Informace o ochraně osobních údajů pro získávání talentů

Společnost ABB respektuje vaše právo na ochranu osobních údajů

Respektování vašich práv na ochranu osobních údajů je ve společnosti ABB nejvyšší prioritou. Tato Informace vysvětluje, jak používáme vaše osobní údaje, jak je zpracováváme a jaká práva s ohledem na ochranu svých osobních údajů máte.

Vaše osobní údaje

Skupina ABB zahrnuje společnost ABB Ltd a její dceřiné společnosti. V souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů je správcem vašich osobních údajů společnost ABB v místě, kde se ucházíte o pracovní pozici. Pro více informací o společnostech ze skupiny ABB klikněte zde. Tato Informace platí pro všechny uvedené společnosti.

Vaše osobní údaje jsme obdrželi přes pracovní portál ABB.

V některých případech můžeme rovněž zpracovávat vaše osobní údaje získané nepřímo od třetích stran, jako jsou subjekty provádějící kontrolu údajů, náborové agentury, jejichž prostřednictvím se ucházíte o pracovní místo, a další poskytovatelé administrativních služeb.

Dále můžeme zpracovávat vaše osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, např. služeb sociálních sítí zaměřených na zaměstnání a business (např. LinkedIn a Glassdoor) a burz práce.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ABB je možno kontaktovat na následující e-mailové adrese: privacy@abb.com.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Shromažďujeme a používáme osobní údaje související s náborovým procesem ve společnosti ABB. Můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

Osobní a identifikační údaje, např. jméno, pohlaví, adresa bydliště a adresa firmy, osobní telefonní číslo, osobní e-mailová adresa nebo jakékoliv jiné kontaktní údaje, datum a země narození, fotografie, občanství a národnost.

Údaje o dovednostech a zkušenostech, jako např. kvalifikace a certifikáty, informace o současné pozici a předchozích pracovních místech, vzdělávacích kurzech a školeních, životopis, záznamy o vzdělání a pracovní praxi. V některých případech to mohou být i kontaktní údaje osob poskytujících reference a výsledky posouzení způsobilosti/zpětné vazby a další osobní údaje, které nám sdělíte v rámci vaší žádosti o práci.

V závislosti na pracovní pozici můžeme provést interní/externí posouzení, v jehož rámci shromažďujeme doplňující údaje, např. údaje z posouzení výkonu, skóre z hodnocení, záznamy/zápisy z telefonického pohovoru a záznamy/zápisy z video pohovoru.

V některých zemích jsme rovněž povinni zpracovávat údaje týkající se vašeho členství v odborech, náboženského a filozofického přesvědčení a záznamů v rejstříku trestů (pouze pokud to vyžadují místní zákony nebo pokud se tyto údaje používají na zajištění rovných příležitostí a rovného zacházení se všemi uchazeči o práci a zaměstnanci ve společnosti ABB, a to vždy v souladu s právními předpisy). Pokud provádíme kontrolu vašich údajů v rámci náborového procesu, budeme zpracovávat pouze ty údaje, které jsou v souladu s platnými zákony.

Údaje nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy a proces zaškolení, pouze od úspěšných uchazečů, např. příslušné identifikační číslo (pro účely správy daní, občanství, sociálního zabezpečení nebo případně jiný typ vašeho osobního čísla podle příslušné země); údaje týkající se vašich příbuzných (jméno manžela (manželky)/partnera (partnerky), dětí atd.); podpis; čísla bankovních účtů; kontaktní údaje pro mimořádné situace; údaje o pojištění; číslo řidičského průkazu; záznamy o školení; v případě potřeby velikost oblečení a bot.

V některých zemích jsme povinni při náborovém procesu zpracovávat vaše zdravotní údaje a údaje týkající se vašeho rasového nebo etnického původu (pouze pokud to vyžadují místní zákony nebo pokud je to nezbytné pro zajištění rovných příležitostí a rovného zacházení pro všechny uchazeče a zaměstnance společnosti ABB, a to vždy v souladu s právními předpisy). Žádná z výše uvedených kategorií osobních údajů nebude zpracovávána, pokud toto zpracovávání vylučují platná ustanovení národních zákonů.

Pro získání dalších informací o osobních údajích, které ve vaší zemi zpracováváme, si prosím podejte žádost na adresu privacy@abb.com.

Proč tyto údaje potřebujeme

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou používány pro následující účely:

 • Údaje z vaší žádosti o konkrétní pracovní pozici ve společnosti ABB nebo její dceřiné společnosti zpracováváme v rámci splnění opatření před uzavřením smlouvy za účelem podpisu pracovních a souvisejících smluv (pro provedení nezbytných kroků před uzavřením pracovní smlouvy);
 • Údaje z vaší žádosti posuzujeme na základě oprávněných zájmů společnosti ABB nebo její dceřiné společnosti z důvodu hledání vhodného uchazeče o volné pracovní místo, společnost ABB proto musí provést posouzení žádostí a pohovory, abychom vám mohli nabídnout co nejvhodnější pozici;
 • Údaje z vaší žádosti o zaměstnání zpracováváme na základě vašeho souhlasu pro účely potenciálního budoucího náboru ve společnosti ABB nebo v podniku se společnou majetkovou účastí společnosti ABB nebo její dceřiné společnosti;
 • V případě uzavření pracovní smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje za účelem splnění nezbytných povinností správce vyplývající z pracovní smlouvy a platných zákonných ustanovení, např. potvrzení, že splňujete interní a zákonné požadavky pro konkrétní pracovní místo, příprava a podpis pracovní smlouvy a dalších pracovněprávních dokumentů, vytvoření nezbytných účtů v našich informačních systémech; umožnění vašeho přístupu do prostor společnosti ABB; provedení povinných oznámení státním úřadům; poskytnutí případného pracovního oděvu a osobních ochranných prostředků a provedení vstupní instruktáže nezbytné pro poskytnutí vybavení, školení a informací potřebných pro pracovní místo, na které nastupujete.
 • V případě uzavření pracovní smlouvy můžeme na vaši žádost zpracovávat také vaše osobní údaje potřebné k plnění smluv v rámci některých služeb souvisejících se zaměstnáním (např. stěhovací služby nebo získání požadovaných víz a pracovních povolení).
 • Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž pro provádění auditů, posouzení a kontroly souladu s právními předpisy za účelem sledování kvality náborového procesu, včetně dodržování firemních zásad a vnitřních předpisů společnosti ABB, zpracování reakcí na stížnosti, vyřízení souvisejících otázek a uplatňování či obhajování právních nároků na základě oprávněného zájmu společnosti ABB nebo její dceřiné společnosti.

Kopii posouzení našich oprávněných zájmů a jejich vlivu na zpracování vašich osobních údajů si můžete vyžádat na www.abb.com/privacy. Pro získání dalších informací o výše uvedených účelech zpracování zašlete prosím žádost na adresu privacy@abb.com.

Shromažďujeme pouze ty vaše osobní údaje, které potřebujeme pro výše popsané účely. Zpracování vašich osobních údajů poskytnutých v rámci vaší žádosti o zaměstnání bude omezeno jen na nezbytné případy a vaše údaje budou sdíleny pouze se zaměstnanci a třetími stranami, které jsou přímo zapojeny do náborových procesů pro konkrétní pracovní pozici.

Vaše žádost o zařazení do výběrového řízení může být zamítnuta, pokud váš profil není úplný a/nebo je nepřesný. Přesné osobní údaje, správné kontaktní informace a kompletní profil potřebujeme z důvodu, abychom vás mohli kontaktovat a zpracovat vaši žádost o zaměstnání.

Jak s vašimi osobními údaji nakládáme

Vaše osobní údaje sdílíme pouze se zaměstnanci a třetími stranami, které jsou přímo zapojeny do náborového procesu. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s níže uvedenými společnostmi ze skupiny ABB a třetími stranami pro následující účely v rámci zpracování osobních údajů:

Jméno nebo kategorie příjemce

Poloha příjemce

Účel

Zavedené záruky na ochranu vašich osobních údajů

ABB Ltd


(dceřiné společnosti ABB v EU)

CH, Zürich

Ukládání osobních údajů na našich serverech.

Tato společnost má sídlo ve Švýcarsku, kde je zajištěna odpovídající ochrana osobních údajů na základě rozhodnutí Komise EU.

Společnosti ABB v Evropě

EU

Sdílení vaší žádosti se společnostmi, které jsou přímo zapojeny do náborového procesu na konkrétní pracovní pozici a případných budoucích náborových procesů na základě vašeho souhlasu.
V případě uzavření pracovní smlouvy potřebujeme sdílet vaše údaje se subjekty odpovědnými za vytvoření příslušných účtů v našich informačních systémech, údržbu serverů a systémů používaných na ukládání a sdílení osobních údajů zaměstnanců pro účely uvedené v této Informaci.

Tato dceřiná společnost má sídlo v EU, kde je zajištěna odpovídající ochrana osobních údajů.

Společnosti ABB mimo Evropu

Mimo EU

Sdílení vaší žádosti s organizacemi, které jsou přímo zapojeny do náborového procesu na konkrétní pracovní pozici a případných budoucích náborových procesů na základě vašeho souhlasu.
V případě uzavření pracovní smlouvy potřebujeme sdílet vaše údaje se subjekty odpovědnými za vytvoření příslušných účtů v našich informačních systémech, údržbu serverů a systémů používaných na ukládání a sdílení osobních údajů zaměstnanců pro účely uvedené v této Informaci.

Tato dceřiná společnost spadá do skupiny ABB a právními mechanismy pro přenos osobních údajů jsou Modelová ustanovení EU a Závazná firemní pravidla, jakmile vstoupí v platnost.

Třetí strany v rámci EU (včetně obchodních partnerů ABB a podniků se společnou majetkovou účastí uzavřených s třetími stranami, poskytovatelů softwaru, poskytovatelů personálních posudků, právních firem a státních orgánů)

EU

Sdílení vaší žádosti s třetími stranami, které jsou přímo zapojeny do náborového procesu za účelem umožnění užití online náborové platformy, získávání a hodnocení kandidátů, vydávání pracovních povolení, víz a dalších zákonem vyžadovaných dokumentů.
V případě uzavření pracovní smlouvy potřebujeme vaše údaje sdílet se subjekty odpovědnými za umožnění vašeho přístupu do prostor společnosti ABB, podávání povinných oznámení státním orgánům, které naším jménem zajišťují lékařskou prohlídku budoucích zaměstnanců a provádějí kontrolu údajů a referencí.

Tato třetí strana má sídlo v EU, kde je zajištěna odpovídající ochrana osobních údajů.

Třetí strany mimo EU (včetně obchodních partnerů ABB a podniků se společnou majetkovou účastí uzavřených s třetími stranami, poskytovatelů softwaru, poskytovatelů personálních posudků, právních firem a státních orgánů)

Mimo EU

Sdílení vaší žádosti s třetími stranami, které jsou přímo zapojeny do náborového procesu za účelem umožnění online náborové platformy, získávání a hodnocení kandidátů, vydávání pracovních povolení, víz a dalších zákonem vyžadovaných dokumentů.
V případě uzavření pracovní smlouvy potřebujeme vaše údaje sdílet se subjekty odpovědnými za poskytnutí vašeho přístupu do prostor společnosti ABB, podávání povinných oznámení státním orgánům, které naším jménem zajišťují lékařskou prohlídku budoucích zaměstnanců a provádějí kontrolu údajů a referencí.

Tato třetí strana má sídlo mimo EU, kde se nepředpokládá zajištění odpovídající ochrany osobních údajů, a tudíž zákonným mechanismem pro přenos budou Modelová ustanovení EU nebo jejich ekvivalent.

Potenciální či aktuální nabyvatelé podniků nebo majetku společnosti ABB

v rámci EU a mimo EU

Pro posouzení příslušného podniku či majetku nebo pro provedení transformace/fúze společností.

Pokud potenciální nebo aktuální nabyvatel má sídlo mimo EU, kde není předpokládáno zajištění odpovídající ochrany osobních údajů, právním mechanismem pro přenos budou Modelová ustanovení EU nebo jejich ekvivalent.

Bude-li to nezbytné, vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami v zemi, v níž se ucházíte o pracovní místo, nebo s třetími stranami v zemích, které jsou přímo zapojeny do náborového procesu na příslušné pracovní místo, o které se ucházíte. Může tomu tak být v případě, kdy se ucházíte o místo v jiné zemi, než kde máte bydliště. Účelem je organizace a zajištění víza a pracovního povolení.

V případě, že podáváte žádost o zařazení do výběrového řízení na pracovní místo mimo EU, vaše osobní údaje budou přeneseny mimo EU do země, kde se o příslušné pracovní místo ucházíte. Komise EU předpokládá, že tato země neposkytuje odpovídající záruky pro vaše osobní údaje, proto používáme evropská modelová ustanovení za účelem ochrany vašich osobních údajů.

Profilování a automatické zpracování vašich údajů

Můžeme používat automatizované metody za účelem selekce kandidátů na základě vámi poskytnutých osobních údajů. Tento výběr je založen na požadavcích pracovního profilu a na tom, zda vaše praxe a vzdělání splňují tato kritéria. Potenciální následky a význam tohoto automatizovaného rozhodování jsou takové, že vaše žádost může být zamítnuta, pokud váš profil nesplňuje minimální požadavky s ohledem na popis pracovní pozice. V případě, že používáme automatizované metody, máte právo na přezkoumání procesu nebo vyjádření svého názoru a zpochybnění tohoto rozhodnutí prostřednictvím podání žádosti na www.abb.com/privacy.

Automatizované metody můžeme také použít k analýze vašich osobních údajů poskytnutých na naší náborové platformě a vytvořit profil našich kandidátů (profilování). Profil bude použit pouze k jednotnému hodnocení našich kandidátů, což zajistí větší konzistenci a spravedlivost náborového procesu. Výsledek profilování je další zpětnou vazbou pro náborového pracovníka a nepředurčuje výsledky náborového procesu.

Na základě vaší žádosti o zařazení do výběrového řízení, bez ohledu na to, zda vám byla nabídnuta pracovní pozice či nikoliv, vám můžeme zaslat e-mail se žádostí o účast na průzkumu týkajícího se náborového procesu. Vaše účast v tomto průzkumu je dobrovolná.

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše osobní údaje získané v rámci tohoto procesu budeme uchovávat pouze po dobu trvání našeho oprávněného zájmu nebo vašeho souhlasu. Obecně platí, že i když mohou existovat omezené výjimky z důvodu místních zákonných požadavků (např. daňové nebo obchodní zákony), vaše osobní údaje budou zpracovávány nejvýše po dobu 24 měsíců. Tato lhůta bude počítána od každého přihlášení na váš účet.

V případě uzavření pracovní smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání této smlouvy.

Na základě platné legislativy je společnost ABB povinna uchovávat určité osobní údaje po minimální stanovenou dobu. Například pracovní smlouvy a informace o mzdách a náhradách je nutno uchovávat minimálně po dobu stanovenou na základě místní obchodní a daňové legislativy.

Po skončení doby uchovávání budou vaše osobní údaje smazány.

Pro více informací ohledně konkrétní doby uchovávání, která se vztahuje na vaše osobní údaje, podejte prosím žádost na privacy@abb.com.

Jaká jsou vaše práva?

V závislosti na jurisdikci, ve které se nacházíte a ve které jsou vaše osobní údaje zpracovávány, můžete mít následující práva:

 • na opravu jakékoliv chyby ve vašich osobních údajích nebo jejich aktualizaci,
 • přístup ke svým osobním údajům a obdržení kopie svých osobních údajů, které o vás uchováváme,
 • smazání vašich osobních údajů, pro které již nemáme zákonný důvod k jejich zpracování,
 • případný přenos vašich osobních údajů k novému dodavateli,
 • vznesení námitky vůči zpracovávání vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů (pokud naše oprávněné zájmy na zpracování nepřevažují nad vašimi právy na ochranu údajů),
 • omezení zpracování vašich osobních údajů, dokud vaše stížnost nebude prošetřena, nebo
 • odebrání souhlasu, ve všech případech, kdy jsme vás požádali o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Dané žádosti můžete podat na www.abb.com/privacy. Za určitých okolností můžeme omezit výše uvedená práva za účelem ochrany veřejného zájmu (např. prevence či zjišťování zločinu) či našich oprávněných zájmů.

Pokud si přejete podat stížnost na to, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, můžete kontaktovat pověřence skupiny pro ochranu údajů na privacy@abb.com, nebo svou stížnost odeslat na www.abb.com/privacy.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo pokud se domníváme, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, máte též právo kontaktovat Úřad na ochranu osobních údajů ve vaší zemi pobytu nebo místa výkonu práce.

Přidejte se do našeho náborového adresáře

Rádi bychom používali vaši e-mailovou adresu k poskytování informací o volných pracovních místech ve společnosti ABB v zemi a oblasti, o něž se zajímáte. Své údaje můžete kdykoliv smazat kliknutím na odkaz „smazat“ v jakémkoliv budoucím sdělení nebo vyplněním formuláře na www.abb.com/privacy.

Další informace

Odesláním vaší žádosti o zařazení do výběrového řízení potvrzujete, že vaše osobní údaje v ní obsažené jsou přesné a aktuální. Dále potvrzujete, že jste si přečetli tuto Informaci o ochraně údajů, porozuměli jí a jste si vědomi toho, že odesláním vaší žádosti vyslovujete svůj souhlas, abychom zpracovávali vaše osobní údaje za účelem přezkoumání a posouzení vaší žádosti (na základě vámi uděleného souhlasu), případně za účelem přípravy vaší pracovní smlouvy.