Hållbar tillväxt

 Tredje kvartalet i korthet 

 • Den totala orderingången +9%; upp inom alla divisioner och regioner
 • Basorderingången +7%; upp inom alla divisioner och regioner
 • Intäkter +3%; serviceintäkter ökade 11 %
 • Operativ EBITA-marginal på 12,1 % påverkades av utspädning av GEIS
 • Operativt resultat per aktie +4%
 • Nettovinst 603 miljoner dollar, +6%
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 565 miljoner dollar; stabilt kassaflöde förväntas för helåret

”Vi har uppvisat en hållbar tillväxt där den totala orderingången och basorder förbättrades i alla regioner och alla divisioner”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Det fortsatta genomförandet av vår strategi och stabilt växande kundbehov för vårt digitala erbjudande ABB Ability™ driver ordertillväxten och ökade intäkter.”

”Vårt ledarskap inom pionjärteknik har lett till stabila resultat i alla affärsenheter, i synnerhet inom Robotics and Motion och Industrial Automation. Efter förvärvet av GE Industrial Solutions kan Electrification Products dra nytta av en starkare närvaro på den viktiga amerikanska marknaden samtidigt som den första integreringen dämpar den operativa EBITA-marginalen enligt förväntan. Power Grids fortsätter sin framgångsrika omvandling med god tillväxttakt och ligger nu i målspannet 10–14%.”

 

Nyckeltal

Förändring

 

Förändring

(Miljoner dollar där annat ej anges)

Q3 2018

Q3 2017

USD

Jämför-bart

9M 2018

9M 2017

USD

Jämför-bart

Order

8 941

8 157

+10%

+9%

28 196

24 909

+13%

+7%

Intäkter

9 257

8 724

+6%

+3%

26 773

25 032

+7%

+2%

Operativt EBITA

1 118

1 124

-1%

+4%

3 345

3 109

+8%

+5%

i % av operativa intäkter

12,1%

12,9%

-0,8 p

 

12,5%

12,5%

0,0 p

 

Nettovinst

603

571

+6%

 

1 856

1 820

+2%

 

Grundläggande resultat per aktie (dollar)

0,28

0,27

+6%

 

0,87

0,85

+2%

 

Operativt resultat per aktie2 (dollar)

0,34

0,34

+0%

+4%3

1,03

0,92

+12%

+12%

Kassaflöde från rörelsen

565

954

-41%

 

1 057

1 930

-45%

 

Utsikter på kort sikt

Makroekonomin visar stabila tecken i Europa och har en positiv trend i USA samtidigt som tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden växer samtidigt som det finns ökande geopolitiska osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

Koncernresultat tredje kvartalet 2018

Order

Den totala orderingången steg 9 procent (10 procent i dollar), upp inom alla divisioner och regioner jämfört med för ett år sedan. Basorder (klassificerade som order under 15 miljoner dollar) ökade med 7 procent (12 procent i dollar), upp inom alla divisioner och regioner och stöttades av ABB:s omfattande digitala erbjudande ABB Ability™. Stora order utgjorde 7 procent av totala orderingången, jämfört med 9 procent samma kvartal 2017.Orderstocken ökade 2 procent (oförändrat i dollar) jämfört med förra året.

Serviceorder ökade med 8 procent (10 procent i dollar). Serviceorder stod för 18 procent av totala orderingången, jämfört med 18 procent samma period föregående år.

Förändringar i verksamhetsportföljen, inklusive påverkan från förvärvet av GE Industrial Solutions, har gett en positiv nettoeffekt på 4 procent på den totala redovisade orderingången. Valutakurseffekter gav en negativ påverkan på 3 procent på den redovisade orderingången.

Marknadsöversikt

ABB såg en stabil efterfrågan från alla regioner under kvartalet:

 • Den totala orderingången från Europa steg 15 procent (10 procent i dollar) där positiva bidrag från Tyskland, Italien, Sverige och Schweiz kompenserade för de lägre bidragen från Storbritannien och Ryssland. Basorderingången ökade med 6 procent (7 procent i dollar).
 • Den totala orderingången i Nord- och Sydamerika ökade 9 procent (23 procent i dollar). Orderingången från USA ökade 10 procent (31 procent i dollar) och även orderingången i Brasilien steg. Basorderingången i Nord- och Sydamerika ökade 9 procent (24 procent i dollar).
 • I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) ökade den totala orderingången 4 procent (1 procent lägre i dollar) med en stark orderingång från Kina, Indien, Vietnam och Egypten, vilket dämpade effekten av en lägre efterfrågan i Sydkorea, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. I Kina ökade den totala orderingången med 13 procent (15 procent i dollar). Basorderingången för AMEA ökade med 5 procent (7 procent i dollar).

Efterfrågan ökade inom flertalet av ABB:s viktigare kundsegment:

 • Efterfrågan inom energisektorn var stabil under tredje kvartalet. Investeringarna drevs av integrering av förnybara energikällor i elnätet, digitala lösningar för smartare elnät och ett ökat fokus på effektivitet och tillförlitlighet. Under kvartalet inkom en betydande order på att möjliggöra integrering och högspänd likströmsöverföring (HVDC) av ren vattenkraft i Centralasien.
 • Det fanns en stabil efterfrågan inom ett brett spektrum inom industrin under kvartalet. Investeringar fortsatte hos processindustrin, inklusive gruvverksamhet samt olja och gas, samtidigt som order från diskret tillverkning, som livsmedelsindustrin, var stark. Efterfrågan var stark på automatiserings- och robotlösningar, inklusive från bilindustrin.
 • Efterfrågan från transport- och infrastruktursektorn var positiv med fortsatt växande investeringar inom datacenter och fortsatta investeringar inom järnväg och specialfartyg. Efterfrågan från byggsektorn var stabil med investeringar i kommersiella byggnader som sjukhus och turistanläggningar.

Intäkter

Intäkterna steg 3 procent (6 procent i dollar), något som understöddes av en fortsatt stark tillväxt inom Robotics and Motion samt en god tillväxttakt inom Electrification Products och Industrial Automation medan intäkterna inom Power Grids förblev stabila. Serviceintäkterna steg 11 procent (14 procent i dollar), stärkt av ABB:s ledande digitala portfölj, lösningarna i ABB Ability™. Service stod för 18 procent av de totala intäkterna, jämfört med 17 procent samma period föregående år.

Förändringar i verksamhetsportföljen, inklusive påverkan från förvärvet av GE Industrial Solutions, har gett positiv nettoeffekt på 6 procent på de redovisade intäkterna. Förändringar i valutakurser resulterade i en valutaeffekt på redovisade intäkter med minus 3 procent.

Kvoten bokade order/fakturering ökade till 0,97 vid kvartalets slut jämfört med 0,94 föregående år.

Operativt EBITA

Operativt EBITA på 1 118 miljoner dollar låg stabilt i dollar (upp 4 procent i lokal valuta) under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Den operativa EBITA-marginalen på 12,1 % påverkades med 80 punkter genom förvärvet av GE Industrial Solutions (GEIS) och påverkades dessutom med 40 punkter genom kostnader avseende äldre, icke-kärnverksamhet för efteranpassning av tåg.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten var 603 miljoner dollar, 6 procent högre jämfört med föregående år. ABB:s operativa nettovinst låg stabil på 727 miljoner dollar. Resultatet per aktie på 0,28 dollar var 6 procent högre jämfört med föregående år. Det operativa resultatet per aktie på 0,34 dollar var oförändrat och 4 procent högre i konstant valuta.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 565 miljoner dollar jämfört med 954 miljoner dollar under tredje kvartalet 2017. Jämfört med för ett år sedan återspeglar kassaflödet minskningar av skulder och tidpunkt för skattebetalningar liksom större lager och fordringar på grund av tillväxttakten för order och intäkter. Kassaflödet för helåret förväntas vara stabilt totalt sett samtidigt som det speglar ett högre rörelsekapital beroende på tillväxten och tidpunkten för betalningsströmmar i projekt, vilket också påverkades av förändringar av affärsmodellen inom EPC-verksamheten.

Divisionsresultat tredje kvartalet

(Miljoner dollar där annat ej anges)

Order

Förändring

Basorder från tredje part

Förändring

Intäkter

Förändring

Operativt EBITA %

FÖRÄND-RING

USD

Jämför-

bart

USD

Jämför-

bart

USD

Jämför-

bart

Power Grids

2 207

+7%

+11%

1 802

+9%

+13%

2 336

-5%

+0%

10,0%

-0,6 p

Electrification Products

3 215

+26%

+6%

3 008

+25%

+3%

3 199

+23%

+3%

13,5%

-2,6 p

Industrial Automation

1 643

+3%

+7%

1 451

+1%

+4%

1 758

-1%

+3%

14,1%

+0,7 p

Robotics and Motion

2 276

+12%

+15%

2 012

+8%

+12%

2 281

+4%

+7%

17,0%

+0,6 p

Koncerngemen-samt och övrigt

(400)

   

(2)

   

(317)

       

ABB-koncernen

8 941

+10%

+9%

8 271

+12%

+7%

9 257

+6%

+3%

12,1%

-0,8 p

Från och med 1 januari 2018 överfördes ledningsansvaret och överinseendet över vissa återstående verksamheter för teknik, inköp och konstruktion (EPC), som tidigare ingick i verksamhetssegment inom Power Grids, Industrial Automation samt Robotics and Motion, till en ny icke-kärnverksamhet inom Koncerngemensamt och övrigt. Tidigare redovisade belopp har omklassificerats i enlighet med den nya strukturen.

Power Grids

En fortsatt stark tillväxttakt på orderingången under kvartalet, där den totala orderingången ökade med 11 procent (7 procent högre i dollar) och basorderingången från tredje part ökade med 13 procent (9 procent högre i dollar), något som stöttades av Power Up-initiativ. Orderingången inkluderade ett stort HVDC-projekt, god orderingång från ABB Ability™ och Grid Automation liksom från tjänster. Orderstocken låg vid utgången av tredje kvartalet 1 procent lägre (5 procent lägre i dollar) jämfört med föregående år. Intäkterna låg stabilt (5 procent lägre i dollar), med en god tillväxttakt inom service, vilket mildrade den lägre ingående orderstocken. Divisionen levererade en operativ EBITA-marginal på 10,0 procent tack vare kostnadsminskningar och ett starkt projektgenomförande.

Electrification Products

Totala orderingången ökade 6 procent (26 procent i dollar) medan basorder från tredje part steg 3 procent (25 procent i dollar). Tillväxten var bred med god orderingång för datacenter under kvartalet. Efterfrågan inom processindustrin förbättrades och order från byggsektorn var stabila globalt. Intäkterna förbättrades med 3 procent (23 procent i dollar), främst tack vare en tillväxt i produktintäkter. Den operativa EBITA-marginalen var 260 punkter lägre än motsvarande period föregående år på 13,5 procent. Integreringen av GEIS spädde ut marginalerna med 270 punkter, i linje med förväntningarna. Exklusive GEIS stöttades rörelsemarginalen av volymtillväxt, prisåtgärder och fortsatt kostnadskontroll.

Industrial Automation

Totala orderingången förbättrades 7 procent (3 procent i dollar) medan basorder från tredje part ökade 4 procent (1 procent i dollar) jämfört med motsvarande period föregående år. Återhämtningen i processindustrin fortsatte med en fortsatt efterfrågan på ABB Ability™-lösningar inom automation och styrning. Dessutom var orderingången för specialfartyg stark. Orderstocken låg vid utgången av tredje kvartalet 2 procent lägre (5 procent lägre i dollar) jämfört med föregående år. Intäkterna ökade 3 procent (1 procent lägre i dollar) drivet av en stark order-/faktureringsverksamhet. Operativ EBITA-marginal ökade 70 punkter på årsbasis till 14,1 procent tack vare positiva nettobesparingar, ett starkt projektgenomförande och positiva engångseffekter.

Robotics and Motion

En stark tillväxttakt på orderingången, där den totala orderingången ökade med 15 procent (12 procent i dollar) och basorderingången från tredje part ökade med 12 procent (8 procent i dollar). Ordertillväxt uppnåddes i alla affärsenheter och regioner, med tvåsiffrig tillväxt i Kina och hög efterfrågan från järnväg, processindustrin, bilindustrin samt livsmedelsindustrin. Intäkterna ökade med 7 procent (4 procent i dollar). Operativ EBITA-marginal på 17,0 procent ökade med 60 punkter på årsbasis, drivet av volym, mix och löpande kostnadsbesparingar.

Strategin Next Level

ABB har genomfört sin strategi Next Level sedan 2014 med fokus på de tre områdena lönsam tillväxt, kraftfullt genomförande och affärsdrivet samarbete.

Lönsam tillväxt

ABB Ability™, det marknadsledande erbjudandet om digitala lösningar för industrin, fortsätter att driva tillväxten på ABB genom de fyra entreprenörsinriktade divisionerna. Under kvartalet fick lösningarna i ABB Ability™ erkännande som globala ledare för ”Distributed Control Systems” och ”Enterprise Asset Management software”.

Stora order under kvartalet inkluderade en omfattande order om att leverera HVDC-omriktarstationer för överföring av förnybar vindkraft från Kirgizistan och Tadzjikistan till Pakistan samt order värda över 100 miljoner dollar om att leverera toppmodern traktionsutrustning till den schweiziska tågtillverkaren Stadler.

ABB fortsätter att förskjuta sin tyngdpunkt genom fortsatt portföljhantering mot större konkurrenskraft, högre tillväxt och lägre risktagande. I september förvärvade ABB Intrion som har sitt huvudkontor i Belgien. Transaktionen kommer att ge ABB:s erbjudande inom logistikrobotar ett starkare fotfäste på en marknad som International Federation of Robotics förväntar kommer att växa med 20 till 25 procent årligen mellan 2018 och 2020. I augusti sålde ABB sin plintverksamhet i linje med den löpande aktiva portföljhanteringen.

Förvärvet av GEIS slutfördes den 30 juni 2018. Det förväntas att integreringen av den här verksamheten, som nu pågår för fullt, kommer att ge en negativ påverkan på cirka 30 punkter på ABB-koncernens operativa EBITA-marginal under helåret 2018 och cirka 130 punkter på Electrification Products (EP) operativa EBITA-marginal. ABB strävar efter att återhämta marginalen för divisionen EP efter en initialt dämpande effekt till ett målspann för den operativa EBITA-marginalen på 15 till 19 procent under 2020.

Kraftfullt genomförande

Under hela tredje kvartalet har vårt fokus på kraftfullt genomförande, fortsatt att generera nettobesparingar genom löpande satsningar på kostnadshantering och produktivitet.

Affärsdrivet samarbete

Under tredje kvartalet överförde ABB sin verksamhet för nyckelfärdiga elkraftsanläggningar med växelström till Linxon, ett nytt samriskföretag med SNC-Lavalin. Detta samarbete ligger i linje med ABB:s nya affärsmodell för teknik, inköp och konstruktion.

Som en del av företagets åtgärder inom varumärkesutveckling införlivades Thomas & Betts, ett av 20 ABB-ägda varumärken, officiellt i det globala varumärket ABB.

ABB listades än en gång som drömarbetsgivaren inom ingenjörsvetenskap i Universums undersökning bland schweiziska studenter 2018. I undersökningen noterade ABB att man stärkt sin position och ökat försprånget gentemot konkurrenterna.

ABB planerar en strategisk uppdatering i samband med helårsrapporten den 6 februari 2019.

Utsikter på lång och kort sikt

Makroekonomin visar stabila tecken i Europa och har en positiv trend i USA samtidigt som tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden växer samtidigt som det finns ökande geopolitiska osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

De attraktiva efterfrågeutsikterna i ABB:s tre viktigaste kundsegment – energi, industri samt transport och infrastruktur – drivs på lång sikt av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB är väl positionerat att dra nytta av dessa möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt med det marknadsledande erbjudandet ABB AbilityTM, sin starka marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och verksamhetsmässigt, ledande teknik och finansiella styrka.

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för tredje kvartalet 2018 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB håller en presskonferens för journalister idag kl. 10:00. Arrangemanget är tillgängligt som telefonkonferens. Ring in på följande telefonnummer: 08 505 100 31 Linjen öppnas 10–15 minuter innan konferensen startar.

ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 14:00. Webbkonferensen kommer att finnas tillgänglig på ABB:s webbplats: new.abb.com/investorrelations/. Deltagare ombedes ringa 10 minuter innan konferensen startar. Ring in på följande telefonnummer: 08 505 100 31

Den inspelade konferensen finns tillgänglig som webbkonferens en timme efter telefonkonferensens slut.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com.

   

Datum att notera 2018/2019

Resultat för fjärde kvartalet och helåret 2018

6 februari 2019

Ordinarie årsstämma

28 mars 2019

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Kassaflöde från rörelsen, Strategin Next Level samt Utsikter på kort och lång sikt. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”syftar till”, ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias. Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 25 oktober 2018, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

25 oktober 2018
Ulrich Spiesshofer, koncernchef

— Mer information:

Media Relations Tel: +41 43 317 71 11 E-post: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations Tel: +41 43 317 71 11 E-post: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd Affolternstrasse 44 8050 Zürich Schweiz

1/6

 • Endnotes

  1. Utveckling av orderingång, basorderingång från tredje part och intäkter på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal.
  2. För non-GAAP measures, se bilagan ”Supplemental Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.
  3. Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2014 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen).
  4. Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar).

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp