Strategiuppdatering: Forma en ledare fokuserad på digitala industrier

Globalt programsamarbete med Dassault Systèmes samt mål för nya ABB:s fyra ledande affärsområden har tillkännagivits

Nya ABB: fokusera, förenkla, leda

Fokuserad portfölj: Avyttringen av Power Grids till Hitachi följer tidsplanen väl

Förenklad struktur: Nya verksamhetsmodellen ”ABB-OS™” för större kundfokus, smidighet och lönsamhet; cirka 500 miljoner dollar i årliga besparingar

Fyra nya ledande affärsområden – nummer 1 eller 2 på sina respektive marknader – träder i kraft 1 april 2019 med nya operativa målintervall för EBITA-marginal på medellång sikt på följande:

  • Electrification: 15–19 procent
  • Industrial Automation: 12-16 procent
  • Motion: 14-18 procent
  • Robotics & Discrete Automation: 13-17 procent

Koncernmål på medellång sikt bekräftas:

  • 3–6 procent i årlig intäktstillväxt
  • Operativ EBITA-marginal på 13–16 procent
  • Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 15–20 procent
  • Konvertering av kassaflöde till nettovinst på cirka 100 procent
  • Grundläggande tillväxt av vinst per aktie över intäktstillväxten

ABB och Dassault Systèmes inleder globalt programvarusamarbete för digitala industrier

ABB tillkännagav den 17 december 2018 ett antal grundläggande åtgärder för att fokusera, förenkla och vara ledande inom digitala industrier för att nå större kundvärde och aktieägaravkastning. Det handlar om följande åtgärder: fokusering på portföljen med digitala industrier genom avyttring av divisionen Power Grids, förenkling av affärsmodellen genom att vi upphör med vår gamla matrisstruktur samt formande av fyra ledande affärsområden som anpassas efter kundmönstren.

Vid dagens strategiuppdatering till media och investerare presenterar ABB närmare detaljer om och en framtidsplan för de fyra nya affärsområdena, deras ledarskap och värdeskapande kunderbjudande för digitala industrier. Som en del av detta publicerar ABB målintervall för affärsområdenas vinstmarginal.

ABB tillkännager ett nytt globalt programvarusamarbete med Dassault Systèmes, ett unikt digitalt ”end-to-end”-värdeerbjudande i kombination med det ledande digitala lösningserbjudandet ABB Ability™ för att stötta planering, konstruktion och drift av industrikundernas verksamheter.

”Nya ABB kommer att bli ledare inom banbrytandeteknik i digitala industrier, bedriva verksamhet på attraktiva marknader med ett unikt erbjudande med innovativa lösningar inom elektrifiering, automatisering, robotisering och digitalisering. Vi formar fyra kundfokuserade, entreprenörsinriktade affärsområden som redan idag är nummer 1 eller 2 globalt på sina respektive marknader. Med ABB Ability™, vårt erbjudande för digitala lösningar, fortsätter vi att driva en lönsam tillväxt samtidigt som vi omvandlar ABB till en mer flexibel, slimmad och kundfokuserad koncern. Samarbetet med Dassault Systèmes kommer ytterligare att stärka vår position som ledare inom digitala industrier och ge våra kunder ett helhetserbjudande med avancerade öppna digitala lösningar, något som kan förbättra deras konkurrenskraft och innovationsmönster”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.

”Detta kommer att positionera oss väl inför framtiden och väsentligt att öka värdet för alla intressenter. Jag vill tacka våra medarbetare runt om i världen för det enastående engagemang de uppvisat under denna förändringsperiod när vi nu blickar framåt mot nästa kapitel i företagets stolta historia som spänner över mer än 130 år”, tillägger Spiesshofer.

Timo Ihamuotila, CFO på ABB: ”Den förbättrade orderstocken i slutet av året ger oss tilltro till vår nya struktur. Vi förväntar oss ett stabilt kassaflöde för nya ABB, vilket positionerar oss väl för fortsatta investeringar i FoU och försäljning på ett disciplinerat sätt. Samtidigt kommer vi att leta efter potential till effektivitetsförbättringar för att minska vår kostnadsbas. Vi förväntar oss att leverera 500 miljoner dollar i nettokostnadsbesparingar i och med vårt förenklingsprogram på medellång sikt.”

Nya ABB: lägre risk, mindre instabil, bättre tillväxt

Nya ABB kommer ha totalt 29 miljarder dollar i årsintäkter och cirka 110 000 medarbetare. De fyra kundfokuserade, entreprenörsinriktade affärsområdena är antingen nummer 1 eller 2 globalt på respektive marknad, och påverkar framtiden avseende hur vi strömförsörjer, producerar, arbetar, lever och förflyttar oss. ABB:s adresserbara marknad förväntas växa med 3,5–4 procent per år, adderar 140 miljarder dollar i storlek för att nå 550 miljarder dollar per 2025. Genom att driva detta krav ökar inflytandet på e-mobilitet , datacenter och robotteknik.

Milstolpe för omvandlingen: Globalt samarbete med Dassault Systèmes

Efter de beprövade digitala samarbetena med Microsoft, HPE och IBM har ABB idag tillkännagett ett vittomspännande globalt samarbete med Dassault Systèmes för att erbjuda kunder i digitala industrier en unik portfölj med programvarulösningar med allt från produktlivscykelhantering till ”asset health”-lösningar. De båda företagen ger kunderna ett helhetserbjudande med avancerade öppna digitala lösningar som stärker konkurrenskraften hos industriföretag samtidigt som det ökar flexibiliteten, hastigheten och produktiviteten för deras produkters livscykler, tillverkning och drift.

Samarbetet kombinerar styrkorna hos de digitala lösningarna i ABB Ability™ med plattformen 3DEXPERIENCE från Dassault Systèmes och bygger vidare på båda företagens starka installerade bas, djupa domänkunskaper och den globala tillgången till kunder. ABB har redan anammat 3DEXPERIENCE-plattformen för att modellera och simulera lösningarna innan man levererar dem till kunderna. I och med detta samarbete kommer ABB att utveckla och tillhandahålla kunderna avancerade digitala tvillingar, något som gör det möjligt för kunderna att köra ABB:s lösningar och den egna driften med förbättrad övergripande effektivitet, flexibilitet och hållbarhet.

Företagen kommer stegvis att fokusera på smarta fabriker och robotteknik, automatisering av processindustrin liksom elektrifieringslösningar för smarta byggnader. De första gemensamma lösningarna visas upp vid industrimässan Hannover Messe i Tyskland 1–5 april 2019.

ABB Ability™ lanserades för två år sedan och representerar det globala ledande digitala erbjudandet i Industry 4.0, från enhet till moln. Cirka 45 procent av ABB:s nya order kommer från digitala lösningar medan orderingången för ABB Ability™ har ökat med mer än 20 procent sedan oktober 2018.

Plattformen till ABB Ability™ körs som öppen arkitektur och molninfrastruktur, vilket innebär att kunderna kan använda andra programvaror från partners, leverantörer och utvecklare. ABB erbjuder cirka 180 digitala lösningar som gör det möjligt för företag att öka sin produktivitet, effektivitet och säkerhet till lägre kostnader.

Förenkling av affärsmodell och struktur

Under första kvartalet 2019 förbereder sig ABB för den nya affärsstrukturen och en ny verksamhetsmodell – ”ABB-OS™” – som ska implementeras i faser fram till mitten av 2020. ABB kommer att upphöra med den gamla matrisstrukturen och därigenom ge de fyra ledande affärsområdena möjlighet att betjäna kunderna ännu bättre samtidigt som vi ytterligare skärper kraven på ansvar och ökad effektivitet.

ABB:s nya organisation kommer att ge alla affärsområden fullt entreprenörsmässigt ägande till verksamheten, funktioner, FoU och marknader. Affärsområdena kommer att vara det enda gränssnittet gentemot kunderna, något som kommer att maximera närheten och hastigheten. Corporate Center kommer att slimmas ytterligare medan befintliga lands- och regionstrukturer, inklusive regionala koncernledningsroller, kommer att avvecklas efter att Power Grids-transaktionen slutförts. De befintliga resurserna på landsnivå kommer att stärka de nya affärsområdena.

ABB förväntar sig totalt 500 miljoner dollar i årliga kostnadsbesparingar över hela koncernen med 150–200 miljoner dollar under 2019 och hela det årliga sparmålet under 2021. Det har identifierats tydliga åtgärder för att leverera sparmålet på 500 miljoner dollar, varav cirka 300 miljoner dollar avser besparingar från affärsområdena, till exempel genom färre resultatenheter och ledningsnivåer samt optimering av ABB:s tillverkningsnärvaro. Cirka 200 miljoner dollar planeras komma från koncernfunktionerna och ett mer slimmat Corporate Center.

Fyra nya ledande affärsområden

De fyra nya affärsområdena är följande: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics and Discrete Automation. ABB kommer att redovisa enligt den nya affärsstrukturen från och med 1 april 2019.

Electrification – skapar framtiden med säker, smart och hållbar elektrifiering

Helåret 2018 cirka 13 miljarder dollar i intäkter

Helåret 2018 cirka 13 procent i operativ EBITA-marginal

Operativt målintervall för EBITA-marginal på medellång sikt på 15–19 procent

160 miljarder dollar i adresserbar marknad, tillväxtprognos på 3 procent per år

Intäktstillväxt över marknadens och betydande potential för marginaltillväxt

Electrification-verksamheten är nummer 2 globalt och tillhandahåller en av de största och mest omfattande portföljerna med ett komplett erbjudande från källa till eluttag. Verksamheten levererar tydliga kundfördelar inklusive hastighet och drifttid, och bidrar till en betydande återbetalning av gjorda investeringar.

Verksamheten har en komplett portfölj med innovativa produkter, digitala lösningar och tjänster där cirka 1,7 miljoner produkter levereras varje dag. Produkterna är allt från kritiska elnäts- och byggnationsprodukter till laddinfrastruktur för elfordon. Verksamheten har 55 000 medarbetare och kommer att ledas av Tarak Mehta.

Verksamheten förväntas leverera över marknadstillväxten genom en kombination av geografisk tillväxt i USA och Kina, fokus på segment med högre tillväxt som datacenter, smarta byggnader och tjänster för e-mobilitet samt portföljfördelar med modulära, skalbara, förkonfigurerade lösningar. Marginalförbättringar kommer att levereras genom volymutnyttjande, fokus på segment med högre marginaler, vändning av GEIS samt operativa förbättringar.

I USA förra året lanserade ABB framgångsrikt elbilsladdaren Terra HP 350 kW som laddar ett fordon för 20 mils körning på bara åtta minuter.

”Det finns goda möjligheter för Electrification i och med att befolkningen i städerna växer och världen alltmer inriktar sig på att skapa en framtid med lägre koldioxidutsläpp. Vi utvidgar vår närvaro på marknader som snabbt digitaliseras och erbjuder modulära, skalbara, förkonfigurerade lösningar med produkter och tjänster som är förberedda för ABB Ability™ för att säkerställa att våra kunder förverkligar säkrare, smartare och mer hållbara verksamheter”, säger Tarak Mehta, global chef för Electrification.

Industrial Automation – skapar framtiden med säker och smart drift

Helåret 2018 cirka 6,5 miljarder dollar i intäkter

Helåret 2018 cirka 14 procent i operativ EBITA-marginal

Operativt målintervall för EBITA-marginal på medellång sikt på 12–16 procent

90 miljarder dollar i adresserbar marknad, tillväxtprognos på 3 procent per år

Tillväxt över marknadens och lönsamhet med goda marginaler med låga kapitalkrav

Det nybildade affärsområdet Industrial Automation, utan B&R, är nummer 2 globalt med fokus på att skapa framtiden inom säker och smart drift. Industrial Automation tillgodoser kundbehoven genom en unik portfölj med integrerade lösningar baserat på ledande teknologier, inklusive nummer 1 inom DCS (distribuerade styrsystem), sin djupa branschexpertis, den största installerade basen med över 35 miljoner uppkopplade enheter och stora globala närvaro.

Man fokuserar på att tillhandahålla integrerade automatiseringslösningar inom process, elektrifiering, motorer och drivsystem, mätningar och analyser liksom marina tillämpningar och turboladdningslösningar för kunder inom olja och gas, kemi, energisektorn, gruvor och mineraler, massa och papper samt marin och hamnar. Verksamheten har 21 000 medarbetare och kommer att ledas av Peter Terwiesch.

Verksamheten förväntas leverera över marknadstillväxten genom branschspecifika, differentierade automatiseringslösningar inom process, elektrifiering, motorer och drivsystem som bygger på den ledande DCS-tekniken och omfattande ABB-erbjudandet liksom skräddarsydda tillväxtprojekt för viktiga vertikaler. Man förväntas accelerera intäkterna från lösningarna i ABB Ability™ och nya affärsmodeller för service som utnyttjar den unika installerade basen och det oöverträffade serviceutbudet för att stötta kunderna under hela livscykeln.

”Tack vare vårt djupa branschkunnande och vår automatiseringsexpertis förstår vi kundernas behov och vi kan göra det möjligt för dem att bli ledande genom säkrare, produktivare och mer energieffektiv drift. Dessutom driver vi med vår portfölj av integrerade automatiseringslösningar, tillsammans med vårt erbjudande med digitala tillämpningar i ABB Ability™, livscykeltjänster och artificiell intelligens, utvecklingen mot en ökad autonom drift”, säger Peter Terwiesch, global chef för Industrial Automation.

Motion – skapar framtiden med smart motion

Helåret 2018 cirka 6,5 miljarder dollar i intäkter

Helåret 2018 cirka 16 procent i operativ EBITA-marginal

Operativt målintervall för EBITA-marginal på medellång sikt på 14–18 procent

80 miljarder dollar i adresserbar marknad, tillväxtprognos på 3 procent per år

Tillväxt över marknadens och fortsatt stark lönsamhet

ABB:s nybildade affärsområde Motion är nummer 1 globalt inom ”motion industries” och satsar på att fånga upp fördelarna med att världen håller på att elektrifieras. Motion kommer att bygga vidare på sitt ledarskap inom banbrytandeteknik, sitt domänkunnande och sin globala täckning. Redan idag konverteras en tredjedel av världens elektricitet av elmotorer till rörelse, något som drivs av en växande befolkning, urbanisering och digitalisering. ABB förväntar sig att antalet elmotorer kommer att fördubblas per 2040, vilket motsvarar den energi som förbrukas av hela Kina årligen.

Motion ger kunderna ett omfattande utbud av energieffektiva, tillförlitliga och säkra elmotorer, generatorer, frekvensomriktare och service. Lösningen ABB Ability™ Digital Powertrain sätter standarden för digitalisering inom ”motion industries”. Verksamheten har 20 000 medarbetare och kommer att ledas av Morten Wierod, som också blir medlem i koncernledningen från 1 april 2019.

Verksamheten förväntas leverera över marknadstillväxten genom att bygga vidare på sin ledande lokala marknadsposition inom motorer och drivsystem. Man ska växa genom dedikerade geografiska projekt, den segmentspecifika portföljen och genom att använda tjänsterna i ABB Ability™ för att leverera framtiden med smart motion. Motions förmåga att upprätthålla och förbättra EBITA-marginalen, mot bakgrund av kostnadsinflation och prispress, kommer från utnyttjande av skalfördelar, från ABB Ability™, från innovationer tillsammans med den förenklade verksamhetsmodellen.

”I och med att världen elektrifieras har Motion utomordentliga tillväxtutsikter. Vi ger våra kunder och partners ännu mer värde genom ABB Ability™-baserade erbjudanden och tjänster”, säger Morten Wierod, global chef för Motion.

Robotics & Discrete Automation – skapar framtiden med flexibel tillverkning och smarta maskiner

Helåret 2018 cirka 3,6 miljarder dollar i intäkter

Helåret 2018 cirka 15 procent i operativ EBITA-marginal

Operativt målintervall för EBITA-marginal på medellång sikt på 13–17 procent

80 miljarder dollar i adresserbar marknad, tillväxtprognos på 6 procent per år

Stark potential för brutto- och marginaltillväxt

Affärsområdet Robotics & Discrete Automation kommer att kombinera ABB:s maskin- och fabriksautomatiseringsverksamhet (i huvudsak B&R) med koncernens överlägsna robotplattform. Man kommer att vara unikt positionerade för att fånga upp de möjligheter som förknippas med framtidens fabrik genom att skapa framtiden inom flexibel tillverkning och smarta maskiner.

Det ger ett unikt erbjudande för flexibel automatisering och kombinerar styrning, motorer och drivsystem, robotteknik, programvara och service – man tillhandahåller integrerade lösningar från maskin- till fabriksnivå. Verksamheten, som redan är nummer 2 globalt sett till storlek och nummer 1 räknat i tillväxt, har 11 000 medarbetare och kommer att ledas av Sami Atiya.

Verksamheten förväntas leverera över marknadstillväxten genom portföljen och en geografisk expansion, där man driver synergieffekter från sin unika portfölj och expansion inom fabriksautomatisering, inklusive en större roll för ABB Ability™, artificiell intelligens och samarbetet med Dassault Systèmes. Marginalfördelarna kommer från en fortsatt tillväxt, skalfördelar och resultatinitiativ samtidigt som man fortsätter att investera för framtida tillväxt.

”Genom att kombinera B&R:s maskin- och fabriksautomatiseringsverksamhet med våra överlägsna robotlösningar driver vi ett oöverträffat och omfattande erbjudande för att hjälpa våra kunder att skapa en flexibel framtidens fabrik”, säger Sami Atiya, globalchef för Robotics & Discrete Automation. ”Vår unika produktportfölj, djupa tillämpningsexpertis och avancerade konstruktions- och simuleringsverktyg, inklusive ABB Ability™, säkerställer att vi hjälper våra kunder att förbättra kvaliteten och öka flexibiliteten i produktivitet och tillverkning samtidigt som vi maximerar drifttiden – allt i en snabbare ”time-to-market”-lösning.”

Värdeskapande i nya ABB

ABB kommer att uppvisa en förbättrad kommersiell kvalitet i verksamheten, utökad exponering på mer snabbväxande marknader med en större betoning på värdeadderande lösningar, mindre risk och volatilitet med stora order samt en ökad andel återkommande intäkter genom digitala lösningar, programvaror och service.

ABB:s investeringserbjudande speglas i ett nytt målramverk för koncernen på medellång sikt:

3–6 procent i årlig intäktstillväxt

Operativ EBITA-marginal på 13–16 procent

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 15–20 procent

Konvertering av kassaflöde till nettovinst på cirka 100 procent

Grundläggande tillväxt av vinst per aktie över intäktstillväxten

ABB:s kapitalallokeringsprioriteringar är oförändrade:

Finansiera organisk tillväxt inom FoU och digital

En ökande och hållbar utdelning

Värdeskapande förvärv

Ge ytterligare återbäring till aktieägarna

Avyttringen av ett aktieinnehav på 80,1 procent i Power Grids till Hitachi till ett företagsvärde på 11 miljarder dollar följer tidsplanen väl. Efter slutförandet av transaktionen under första halvan av 2020 avser ABB att returnera 100 procent av nettobehållningen på 7,6–7,8 miljarder dollar till aktieägarna på ett snabbt och effektivt sätt samt genomföra en policy om ökande och hållbar utdelning. ABB avser att upprätthålla utdelningsnivån för utdelning per aktie och syftar till att långsiktigt bibehålla kreditvärdigheten ”A”.

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt dokument med ekonomisk information om strategiuppdateringen finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB håller en presskonferens för journalister idag kl. 09:00. Eventet kommer att vara tillgängligt via webbsändning på https://new.abb.com/media/media-event---strategy-update-2019.

ABB håller en konferens för analytiker och investerare idag kl. 12:00. Eventet webbsänds under cirka 90 minuter, och omfattar resultaten för fjärde kvartalet och helåret 2018 samt koncernens presentation av strategiuppdateringen. Webbsändningen och tillhörande material är tillgängliga från kl. 11:00 på https://new.abb.com/investorrelations/strategy/strategy-update-2019

Den inspelade konferensen finns tillgänglig som webbkonferens efter telefonkonferensens slut.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”avser”, ”siktar på” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 28 februari 2019, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

28 februari 2019

Ulrich Spiesshofer, koncernchef


Mer information:

Media Relations
Tel: +41 43 317 71 11
E-post: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Tel: +41 43 317 71 11
E-post: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Schweiz

Endnotes

  1. Electrifications resultat har justerats för att inkludera GEIS på årsbasis, baserat på bidragen under andra halvåret 2018

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp