Uthållig tillväxt

 • Den totala orderingången +3%, orderstocken +6%
 • Basorder +6%, högre inom alla divisioner och regioner
 • Intäkter +4%, kvoten bokade order/fakturering 1,11x
 • Operativ EBITA-marginal 11,2%, påverkas med 100 punkter på grund av utspädning av GEIS och ytterligare 100 punkter på grund av icke återvinningsbara kostnader
 • Nettovinst om 535 miljoner dollar, -6%
 • Operativt resultat per aktie 0,31 dollar, +5%3
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten -256 miljoner dollar; stabilt kassaflöde förväntas för helåret
 • Annonsering av globalt programvarusamarbete med Dassault Systèmes

“Vi levererade ytterligare ett kvartal av stabil order- och intäktstillväxt som påvisar kvaliteten och uthålligheten i vår portfölj trots den tillbakagång vi har sett på några av våra slutmarknader, särskilt inom diskret tillverkning och inom bilsektorn,” säger ABB:s Chief Financial Officer Timo Ihamoutila.

“Vi fortsätter att strikt fokusera på operativt resultat och integrationen av GEIS; med undantag för GEIS-påverkan, förbättrades vår operativa EBITA-marginal. Allt går enligt plan gällande Power Grids-separationen, och som planerat startade våra fyra nya ledande affärsområden sina verksamheter den 1 april.”

nyckeltal

FÖRÄNDRING

miljoner dollar där annat ej anges

Q1 2019

Q1 2018

USD

Jämförbart

Order

7 613

7 555

+1%

+3%

Intäkter

6 847

6 441

+6%

+4%

Rörelseintäkter

590

626

-6%


Operativt EBITA

766

752

+2%

+10%

i % av operativa intäkter

11,2%

11,7%

-0,5pts


Vinst från kvarvarande verksamheter, netto efter skatt

415

414

+0%


Nettovinst tillhörande ABB

535

572

-6%


Grundläggande resultat per aktie (dollar)

0,25

0,27

-6%


Operativt resultat per aktie(dollar)

0,31

0,31

-3%

+5%

Kassaflöde från rörelsen

-256

-518

+51%


Den 17 december 2018 tillkännagav ABB en överenskommen försäljning av divisionen Power Grids. Power Grids-verksamhetens resultat presenteras därför som avvecklad verksamhet. Bolagets resultat för samtliga perioder har justerats i enlighet med detta.

Utsikter på kort sikt

Makroekonomin visar blandade tecken i Europa medan tillväxten förväntas fortsätta i USA och Kina. Den övergripande globala marknaden växer, samtidigt som det finns ökade geopolitiska osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

Koncernresultat första kvartalet 2019

Order

Den totala orderingången steg 3 procent (1 procent i dollar), vilket leddes av ordertillväxt inom divisionerna Electrification Products och Robotics and Motion samt en positiv tillväxttakt för basorder. Basorder från tredje part ökade med 6 procent (8 procent i dollar); samtliga divisioner och regioner ökade under kvartalet. Stora order låg under föregående år och stod för 3 procent av den totala orderingången, en nedgång från 10 procent. Orderstocken ökade med 6 procent (2 procent i dollar) jämfört med för ett år sedan, och slutade på 13,9 miljarder dollar.

Serviceorder var 6 procent högre (6 procent i dollar). Serviceorder stod för 20 procent av den totala orderingången, en ökning från 19 procent samma period föregående år.

Förändringar i verksamhetsportföljen, inklusive effekter av förvärvet av GEIS och av etableringen av Linxon Joint Venture, resulterade i en positiv nettoeffekt på 4 procent på den totala orderingången. Valutakurseffekter gav en negativ påverkan på 6 procent på den totala orderingången.

Marknadsöversikt

Resultatet på regional nivå var balanserat under kvartalet:

 • Den totala orderingången från Europa sjönk med 3 procent (8 procent i dollar), vilket främst understöddes av färre stora order. Positiva bidrag från Danmark, Frankrike och Italien uppvägdes av nedgångar i Tyskland, Norge och Sverige. Basorder ökade 6 procent i Europa.
 • Den totala orderingången i Nord- och Sydamerika ökade 9 procent (28 procent i dollar). Orderingången från USA ökade 7 procent (33 procent i dollar) och bra tillväxt syntes också i Kanada och flera sydamerikanska länder såsom Chile. Basorderingången i Nord- och Sydamerika ökade 7 procent.
 • I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA), ökade den totala orderingången med 5 procent (7 procent lägre i dollar), stark tillväxt från Singapore, Japan, Australien, Sydkorea and Kina vilket mer än väl kompenserade för svagare utveckling från länder som Saudiarabien, Egypten, Sydafrika och Indien. I Kina ökade orderingången med 6 procent (5 procent i dollar). Basorderingången var 4 procent högre i AMEA-regionen.

Blandad efterfrågan över ABB:s viktigare kundsegment:

 • Inom industri sågs fortsatt starkt ordermomentum inom valda processindustrier såsom massa och papper och gruvkunder, vilket återspeglades i ökade underhållskostnader tillsammans med en stödjande råvaruprismiljö. Detta gynnade särskilt ABB:s orderingång inom motion och industrial automation, inklusive en hälsosam efterfrågan på tjänsterbjudanden och ABB Ability™ -lösningar. Aktiviteten inom diskret tillverkning och fordonsindustrin avtog under kvartalet medan 3C-aktiviteten var fortsatt dämpad.
 • Efterfrågan inom transport och infrastruktur var hälsosam, med fortsatta investeringar inom järnväg och specialfartyg. Orderingången för ABB:s erbjudande inom e-mobility och datacenterinfrastruktur växte starkt. Efterfrågan från byggsektorn var stabil, med löpande investeringar i kommersiella byggnader så som sjukhus och hotell.

Intäkter

Intäkterna förbättrades 4 procent (6 procent i dollar) med stark tillväxt inom Electrification Products och Robotics and Motion, och en stadig utveckling inom Industrial Automation.

Serviceintäkterna ökade med 6 procent (6 procent i dollar). Services representerade 19 procent av de totala intäkterna, samma nivå som under samma period föregående år.

Förändringar i verksamhetsportföljen inklusive effekter från förvärvet av GEIS och från etableringen av Linxon JV bidrog positivt med 9 procent till rapporterade intäkter. Valutakursförändringar resulterade i en negativ omräkningseffekt på rapporterade intäkter på 7 procent.

Kvoten bokade order/fakturering för kvartalet var 1,11x jämfört med 1,17x under samma period föregående år.

Operativt EBITA

Operativt EBITA motsvarande 766 miljoner dollar ökade med 2 procent i dollar (10 procent i lokala valutor) jämfört med samma period föregående år. Den operativa EBITA-marginalen uppgick till 11,2 procent och var 50 punkter lägre jämfört med föregående år.

Under första kvartalet var effekterna av GEIS-integrationen på den operativa EBITA-marginalen cirka 100 punkter, samtidigt som icke återvinningsbara kostnader tyngde med ytterligare 100 punkter. Icke återvinningsbara kostnader är tjänster som koncernen tillhandahållit till Power Grids som inte kvalificerar att redovisas som avvecklad verksamhet och som koncernen förväntar sig övervägande ska överföras till Power Grids eller elimineras vid avslutande av transaktionen, vilket förväntas ske under första halvåret 2020. Icke återvinningsbara kostnader på 67 miljoner dollar uppmärksammas i Corporate och Other operational EBITA-resultat, 9 miljoner dollar lägre jämfört med föregående år.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie
Nettovinsten från kvarvarande verksamheter uppgick till 415 miljoner dollar. Avvecklade verksamheter realiserade 149 miljoner dollar i nettovinst. Koncernens nettovinst hänförlig till ABB uppgick till 535 miljoner dollar, 6 procent lägre jämfört med föregående år. Det grundläggande resultatet per aktie var 0,25 dollar, 6 procent lägre jämfört med föregående år. Rörelseresultatet per aktie motsvarande 0,31 dollar var 3 procent lägre och upp 5 procent i fast valuta.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till -256 miljoner dollar att jämföra med -518 miljoner dollar under första kvartalet 2018. Jämfört med föregående kvartal förbättrades kassaflödet från rörelseverksamheten i kvarvarande verksamheter till -97 miljoner dollar från -365 miljoner dollar, medan kassaflödet från avvecklade verksamheter av motsvarande -159 miljoner dollar var stabilt jämfört med samma period föregående år.

Under första kvartalet 2019 gynnades kassaflödet från kvarvarande rörelseverksamhet från försenade betalningar av incitamentsprogram och viktiga delbetalningar från löpande projekt vilket övervägde höga ersättningar för inventarier. ABB förväntar sig stabilt kassaflöde för helåret, viktat till andra halvåret.

Nettorörelsekapital i procent av intäkterna var 11,2 procent, från 12,9 procent samma period föregående år.

Divisionsresultat första kvartalet

miljoner dollar där annat ej anges

Order

FÖRÄNDRING


Basorder från tredje part

förändring

Intäkter

FÖRÄNDRING

Op EBITA

FÖRÄNDRING

USD

Jämförbart

USD

Jämförbart

USD

Jämförbart

Electrification Products

3 363

+21%

+6%

3,227

+22%

+5%

3 057

+23%

+5%

12,4%

-2,8pts

Industrial Automation

1 884

-11%

-5%

1,796

+1%

+7%

1 738

-7%

+0%

13,0%

-1,1pts

Robotics and Motion

2 545

-1%

+5%

2,273

-2%

+4%

2 229

+1%

+7%

15,1%

-0,2pts

Corporate & Other

(179)8(177)(174)


ABB-koncernen

7 613

+1%

+3%

7 304

+8%

+6%

6 847

+6%

+4%

11,2%

-0,5pts

Fr.o.m. 1 oktober 2018 flyttades Power Grids-verksamheten från kvarvarande till avvecklad verksamhet. Alla tidigare redovisade belopp har omräknats i överensstämmelse med dessa portföljförändringar. Corporate & Other-resultat är inklusive elimineringar mellan divisioner.

Electrification Products

Orderingången ökade med 6 procent (21 procent i dollar) och basorder från tredje part ökade med 5 procent (22 procent i dollar). Alla affärsområden växte, med styrkebesked inom system och lågspänningsprodukter, särskilt i datacenter och EV-laddning. På regional nivå ökade order över alla geografiska områden. Intäkterna förbättrades med 5 procent (23 procent i dollar). Den operativa EBITA-marginalen var 280 punkter lägre jämfört med föregående år på 12,4 procent, vilket huvudsakligen återspeglade 270 punkters utspädning från GEIS vilket, före förvärvet av ABB, uppvisade relativ svag marginal under Q1 och Q2 2018. Exklusive GEIS har marginalerna gynnats av positiva volymer uppvägt av mixeffekter.

Industrial Automation

Orderingången var 5 procent lägre (11 procent i dollar), tyngd av en tuff jämförande bas för stora order, särskilt i den europeiska regionen. Basorder från tredje part utvecklades väl och steg med 7 procent (1 procent i dollar), vilket visar på stark efterfrågan från processindustrin och marin verksamhet. Orderstocken ökade med 2 procent (5 procent lägre i dollar) vid kvartalets slut jämfört med samma period föregående år. Intäkterna var stabila sett till jämförbara förutsättningar (7 procent lägre i dollar). Den operativa EBITA-marginalen på 13,0 procent återspeglar främst negativa mixeffekter och investeringar i tillväxt.

Robotics and Motion

Orderingången ökade med 5 procent (stabilt i dollar), trots en tuff jämförande bas och en mer utmanande marknad. Ordertillväxten var stark för drivsystem och motorer, vilket återspeglar fortsatt tillväxt inom processindustrin. Inom robotik var ordertillväxten stabil, med högre order inom systemlösningar. På regional nivå leddes ordertillväxten av AMEA. Orderstocken slutade kvartalet upp 9 procent (2 procent i dollar). Intäkterna förbättrades 7 procent (1 procent i dollar), medan den operativa EBITA-marginalen på 15,1 procent var 20 punkter lägre jämfört med samma period föregående år, främst på grund av mixeffekter inom robotik.

En ledare fokuserad på digitala industrier

Den 17 december 2018 meddelade ABB grundläggande åtgärder för att fokusera, förenkla och leda inom digitala industrier för ökat kundvärde och avkastning för aktieägare. För mer information, se ABB.com/writing-the-future. Den 28 februari 2019 presenterade ABB sin strategi, inklusive detaljer om de fyra ledande affärsområden till investerare och analytiker vid ett investerarmöte. För mer information, se ABB.com/strategy-update-2019.

ABB:s ledningsgrupp har fastslagit två tydliga prioriteringar för 2019: att driva verksamheten och hantera transformeringen.

Affärshöjdpunkter

Ett fortsatt fokus på lönsam tillväxt levererade ett ytterligare stabilt kvartal av intäktstillväxt som visar kvaliteten i den nya ABB-portföljen. Den 26 mars 2019 meddelade ABB att de tilldelats ett kontrakt för att leverera ett omfattande kraft- och framdrivningspaket, inklusive ABB Ability™ -lösningar, för byggandet av Kinas första inhemskt byggda kryssningsfartyg.

GEIS affärsenhetsintegration med det befintliga affärsområdet Electrification Products fortsatte i takt. ABB ligger i fas med att leverera de förväntade ~200 miljoner dollar i årliga kostnadssynergier under 2022.

Ett betydande globalt mjukvaruavtal med Dassault Systèmes tillkännagavs den 28 februari 2019, vilket blir ett tillägg till ABB:s starka partnernätverk för industriell digitalisering, vilket inkluderar Microsoft Azure och HPE. Med detta partnerskap kommer ABB att utveckla och förse kunder med avancerade digitala tvillingar, så att kunder kan använda sig av ABB Ability™-lösningar med förbättrad effektivitet, flexibilitet och hållbarhet i verksamheten.


ABB stärkte sin relation med Ericsson och undertecknade ett samförståndsavtal den 1 april 2019. De båda företagen kommer att samarbeta inom forskning och trådlös automationsteknik, med fokus på framtidens fabriker där betydande potential möjliggörs av 5G-anslutning.

Uppdatering gällande transformeringen

Flera av ABB: s transformeringsmilstolpar uppnåddes under första kvartalet. En erfaren ledningsgrupp är nu på plats för att leda Power Grids carve-out process och separationen av verksamheten går enligt plan. Implementeringen av ABB:s nya operativa modell, ABB-OS™, pågår. Ett starkt projektteam som övervakar förenklingsprogrammet för ABB-OS™ har varit på plats sedan början av första kvartalet. Under kvartalet etablerades en ny verksamhetsstyrd styrelse som kommer att leda ABB:s Global Business Services och försäljningsorganisationen överfördes till affärsområdena. Från och med den 1 april 2019 är ABB:s fyra ledande affärsområden operativa.

ABB förväntar sig totalt ~500 miljoner dollar i årliga besparingar som omfattar hela koncernen med 150-200 miljoner dollar i årliga besparingar under 2019 och med full effekt under 2021. ABB-OS™ -besparingar för 2019 kommer att uppnås huvudsakligen genom förenkling av koncernens funktioner och landorganisationer då de flyttas till affärsområdena och upprättandet av en ny och smidigare Corporate-struktur.

Kort- och långsiktiga utsikter

De makroekonomiska tecknen varierar i Europa medan tillväxten förväntas fortsätta i USA och Kina. Den globala marknaden växer, med ökande geopolitisk osäkerhet i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka bolagets resultat.

ABB:s fyra nya affärsområden är antingen nummer 1 eller nummer 2 på attraktiva marknader med starka sekulariserade drivkrafter. Företagets marknad för de nya verksamheterna Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics and Discrete Automation förväntas växa långsiktigt med 3,5-4 procent per år.

Ytterligare information

Resultat för Q1, pressmeddelande och presentationer finns att tillgå via ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB håller en presskonferens för media idag kl. 09:00.  Eventet kommer att vara tillgängligt via en telefonkonferens som nås via följande nummer:


UK +44 207 107 0613
Sverige +46 8 5051 0031
Övriga Europa, +41 58 310 5000
USA och Kanada +1 866 291 4166 (tullfritt) eller +1 631 570 5613 (långdistansavgifter)


Linjerna kommer att vara öppna 10-15 minuter innan konferensen inleds.

Ett konferenssamtal och webbsändning för analytiker och investerare är planerad till idag klockan 14:00. Webbsändningen kommer att vara tillgänglig via ABB:s hemsida: new.abb.com/investorrelations/. Analytiker- och investerarkonferensen nås via följande nummer:

UK +44 207 107 0613
Sverige +46 8 5051 0031
Övriga Europa +41 58 310 5000
USA och Kanada +1 866 291 4166 (tullfritt) eller +1 631 570 5613 (långdistansavgifter)

En inspelad session kommer att vara tillgänglig som webbsändning en timme efter konferenssamtalets slut.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Datum att notera 2019

Ordinarie årsstämma

2 maj, 2019

Handel exklusive utdelning

7 maj, 2019*

Resultat för andra kvartalet 2019

25 juli, 2019

Resultat för tredje kvartalet 2019

23 oktober, 2019

*Förutsatt att aktieägare godkänner utdelningen vid ABB:s årsstämma

Viktigt att notera angående framåtsyftande information


Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten ”Utsikter på kort sikt”, “Operativt EBITA”, “Kassaflöde från rörelsen”, “Uppdatering gällande transformering” och “Kort- och långsiktiga utsikter”. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”avser”, ”siktar på” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Zürich, 17 april, 2019

Timo Ihamoutila, CFO

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 17 april 2019, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.


För mer information, vänligen kontakta:

Media Relations
Telefon: +41 43 317 71 11
E-mail: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Telefon: +41 43 317 71 11
E-mail: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Schweiz

1/7

 • Endnotes

  1. Tillväxttakten för order, orderstock och intäkter är på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar).
  2. För icke-GAAP-åtgärder, se bilagan "Supplementary Financial Information" till pressmeddelandet.
  3. EPS-tillväxttakten beräknas med hjälp av oavrundade belopp. Jämförbart rörelseresultat per aktie är i konstant valuta (2014-växelkurser ej justerade för förändringar i affärsportföljen).
  4. Konstant valuta (ej justerat för portföljförändringar).
  5. Beloppet utgör summa för både pågående och avvecklade verksamheter.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp