הודעת פרטיות

1. מבוא 

הודעת פרטיות זו בנושא מבקרים וטלוויזיה במעגל סגור (להלן, "הודעה") תקפה לגבי קבוצת החברות של ABB, שפירושה ABB Ltd, שוויץ וכל ישות שבה ABB Ltd, שוויץ, ישירות או בעקיפין, מחזיקה במניות הרוב או מחזיקה בבעלותה או שולטת ברוב זכויות ההצבעה. חברת ABB המארחת אותך (להלן, "ABB" או "אנו"), אחראית לעיבוד הנתונים האישיים שלך ושולטת באופן השימוש בהם, בהתאם לאמור בהודעה זו. 

 ABB מייחסת חשיבות עליונה להגנה על זכויותיך להגנת הנתונים שלך. הודעה זו מסבירה כיצד אנו משתמשים בנתונים אישיים אודותיך, כיצד אנו מעבדים נתונים אלה ומהן זכויותיך בנוגע לנתונים האישיים שלך.

2. מי אחראי לעיבוד הנתונים האישיים שלך? 

וכן החברות הבנות שלה נושאות באחריות לנתונים האישיים שלך. מבחינת החוקים החלים בתחום ההגנה על ABB Ltd
פרטיות ונתונים, החברה הבת של ABB שבה אתה מתארח היא הבקר העיקרי של הנתונים שלך. חברות בנות אחרות 
של ABB עשויות אף הן לקבל את הנתונים האישיים שלך ולעבד אותם, בתפקיד של בקר או מעבד, והודעה זו תקפה לגביהן באותה מידה.

3. מהם סוגי המידע שאנו אוספים ומשתמשים בהם? 

אנו אוספים נתונים אישיים הנוגעים אליך בהקשר לביקור שלך, ועושים בהם שימוש. אנו עשויים לאסוף נתונים אישיים מהקטגוריות הבאות: 

 • נתונים מזהים ופרטי התקשרות עסקיים שאתה משתף עמנו כגון שם פרטי, שם משפחה, משרה/תפקיד/תואר, כתובת דוא"ל בעבודה, כתובת בעבודה, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, מספר טלפקס, מספר טלפון פרטי, מגדר, תאריך לידה, לוחית רישוי של כלי רכב, מספר של מסמך מזהה תקף
 • מספר טלפון פרטי, מגדר, תאריך לידה, לוחית רישוי של כלי רכב, מספר של מסמך מזהה תקף אירוח עובדים, מטרת הביקור, רישומים הנוגעים לביקור שלך
 • תצלומים והקלטות וידאו ממערכת טלוויזיה במעגל סגור (CCTV). 
 •  נתונים מזהים אלקטרוניים ומידע שנאסף על-ידי מערכות תקשורת, יישומי IT ודפדפן אינטרנט (במקרים בהם יש למבקר אפשרות גישה או שהוא מושפע ממערכות או יישומים מעין אלה) כגון שימוש בטכנולוגיית מידע (גישה למערכת, שימוש ב-IT ובאינטרנט), מזהה התקן (מזהה התקן נייד, מזהה מחשב אישי), פרטי רישום וכניסה, כתובת IP, נתוני כניסה וקובצי יומן, מזהה ניתוח, שעה וכתובת URL, חיפושים, רישום לאתרי אינטרנט ונתונים של קובצי Cookie.

סוגי הנתונים האישיים האמורים להלן נאספים ועוברים עיבוד אך ורק בהתאם לחוקים המקומיים החלים בארץ מגוריך ובמקרים הרלוונטיים לביקור שלך, אם בכלל. 

 • נתונים אודות הרשעות ועבירות פליליות כגון מידע רקע בתחום הפלילי, במידה הנדרשת לצורך סינון על רקע פלילי, למטרת אישור גישה למתקנים. 
 • במידה הנחוצה לעמידה בהתחייבויות שלנו, נתונים שהתקבלו ממקורות הנגישים לציבור או כאלה המשודרים באופן חוקי על-ידי גורמי צד שלישי אחרים כגון נתוני רישום פלילי וסנקציות.

4. מדוע אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך? 

 אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים המתוארים לעיל למטרות הבאות: 
 •  ניהול מבקרים, רישום וניהול גישת מבקרים לרבות אינטראקציה עם אנשי קשר ואזכור במסמכים; 
 • ניהול בתחום הבריאות והבטיחות, לרבות מקרי חירום רפואיים; 
 • תיעוד באמצעות מערכת טלוויזיה במעגל סגור (CCTV) למען בטיחות הציבור והעובדים, אבטחת הבניי ומניעה וזיהוי של פשיעה; 
 • מערכת בקרת גישה המספקת לגורמים מורשים אפשרות כניסה ו/או יציאה המבוקרת באופן אלקטרוני, למיקומים שבהם חלות הגבלות גישה וכן רישום של העובדים הנמצאים באתר, למקרה חירום; 
 • שמירה והגנה על האבטחה של מוצרים, מתקנים, שירותים, מערכות, רשתות, מחשבים ומידע, מניעה וזיהוי של איומי אבטחה, הונאה או פעילויות פליליות וזדוניות אחרות; 
 • ניטור וביקורת של הציות לעקרונות המדיניות התאגידית של ABB, התחייבויותיה החוזיות ודרישות החוק החלות עליה; 
 • ביצוע ביקורות, סקירות ובדיקות רגולציה לצורך עמידה בהתחייבויות כלפי גורמי רגולציה; וכן 
 • ניהול משאבי IT, לרבות ניהול תשתיות, כולל גיבוי נתונים, פעולות תמיכה ותחזוקה של מערכות מידע לצורך ניהול יישומים, תמיכה במשתמשי קצה, בדיקות, תחזוקה, אבטחה (תגובה לאירועים, סיכונים, פגיעויות וחדירות), שליטה בנתונים ובמקום העבודה, לרבות ניהול חשבונות משתמשים, הקצאת רישיונות תוכנה, בדיקות אבטחה וביצועים ורציפות עסקית.

אנו אוספים ממך רק את הנתונים האישיים הדרושים לנו למטרות המתוארות לעיל. למטרות סטטיסטיקה, שיפור השירותים ובדיקת מערכות ה-IT שלנו, אנו משתמשים בנתונים אנונימיים במלוא המידה שהדבר אפשרי באופן סביר  המשמעות היא שנתונים אלה אינם יכולים עוד לשמש, ישירות (או בעקיפין), כדי לזהות אותך באופן אישי. 

5. מה יקרה אם לא תספק לנו את המידע המבוקש או אם תבקש מאתנו להפסיק לעבד את המידע שלך 

כשמדובר בפעולות עיבוד הנוגעות לביקורך ב-ABB (כמתואר לעיל), לא תהיה ל-ABB אפשרות להבטיח במידה מספקת את בטיחותך ואת בטיחותם של אחרים במתקן, לנטר את אבטחת המתקנים ולעמוד באופן כללי ביעדים המתוארים לעיל ללא נתונים אישיים מסוימים. למרות שאיננו מחייבים אותך לשתף עמנו את נתוניך האישיים, שים לב כי לסירוב לשתף עמנו נתונים אלה עלולות להיות השלכות שישפיעו על ביקורך, כגון אי-יכולת לאפשר לך להיכנס למתקנים ולמיקומים מסוימים של ABB, או אל כולם. 

6. הבסיס המשפטי שעליו אנו מסתמכים

לצורך השימוש בנתונים האישיים שלך למטרות המתוארות לעיל, אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי הבא, כפי שרלוונטי: 

 • אנו מסתמכים על האינטרסים הלגיטימיים שלנו לעיבוד נתוניך האישיים במסגרת ביקורך ב-ABB, כל עוד הם אינם פוגעים ללא הצדקה באינטרסים או בזכויות ובחירויות המהותיות שלך. להלן האינטרסים הלגיטימיים שלנו לאיסוף הנתונים האישיים שלך ולשימוש בהם למטרה זו:
  • ביצוע, ניהול, פיתוח וקידום הפעילות העסקית שלנו במובנה הנרחב ביותר, לרבות ניהול מבקרים, מתקנים ומיקומים, שמירה על בטיחות ואבטחה, רכישה ומכירה של פעילויות, חטיבות עסקיות וחברות; 
  • פיקוח, חקירה והבטחת ציות לדרישות החוק, הרגולציה, התקינה ודרישות ועקרונות מדיניות פנימיים של ABB;
  • מניעת הונאות ופעילות פלילית, לרבות חקירות של פעילות מעין זו, שימוש לרעה בנכסים, מוצרים ושירותים של ABB, וכן במידה הנדרשת, באופן קפדני ופרופורציונלי, לאבטחת הרשת והמידע; וכן 
  • שידור נתונים אישיים בתחומי קבוצת החברות של ABB למטרות ניהול פנימיות כפי שיידרש, למשל במטרה לספק שירותים מרכזיים. 

  לקבלת עותק של הערכת הסיבות לכך שאנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך על בסיס אינטרסים אלה, ניתן לשלוח בקשה בכתובת www.abb.com/privacy.

  • במקרים מסוימים, אנו מעבדים את נתוניך האישיים על בסיס התחייבויות משפטיות או דרישות החוק. לדוגמה, על בסיס התחייבויות בתחום הבטיחות, התחייבויות לשיתוף פעולה עם רשויות, תקופות שמירה הקבועות בחוק, עשויה להידרש מסירה של נתונים אישיים על-פי חוק, במסגרת של הליכים רשמיים או משפטיים, לצורך גביית ראיות, תביעה או אכיפה בתביעות אזרחיות.

בנוגע לנתונים אישיים הקשורים להרשעות ועבירות פליליות, אנו נעבד נתונים מעין אלה רק כאשר עיבוד מעין זה מותר במסגרת החוק (המקומי) החל. 

7. הגורמים שעמם אנו משתפים את נתוניך האישיים (בתחומי האיחוד האירופי והאזור הכלכלי האירופי ומחוץ להם או מחוץ לתחומי המדינה שבה ממוקמת חברת ABB שנתוניך נמצאים בשליטתה)   

אנו משתפים את נתוניך האישיים עם גורמים מסונפים של ABB או עם גורמי צד שלישי אך ורק כפי שנדרש למטרות המתוארות בטבלה להלן. כאשר אנו משתפים את נתוניך האישיים עם גורם מסונף או צד שלישי באופן המביא לשידורם או להפיכתם לזמינים מחוץ לתחומי האיחוד האירופי (EU) ולתחומי האזור הכלכלי האירופי (EEA) או מחוץ לתחומי המדינה שבה ממוקמת חברת ABB שנתוניך נמצאים בשליטתה, אנו מציבים תמיד אמצעי הגנה הולמים לצורך אבטחת הנתונים האישיים שלך. דוגמאות לאמצעי הגנה אלה הן החלטת התאמה של הנציבות האירופית (למידע נוסף), סעיפי חוזה סטנדרטיים (למידע נוסף), אישור Privacy Shield (למידע נוסף) והכללים התאגידיים המחייבים שאומצו על-ידי חלק מהספקים שלנו (למידע נוסף). במטרה להגן על נתוניך האישיים, נקטנו אמצעים נוספים לצורך ההעברה של נתונים אל מחוץ לתחומי האיחוד האירופי, האזור הכלכלי האירופי ומחוץ לתחומי המדינה שבה ממוקמת חברת ABB שנתוניך נמצאים בשליטתה. לסקירה של אמצעי ההגנה הקיימים, ניתן לשלוח בקשה בכתובת www.abb.com/privacy

קטגוריית הנמען 

 מיקום הנמען 

מטרה

גורמים מסונפים וחברות בנות של ABB

עיין ברשימת החברות הבנות של ABB 

המטרות המתוארות בהודעת פרטיות זו

ספקי שירותים 

 EU/EEA ומחוץ ל-EU/EEA (ברחבי העולם) 

שירותי IT, שירותי קבלה וניהול מתקנים, שירותי אבטחה וספקי שירות אחרים הפועלים מטעמה של ABB

רוכשים פוטנציאליים ובפועל של עסקים או נכסים של ABB 

EU/EEA ומחוץ ל-EU/EEA (ברחבי העולם) 

לצורך הערכת העסק או הנכסים הרלוונטיים או למטרות המתוארות בהודעת פרטיות זו 

נמענים כפי שיידרשו במסגרת החוק החל או ההליך המשפטי הרלוונטי, לרשויות אכיפת החוק, רשויות מקומיות או רשויות ממשלתיות, וכו' 

EU/EEA ומחוץ ל-EU/EEA (ברחבי העולם) 

כאשר הדבר נדרש במסגרת החוק החל או בקשה לגיטימית מצד רשות מקומית או ממשלתית, או דרישה משפטית תקפה

8. כמה זמן אנו שומרים את נתוניך האישיים 

על בסיס חקיקה מחייבת, ABB נדרשת לשמור נתונים אישיים מסוימים במשך פרק זמן מינימלי. אנו שומרים את נתוניך האישיים אך ורק למשך הזמן הנדרש לעמידה במטרות המתוארות בהודעת פרטיות זו. באופן כללי, נתוניך האישיים הנוגעים לניהול מבקרים נשמרים למשך 3 עד 13 חודשים. נתונים אישיים מסוימים יישמרו למשך תקופה ארוכה יותר אם הדבר יידרש על-פי החוקים והתקנות המקומיים או לצורך מענה לתביעות משפטיות.  בחלק מהבניינים והאתרים של ABB נעשה שימוש במערכות טלוויזיה במעגל סגור לצורך ניטור האזורים הפנימיים והחיצוניים, למטרות אבטחה ותפעול. איננו שומרים את הצילומים למשך יותר מחודש אחד או למשך תקופת שמירה קצרה יותר הנדרשת על-פי החוק המקומי  החל, אלא אם הדבר נחוץ, למשל לצורך טיפול בתקרית אבטחה.  

בנוסף, החוקים החלים בדבר הגנת נתונים מחייבים אותנו להימנע משמירת נתונים אישיים בצורה המאפשרת זיהוי לפרק זמן העולה על הנדרש למטרה שלשמה מתבצע עיבוד הנתונים האישיים. באמצעות ההגדרה של יישומים ועקרונות מדיניות בתחום ה-IT, אנו מבטיחים שהנתונים האישיים שלך יימחקו או שיוסרו מהם פרטים מזהים כשלא נזדקק להם עוד.

9.  זכויותיך לפרטיות נתונים 

בהתאם לאזור השיפוט שבו אתה ממוקם שבו הנתונים האישיים שלך עוברים עיבוד, ייתכן שעומדות לך הזכויות הבאות:

 זכויות פרטיות נתונים 

What it means

הזכות לגשת אל הנתונים שלך 

אתה זכאי לבקש מ-ABB סקירה של הנתונים האישיים שלך שאנו מחזיקים ברשותנו, או עותק של נתונים אלה.

הזכות לתיקון הנתונים שלך 

אתה רשאי לבקש תיקון מיידי של נתונים אישיים לא מדויקים או לא מלאים שאנו מחזיקים ברשותנו בנוגע אליך.

הזכות למחיקת הנתונים שלך

אתה רשאי לבקש שהנתונים האישיים יימחקו כשאין בהם עוד צורך, כאשר החוק החל מחייב אותנו למחוק אותם או כאשר עיבודם מנוגד לחוק.

הזכות להגביל את עיבוד הנתונים

בנסיבות מסוימות, יש לך זכות להגביל את העיבוד של נתוניך האישיים. 

הזכות לניידות נתונים

יש לך זכות לקבל את נתוניך האישיים בתבנית מובנית, הניתנת לקריאה באמצעות מחשב, למטרותיך או לבקש מאתנו להעביר אותם אל צד שלישי.  

הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים

יש לך זכות להתנגד לעיבוד נתוניך האישיים על-ידנו במקרים שבהם האינטרסים הלגיטימיים שלנו מהווים את הבסיס לביצוע העיבוד, כאשר זכויות הגנת הנתונים שלך גוברות על האינטרסים הלגיטימיים שלנו. 

לתשומת לבך, הזכויות המתוארות לעיל אינן מוחלטות ולא תמיד תהיה אפשרות לבצע את בקשתך במלואה. לדוגמה, לעתים אין באפשרותנו למחוק את נתוניך האישיים או להגביל את העיבוד שלהם, משום שעשויות לחול עלינו התחייבויות משפטיות לשמירה של נתונים אישיים מעין אלה.

תוכל לבקש לאכוף אחת או יותר מזכויותיך לפרטיות נתונים בכתובת www.abb.com/privacy

פרטי התקשרות ומידע נוסף

אם יש לך שאלות בנוגע לאופן השימוש בנתוניך האישיים או אם תרצה להגיש תלונה בנוגע לאופן הטיפול בנתוניך האישיים על-ידנו, תוכל לפנות אל קצין הגנת הנתונים של הקבוצה שלנו בכתובת privacy@abb.com או לשלוח את תלונתך בכתובת www.abb.com/privacy

אם לא תהיה שבע רצון מתשובתנו או תהיה סבור שאנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך בניגוד לחוק, ייתכן שגם עומדת לך הזכות להגיש תלונה לרשות להגנת הנתונים בארץ מגוריך או עבודתך, או לפנות לקבלת סעד דרך בית המשפט אם אתה סבור שהתרחשה הפרה של חוקי הגנת הנתונים. 

 תאריך שחרור: [23] אוקטובר 2019

 


לינקים פופולריים

Select region / language