Уведомление за поверителност при привличане на таланти

В АББ уважението към Вашите права на неприкосновеност на личните данни е основен приоритет. Настоящото уведомление обяснява защо и как събираме лични данни за Вас, как обработваме тези данни и какви права имате Вие по отношение на личните си данни.

Вашите лични данни

АББ се отнася до АББ Лтд и нейните дъщерни дружества. За целите на приложимото законодателство за защита на личните данни, администраторът на Вашите данни ще бъде дъщерното дружество на АББ, в което кандидатствате за дадена позиция. За повече информация, моля кликнете тук, за да видите списък на всички филиали на АББ. Настоящото известие важи за всички подобни дружества.

Получихме Вашите лични данни чрез кариерния портал на АББ.

В някои случаи ние ще обработваме Вашите лични данни непряко от трети страни, като например доставчици на базови проверки на данни, агенции за подбор на персонал, чрез които сте кандидатствали за дадена работа и други доставчици на административни услуги.

В някои случаи ще обработваме също и лични данни от публично достъпни източници, като например ориентирани към заетостта и бизнеса социални мрежи (като LinkedIn и Glassdoor) и кариерни панаири.

Длъжностно лице по защита на данните

Можете да се свържете с Длъжностното лице на АББ по защита на данните на следния имейл адрес: privacy@abb.com.

Какво ни трябва

Ние събираме и използваме отнасящи се до Вас лични данни във връзка с процеса на подбор на персонал в АББ. Ние може да събираме следните категории лични данни:

Лични данни и данни за идентифициране като например имена, пол; личен и служебен адрес, личен телефонен номер, личен имейл адрес и други данни за контакт, дата и държава на раждане, снимка, гражданство и националност.

Данни за умения и опит като например квалификации и сертификации, в това число настоящи и предишни заемани позиции, образование и курсове за обучение, автобиография, документи за образование и работни постижения. В някои случаи: данни за контакт на лица за препоръки, резултати от оценки на способностите и оценки/обратна връзка от интервюта и всякаква друга лична информация, която решите да споделите с нас като част от кандидатстването си за работа.

В зависимост от позицията, ние може да извършим вътрешни/външни оценки, при които събираме допълнителни данни като информация от оценки, резултати от оценки, записи/бележки от телефонни интервюта и записи/бележки от видео интервюта.

В някои държави е необходимо допълнително да обработваме данни относно Вашето членство в професионални съюзи; вашата религия и философски убеждения, както и криминално досие (само ако се изисква от местното законодателство или когато това се използва за осигуряването на равни възможности и третиране за всички кандидати и служители в АББ, съгласно местното законодателство). Ако проведем базова проверка на на данните Ви като част от процеса на подбор, ние ще обработваме подобни данни само в съответствие с приложимото законодателство.

Данни, необходими само за процеса на сключване на трудов договор и въвеждане в работата на успешните кандидати като например приложимия личен идентификационен номер (данъчен, граждански, социално-осигурителен или евентуално друг вид личен номер, приложим за вас според държавата Ви); данни за близките Ви (име на съпруг/а/партньор, деца и т.н.); подпис; данни за банкова сметка; лица за контакт при спешни случаи; застрахователни данни; номер на свидетелство за управление на МПС; информация за обучение; размер на облекло и обувки, където е необходимо.

В някои държави, по време на въвеждането в работата е необходимо да обработваме данни за здравословното Ви състояние и данни относно Вашия расов или етнически произход (само ако се изисква от местното законодателство или когато това е необходимо за осигуряването на равни възможности и третиране за всички кандидати и служители в АББ, съгласно местното законодателство). Респективно, всяка от гореспоменатите категории лични данни няма да бъде обработвана, ако подобно обработване е забранено според приложимите разпоредби на националните закони.

За повече подробности относно личните данни, които събираме във Вашата държава, моля изпратете запитване до privacy@abb.com.

Защо ни трябва

Личните данни, които събираме, се използват за следните цели:

 • Вашето кандидатстване за работа за конкретната позиция в АББ или съвместно предприятие на АББ и трета страна, което ние обработваме като част от изпълнението на преддоговорните мерки за установяване на трудово правоотношение и свързаните с това договори (за да се предприемат стъпки преди сключването на трудов договор);
 • Оценката на Вашата кандидатура на база на законен интерес на АББ или съвместно предприятие на АББ и трета страна, се основава на намирането на най-подходящия кандидат за откритата работна позиция, поради което АББ трябва да проведе оценки и интервюта, което съответства и на Вашия интерес да намерите работата, която е най-подходяща за Вас;
 • Вашето кандидатстване за работа, за целите на потенциален бъдещ подбор на персонал в рамките на АББ или съвместно предприятие на АББ и трета страна, на база на Вашето съгласие.
 • В случай на сключване на трудов договор – за да се предприемат необходимите стъпки за изпълнение на задълженията на администратора в резултат на трудовия договор и приложимите правни разпоредби, като например да се потвърди, че отговаряте на вътрешните и правните изисквания, , свързани с позицията, създаване и подписване на трудовия договор и друга трудова документация, създаване на необходимите акаунти в нашите информационни системи; за да Ви се предостави достъп до обектите на АББ; за да се предоставят задължителните уведомления до държавни органи; да Ви се предостави работна униформа и лични предпазни средства, където е необходимо; и извършване на въвеждаща сесия, необходима за да Ви предостави оборудването, обучението и информацията, необходими за позицията, за която сте били избрани.
 • В случай на сключване на трудов договор, по Ваше искане ние можем да обработим Вашите лични данни, необходими за изпълнението на договора в рамките на обхвата на някои услуги, свързани с трудовото правоотношение (например, услуги за преместване или получаване на необходимите виза и разрешение за работа).
 • Извършване на одити, прегледи и проверки за съответствие с цел установяване на качеството на процеса на набиране на персонал, включително спазване на корпоративните политики и законови изисквания от страна на АББ, отговаряне на жалби, обработка на свързани въпроси и упражняване на или защита срещу искове, въз основа на законен интерес на АББ или съвместно предприятие на ABB и трета страна.

Можете да получите копие на нашата оценка на законните интереси относно това защо обработваме Вашите лични данни, като посетите www.abb.com/privacy. За повече информация относно горепосочените цели, моля, изпратете запитване на privacy@abb.com.

Ние събираме само тези Ваши лични данни, които ни трябват за тези цели. Използването на Вашите лични данни, предоставени по време на кандидатстването Ви за работа, ще бъде ограничено до съответната потребност и споделяно само със служители и трети страни, които са преки участници в процесите на подбор за конкретната позиция.

Вашата кандидатура може да бъде отхвърлена, в случай че профилът ви е непълен и/или неточен. Точните лични данни, правилните данни за контакт и цялостен профил са необходими, за да можем да се свързваме с Вас и да обработим Вашата кандидатура за работа.

Какво правим с тях

Ние предоставяме Вашите лични данни само със служители и трети страни, които са пряко ангажирани в процеса на подбор на персонал. Ние предоставяме Вашите лични данни със следните филиали на ABB и трети страни за следните цели като част от дейностите по обработка:

Име или категория на получател

Местоположение на получателя

Предназначение

Съществуващи защитни мерки за защита на Вашите лични данни

ABB Ltd


(Филиал на АББ от ЕС)

CH, Zürich

Съхраняване на личните данни на нашите сървъри.

Този филиал се намира в Швейцария, за която се счита, че предоставя адекватна защита за личните данни съгласно решение на Европейската комисия

Филиал на АББ в Европа

ЕС

Предоставяме Вашата кандидатура на филиалите, които са преки участници в процеса на подбор за конкретната позиция и всякакви бъдещи процеси на подбор на персонал, на база на Вашето съгласие.

В случай на сключване на трудов договор, ние трябва да предоставим Вашите данни с юридически лица, отговарящи за създаването на необходимите акаунти в нашите информационни системи, поддържането на сървъри и системи, използвани за съхраняване и споделяне на лични данни на служители в обхвата на целите, описани в настоящото уведомление.

Този филиал се намира в ЕС, за който се счита, че предоставя адекватна защита за личните данни

Филиал на АББ извън Европа

Извън ЕС

Предоставяме Вашата кандидатура на филиалите, които са преки участници в процеса на подбор за конкретната позиция и всякакви бъдещи процеси на подбор на персонал, на база на Вашето съгласие.

В случай на сключване на трудов договор, ние трябва да предоставим Вашите данни на юридически лица, отговарящи за създаването на необходимите акаунти в нашите информационни системи, поддържането на сървъри и системи, използвани за съхраняване и споделяне на лични данни на служители в обхвата на целите, описани в настоящото уведомление.

Този филиал е в рамките на организацията на АББ и правният механизъм за прехвърлянето са Стандартни договорни клаузи на ЕС и Задължителните фирмени правила при влизане в сила

Трети страни в ЕС (включително бизнес партньори на АББ и съвместни предприятия с трети страни, софтуерни доставчици, доставчици на оценки на ЧР, адвокатски кантори и държавни агенции)

ЕС

Предоставяме Вашата кандидатура на третите страни, които са преки участници в процеса на подбор за конкретната позиция, за да могат те да извършват оценки, да издават разрешителни за работа, визи и други законово изисквани документи.

В случай на сключване на трудов договор, ние трябва да предоставим Вашите данни на юридически лица, отговарящи за това да Ви осигурят достъп до обектите на АББ; да предоставим задължителните уведомления към държавни власти, предоставяме съдействие за уреждане на медицински прегледи на потенциалните служители и провеждането на базова проверка на данни или проверка на референции/препоръки

Тази трета страна се намира в ЕС, за който се счита, че предоставя адекватна защита за личните данни

Трети страни извън ЕС (включително бизнес партньори на АББ и съвместни предприятия с трети страни, софтуерни доставчици, доставчици на оценки на ЧР, адвокатски кантори и държавни агенции)

Извън ЕС

Предоставяме Вашата кандидатура на третите страни, които са преки участници в процеса на подбор на персонал, с цел да се даде възможност на онлайн платформа за подбор на персонал, извличане и оценка на кандидатите, издаване на разрешителни за работа, визи и други законово изисквани документи.

В случай на сключване на трудов договор, ние трябва да предоставим Вашите данни на юридически лица, отговарящи за това да Ви осигурят достъп до обектите на АББ; да предоставят задължителните уведомления към държавни власти, уреждане на медицински прегледи на потенциалните служители и провеждането на базова проверка на данни или проверка на референции/препоръки.

Тази трета страна се намира извън ЕС, където не се счита, че се предоставя адекватна защита на личните данни, поради което правният механизъм за прехвърлянето са Стандартните клаузи на ЕС или техен еквивалент.

Потенциални или настоящи приобретатели на бизнеси или активи на АББ

В ЕС и извън ЕС

За оценка на въпросните бизнеси или активи или извършване на преобразуване/сливане на дружествата.

Когато потенциалният или настоящ приобретател се намира извън ЕС, където се счита, че се предоставя адекватна защита за личните данни, правният механизъм за прехвърлянето са Стандартните договорни клаузи на ЕС или техен еквивалент.

Ако е необходимо, ще споделим Вашите лични данни с трети страни в държавата, в която сте кандидатствали за работа или с трети страни в държави, които са преки участници в процеса на подбор за съответната позиция, за която сте кандидатствали. Такъв може да е случаят, когато кандидатствате за позиция в държава, различна от държавата, в която живеете. Целта на това е свързана с издаването и организирането на виза и разрешително за работа.

В случай че кандидатствате за позиция извън ЕС, Вашите данни ще бъдат прехвърлени извън ЕС към държавата, където кандидатствате за конкретната позиция. Европейската комисия счита, че тази държава не предоставя адекватна защита за вашите лични данни, поради което ние използваме Стандартните договорниклаузи на ЕС, за да защитим Вашите лични данни.

Профилиране и автоматизирана обработка на Вашите данни

Може да използваме автоматизирани методи, за да вземем решение на база на Вашите лични данни. Логиката, използвана за вземане на това решение, се основава на изискванията на длъжностния профил и дали Вашият опит и квалификации отговарят на тези изисквания. Потенциалните последствия и значимостта на това автоматизирано вземане на решения се състоят в това, че Вашата кандидатура може да бъде отхвърлена, в случай че Вашият профил не отговаря на минималните изисквания на длъжностната характеристика. В случай че използваме автоматизирани методи, Вие имате право да получите човешка намеса или да изразите своята гледна точка и да оспорите решението, като подадете искане като субект на данни www.abb.com/privacy.

Също така можем да използваме автоматизирани методи за анализ на Вашите лични данни, предоставени на нашата платформа за подбор на персонал, и да изградим профила на нашите кандидати (профилиране). Профилът ще се използва единствено за оценка на нашите кандидати по унифициран начин, като гарантира по-голяма последователност и справедливост на процеса на подбор. Резултатът от профилирането е допълнителна обратна връзка за осъществяващия подбора и не предопределя резултатите от процеса на подбор.

След кандидатстването Ви, независимо дали сте били нает/а на работа или не, ние може да Ви изпратим имейл с покана да участвате в проучване, свързано с процеса на подбор. Вашето участие в подобно проучване е доброволно.

Колко време ги пазим

Ние ще запазим Вашите лични данни, получени чрез този процес, само за времето, за което нашият законен интерес или Вашето съгласие остават валидни. Като цяло, въпреки че може да има ограничени изключения, дължащи се на местни правни изисквания (като данъчни и търговски закони), Вашите лични данни ще бъдат обработвани в срок до 24 месеца. Този период на схранение на данните започва с всяко влизане във Вашия акаунт.

В случай на сключване на трудов договор, ние ще обработваме Вашите лични данни за цялата продължителност на този договор.

Въз основа на императивното законодателство, АББ трябва да пази определени лични данни за минимален период от време. Например трудови договори, информация за плащания на заплати и възстановявания на суми трябва да бъдат пазени за минимален период, базиран на местното корпоративно и данъчно законодателство.

След периода на съхранение, Вашата лична информация ще бъде изтрита.

За повече информация относно конкретните периоди на съхранение, които се прилагат за Вашите лични данни, моля, изпратете запитване на адрес privacy@abb.com.

Какви са вашите права?

В зависимост от юрисдикцията, в която се намирате и в която се обработват личните Ви данни, може да имате следните права:

 • да поправяте всякакви грешки във вашите лични данни или да ги обновявате,
 • да получите достъп до вашите лични данни, както и да получите копие на онези Ваши лични данни, които пазим,
 • да искатезаличаване на тези Ваши лични данни, които повече нямаме законно основание да използваме,
 • да прехвърлите Вашите лични данни към нов доставчик (ако е приложимо),
 • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на база основанието за законен интерес (при условие, че нашите основания за обработването нямат преимущество пред Вашите права на защита на лични данни),
 • да ограничите как използваме Вашите лични данни, докато се разследва дадено оплакване, или
 • да оттеглите съгласието си в случаите, в които сме поискали Вашето съгласие за обработването на Вашите лични данни.

Можете да отправите подобно искане на www.abb.com/privacy. В определени обстоятелства може да се наложи да ограничим горепосочените права с цел да защитим обществения интерес (напр. предотвратяване или разкриване на престъпление) и нашите интереси (напр. ненакърняване на адвокатска тайна).

Ако желаете да направите оплакване относно това как сме се отнесли с личните Ви данни, можете да се свържете с нашето Групово Длъжностно лице по защита на данните на privacy@abb.com, или да подадете своето оплакване на www.abb.com/privacy.

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че обработваме Вашите лични данни противно на закона, можете също така да се свържете и с Органа по защита на данните във Вашата държава на местоживеене или работа, или където считате, че може да е възникнало нарушение на законите за поверителност на данните.

Присъединете се към нашия списък за получаване на имейли във връзка с подбор на персонал

Бихме искали да използваме Вашия имейл адрес, за да ви информираме за свободни позиции в АББ, посочени за държавата и района, който ви интересува. Можете да се отпишете по всяко време, като кликнете върху връзката „отписване“ във всякакви бъдещи съобщения или като попълните формуляра на www.abb.com/privacy.

Допълнителна информация

С подаването на Вашето заявление Вие потвърждавате, че Вашите лични данни, посочени в него са точни и актуални. Освен това потвърждавате, че сте прочели и разбрали това уведомление за поверителност и сте наясно, че като подавате заявлението си, Вие се съгласявате да обработваме Вашите лични данни за преглед и оценка на Вашето заявление (в случай, че разчитаме на съгласие) или да направим същото, за да предприемем стъпки за изготвяне на Вашия трудов договор.