Prohlášení o ochraně údajů

Vyhláška o ochraně údajů pro získávání talentů

Společnost ABB respektuje vaše právo na ochranu údajů

Ve společnosti ABB je hlavní prioritou respektování vašich práv na ochranu údajů. Tato vyhláška vysvětluje proč a jak shromažďujeme vaše osobní údaje, jak zpracováváme takové údaje a jaká práva máte s ohledem na vaše osobní údaje.


Vaše osobní údaje

 

Společnost ABB je odpovědná za vaše osobní údaje. ABB znamená ABB Ltd a její dceřiné společnosti. V souladu s platnými zákony na ochranu údajů bude správcem vašich údajů příslušná organizace ABB v místě, kde se ucházíte o pracovní pozici. Pro více informací klikněte click here pro zobrazení všech organizací ABB. Tato vyhláška platí pro všechny tyto společnosti.

Vaše osobní údaje jsme obdrželi přes pracovní portál ABB. 

V některých případech budeme rovněž zpracovávat vaše osobní údaje nepřímo od třetích stran, např. subjekty provádějící kontrolu údajů, náborové agentury, jejichž prostřednictvím se ucházíte o pracovní místo, a další poskytovatelé administrativních služeb.

V některých případech budeme rovněž zpracovávat vaše osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, např. služby sociálních sítí zaměřených na zaměstnání a business (např. LinkedIn, Glassdoor) a burzy práce.

 

 

Referent pro ochranu údajů

 

Referenta pro ochranu údajů společnosti ABB je možno kontaktovat na následující e-mailové adrese: privacy@abb.com.

 

Co potřebujeme

 

Shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje ve spojení s náborovým procesem ve společnosti ABB. Můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů:

Osobní údaje a identifikační údaje, např. jméno, pohlaví, datum narození; adresa bydliště a adresa firmy, osobní telefonní číslo, osobní e-mailová adresa nebo jakékoliv jiné kontaktní údaje, datum a země narození, fotografie, národnost.

Údaje o dovednostech a zkušenostech, např. kvalifikace a certifikáty, včetně současné pozice a předchozích pracovních míst, vzdělávacích kurzů a školení, životopisu, záznamů o vzdělání a pracovní praxe.  V některých případech: kontaktní údaje osob poskytujících reference a výsledky posouzení způsobilosti/zpětné vazby a další osobní informace, které nám chcete odhalit v rámci vaší žádosti o práci;

V závislosti na pracovní pozici provádíme interní/externí posouzení, v jehož rámci shromažďujeme doplňkové údaje, např. údaje z posouzení výkonu, skóre z hodnocení, záznamy/zápisy telefonického pohovoru, záznamy/zápisy video pohovoru.

V některých zemích musíme rovněž zpracovávat údaje týkající se vašeho členství v odborech, náboženského a filozofického přesvědčení a záznamů v rejstříku trestů (pouze pokud to vyžadují místní zákony nebo pokud se tyto údaje používají na zajištění rovných příležitostí a rovného zacházení se všemi uchazeči o práci a zaměstnanci ve společnosti ABB v souladu s místními zákony). Pokud provádíme kontrolu vašich údajů v rámci náborového procesu, budeme zpracovávat pouze ty údaje, které jsou v souladu s platnými zákony.

Údaje nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy a proces zaškolení, pouze od úspěšných uchazečů, např. příslušné identifikační číslo (pro účely správy daní, občanství, sociálního zabezpečení nebo případně jiný typ vašeho osobního čísla podle příslušné země); údaje týkající se vašich příbuzných (jméno manžela (manželky)/partnera (partnerky), dětí atd.); podpis; čísla bankovních účtů; kontaktní údaje pro mimořádné situace; údaje o pojištění; číslo řidičského průkazu; záznamy o školení; v případě potřeby velikost oblečení a bot.

V některých zemích musíme při náborovém procesu zpracovávat vaše zdravotní údaje a údaje týkající se vašeho rasového nebo etnického původu (pouze pokud to vyžadují místní zákony nebo pokud je to nezbytné pro zajištění rovných příležitostí a rovného zacházení pro všechny uchazeče a zaměstnance společnosti ABB v souladu s místními zákony). Žádná z výše uvedených kategorií osobních údajů nebude zpracovávána, pokud toto zpracovávání zakazují platná ustanovení národních zákonů.

Pro získání dalších informací o osobních údajích, které ve vaší zemi shromažďujeme, si prosím pošlete žádost na adresu privacy@abb.com

Proč tyto údaje potřebujeme

 

Osobní údaje, které shromažďujeme, budou používány na následující účely:

 

• Vaše žádost o konkrétní pracovní pozici ve společnosti ABB nebo podniku se společnou majetkovou účastí společnosti ABB a třetí strany, kterou zpracováváme v rámci splnění opatření před uzavřením smlouvy za účelem podpisu pracovních a souvisejících smluv (pro provedení kroků před uzavřením pracovní smlouvy);

 

• Posouzení vaší žádosti na základě zákonných zájmů společnosti ABB nebo podniku se společnou majetkovou účastí společnosti ABB a třetí strany je založeno na hledání nejvhodnějšího uchazeče o volné pracovní místo, společnost ABB proto musí provést posouzení a pohovory, které jsou rovněž ve vašem zájmu najít zaměstnán, které vám nejvíce vyhovuje;

 

• Vaše žádost o zaměstnání pro účely potenciálního budoucího náboru ve společnosti ABB nebo v podniku se společnou majetkovou účastí společnosti ABB a třetí strany, na základě vašeho souhlasu.

 

• V případě uzavření pracovní smlouvy – za účelem splnění nezbytných povinností správce vyplývající z pracovní smlouvy a platných zákonných ustanovení, např. potvrzení, že splňujete interní a zákonné požadavky pro konkrétní pracovní místo, příprava a podpis pracovní smlouvy a dalších pracovněprávních dokumentů, vytvoření nezbytných účtů v našich informačních systémech; umožnění vašeho přístupu do prostor společnosti ABB; poskytnutí povinných oznámení pro vládní úřady; poskytnutí případného pracovního oděvu a osobních ochranných prostředků a provedení vstupní instruktáže nezbytné pro poskytnutí vybavení, zaškolení a informací potřebných pro pracovní místo, na které nastupujete.

 

Můžete obdržet kopii našeho zákonného posouzení, proč zpracováváme vaše osobní údaje pro tyto zájmy, na adrese www.abb.com/privacy. Pro získání dalších informací o výše uvedených účelech zašlete prosím žádost na adresu privacy@abb.com. privacy@abb.com.

Shromažďujeme pouze ty vaše osobní údaje, které potřebujeme pro tyto účely. Používání vašich osobních údajů poskytnutých v rámci vaší žádosti o zaměstnání bude omezeno na potřebné případy a vaše údaje budou sdíleny pouze se zaměstnanci a třetími stranami, které jsou přímo zapojeny do náborových procesů pro konkrétní pracovní pozici.

Vaše žádost může být zamítnuta, pokud váš profil není úplný a/nebo je nepřesný. Přesné osobní údaje, správné kontaktní informace a kompletní profil jsou vyžadovány, abychom vás mohli zkontaktovat a zpracovat vaši žádost o zaměstnání.

Co s těmito údaji děláme


Vaše osobní údaje sdílíme pouze se zaměstnanci a třetími stranami, kteří jsou přímo zapojeny do náborového procesu. Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími organizacemi ABB a třetími stranami pro následující účely v rámci činnosti zpracovávání údajů:

 

Jméno nebo kategorie příjemce

Umístění příjemce

Účel

Zavedené záruky na ochranu vašich osobních údajů

ABB Ltd (EU organizace ABB)

 

CH, Zürich

Ukládání osobních údajů na našich serverech.

Tato organizace má sídlo ve Švýcarsku, kde se předpokládá zajištění odpovídající ochrany osobních údajů na základě rozhodnutí Komise EU

Organizace ABB v Evropě

 

EU

Sdílení vaší žádosti s organizacemi, které jsou přímo zapojeny do náborového procesu na konkrétní pracovní pozici a případných budoucích náborových procesů na základě vašeho souhlasu. V případě uzavření pracovní smlouvy potřebujeme sdílet vaše údaje se subjekty odpovědnými za vytvoření příslušných účtů v našich informačních systémech, údržbu serverů a systémů používaných na ukládání a sdílení osobních údajů zaměstnanců pro účely uvedené v této vyhlášce.

Tato organizace má sídlo v EU, kde se předpokládá zajištění odpovídající ochrany osobních údajů

Organizace ABB mimo Evropu

 

Mimo EU

Sdílení vaší žádosti s organizacemi, které jsou přímo zapojeny do náborového procesu na konkrétní pracovní pozici a případných budoucích náborových procesů na základě vašeho souhlasu. V případě uzavření pracovní smlouvy potřebujeme sdílet vaše údaje se subjekty odpovědnými za vytvoření příslušných účtů v našich informačních systémech, údržbu serverů a systémů používaných na ukládání a sdílení osobních údajů zaměstnanců pro účely uvedené v této vyhlášce.

Tato organizace spadá pod společnost ABB a právní mechanismy pro přenos jsou Modelová ustanovení EU a Závazná firemní pravidla, jakmile vstoupí v platnost.

Třetí strany v rámci EU (včetně obchodních partnerů ABB a podniků se společnou majetkovou účastí uzavřených s třetími stranami, poskytovatelů softwaru, poskytovatelů personálních posudků, právních firem a vládních úřadů)

EU

Sdílení vaší žádosti s třetími stranami, které jsou přímo zapojeny do náborového procesu na konkrétní pozici za účelem posouzení, vydání pracovních povolení, víz a dalších zákonem vyžadovaných dokumentů. V případě uzavření pracovní smlouvy potřebujeme vaše údaje sdílet se subjekty odpovědnými za umožnění vašeho přístupu do prostor společnosti ABB, podávání povinných oznámení pro vládní úřady, které naším jménem zajišťují lékařskou prohlídku budoucích zaměstnanců a provádějící kontrolu údajů.

Tato třetí strana má sídlo v EU, kde se předpokládá odpovídající ochrana osobních údajů

 

Třetí strany mimo EU (včetně obchodních partnerů ABB a podniků se společnou majetkovou účastí uzavřených s třetími stranami, poskytovatelů softwaru, poskytovatelů personálních posudků, právních firem a vládních úřadů)

 

Mimo EU

Sdílení vaší žádosti s třetími stranami, které jsou přímo zapojeny do náborového procesu na konkrétní pozici za účelem posouzení, vydání pracovních povolení, víz a dalších zákonem vyžadovaných dokumentů. V případě uzavření pracovní smlouvy potřebujeme vaše údaje sdílet se subjekty odpovědnými za poskytnutí vašeho přístupu do prostor společnosti ABB, podávání povinných oznámení pro vládní úřady, které naším jménem zajišťují lékařskou prohlídku budoucích zaměstnanců a provádějící kontrolu údajů.

Tato třetí strana má sídlo mimo EU, kde se nepředpokládá zajištění odpovídající ochrany osobních údajů, a tudíž zákonným mechanismem pro přenos budou Modelová ustanovení EU nebo jejich ekvivalent.

Potenciální či aktuální nabyvatelé obchodů a aktiv společnosti ABB

 

v rámci EU a mimo EU

Pro posouzení příslušného obchodu nebo aktiv 

Pokud potenciální nebo aktuální nabyvatel má sídlo mimo EU, kde není předpokládáno zajištění odpovídající ochrany osobních údajů, právním mechanismem pro přenos budou Modelová ustanovení EU nebo jejich ekvivalent.

 

 

Bude-li to vyžadováno, vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami v zemi, v níž se ucházíte o pracovní místo, nebo s třetími stranami v zemích, které jsou přímo zapojeny do náborového procesu na příslušné pracovní místo, o které se ucházíte. Může tomu tak být v případě, kdy se ucházíte o místo v jiné zemi, než kde máte bydliště. Účelem je vytvoření a organizace víza a pracovního povolení.

 

Kopii záruk, které uplatňujeme na zabezpečení vašich osobních údajů, můžete obdržet na www.abb.com/privacy.

 

V případě, že podáváte žádost na pracovní místo mimo EU, vaše údaje budou přeneseny mi mimo EU do země, kde se o příslušné pracovní místo ucházíte. Komise EU předpokládá, že tato země neposkytuje odpovídající záruky pro vaše osobní údaje, proto používáme evropská modelová ustanovení za účelem ochrany vašich osobních údajů.

 

Můžeme používat automatizované metody za účelem učinění rozhodnutí na základě vašich osobních údajů. Logika použitá na učinění takového rozhodnutí je založena na požadavcích pracovního profilu a na tom, zda vaše praxe a vzdělání splňují tyto požadavky. Potenciální následky a význam tohoto automatizovaného rozhodování jsou takové, že vaše žádost může být zamítnuta, pokud váš profil nesplňuje minimální požadavky s ohledem na popis pracovní pozice. V případě, že používáme automatizované metody, máte právo na přezkoumání nebo vyjádření svého názoru a zpochybnění tohoto rozhodnutí na základě podání žádosti datového subjektu na www.abb.com/privacy.

 

Po podání vaší žádosti, bez ohledu na to, zda jste místo získali či nikoliv, vám můžeme zaslat e-mail, kde vás vyzveme k účasti na průzkumu ohledně náborového procesu. Vaše účast v tomto průzkumu je dobrovolná.

 

Jak dlouho údaje uchováváme

 

Vaše osobní údaje získané v rámci tohoto procesu budeme uchovávat pouze po dobu platnosti našeho zákonného zájmu nebo vašeho souhlasu. Obecně platí, že i když mohou existovat omezené výjimky z důvodu místních zákonných požadavků (např. daňové nebo obchodní zákony), vaše osobní údaje budou zpracovávány až na 24 měsíců. Tato doba uchovávání začíná s každým přihlášením na váš účet.

 

V případě uzavření pracovní smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání této smlouvy.

Na základě platné legislativy musí společnost ABB uchovávat určité osobní údaje po minimální stanovenou dobu. Například pracovní smlouvy a informace o výplatách a náhradách je nutno uchovávat minimálně po dobu stanovenou na základě místní obchodní a daňové legislativy.

Po skončení doby uchovávání budou vaše osobní údaje smazány.

Pro více informací ohledně konkrétní doby uchovávání, která se vztahuje na vaše osobní údaje, podejte prosím žádost na privacy@abb.com.

 

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo na: 

• opravu jakékoliv chyby ve vašich osobních údajích nebo jejich aktualizaci,

 

• právo na přístup ke svým osobním údajům a obdržení výtisku svých osobních údajů, které o vás uchováváme,

 

• smazání vašich osobních údajů, pro které již nemáme právní základ na jejich používání,

 

• přenesení vašich osobních údajů na nového dodavatele (přísluší-li),  

 

• vznesení námitky vůči zpracovávání vašich osobních údajů na základě zákonného zájmu (pokud naše důvody na zpracovávání nepřevažují nad vašimi právy na ochranu údajů),

 

• omezení našeho používání vašich osobních údajů, dokud stížnost nebude prošetřena, nebo

 

• odebrání souhlasu, kdykoliv vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

 

Tuto žádost můžete podat na www.abb.com/privacy. Za určitých okolností můžeme potřebovat omezit výše uvedená práva za účelem ochrany veřejného zájmu (např. prevence či zjišťování zločinu) a našich zájmů (např. údržba zákonné výsady).

Pokud si přejete podat stížnost na to, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, můžete kontaktovat referenta skupiny pro ochranu údajů na privacy@abb.com, nebo svou reklamaci odeslat na www.abb.com/privacy.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo pokud se domníváme, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, nebo pokud se domníváte, že mohlo dojít k porušení zákonů na ochranu osobních údajů, máte totéž právo kontaktovat Úřad na ochranu osobních údajů ve vaší zemí pobytu nebo místa provádění práce.

 

Přidejte se do našeho náborového adresáře

 

Rádi bychom používali vaši e-mailovou adresu na poskytování informací o volných pracovních místech ve společnosti ABB v zemi a oblasti, o něž se zajímáte. Své údaje můžete kdykoliv smazat kliknutím na odkaz „smazat“ v jakémkoliv budoucím sdělení nebo vyplněním formuláře na www.abb.com/privacy.

 

Další informace

 

Odesláním vaší žádosti potvrzujete, že vaše osobní údaje v ní obsažené jsou přesné a aktuální. Dále potvrzujete, že jste si přečetli toto oznámení o ochraně údajů, porozuměli mu a jste si vědomi toho, že odesláním vaší žádosti vyslovujete svůj souhlas, abychom zpracovávali vaše osobní údaje za účelem přezkoumání a posouzení vaší žádosti (v daném případě na základě souhlasu), případně abychom učinili totéž za účelem přípravy vaší pracovní smlouvy.