ABB: Vår väg framåt

ABB kommer att hålla en webcast för investerare i dag den 10 juni kl. 14.00, där VD Björn Rosengren delar med sig av sina första intryck kring bolagets strategi sedan han tillträdde i början av året. Björn Rosengren kommer även att beskriva sina prioriteringar framåt. Sammanfattat inbegriper dessa:

  • En utvecklad operationell modell - ABB Way - ersätter tidigare ABB-OS
  • Tydligt fokus på en decentraliserad affärsmodell med 18 fullt ansvariga divisioner
  • Stabilitet och lönsamhet prioriteras före tillväxt
  • Aktiv portföljhantering kommer spela en viktigare roll
  • COVID-19 i kombination med oljeprisfall leder till utmaningar under de kommande kvartalen
  • Koncernens finansiella mål på medellång sikt kvarstår
  • Avyttringen av Power Grids fortlöper enligt plan för att slutföras i slutet av andra kvartalet 2020
  • Kostnadsbesparingar om 500 miljoner USD genom ABB-OS fortlöper enligt plan

“Efter mina första 100 dagar som VD kan jag konstatera att ABB har en bra grund att bygga vidare på. Vår teknologi och våra produkter ligger väl i linje med marknadstrenderna och kundernas behov av elektrifiering av transporter, automatiserad produktion, digitala lösningar och förbättrad hållbar produktivitet", säger Björn Rosengren. "Vi kommer nu att ta vara på denna starka position för att skapa högre värden för våra kunder, medarbetare och aktieägare. Detta åstadkommer vi genom att utveckla vår decentraliserade affärsmodell, stärka den resultatstyrda kulturen, prioritera stabilitet och lönsamhet före tillväxt och bedriva aktiv portföljhantering."

Bolagets finansiella mål på medellång sikt om 3–6 procent i årlig intäktstillväxt, en operativ EBITA-marginal på 13–16 procent, ~100 procent kassakonvertering, 15–20 procent avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) och att vinsten per aktie (EPS) ska växa snabbare än intäkterna kvarstår. En uppdatering av strategin, inklusive långsiktiga hållbarhetsmål för 2030, kommer att presenteras senare i år vid koncernens kapitalmarknadsdag i november 2020.

ABB står fortsatt inför ett antal utmanande kvartal på grund av den globala COVID-19-pandemin och oljeprisfallet. Detta har lett till en minskad efterfrågan på slutmarknaderna inom exempelvis fordonsindustrin och kraftproduktion. Samtidigt påverkas också verksamheten av reserestriktioner och störningar i varuförsörjning och leveranskedjor. Den kinesiska marknaden fortsätter att återhämta sig, alltmedan sektorer som transport, livsmedel och datacenter förblir relativt motståndskraftiga.

"Hälsa och säkerhet för alla våra intressenter är fortsatt vår främsta prioritet i dessa svåra tider. Vi ökar samtidigt våra ansträngningar för att mildra effekterna av krisen genom en allt högre andel virtuella kundbesök, anpassad produktionskapacitet efter efterfrågan och varsam kassahantering", säger Rosengren.

Vid dagens presentation kommer CFO Timo Ihamuotila att kommentera ABB:s prioriteringar vad gäller kapitalallokering, som förblir oförändrad. Försäljningen av Power Grids till Hitachi beräknas vara slutförd i slutet av andra kvartalet 2020 och ABB:s åtagande kvarstår att med nettolikvid från transaktionen initiera ett aktieåterköpsprogram. ABB planerar att genomföra detta på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, med hänsyn till rådande omständigheter. Likvida medel kommer också att återföras till aktieägarna i form av en ökande och varaktig utdelning per aktie och ABB:s mål är att bibehålla kreditbetyget "A".

Värdeskapande genom den nya operationella modellen ABB Way

En viktig del av ABB:s strategi för värdeskapande är den pågående decentraliseringen av affärsmodellen. ABB har under de senaste 18 månaderna framgångsrikt avvecklat sin långvariga matrisorganisation, där mer ansvar har förflyttats till de fyra affärsområdena Electrification, Industrial Automation, Motion och Robotics & Discrete Automation.

Framöver kommer en ny verksamhetsmodell kallad ABB Way att införas med ett ramverk för styrning, processer och riktlinjer, som sammankopplar affärsområden och divisioner till ABB:s huvudkontor och ledning, där hela koncernen förenas under varumärket ABB. ABB Way är en utveckling av den nuvarande modellen ABB-OS, vars mål om kostnadsbesparingar på 500 miljoner USD går enligt plan för att nå full effekt under 2021.

ABB:s digitala plattform ABB Ability™ lanserades framgångsrikt 2016 och kommer framöver att hanteras av affärsområdena, och inte längre på koncernnivå. Detta kommer att möjliggöra för dem att utveckla mjukvarulösningar snabbare och mer effektivt. ABB Ability™ har mer än 160 digitala lösningar, och har partnerskap inom mjukvarulösningar med ledande aktörer som exempelvis Microsoft, Hewlett Packard Enterprises och Ericsson.

Ytterligare ett steg i arbetet med att flytta ägarskap för den löpande verksamheten ännu närmre kunden tas genom att ABB ger större mandat till de 18 divisioner som ingår inom något av de fyra affärsområdena. Mer information kring divisionerna kommer att presenteras vid kapitalmarknadsdagen i november 2020. ABB kommer att fortsätta att redovisa sina finansiella resultat baserat på de fyra affärsområdena.

"Vi kommer att stärka vår styrning mot prestation och resultat genom ett nytt uppföljningssystem baserat på en mycket transparent och standardiserad uppsättning av KPI:er. Här förväntar jag mig att ledningen fokuserar på stabilitet och lönsamhet innan de inleder arbetet för tillväxt. Utgångsläget är att varje division ska vara nummer ett eller två på sina respektive marknader", säger Rosengren.

Som ett led i detta nya fokus på divisionerna kommer ABB också att ytterligare stärka sin process för portföljanalys för att fastställa om ABB i slutändan är den bästa ägaren av en division utifrån kriterierna: strategisk attraktionskraft, potential för värdeskapande samt hur väl de passar strukturellt inom ABB.

"Portföljhantering kommer att spela en ännu viktigare roll framöver och vi kommer inte att dra oss för att fixa, avyttra eller växa divisioner, säger Rosengren. ”Samtidigt planeras inga större förvärv inom ABB på medellång sikt."

Som en del av ABB Way kommer koncernfunktionerna enbart att fokusera på finans, strategi och styrning i framtiden vilket innebär att personalstyrkan i centrala funktioner kommer uppgå till färre än
1 000 anställda över hela världen. I början av 2019 fanns fortfarande cirka 18 000 medarbetare i koncernfunktioner, och en majoritet av dessa har successivt överförts till affärsområdena.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av 144 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat och ekonomiska förhållanden i de regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, ”förväntar”, ”räknar med”, ”uppskattar”, ”planer”, ”mål”, ”enligt plan” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många ligger utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från den framåtsyftande informationen och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 10 juni 2020, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp