Stabil tillväxt

HELÅRET 2018 I KORTHET

 • Den totala orderingången +8%; upp inom alla divisioner och regioner
 • Intäkter +4%, stark tillväxt inom Robotics and Motion
 • Orderstocken +6% vid årets slut, kvoten bokade order/fakturering slutade på 1,03
 • ABB Ability™ driver tillväxt i alla divisioner
 • Operativ EBITA-marginal 10,9%2, påverkas med sammanlagt 250 punkter på grund av icke återvinningsbara kostnader, kostnader för äldre projekt som härrör från icke-kärnverksamhet samt utspädning av GEIS
 • Redovisad nettovinst på 2 173 miljoner dollar, -2%
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten cirka 3 miljarder dollar
 • Nya ABB har tillkännagetts

              - Fokus på portfölj med digitala industrier genom avyttring av Power Grids

              - Förenkling av affärsmodell och struktur  

              - Bilda fyra ledande verksamheter som anpassas efter kundmönstren

 • Förvärv av GEIS slutfördes den 30 juni 2018
 • Utdelning på 0,80 CHF per aktie föreslagen

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

 • Den totala orderingången +7%; upp inom alla divisioner och regioner
 • Intäkter +5%
 • Operativ EBITA-marginal 7,9%, påverkas med sammanlagt 400 punkter på grund av icke återvinningsbara kostnader, äldre kostnader som härrör från icke-kärnverksamhet samt utspädning av GEIS
 • Stabilt kassaflöde från rörelseverksamheten på cirka 1,9 miljarder dollar
 • Sylvia Hill efterträder Jean-Christophe Deslarzes som Chief Human Resources Officer och ledamot av koncernledningen från 1 juni 2019

Nyckeltal

Förändring

Förändring

(miljoner dollar där annat ej anges)

Q4 2018

Q4 2017 reviderad

USD

Jämför-bart1

HELÅR 2018

HELÅR 2017 reviderad

USD

Jämför-bart1

Order

6 985

6 328

+10%

+7%

28 590

25 034

+14%

+8%

Intäkter

7 395

6 804

+9%

+5%

27 662

25 196

+10%

+4%

Rörelseintäkter

275

324

-15%

2 226

2 230

0%

Operativt EBITA2

584

664

-12%

-10%

3 005

2 817

+7%

+5%3

i % av operativa intäkter

7,9%

9,7%

-1,8 p

10,9%

11,2%

-0,3 p

Vinst från kvarvarande verksamheter, netto efter skatt

210

214

-2%

1 575

1 519

4%

Nettovinst tillhörande ABB

317

393

-19%

2 173

2 213

-2%

Grundläggande resultat per aktie (dollar)

0,15

0,18

-19%

1,02

1,04

-2%4

Operativt resultat per aktie (dollar)2

0,30

0,33

-9%4

-6%4

1,33

1,25

+7%4

+8%4

Kassaflöde från rörelsen

1 867

1 869

0%

2 924

3 799

-23%

Den 17 december 2018 meddelade ABB en överenskommen försäljning av divisionen Power Grids. Därför presenteras resultaten för Power Grids-verksamheten som avvecklad verksamhet. Företagets resultat för alla perioder har justerats i enlighet med detta.

”Under 2018 förde vi företaget tillbaka till tillväxt och levererade en stark order- och intäktstillväxt. Vi drev högsta tillväxttakt med vårt erbjudande inom Robotics and Motion och spelade en viktig roll i den pågående återhämtningen för processindustrierna med vår industriautomatiseringsverksamhet och digitala lösningar med ABB Ability™. Vi kommer fortsätta att driva resultatförbättringar inom Electrification Products och inom företaget generellt”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.

”I slutet av 2018 satte vi kurs mot ett nytt ABB som ledare inom pionjärteknik i digitala industrier. Vi tillkännagav tre omvandlingsåtgärder för att fokusera vår portfölj, förenkla och helt återställa vår affärsmodell liksom stärka de ledande affärspositionerna för vårt företag. Vår tro på ABB:s framtid speglas i den föreslagna tionde utdelningsökningen i följd till 0,80 CHF.”

Utsikter på kort sikt

Makroekonomin visar blandade tecken i Europa och har en positiv trend i USA samtidigt som tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden växer samtidigt som det finns ökande geopolitiska osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

Koncernresultat helåret 2018

ABB levererade starka resultat inom orderingång och intäkter under 2018. Koncernens erbjudande med digitala lösningar, ABB Ability™, fortsatte att bygga upp sin ledande marknadsposition. Den totala orderingången var 8 procent högre (14 procent i dollar) med starka positiva bidrag från Robotics and Motion och Industrial Automation liksom stabila resultat från Electrification Products. Den totala orderingången uppvisade liknande tillväxttrender i alla regioner. Basorder (klassificerade som order under 15 miljoner dollar) förbättrades 6 procent (14 procent i dollar) under 2018 och steg inom alla divisioner och regioner. Stora order ökade med 45 procent (20 procent i dollar), om än från en låg jämförande bas, och stod för 7 procent av den totala orderingången, jämfört med 6 procent föregående år. Serviceorder var 7 procent högre (12 procent i dollar) och står nu för 19 procent av den totala orderingången.

Intäkterna ökade med 4 procent (10 procent i dollar) till 27 662 miljoner dollar. Intäkterna växte i alla divisioner med starka resultat från Robotics and Motion och stabila bidrag från Electrification Products och Industrial Automation. Serviceintäkterna ökade med 7 procent (11 procent i dollar) till 19 procent av koncernintäkterna. Kvoten bokade order/fakturering låg 2018 på 1,03 jämfört med 0,99 föregående år.

ABB fortsatte att förskjuta tyngdpunkten, riskminimera portföljen och förbättra utsikterna för organisk tillväxt. Avvecklingen av EPC-aktiviteterna (teknik, inköp och konstruktion) gick vidare i och med att ABB överförde sin verksamhet för nyckelfärdiga elkraftsanläggningar med växelström till Linxon, ett nytt samriskföretag med SNC-Lavalin. ABB fortsätter att avveckla kvarvarande äldre EPC-kontrakt, vilka påverkar resultaten som redovisas för perioden för icke-kärnverksamhetsenheten i Koncerngemensamt & övrigt. ABB stärkte konkurrenskraften i divisionen Electrification Products i och med förvärvet av GE Industrial Solutions (”GEIS”) den 30 juni 2018. Integreringsarbetet fortskrider väl. GEIS resultat för andra halvåret 2018 ligger i linje med ledningens förväntningar.

ABB tillkännagav den 17 december 2018 grundläggande åtgärder för att fokusera, förenkla och vara ledande inom digitala industrier. Koncernens åtgärder innefattade avyttringen av Power Grids-verksamheten. Som en konsekvens av den tillkännagivna försäljningen redovisas nu resultaten för Power Grids-verksamheten som avvecklad verksamhet och koncernen har speglat icke återvinningsbara kostnader i sina EBITA-resultat för både 2017 och 2018 i linje med riktlinjerna som en del av tillkännagivandet den 17 december 2018. Icke återvinningsbara kostnader är sådana tjänster som tillhandahålls Power Grids av koncernen och som inte kvalificerar att redovisas som avvecklad verksamhet. Dessa tjänster innefattar fastigheter, IT och andra gemensamma koncerntjänster. Företaget förväntar sig att den största delen av dessa kostnader antingen kommer att överföras till Power Grids eller elimineras i och med slutförandet av transaktionen, något som förväntas ske under första halvåret 2020.

Företagets operativa EBITA uppgick under 2018 till 3 005 miljoner dollar, en ökning på 7 procent i dollar (5 procent i lokal valuta), inklusive icke återvinningsbara kostnader på 297 miljoner dollar. Den operativa EBITA-marginalen var 10,9%, inklusive 110 punkter som avser icke återvinningsbara kostnader liksom 100 punkter avseende äldre icke-kärnverksamhet samt 40 punkters utspädning från GEIS.

Nettovinsten tillhörande ABB på 2 173 miljoner dollar blev 2 procent lägre jämfört med 2017. Grundläggande resultat per aktie blev 2 procent lägre och uppgick till 1,02 dollar. Operativ vinst per aktie på 1,33 dollar, upp 8 procent i konstant valuta.

Kassaflödet från rörelseverksamheten på 2 924 miljoner dollar för helåret var 23 procent lägre jämfört med föregående år. Detta beror huvudsakligen på ett lägre kassaflöde från avvecklade verksamheter liksom en mindre fördelaktig tidpunkt för skattebetalningar. Nettorörelsekapitalet på 2 584 miljoner dollar stod för 9 procent av intäkterna vid slutet av 2018, jämfört med 10 procent i slutet av föregående år. Förvärv av anläggningstillgångar för koncernen uppgick till 772 miljoner dollar under året, samma nivå som 2017. Justerat fritt kassaflöde2 på 2 024 miljoner dollar var 31 procent lägre än föregående år.

Utdelning

ABB:s styrelse har föreslagit en ordinarie utdelning på 0,80 CHF per aktie för 2018, förutsatt att aktieägarna godkänner detta vid företagets årsstämma den 2 maj 2019. Förslaget är i linje med ABB:s utdelningspolitik att betala en ökande, hållbar utdelning över tid. Första handelsdag utan rätt till utdelning och utbetalningsdag i Schweiz förväntas bli i maj 2019. Ytterligare information kommer att finnas på ABB:s webbplats.

Koncernresultat fjärde kvartalet 2018

Orderingång

Den totala orderingången steg 7 procent (10 procent i dollar), upp inom alla divisioner och regioner jämfört med för ett år sedan. Basorderingången ökade med 5 procent (11 procent i dollar), högre inom alla divisioner under kvartalet. Stora order utgjorde 5 procent av totala orderingången, stabilt jämfört med samma period föregående år.Orderstocken steg 6 procent (5 procent i dollar) jämfört med för ett år sedan, en förbättring för alla divisioner, och slutade på 13,1 miljarder dollar.

Serviceorder ökade med 5 procent (7 procent i dollar). Serviceorder stod för 20 procent av totala orderingången, jämfört med 21 procent samma period föregående år.

Förändringar i verksamhetsportföljen, inklusive förvärvet av GEIS, resulterade i en positiv nettoeffekt på 8 procent på den totala redovisade orderingången. Valutakurseffekter gav en negativ påverkan på 5 procent på den redovisade orderingången.

Marknadsöversikt

ABB såg positiva ordertrender i de tre regionerna under kvartalet:

 • Den totala orderingången från Europa steg 4 procent (5 procent i dollar) där positiva bidrag från Italien, Sverige, Nederländerna och Frankrike kompenserade för de lägre bidragen från Tyskland, Norge och Spanien. Basorderingången ökade med 2 procent (2 procent i dollar).
 • Den totala orderingången i Nord- och Sydamerika ökade 11 procent (32 procent i dollar). Orderingången från USA ökade 8 procent (38 procent i dollar) och förbättrades också i Mexiko och Brasilien. Basorderingången i Nord- och Sydamerika ökade 13 procent (37 procent i dollar).
 • I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) ökade den totala orderingången med 7 procent (oförändrat i dollar), något som understöddes av tillväxt i Kina, Indien och Japan. I Kina var efterfrågan mer dämpad på vissa slutmarknader men förblev positiva, och den totala orderingången steg 6 procent (6 procent i dollar). Basorderingången för AMEA var oförändrad (1 procent lägre i dollar).

Efterfrågan stöttades inom flertalet av ABB:s viktigare kundsegment:

 • ABB såg en hälsosam efterfrågan från processindustrin, inklusive olja och gas, gruvverksamhet samt massa och papper, och kunderna fortsatte att investera i automatisering och digitala lösningar.
 • Efterfrågan inom diskreta industrier förblev stabil, inklusive en fortsatt tillväxt från livsmedelsindustrin. Efterfrågan var stark i bilsektorn och kunder sökte robotlösningar för både monteringslinjer för bilar med förbränningsmotor och för elbilar, vilket mer än väl kompenserade för mer dämpade investeringar från kunder i konsumentelektroniksektorn.
 • Efterfrågan inom transport och infrastruktur var hälsosam. Efterfrågan från byggsektorn var stabil. Datacentertillväxten ökade med en kundefterfrågan som fokuserade på en kombination av automatiserings- och distributionslösningar. ABB såg ytterligare aktivitet inom kryssningsfartyg och från järnvägskunder.

Intäkter

Intäkterna förbättrades med 5 procent till 7 395 miljoner dollar (9 procent i dollar) med en stark tillväxt i Robotics and Motion, stabila resultat från Electrification Products och Industrial Automation. Serviceintäkterna steg 4 procent (8 procent i dollar), stärkt av ABB:s ledande digitala portfölj, lösningarna i ABB Ability™. Serviceorder stod för 20 procent av de totala Intäkterna, stabilt jämfört med samma period föregående år.

Förändringar i verksamhetsportföljen, inklusive förvärvet av GEIS, har gett positiv nettoeffekt på 8 procent på de redovisade intäkterna. Förändringar i valutakurser resulterade i en negativ valutaeffekt på redovisade intäkter med 4 procent.

Kvoten bokade order/fakturering låg under kvartalet på 0,94 jämfört med 0,93 föregående år.

Operativt EBITA

Operativt EBITA på 584 miljoner dollar under fjärde kvartalet var 12 procent lägre i dollar (10 procent i lokal valuta) jämfört med motsvarande period föregående år. Operativ EBITA-marginal på 7,9 procent inkluderade 72 miljoner dollar, eller en påverkan på 100 punkter från icke återvinningsbara kostnader. Operativt EBITA speglar också 260 punkters påverkan från kostnader som avser äldre icke-kärnverksamhet, främst elkraftsanläggningar, samt 40 punkters påverkan på grund av förvärvet av GEIS.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten var 317 miljoner dollar, 19 procent lägre jämfört med föregående år. Resultatet per aktie på 0,15 dollar rörde sig också om samma belopp uttryckt i procent. Det operativa resultatet per aktie på 0,30 dollar var 9 procent lägre och 6 procent i konstant valuta4.

Kassaflöde från rörelsen

Koncernen levererade ett stabilt kassaflöde från rörelseverksamheten på 1 867 miljoner dollar jämfört med det motsvarande starka kassaflödet under föregående år. Ett fortsatt fokus på rörelsekapital gav en positiv påverkan jämfört med samma period föregående år, vilket delvis uppvägdes av en mindre fördelaktig tidpunkt för skattebetalningar och lägre bidrag från avvecklade verksamheter.

Divisionsresultat fjärde kvartalet

(miljoner dollar där annat ej anges)

Order

Förändring

Basorder från tredje part

Förändring

Intäkter

Förändring

Operativt EBITA %

FÖRÄNDRING

USD

Jämför-

bart1

USD

Jämför-

bart1

USD

Jämför-

bart1

Electrification Products

3 139

+23%

+2%

3 032

+27%

+3%

3 320

+23%

+3%

11,7%

-3,0 p

Industrial Automation

1 866

+4%

+8%

1 639

+0%

+4%

1 938

-4%

+0%

12,9%

-2,0 p

Robotics and Motion

2 175

+7%

+11%

1 872

+2%

+6%

2 341

+7%

+11%

15,0%

+1,2 p

Koncerngemensamt och övrigt

(195)

11

(204)

ABB-koncernen

6 985

+10%

+7%

6 554

+11%

+5%

7 395

+9%

+5%

7,9%

-1,8 p

Från och med 1 januari 2018 överfördes ledningsansvaret och överinseendet över vissa återstående verksamheter för teknik, inköp och konstruktion (EPC), som tidigare ingick i verksamhetssegmenten Industrial Automation och Robotics and Motion samt den tidigare Power Grids-verksamheten, till en ny icke-kärnverksamhet inom Koncerngemensamt och övrigt. Divisionen Power Grids flyttades från ordinarie verksamhet till avvecklad verksamhet. Alla tidigare redovisade belopp har justerats i enlighet med dessa portföljförändringar.

Electrification Products

Orderingången steg 2 procent (23 procent i dollar) medan basorder från tredje part steg 3 procent (27 procent i dollar). En god efterfrågan på produkter dämpades av en lägre ordervolym för system. Intäkterna förbättrades med 3 procent (23 procent i dollar), vilket drevs av tillväxt i våra kortcykliska verksamheter. Den operativa EBITA-marginalen var 300 punkter lägre än motsvarande period föregående år på 11,7 procent. Integreringen av GEIS spädde ut marginalerna med 210 punkter, i linje med förväntningarna. Exklusive GEIS påverkades rörelsemarginalen av negativa kontraktskostnader som uppgick till cirka 90 punkter, något som mer än väl uppvägdes av en positiv mix, kostnadsbesparingar och prisåtgärder under kvartalet.

Industrial Automation

Jämfört med föregående period förbättrades totala orderingången med 8 procent (4 procent i dollar), vilket stärktes av en selektiv stor orderaktivitet medan basorder från tredje part steg 4 procent (oförändrat i dollar). Orderaktiviteten för kryssningsfartyg och i processindustrier, inklusive gruvverksamhet samt massa och papper, var stark under kvartalet. Intäkterna var oförändrade (4 procent lägre i dollar). Den operativa EBITA-marginalen på 12,9 procent speglar förändringar i affärsmixen liksom en engångskostnad för utebliven betalning från en kund, något som påverkade divisionsmarginalen med cirka 80 punkter.

Robotics and Motion

Divisionen såg en fortsatt tillväxttakt på ordersidan, där den totala orderingången ökade med 11 procent (7 procent i dollar) och basorderingången från tredje part ökade med 6 procent (2 procent i dollar). Ordertillväxten uppnåddes inom alla regioner med stöd från stora order från bil- och järnvägskunder och en fortsatt efterfrågan från processindustrier. Intäkterna ökade med 11 procent (7 procent i dollar). Operativ EBITA-marginal på 15,0 procent ökade med 120 punkter på årsbasis, drivet av positiva volymer och en fortsatt kostnadshantering.

Viktiga händelser 2018

Under 2018 registrerade ABB en stark tillväxttakt på ordersidan inom alla divisioner och regioner. Företagets ledarskap inom pionjärteknik inom digitala industrier har avancerat och ABB Ability™ ses av branschanalytiker som nummer 1 globalt inom distribuerade styrsystem och programvara för hantering av företagstillgångar. ABB Ability™ lanserades 2017 och erbjuder över 220 digitala lösningar som gör det möjligt för företag att öka sin produktivitet och säkerhet till lägre kostnader. ABB och Helsinki City Transport genomförde till exempel i slutet av 2018 ett banbrytande test av en fjärrstyrd passagerarfärja som eftermonterats med ABB:s nya dynamiska positioneringssystem, ABB Ability™ Marine Pilot Control, och styrdes från ett kontrollcenter i Helsingfors.

ABB fortsätter att investera i framtiden. Under 2018 tillkännagav koncernen en investering på 100 miljoner euro för att bygga en toppmodern FoU-campus i Österrike och en investering på 150 miljoner dollar för att bygga en banbrytande flexibel robottillverkningsanläggning som också innefattar ett kompetenscenter inom artificiell intelligens i Shanghai i Kina.

Förvärvet av GEIS slutfördes den 30 juni 2018 och stärkte konkurrenskraften i Electrification Products, i synnerhet på den attraktiva nordamerikanska marknaden. ABB förväntar sig 200 miljoner dollar per år i synergieffekter från GEIS per 2022.

Den 17 december 2018 tillkännagav ABB den överenskomna försäljningen av Power Grids-verksamheten, och utvidgade det befintliga samarbetet med Hitachi. Samtidigt tillkännagav ABB sin avsikt att förenkla affärsstrukturen och forma fyra nya ledande verksamheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics and Discrete Automation. ABB förväntar sig totalt 500 miljoner dollar i årliga kostnadsbesparingar över hela koncernen på medellång sikt. Cirka 500 miljoner dollar av relaterade icke-operativa omstruktureringskostnader förväntas tas fram till och med 2020. ABB förväntar sig en operativ EBITA-marginal för koncernen på medellång sikt på 13–16 procent. Nya marginalmål för de fyra verksamheterna finns tillgängliga idag vid ABB:s strategiuppdatering (närmare detaljer finns på www.abb.com).

Ledningsförändringar

ABB tillkännager idag att Sylvia Hill (59) utses till Chief Human Resources Officer och ledamot av koncernledningen från 1 juni 2019. Hon efterträder Jean-Christophe Deslarzes (55), som har beslutat sig för att stiga åt sidan för att ägna sig åt en icke-verkställande karriär. Sylvia Hill började på ABB:s Human Resources (HR) 1993 och har innehaft befattningar med ökande ansvar inom HR-funktionen, inklusive HR-chef för divisionen Robotics and Motion, HR-chef för Frankrike och Tjeckien samt HR-chef för Medelhavsområdet. För närvarande är hon Group Function Head för Global HR Services och HR Transformation.

”Sylvia för med sig stora erfarenheter av HR, ändringshantering och talanghantering till rollen”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Jag gläder mig åt att välkomna Sylvia till koncernledningen. Jag vill tacka JC Deslarzes för hans enastående bidrag som Chief Human Resources Officer de senaste fem åren. Under hans ledarskap har ABB utvecklat talanghantering i världsklass och en personalutvecklingsstrategi för den digitala eran och han har avsevärt förbättrat attraktionskraften på unga talanger.”

Deslarzes fortsätter att stötta ABB:s omvandling till början av 2020 och rapporterar direkt till koncernchef Ulrich Spiesshofer. Han förblir icke-verkställande ordförande för ABB Indien.

ABB meddelade i december 2018 att man utser Morten Wierod, för närvarande Managing Director för affärsenheten Drives, till verksamhetschef för den nyskapade verksamheten Motion. Han kommer att ingå i koncernledningen från 1 april 2019.

Utsikter på lång och kort sikt

Makroekonomin visar blandade tecken i Europa och har en positiv trend i USA samtidigt som tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden växer samtidigt som det finns ökande geopolitiska osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

ABB:s verksamheter är antingen nummer 1 eller nummer 2 globalt på attraktiva marknader med starka sekulariserade drivkrafter. Företagets adresserbara marknad för de nya verksamheterna Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics and Discrete Automation förväntas växa långsiktigt med 3,5–4 procent per år.

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt dokument med ekonomisk information om ABB-koncernens resultat för fjärde kvartalet 2018 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB håller en presskonferens för journalister idag kl. 09:00. Eventet kommer att vara tillgängligt via webbsändning på https://new.abb.com/media/media-event---strategy-update-2019.

ABB håller en konferens för analytiker och investerare idag kl. 12:00. Eventet webbsänds under cirka 90 minuter, och omfattar resultaten för fjärde kvartalet och helåret 2018 samt koncernens presentation av strategiuppdateringen. Webbsändningen och tillhörande material är tillgängliga från kl. 11:00 på go.abb/strategy-update-2019

Den inspelade konferensen finns tillgänglig som webbkonferens efter telefonkonferensens slut.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Datum att notera 2019

Ordinarie årsstämma

2 maj 2019

Resultat för första kvartalet 2019

2 maj 2019

Resultat för andra kvartalet 2019

25 juli 2019

Resultat för tredje kvartalet 2019

23 oktober 2019

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Koncernresultat helåret 2018, Viktiga händelser 2018 samt Utsikter på kort och lång sikt. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”avser”, ”siktar på” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 28 februari 2019, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

28 februari 2019

Ulrich Spiesshofer, koncernchef


Mer information:

Media Relations
Tel: +41 43 317 71 11
E-post: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Tel: +41 43 317 71 11
E-post: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Schweiz

Endnotes

 1. Utveckling av orderingång, basorderingång från tredje part och intäkter på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal.
 2. För non-GAAP measures, se bilagan ”Supplemental Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.
 3. Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar).
 4. Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2014 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen).
 5. Kassaflödet från rörelsen presenteras i Kassaflödesanalys och innefattar kassaflöde från både ordinarie och avvecklade verksamheter.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp