Digitalisering möjliggör hållbara insikter för optimering

Digitaliseringen skapar enorma möjligheter till nya innovationer för ett hållbart samhälle och är helt nödvändig för att optimera nyttjandet av alla komponenter i elsystemet.

Digitaliseringen av elnätet innebär en ökad potential för hur resurserna ska nyttjas på bästa möjliga sätt. För ett hållbart användande krävs intelligenta elnät i kombination med digitalt sammanlänkade lösningar som synliggör nya samband.  

”Om vi ska styra vår produktion och distribution av el och energi totalt sett så kan vi optimera mycket bättre med rätt information i realtid”, säger Håkan Torbjörnsson, strategidirektör Göteborg Energi.

Det här påverkar inte bara våra leveranser och ekonomin, det påverkar även i hög grad hållbarheten i det vi levererar.  

Nya insikter med digitalisering

Med digitaliseringen av landets elnät möjliggörs nya insikter i hur elnätet och dess komponenter kan användas mest effektivt.  

”I förlängningen ser jag att informationshantering och digitalisering, och nya programvaror kommer att göra att vi hittar helt nya samband mellan våra verksamheter, som vi inte kunnat se tidigare”, säger han och fortsätter. ”Det är först när överlappande data från olika system integreras som det går att titta på totala energiflöden och då kan tidigare okända relationer mellan olika komponenter tydliggöras.”  

ABB vill med sin teknik göra det enklare att använda mer förnybar energi, underlätta transaktioner i elnäten, prediktera underhållsinsatser och göra avancerade analyser. Inom ABB:s digitala erbjudande ABB Ability™ finns en mängd lösningar för hela kedjan från produktion till konsumtion.  

Nyckelkomponenter för nästa generations elnät

Digitala transformatorstationer är en nyckelkomponent för nästa generations elnät och inkluderar digital kommunikation via fiberoptiska kablar. Detta ersätter kopparledningar, som kan maximera effektiviteten, tillförlitligheten och säkerheten samtidigt som kostnader, risker och miljöpåverkan minskar.

Ett annat exempel är ABB Ability™ Ellipse®️  Connected  Asset Lifecyle Management, en lösning som sammanför funktioner för förvaltning av företagets tillgångar, hantering av arbetskraft och tillgångarnas resultat. Programvarulösningen gör det möjligt för energibolag och industrier att optimera tillgångarnas utnyttjande, minska underhållskostnaderna och minska utrustningsfel och driftstopp.   

“Med digitaliseringen av landets elnät möjliggörs nya insikter i hur elnätet och dess komponenter kan optimeras – och det är en förutsättning för att vi ska nå det nationella klimatmålet”, säger Erik Persson, som är Digital lead inom Power Grids på ABB.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp