Resultat andra kvartalet 2019

Fortsatt tillväxt trots motvind på marknaden; transformeringen fortskrider

 • Total orderingång +1%, orderstock +7%
 • Intäkter +2%, kvoten bokade order/fakturering 1,03
 • Operativ EBITA-marginal 11,5%, påverkas med 60 punkter på grund av utspädning av GEIS samt ytterligare 90 punkter på grund av icke återvinningsbara kostnader
 • Nettovinst 64 miljoner dollar, inklusive 455 miljoner dollar som hänför sig till planerad avveckling av solomriktarverksamhet
 • Operativt resultat per aktie 0,34 dollar, -10%
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten noll dollar; stabilt kassaflöde förväntas för helåret
 • Tillkännagiven försäljning av solomriktarverksamheten för att slimma portföljen

”ABB har fortsatt att generera god bruttotillväxt under andra kvartalet trots makroekonomisk motvind och geopolitisk osäkerhet”, säger Peter Voser, ordförande och koncernchef för ABB. ”Vi kommer att fortsätta att driva en långsiktig tillväxt i våra verksamheter samtidigt som vi förblir fokuserade på kostnader och portföljförvaltning. Vi inför en ny kultur av större befogenheter för att bygga upp ABB som en starkare och flexiblare koncern.”

”Den totala orderingången och intäkterna fortsatte att öka, lett av Electrification och Motion medan i synnerhet Robotics and Discrete Automation kände av nedgången inom bilbranschen och maskinkonstruktion”, säger Timo Ihamuotila, ekonomichef på ABB. ”Samtidigt gör vi goda framsteg med avyttringen av vår Power Grids-verksamhet, integreringen av GEIS och utrullningen av vår verksamhetsmodell ABB-OS, förändringar som alla förväntas göra ABB mer lönsamt.”

Nyckeltal

Förändring

Förändring

(miljoner dollar där annat ej anges)

Q2 2019

Q2 2018

USD

Jämför-bart

H1 2019

H1 2018

USD

Jämför-bart

Order

7 401

7 133

+4%

+1%

15 014

14 688

+2%

+2%

Intäkter

7 171

6 731

+7%

+2%

14 018

13 172

+6%

+3%

Rörelseintäkter

123

708

-83%

713

1 334

-47%


Operativt EBITA

825

855

-4%

+1%

1 591

1 607

-1%

+5%

i % av operativa intäkter

11,5%

12,6%

-1,1 p

11,4%

12,2%

-0,8 p


Vinst (förlust) från kvarvarande verksamheter, netto efter skatt

-54

524

Ej tillämpligt

361

938

-62%


Nettovinst tillhörande ABB

64

681

-91%

599

1 253

-52%


Grundläggande resultat per aktie (dollar)

0,03

0,32

-91%

0,28

0,59

-52%


Operativt resultat per aktie (dollar)

0,34

0,38

-10%

-10%

0,64

0,69

-7%

-4%

Kassaflöde från rörelsen

0

1 010

Ej tillämpligt

-256

492

Ej tillämpligt


Den 17 december 2018 meddelade ABB en överenskommen försäljning av Power Grids-verksamheten. Därför presenteras resultaten för Power Grids-verksamheten som avvecklad verksamhet. Företagets resultat för alla perioder har justerats i enlighet med detta.

Utsikter på kort sikt

Makroekonomiska indikatorer är blandade i Europa och Kina medan tillväxten i USA är mer oförändrad. Globala marknader totalt är fortsatt påverkade av geopolitiska osäkerheter.

De slutmarknader ABB verkar på uppvisar motståndskraft med motvind på vissa marknader, i synnerhet diskreta industrier. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

Koncernresultat andra kvartalet 2019

Order

Orderingången växte med 1 procent (4 procent i dollar) under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten inom Electrification och Motion dämpades av en lägre efterfrågan inom Robotics & Discrete Automation och minskade stora order inom Industrial Automation. Orderstocken steg 7 procent (3 procent lägre i dollar), och kvartalet slutade på 14,0 miljarder dollar.

Serviceorder stod för 20 procent av totala orderingången och ökade under andra kvartalet med 3 procent (2 procent lägre i dollar).

Förändringar i verksamhetsportföljen, inklusive påverkan från förvärvet av GE Industrial Solutions (GEIS) och från bildandet av samriskföretaget Linxon, har gett en positiv nettoeffekt på 8 procent på den totala orderingången. Valutakurseffekter gav en negativ påverkan på 5 procent på den totala orderingången.

Marknadsöversikt

De regionala resultaten varierade under kvartalet:

Orderingången från Europa var stabil (3 procent lägre i dollar). En stark tillväxt i Frankrike, Nederländerna och Spanien, plus stabil tillväxt i Tyskland, utjämnades mer än väl av lägre ordernivåer från Italien, Storbritannien, Finland och Sverige. I Tyskland ökade orderingången med 1 procent (2 procent i dollar).

Orderingången i Nord- och Sydamerika ökade 7 procent (30 procent i dollar). Orderingången utvecklades särskilt väl i Sydamerika inklusive Brasilien och Chile. Orderingången i USA ökade 1 procent (29 procent i dollar).

I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) var orderingången 3 procent lägre (6 procent i dollar). Lägre ordernivåer från länder som Japan, Saudiarabien och Kina uppvägdes av en stark tillväxt i Sydkorea, Sydafrika och Australien samt en stabil tillväxt i Indien. I Kina blev orderingången 1 procent lägre (3 procent lägre i dollar).

Efterfrågan var blandad inom ABB:s viktigare kundsegment:

I processindustrier speglades en löpande driftskostnadsdriven efterfrågan på lösningar inom elektrifiering, automatisering och digitalisering, något som speglas i en fortsatt ordertillväxt från olja och gas, gruvverksamhet samt massa och papper.

Traditionell bilindustri, liksom 3C och maskinkonstruktion, utmanades särskilt under kvartalet, något som påverkade ABB:s tillväxt. Diskreta industrier försvagades under kvartalet även om vissa slutmarknader som livsmedelsindustrin och logistiksektorn visades sig vara motståndskraftiga.

Inom transport- och infrastruktursektorn fortsatte investeringar inom järnväg och specialfartyg. Orderingången för ABB:s e-mobilitetserbjudande och datacenterinfrastruktur växte väl. Efterfrågan inom byggsektorn var stabil.

Intäkter

Intäkterna ökade med 2 procent (7 procent i dollar), tillväxten inom Electrification, Industrial Automation och Motion uppvägde svagare resultat från Robotics & Discrete Automation.

Serviceintäkter ökade med 1 procent (4 procent i dollar). Service stod för 19 procent av de totala intäkterna.

Förändringar i verksamhetsportföljen, inklusive påverkan från förvärvet av GEIS och från bildandet av samriskföretaget Linxon, har gett en positiv nettoeffekt på 9 procent på de redovisade intäkterna. Förändringar i valutakurser resulterade i en negativ valutaeffekt på redovisade intäkter med 4 procent.

Kvoten bokade order/fakturering låg under kvartalet på 1,03 jämfört med 1,06 under samma period föregående år.

Mot bakgrund av en mer dämpad aktivitet på vissa slutmarknader förväntar sig ABB en mindre tillväxt i årsintäkter på jämförbar basis 2019, något som stöttas av orderstocken.

Operativt EBITA

Operativt EBITA på 825 miljoner dollar minskade 4 procent i dollar (upp 1 procent i lokala valutor). Den operativa EBITA-marginalen på 11,5 procent var 110 punkter lägre jämfört med föregående år.

Drivkrafter för marginalen innefattar cirka 60 punkter på grund av utspädning av GEIS samt ytterligare 90 punkter på grund av icke återvinningsbara kostnader. Icke återvinningsbara kostnader är sådana tjänster som tillhandahålls Power Grids av koncernen och som inte kvalificerar att redovisas som avvecklad verksamhet och som koncernen förväntar sig till största delen kommer att överföras till Power Grids eller elimineras i och med slutförandet av transaktionen. Icke återvinningsbara kostnader på 66 miljoner dollar redovisades i de operativa EBITA-resultaten för Koncerngemensamt och övrigt, 12 miljoner dollar lägre än under andra kvartalet 2018.

ABB förväntar sig att den årliga operativa EBITA-marginalen förbättras 2019 med hjälp av förbättrade resultat från GEIS, löpande eliminering av icke-återvinningsbara kostnader, förbättring av icke-kärnverksamheten samt ABB:s transformeringsprogram.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie

Nettoförlusten från kvarvarande verksamheter låg på 54 miljoner dollar. Resultatet innefattar en kostnad på 455 miljoner dollar som redovisas under kvartalet avseende det tillkännagivna avtalet om att avyttra solomriktarverksamheten. Nettointäkterna från avvecklade verksamheter låg på 142 miljoner dollar.

Koncernens nettovinst hänförlig till ABB uppgick till 64 miljoner dollar. Resultatet per aktie på 0,03 dollar var 91 procent lägre jämfört med föregående år. Det operativa resultatet per aktie på 0,34 dollar var 10 procent lägre.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 0 miljoner dollar jämfört med 1 010 miljoner dollar andra kvartalet 2018. Jämfört med motsvarande period föregående år minskade kassaflödet från rörelseverksamheten i kvarvarande verksamheter till -69 miljoner dollar från 686 miljoner dollar medan kassaflödet från avvecklade verksamheter föll till 69 miljoner dollar från 324 miljoner dollar.

Jämfört med för ett år sedan speglar kassaflödet från kvarvarande rörelseverksamhet främst en förändring i tidpunkten för utbetalningar av incitamentsutbetalningar för medarbetarna, som utbetalades under andra kvartalet i år medan de utbetalades under första kvartalet 2018. Kassaflödet påverkades också av mindre gynnsamma rörelser i leverantörsskulder jämfört med samma period föregående år. Rörelsekapitalet i procent av intäkterna låg på 13,6 procent. ABB förväntar sig ett stabilt kassaflöde för helåret, icke medräknat utbetalningar för transformeringsprogrammet och avyttringsaktiviteter samt tillhörande påverkan från kontanta skatteutbetalningar.

Verksamhetsresultat andra kvartalet

(miljoner dollar där annat ej anges)

Order

Förändring

Intäkter

Förändring

Operativt EBITA %

FÖRÄNDRING

USD

Jämför-

bart

USD

Jämför-

bart

Electrification

3 339

+22%

+5%

3 272

+22%

+4%

13,5%

-2,5 p

Industrial Automation

1 622

-8%

-4%

1 580

-2%

+3%

12,1%

-2,2 p

Motion

1 762

+0%

+4%

1 641

+1%

+5%

16,7%

+0,4 p

Robotics & Discrete Automation

883

-14%

-9%

845

-9%

-3%

12,3%

-2,6 p

Koncerngemensamt och övrigt

(205)(167)(185)


ABB-koncernen

7 401

+4%

+1%

7 171

+7%

+2%

11,5%

-1,1 p

Från och med 1 oktober 2018 flyttades Power Grids-verksamheten från ordinarie verksamhet till avvecklad verksamhet. Alla tidigare redovisade belopp har reviderats i enlighet med dessa portföljförändringar. Resultatet för Koncerngemensamt och övrigt inkluderar eliminering mellan verksamhetssegmenten.

Electrification

Den totala orderingången ökade med 5 procent (22 procent i dollar). Ordertillväxten gynnades av en stark efterfrågan på lösningar, inklusive utomordentlig tillväxt i viktiga segment som järnväg, datacenter, vindkraft och elbilsinfrastruktur. Efterfrågan inom byggsektorn förblev stabil. Sett regionalt ökade orderingången väl i Nord- och Sydamerika och AMEA, inklusive Kina, och steg i Europa. Intäkterna ökade med 4 procent (22 procent i dollar). Den operativa EBITA-marginalen var 250 punkter lägre än motsvarande period föregående år på 13,5 procent, vilket speglar en utspädning på 200 punkter från GEIS. Exklusive GEIS speglar marginalen ett skifte i Electrifications affärsmix.

Industrial Automation

Den totala orderingången minskade med 4 procent (8 procent i dollar). Orderutvecklingen påverkades av en minskning i stora order i Europa och Mellanöstern jämfört med en tuff motsvarande period föregående år. Det var en god tillväxttakt inom processindustrier och olja och gas, vilket dämpades i synnerhet av en svag konventionell strömgenerering. Orderstocken låg stabil (2 procent lägre i dollar) vid kvartalets slut jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna var 3 procent högre (2 procent lägre i dollar). Den operativa EBITA-marginalen låg på 12,1 procent, 220 punkter lägre jämfört med föregående år, något som speglar påverkan från projektmix och ökade kostnader på grund av underutnyttjande och investeringar i tillväxt.

Motion

Den totala orderingången steg 4 procent (stabilt i dollar), drivet av en god ordertillväxt i synnerhet inom frekvensomriktare och service, inklusive vissa större order på traktionsutrustning. Sett regionalt var orderingången stark i Europa och stabil i övriga regioner. Orderstocken avslutade kvartalet med en ökning på 5 procent (4 procent i dollar). Intäkterna ökade 5 procent (1 procent i dollar) medan den operativa EBITA-marginalen på 16,7 procent ökade med 40 punkter jämfört med motsvarande period föregående år, primärt på grund av gynnsamma volymer och löpande kostnadshantering.

Robotics & Discrete Automation

Den totala orderingången minskade med 9 procent (14 procent i dollar), vilket speglar en tuff jämförelsebas och en utmanande marknad. Den svaga marknaden var tydligast inom bilbranschen, 3C och maskinkonstruktion, i synnerhet vad gäller aktiviteter med kort cykel. Efterfrågan förblev stark inom logistikautomatisering och verksamheten fortsatte att ta hem order på sina billösningar. Regionresultaten visar på tillväxt i Europa och Nord- och Sydamerika men svaghet i AMEA-regionen, i synnerhet Kina. Orderstocken avslutade kvartalet med en ökning på 10 procent (8 procent i dollar). Intäkterna var 3 procent lägre (9 procent lägre i dollar). Den operativa EBITA-marginalen på 12,3 procent var 260 punkter lägre än nivån föregående år, vilket speglar lägre volymer och en negativ mix.

Verksamheten andra kvartalet och status för transformeringen

ABB:s fyra affärsområden trädde i kraft i den nya företagsstrukturen per 1 april 2019 och fortsätter att driva tillväxt med ett starkt fokus på kostnader och portföljförvaltning.

Omorganisationen till den nya verksamhetsmodellen går framåt. Koncernfunktionerna Marketing and Sales och Operations and Services integrerades i verksamheterna under kvartalet. Överföringen av landsresurser till verksamheterna har också inletts med samordning med lokala fackliga organisationer.

Som ett resultat av implementeringen av ABB-OS förväntar sig ABB totalt cirka 500 miljoner dollar i årliga kostnadsbesparingar över hela koncernen och förväntar sig att uppnå målet på 150–200 miljoner dollar i kostnadsbesparing under 2019 och hela det årliga sparmålet under 2021.

Arbetet med att avyttra Power Grids pågår. Cirka två tredjedelar av de juridiska strukturerna som krävs har införlivats, och lands- och funktionsteamen gör goda framsteg med definition av omfattning och implementering av separationen i enlighet med lokala lagar och krav. ABB förväntar sig att transaktionen ska slutföras under första halvåret 2020.

GEIS integrering med Electrification fortskrider väl. Bland annat visade Electrification-verksamheten upp den nya gemensamma ABB + GEIS-portföljen under kvartalet och tillkännagav planer på att optimera de sammanlagda USA-baserade tillgångarna inom tillverkning av mellanspänningsutrustning.

Den 9 juli tillkännagav ABB ett avtal om att sälja sin solomriktarverksamhet till FIMER S.p.A, det italienska solcellsföretaget, vilket ger belägg för ABB:s beslut att slimma sin portfölj. Transaktionen förväntas vara slutförd under första kvartalet 2020, förutsatt vissa villkor, och förväntas bidra till Electrifications framsteg mot ett målmarginalspann på 15–19 procent.

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för andra kvartalet finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 14:00. Du förregistrerar dig inför telefonkonferensen eller går med i webbsändningen på ABB:s webbplats: new.abb.com/investorrelations/. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som webbkonferens en timme efter telefonkonferensens slut.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Datum att notera 2019–2020

Resultat tredje kvartalet 2019

23 oktober 2019

Investerarevent för Electrification

5 november 2019

Resultat fjärde kvartalet 2019

5 februari 2020

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Intäkter, Operativt EBITA, Kassaflöde från rörelsen samt Verksamheten andra kvartalet och status för transformeringen. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”avser”, ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”planer”, ”mål” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens acceptans av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 25 juli 2019, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

25 juli 2019

Peter Voser, ordförande och koncernchef


Mer information:

Media Relations
Tel: +41 43 317 71 11
E-post: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Tel: +41 43 317 71 11
E-post: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Schweiz

Endnotes

 1. Utveckling av orderingång, orderstock och intäkter på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar).
 2. För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q2 2019 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.
 3. Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2014 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen).
 4. Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar).
 5. Beloppet representerar totalvärdet för både kvarvarande och avvecklad verksamhet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp