden takaavan EcoSolutions™-merkinnän lanseeraaminen. Merkintä on kolmannen osapuolen varmentama.

Yhteiskunnallisessa kehityksessä ABB paransi työturvallisuutta. Sen myötä työajan menetykseen johtavien tapaturmien määrä (LTIFR) vuositasolla laski 29 prosenttia. Yhtiössä myös parannettiin ylemmän johdon sukupuolista monimuotoisuutta: naisten osuus yhtiön ylemmästä johdosta nousi vuositasolla 16,3 prosentista 17,8 prosenttiin. Lisäksi ihmisoikeustyötä edistettiin asianmukaista huolellisuutta (due diligence) tukevilla prosesseilla. ABB eteni lisäksi merkittävästi kohti vuoden 2030 tavoitettaan ottaa käyttöön kokonaisvaltainen, riskiperusteinen lähestymistapa, jolla varmistetaan koko organisaation toiminnan eettisyys ja lainmukaisuus.

Kansainvälisesti tunnustettujen standardien ja kehysten noudattaminen

ABB:n integroitu raportti perustuu International Integrated Reporting Framework -kehyksessä määritettyihin vakio-osiin, ja sen taloutta koskevat osat ovat Yhdysvaltain GAAP-kirjanpitostandardin mukaisia. Kestävää kehitystä koskevat tiedot ovat GRI-standardien ja myös SASB-standardien mukaisia. Ne noudattavat myös TCFD-suosituksia (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), EU-taksonomiaa sekä YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen kymmentä periaatetta.

Koko vuosiraporttikokonaisuus on luettavissa ja ladattavissa täällä. Mukana on myös integroitu raportti ja kestävyysraportti.

1 Alihankkijat, joihin kohdistuu 70 prosenttia ABB:n vuosittaisista hankintamenoista.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp