Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


Kişisel verilerin işlenmesi hakkındaki bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") kapsamında gerçekleştirilecek aydınlatma yükümlülüğü sırasında uyulacak usul ve esasları belirleyen "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında hazırlanmıştır.

ABB Elektrik Sanayi A.Ş. olarak kişisel verilerinizin KVK Kanunu'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin KVK Kanunu'ndan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

Şirketimiz, ABB Elektrik Sanayi A.Ş., Aydınevler Mahallesi Siteler Yolu No: 1A/7 34854 Maltepe, İstanbul – Türkiye (bundan sonra "ABB Türkiye" olarak anılacaktır),  KVK Kanunu'nda tanımlandığı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatına sahiptir. ABB Türkiye, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, KVK Kanunu'na uygun olarak işlenilmesine ve saklanılmasına özen göstermekte olup bu amaçla gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, aşağıdaki kapsamda işlenmektedir.

Kişisel Veriler

KVK Kanunu bağlamında, kişisel veri, bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır.

Tarafımızca çalışan adaylarına, çalışanlara, stajyerlere, hissedarlarımıza, tesis ziyaretçilerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, taşeronlarımıza, müşterilerimize, potansiyel ürün veya hizmet alıcılarına ve bunların çalışanlarına ilişkin kendileri tarafından ve/veya aşağıda belirtilen usullerle tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek niteliğinde olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, milliyet, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdan sureti

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı, kredi kartı bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sendikal üyeliği, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV (özgeçmiş bilgileri), aldığı kurslar

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, performans değerlendirmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri

Aile ve Yakını Verisi

Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası

Çalışma Verisi

Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, özel sigorta, bireysel emeklilik bilgileri,

İzin Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Diğer

Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, giriş-çıkış turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler KVK Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlarda aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVK Kanunu 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ABB Türkiye'nin meşru menfaatleri için işlenmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçları Şirket politikalarımız ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup aşağıdakiler mevcut işleme amaçlarını kapsamaktadır:


 •  Şirketimiz, stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 •  Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temin edilmesi ve bu amaç doğrultusunda; insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 •  Yetenek-kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 •  Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi,
 •  Şirketimiz tarafından yürütülen bağımsız denetim, muhasebe hizmetleri ve danışmanlık vb. hizmetlerin ifası,
 •  Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, bu amaç doğrultusunda yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, denetçi bağımsızlığı, risk yönetimi ve kalite kontrol amaçları,
 •  İlişki yönetimi, hesap yönetimi, iç finansal raporlama, bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması (depolama, barındırma, bakım, destek, merkezi dağıtılmış server sisteminin kullanılması da bu kapsama dahildir.),
 •  Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri ve operasyonları, finansal operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonlarının yürütülmesi (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme akdedilmesi),
 •  Şirket içi sistem ve uygulama yöntemi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 •  Finans ve/veya muhasebe ve hukuk işlemlerinin takibi,
 •  İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 •  Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, kurumsal sürdürebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 •  Şirket içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 •  Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 •  Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 •  Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 •  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişilerin yararlanmasını sağlamak üzere etkinlikler yapılması,
 •  Faaliyetlere ait iletişiminin sağlanması ve yürütülmesi,
 •  Şirketimiz ve ABB Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgilileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve ABB Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşteri ve potansiyel müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 •  Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi,
 •  Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yapılması, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetin ölçülmesi, kullanıcı istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizin ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapılabilmesi,
 •  Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 •  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ve şirket yerleşkesi ve tesislerin güvenliğinin sağlanması,
 •  Şirketimizin, ABB Grup Şirketleri ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, ABB Grup Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.),
 •  ABB Türkiye ve ABB Grup Şirketlerinin tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 •  Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak, çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, çalışanların ve iş faaliyetlerinin takibi, iş güvenliği ve iş barışının sağlanması,
 •  Ayrıca, Şirketimiz veya ABB Grup Şirketlerinin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizin veya internet sayfamızın kullanımı, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaretiniz, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılımınızın sağlanması amaçları ile kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 •  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 •  Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 •  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 •  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 •  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel Verilerin Aktarılması

ABB Türkiye, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVK Kanunu'nda öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır.

ABB Türkiye tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVK Kanunu ve diğer kanunların uygun bulduğu veya zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve kategorilerle bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca KVK Kanunu'nun 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. ABB Türkiye, kişisel verileri KVK Kanunu'nda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve KVK Kanunu veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye'de bulunan üçüncü kişilerle ve ABB Türkiye çatısı altında bulunan iştirak ve bağlı ortaklıklarına,  ABB Grup Şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilere, müşterilere, yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

ABB Türkiye, kişisel verileri Türkiye'de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye'de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dahil yukarıda da yer verildiği gibi KVK Kanunu'nda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve KVK Kanunu veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece yurt dışına yukarıda bahsi geçen üçüncü kişilere aktarabilir. KVK Kanunu'nda belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kurul belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise, hem Türkiye'deki hem ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul'un izninin bulunması gerekmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, ABB Türkiye olarak sunduğumuz hizmetlerin sunulabilmesi, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için ve bu kapsamda sözleşme ve/veya kanunlardan doğan sorumlulukları eksiksiz ve tam olarak ifa etmek amacı ile toplanmakta ve KVK Kanunu'nun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.


Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVK Kanunu kapsamında kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,


haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen KVK Kanunu 11. Madde kapsamında sahip olduğunuz tüm haklarınızı  kullanmak amacıyla https://new.abb.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresinde bulunan Başvuru Formunu kullanarak talep ve şikayetinizi iletebilirsiniz.


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede sonuçlandıracaktır.


Saygılarımızla,
ABB ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Select region / language